Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница13/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 

 

 

 

 

 

проницаемост

 

Търкателни запалки

1.

Външен вид

+

-

Сглобяването на

ДОПУСКАТ СЕ:

1. Наличие на меха-

 

 

 

 

елементите е пра-

1. Потъмняване

1. Корозия на

нични повреди, пре-

 

 

 

 

вилно. Лаковото

на гилзите

гилзите на КД

пятстващи използ-

 

 

 

 

покритие в мес-

2. Наличие на

във вид на отдел-

ването на тръбите

 

 

 

 

тата на съединява-

повърхностни

ни петна с бял

по предназначение

 

 

 

 

не е плътно, равно

драскотини на

или черен цвят

2. Корозия на гил-

 

 

 

 

и здраво. Повърх-

лаковото по-

при условие на

зите на КД във вид

 

 

 

 

ността на нипелите

критие

запазване целост-

на петна или не-

 

 

 

 

и гилзите е чиста,

3. Следи от за-

ността на гилзите

прекъснат налеп

 

 

 

 

без пукнатини, дъл-

мърсявания на

2. Корозия на ни-

със зелен или бял

 

 

 

 

боки шупли, следи

нипелите и гил-

пелите във вид на

цвят с признаци на

 

 

 

 

от корозия, дълбоки

зите. Напрашва-

отделни петна

разрушаване на

 

 

 

 

драскотини. Обвив-

не на повърхност-

или непрекъснат

Метала

 

 

 

 

ката на шнура е без

та им с бризант-

налеп, непречещ

3. Слабо закрепване

 

 

 

 

възли, пречупвания,

ни ВВ (виж забе-

на използването

на КВ в нипела или

 

 

 

 

пукнатини, скъсване

лежка 1)

на тръбичките

гилзата на шнура

 

 

 

 

на конците и изпък-

4. Разкъсване на

3. Нарушение на

4. Излизане на КВ

 

 

 

 

ващи твърди капки

единични конци

целостта на лако-

от нипелите

 

 

 

 

от осмоленото ас-

във външната

вото покритие

5. Напрашване с

 

 

 

 

фалтово покритие.

оплетка на ОЩ

във вид на не-

иницииращи ВВ

 

 

 

 

Допускат се:

5. Излизане на

прекъснато на-

(виж забележка 1)

 

 

 

 

1. На гилзите и нипе-

влагоизолацията

пукване и падане

6. Корозия на ни-

 

 

 

 

лите малки шупли,

през покритието

на лака

пела във вид на

 

 

 

 

недълбоки драскоти-

във вид на малки

4. Наличие на съ-

отделни петна или

 

 

 

 

ни и отпечатки от

капки

ществени повреди

непрекъснат налеп,

 

 

 

 

щампа, а също нали-

6. Незначително

на обвивката

препятстваща из-

 

 

 

 

чие на малки мехур-

изтъркване и

5. Плесен на по-

ползването на тръ-

 

 

 

 

чета на лаковото по-

пресъхване на

върхността на

бичките (виж забе-

 

 

 

 

критие, при условие

обвивката

шнура

лежка 2)

 

 

 

 

че се запазва негова-

7. Корозия на

 

 

 

 

 

 

та цялостност

точки или налеп

 

 

 

 

 

 

2. Незначително из-

бял цвят на

 

 

 

 

 

 

търкване на гилзата

нипела

 

 

 

 

 

 

3. Незначително оц-

 

 

 

 

 

 

 

ветяване на резбата

 

 

 

 

 

 

 

4. Потъмняване на

 

 

 

 

 

 

 

нипела

 

 

 

2.

Точност на

+

-

В рамките на изиск-

Размерите (с из-

Размерите изли-

 

 

размерите

 

 

ванията на техничес-

ключение на рез-

зат зад долния

 

 

 

 

 

ката документация

бата) излизат зад

предел на допуск

 

 

 

 

 

 

външния предел

на техническата

 

 

 

 

 

 

на допуск от тех-

документация

 

 

 

 

 

 

ническата доку-

 

 

 

 

 

 

 

ментация

 

 

3.

Съчленяемост с

+

-

С резбовите части на корпусите на

Съчленяват се с

Не се съчленяват с

 

резбовите части

 

 

ударните механизми и резбовите втулки

резбовите части

резбовите части на

 

на ударните ме-

 

 

съчленяването е нормално

на ударните меха-

ударните механизми

 

ханизми на взри-

 

 

 

низми и резбови-

и резбовите втулки

 

вателите и резбо-

 

 

 

те втулки

 

 

вите втулки

 

 

 

 

 

4.

Здравина на

*

-

Издържат изпитванията по нормите

Не издържат из-

 

 

съединението

 

 

на техническата документация

питванията по

 

 

на детайлите

 

 

 

нормите на тех-

 

 

 

 

 

 

ническата доку-

 

 

 

 

 

 

ментация

 

5.

Устойчивост на

*

-

Издържат изпитванията на прибора "Тръскачка" по

Не издържат из-

 

тръскане

 

 

нормативите на техническата документация

питванията на при-

 

 

 

 

 

бора "Тръскачка" по

 

 

 

 

 

нормативите на тех-

 

 

 

 

 

ническата докумен-

 

 

 

 

 

Тация

6.

Безотказност в

+

-

В пределите на изискванията на техни-

Не повече от 10 %

Повече от 10 %

 

действие (след

 

 

ческата документация

откази и непълни

откази на тръбич-

 

изпитание на

 

 

 

детонации

ките и непълни

 

херметичност)

 

 

 

 

детонации на КД

7.

Инициираща

+

-

В съответствие с нормите за установяване на категорията на КД

 

способност

 

 

 

8.

Време на горене

+

+

Съответства на

Допуска се от-

Допуска се откло-

Отклонението на

 

 

 

 

изискванията на

клонение на вре-

нение на времето

времето на горене е

 

 

 

 

техническата доку-

мето на горене

на горене не по-

повече от 17 % от

 

 

 

 

ментация

не повече от 8 %

вече от 17 % от

долния и 22 % от

 

 

 

 

 

от изискванията

долния и 22 % от

горния предел на

 

 

 

 

 

на документа-

горния предел на

изискванията на

 

 

 

 

 

цията на ОШ

изискванията на

Техническата


Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница