Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница14/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
 

 

 

 

 

 

техническата

Документация

 

 

 

 

 

 

документация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

1. При откриване на напрашване на тръбичките партията се отделя за отделно съхраняване и образец от нея се изпраща на извънсрочни лабораторни изпитвания. До изясняване характера на напрашването се забранява да се дават такива търкателни запалки.

2. Стандартните търкателни запалки, прехвърлени в четвърта категория по дефекти от горния възел, подлежат на ремонт (махане на горния възел) и превеждане в номенклатура "Търкателни запалки" втора категория. При отказ на горния възел той се отрязва и търкателната запалка се изпитва без него.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. В таблиците на приложението, в колони 3 и 4 знакът "+" означава, че проверката на дадения параметър (показател) се проверява задължително, знак "*" - в зависимост от необходимостта, а знак " - " - проверка не се извършва.

При откриване в партиите (партидите) от взривни вещества и средства за взривяване на признаци (показатели) на четвърта категория, отразени в колона 8 със знак "**", цялата партия се превежда в четвърта категория.

Приложение № 6 към чл. 30, ал. 3

Критерии за определяне категориите на огнестрелните оръжия и боеприпасите - собственост на МВР

1. Огнестрелно оръжие:

а) стрелково оръжие:

- първа категория - ново, а също така намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване, на което в канала на цевта и патронника няма следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома; полетата и браздите в дулната част са износени на разстояние не повече от един калибър, оръжие, удовлетворяващо изискванията за нормален бой;

- втора категория - намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване, чийто канал на цевта и патронника имат слаби следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома; полетата и браздите в дулната част са износени на дълбочина повече от един калибър; при това оръжието удовлетворява изискванията за нормален бой;

- трета категория - изискващо среден ремонт;

- четвърта категория - изискващо основен ремонт;

- пета категория - негодно оръжие, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.

Основни детайли, които определят прекатегоризирането на оръжието в пета категория, да се считат:

- цевта с цевната кутия - за пушки и карабини;

- цевната кутия - за автомати и картечници;

- цевта и затворната кутия - за картечни пистолети;

- ложата (рамката) - за пистолети и револвери;

б) ръчни и станочни (тежки) противотанкови гранатохвъргачки (РПГ-7; СПГ-9):

- първа категория - нови, както и намиращи се в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, на които в канала на тялото няма следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома;

- втора категория - намиращи се в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, чиито канали на тялото имат слаби следи от ръжда и раковини и откъртване на хрома;

- за СПГ - дюзата на соплото е износена и откатът при изстрел е не повече от 15 мм, а накатът - не повече от 20 мм;

- механизмите за насочване са износени и имат невъзвратимо хоризонтално клатене на тялото не повече от 0 - 08, а вертикално - не повече от 0 - 06;

- трета категория - изискващи среден ремонт;

- четвърта категория - не се установява;

- пета категория - негодни за бойно използване, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно;

в) зенитно-картечни установки:

- първа категория - намиращи се и били в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, комплектувани с картечници първа категория и с мерници първа или втора категория;

- втора категория - намиращи се и били в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, комплектувани с картечници втора категория и с мерници първа или втора категория;

- трета категория - изискващи среден ремонт;

- четвърта категория - изискващи основен ремонт;

- пета категория - негодни, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.

Забележка. Когато на една установка са монтирани картечници от първа и втора категория, установката се поставя във втора категория, а реалните категории на картечниците се записват в служебната книжка;

г) 82-мм и 120-мм минохвъргачки:

- първа категория - намиращи се и били в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, в които страничното клатене на тялото при поставен мерник 7 - 30 не превишава 0 - 10, а каналът на тялото не е подлаган на разшлайфане и няма раковини от разгар, минохвъргачките са комплектувани с изправни двуноги и колесари;

- втора категория - намиращи се и били в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, в които страничното клатене на тялото при поставен мерник 7 - 30 не превишава 0 - 10 до 0 - 18, а каналът на тялото е подлаган на разшлайфане или има местни раковини от разгар, минохвъргачките са комплектувани с изправни колесари и двуноги;

- трета категория - изискващи среден ремонт;

- четвърта категория - изискващи основен ремонт;

- пета категория - негодни, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.

Забележка. На минохвъргачките от втора категория в канала на тялото се допускат следи от сип, ръжда и раковини, мрежовиден разгар, следи от инструмента при отстраняване на дефекти по тялото от ремонтните органи;

д) зенитно-ракетни комплекси.

В зависимост от техническото им състояние и от отработените междуремонтни ресурси комплексите имат категории, както следва:

- първа категория - нови, изправни и годни за бойно използване;

- втора категория - намиращи се и били в непосредствена експлоатация, но не са отработили междуремонтния ресурс (период) на експлоатация, а също така преминали основен ремонт, изправни и годни за бойно използване;

- трета категория - не се установява;

- четвърта категория - изработили междуремонтния ресурс (период) на експлоатация до основния ремонт, както и нуждаещи се от основен ремонт;

- пета категория - негодни за бойно използване, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно;

е) гладкоцевно, малокалибрено и пневматично оръжие, учебно оръжие, ракетни пистолети:

- първа категория - ново, както и намиращо се и било в експлоатация, изправно и годно за използване;

- втора категория - не се установява;

- трета категория - изискващо среден ремонт;

- четвърта категория - не се установява;

- пета категория - негодно, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.

Забележка. При преминаване на въоръжение в по-долна категория с виновност се заплаща стойността на повредените детайли, по които се определя категорията. При раздуване на цевите те се заплащат в пълен размер.

2. Боеприпаси:

а) боеприпаси за стрелково оръжие (калибър до 14,5 мм включително):

първа "А" категория

1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с пълни производствени данни.

2. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в херметическа опаковка, налентовани и в пълнителите не повече от 5 години.

първа "Б" категория

1. Произведени от 1945 г. включително, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с пълни производствени данни, в т. ч. произведените във военно време, но преопаковани в заводите в следвоенния период (включително сборни заводски партии).

2. Произведени до 1945 г. включително, изправни по външен вид, съхранявани в нехерметическа опаковка или в насипно състояние.

3. Без производствени данни.

4. Сборни складови партии.

5. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в нехерметическа опаковка, а така също налентовани и в пълнителите повече от 5 години.

втора категория

В насипно състояние, изискващи сортиране по вид на действие на куршума и степен на годност, а така също изискващи почистване от корозия и възстановяване на отличителното боядисване на куршума.

трета категория

1. Осечки (с отпечатък на жилото върху капсула).

2. С химически неустойчиви или балистически нестабилни барути (по данни от лабораторията).

3. С пукнатини по дулцето, корпуса и венеца на гилзите.

4. С побитости по куршумите и гилзите.

5. Със средна и голяма корозия по повърхността на гилзите и куршумите, неподлежащи на почистване.

6. С клатещи се и изпадащи куршуми.

7. С големи окиси по капсулите.

8. С признаци на продължително престояване във вода или смазка.

б) ръчни гранати:

първа категория

1. От всички години на производство, боядисани, изправни по външен вид, с пълни производствени данни за снарядяването.

2. Указани в т. 1 без производствени данни за снарядяването (освен гранатите РГ-42).

втора категория

1. Изискващи сортиране по степен на годност и боядисване.

2. Със счупени и останали в отвора или неразвиващи се с ръка предпазни втулки.

трета категория

1. С изронена резба на отвора, която не задържа запалката.

2. С цялостни раковини от ръжда или пукнатини в метала на корпуса.

3. С деформирани централни тръбички или с голяма корозия по тях, които пречат за пълното и свободно влизане на запалката.

4. С изсипващо се взривно вещество от отвора на гранатата.

5. Гранати Ф-1 с отвор за скъсена запалка "Ковешников".

6. Гранати РГ-42 без маркировка за шифъра на взривното вещество.

в) запалки за ръчни гранати:

първа категория

1. Произведени (преработени) през 1946 г. и по-късно, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с пълни производствени данни.

2. Произведени през 1946 г. и по-късно, изправни по външен вид, с пълни производствени данни, съхранявани не повече от две години в нехерметическа опаковка.

втора категория - не се определя;

трета категория

1. Негодни за бойно използване (по резултатите от изпитванията).

2. Деформирани (смачкани), които не влизат в отвора на гранатата, или с пукнатини по втулката, закъснителната тръбичка или корпуса.

3. Съхранявани в нехерметическа опаковка повече от две години.

г) пиротехнически средства (осветителни и сигнални патрони):

първа категория

1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в изправна херметическа заводска опаковка, с пълни производствени данни.

2. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в нехерметическа опаковка, която е захерметизирана със смазка по установения начин, с пълни производствени данни.

втора категория

Подлежащи на сортиране по външен вид, калибровка и изземване на патроните с дефекти, указани в т. 3 за трета категория.

трета категория

1. Бракувани и забранени за използване (по данни за лабораторията).

2. С откази в действието.

3. Със следните дефекти (от сортираните по външен вид):

- изпъкнали капсул-възпламенители над дънния срез на гилзата (за 26-мм патрони);

- явни признаци на овлажняване;

- пукнатини по корпуса на патрона;

- цялостни пукнатини по гилзата;

- свободно снемащи се капачки (за реактивните патрони);

- осево преместване на снарядяването;

- невлизащи в стрелящите приспособления;

- неясни опознавателни знаци.

Забележка. Когато в партията повече от 50 на сто от изделията са с дефекти, указани в т. 3 за трета категория, цялата партия се зачислява в трета категория.

д) противотанкови гранати ПГ-7В, ОГ-7, ПГ-9 и ОГ-9:

първа категория

1. Съхранявани в херметически опаковки с пълна маркировка.

2. Съхранявани без херметически чували (ако са постъпили така от промишлеността), изправни по външен вид и с пълна маркировка.

3. Съхранявани в херметически чували с нарушена херметичност, изправни по външен вид и с пълна маркировка.

втора категория

1. Без маркировка или с непълна маркировка (при наличие на данни за възстановяването й).

2. С наличие на ръжда или лак по контактните повърхности.

трета категория

1. С цялостни пукнатини или побитости по челната част или по реактивния двигател с дълбочина, по-голяма от 1,5 мм.

2. С клатещ или превъртащ се с усилието на ръката обтекател на челната част.

3. С липса на електроверига в челната част.

4. С побита или изронена резба на челната част.

5. С нарушена херметичност на отверстията на сопловия блок.

6. С изпъкнал над повърхността на дъното капсул-възпламенител или калпаче, закриващи осовия канал (за гранатите РГ-7).

е) барутни, стартови и маршови заряди за гранатохвъргачки:

първа категория

1. Съхранявани в херметически панели (пакети) с пълна маркировка по тях и опаковка.

2. Съхранявани по машините, изправни по външен вид и с пълна маркировка.

втора категория

Не се определя.

трета категория

1. Без производствени данни за барута.

2. Негодни за използване:

- с пукнатини и побитости по гилзата (за металните заряди);

- със скъсани торбички;

- овлажнени;

- с изпъкнали над среза на гилзата капсулни втулки, неподлежащи на дозавиване, или с потъване (хлътване) на централния контакт в ЭКВ-23А спрямо дъното на гилзата на дълбочина, по-голяма от 1 мм;

- с деформирана резба на цокъла им, деформирана преходна втулка, с тежко придвижване на стопора;

- с разединени контактни проводи на диафрагмата;

- с раковини по диафрагмата с диаметър, по-голям от 3 мм и дълбочина, по-голяма от 1,5 мм;

- с преместване (превъртане) на дисковете от възела за форсиране един спрямо друг при леко усилие с ръката.

ж) готови гранатохвъргачни изстрели ПГ-7В, ПГ-9В и ПГ-15В (ОГ-7В и ОГ-9В):

първа категория

1. Сглобени от елементи първа категория, съхранявани в херметическа опаковка и с пълна маркировка.

2. Сглобени от елементи първа категория, съхранявани в машините или в чували с нарушена херметичност, изправни по външен вид, с пълна маркировка (зарядите, съхранявани в херметични пенали).

втора категория

1. С граната, взривател или стартов (метателен) заряд във втора или трета категория.

2. С механически повреди (пукнатини, дълбоки побитости, пробойни) по предпазителното калпаче на челната част на взривателя.

3. Гранатата не може да се завива или съединява със стартовия (метателния) заряд.

трета категория - С взриватели, опасни за работа или които не могат да се отвиват.

з) 82-мм и 120-мм мини:

първа категория

1. Всички години на производство, годни за бойно използване, изправни по външен вид и снарядяване, с пълна маркировка и отличително боядисване.

2. Мини, указани в т. 1, но със следните дефекти:

- с пукнатини и разрушено взривно вещество на дълбочина до 10 мм, непочистени и лакирани;

- с отлепен взривен заряд от стените на корпуса на 82-мм мини, с радиално клатене или кръгово въртене на резервния заряд;

- с изронена резба за взривателя с обща дължина не повече от две витки за 120-мм мини и не повече от една витка за 82-мм мини;

- с раковини по оживалната част на корпуса с дълбочина и диаметър до 3 мм за калибър 82 мм и до 8 мм за калибър 120 мм, на брой не повече от 10, а по центриращото удебеление на мините с дълбочина и диаметър до 3 мм и не повече от две на всеки пръстен с раковини с дълбочина до 0,5 мм по цялата останала повърхност на корпуса, включително по центриращото удебеление, ако няма плътно съединение на раковините по цялата ширина;

- с ръжда в задрезбовата част на отвора на взривателя, която преминава зад среза на взривното вещество.

втора категория

1. Със завити, негодни или забранени взриватели.

2. С побитости по резбата за взривателя, които възпрепятстват пълното завиване на взривателя.

3. С нараснало взривно вещество, което възпрепятства пълното завиване на взривателя.

4. С разрушен разривен заряд с дълбочина до 10 мм и по пресования детонатор с дълбочина до 5 мм, подлежащи на зачистване и лакиране.

5. С отвиващи се с усилието на ръката стабилизатори, които изискват закрепване и проверка на контролната тръба.

6. С теглови знаци, които не съответстват на действителното тегло на мината.

трета категория

1. С протекло взривно вещество.

2. С пукнатини, цялостни раковини и шупли в метала на корпуса и стабилизатора.

3. С откъртени или деформирани преки на стабилизатора, които не преминават през контролното лекало.

4. С откъртени пръстени на стабилизаторите, без пръстеновиден канал в тръбичката на стабилизатора.

5. С клатещи се и недозавиващи се стабилизатори.

6. С изронена резба на взривателя с обща дължина, по-голяма от една витка за 82-мм мини и от две витки за 120-мм мини.

7. С разрушен горен срез на взривното вещество на дълбочина, по-голяма от 10 мм, и детонатори с разрушения, по-големи от 5 мм.

8. Непреминаващи през контролната тръба или лекало.

9. Без огнепредавателни отверстия на тръбичката на стабилизатора (частично или пълно) или с повече отверстия.

10. С разслоен метал на перките на стабилизатора.

11. С раковини и откъртвания на метала, които по своите размери са по-големи от допустимите за първа категория.

12. С непреминаващ преходен калибър в тръбичката на стабилизатора на 82- и 120-мм мини (след почистване на антикорозионното покритие).

и) заряди за мини:

първа категория

1. Изготвени от барути първа категория, състоящи се от състреляни заряди, изправни по външен вид, съхранявани в херметическа опаковка, а така също намиращи се в състава на готовите изстрели (с изключение на 82-мм възпламенителни патрони - основни заряди, срокът за съхраняване на които, поставени в мините, не трябва да превишава 5 години) и с пълна маркировка по опаковката.

2. Комплектувани с основни и допълнителни заряди от различни заводски и сборни партии, допуснати за бойно използване, изправни по външен вид, съхранявани в херметическа опаковка, с пълна маркировка по опаковката.

3. Некомплектни основни и допълнителни заряди от заводски партии, изготвени от барут следвоенно производство, изправни по външен вид, съхранявани в херметическа опаковка, с пълна маркировка по опаковката.

втора категория

1. Състоящи се от несъстреляни основни и допълнителни заряди.

2. Некомплектни основни и допълнителни заряди, изискващи преглед и сортиране по външен вид или подлежащи на групиране в сборни партии.

3. Изискващи прекомплектуване с подмяна на допълнителни или основни заряди.

трета категория

1. Химически неустойчиви барути (по заключение на лабораторията).

2. Без производствени данни за барута.

3. Негодни за използване:

- с пукнатини и побитости по гилзата и дъното й;

- овлажнени;

- с позеленели капсули;

- с нарушен херметизиращ слой.

4. Основни заряди за 82 мм мини, съхранявани в мините повече от 5 години.

5. Некомплектни допълнителни заряди от заводски и сборни партии, изготвени от барути, произведени до 1946 г.

к) взриватели за мини:

първа категория

1. Произведени или преработени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в заводска херметическа опаковка.

2. Произведени или преработени през 1946 г. и по-късно, ремонтирани в базите.

3. Произведени или преработени през 1946 г. и по-късно, съхранявани завити на мините, а така също съхранявани в нехерметическа опаковка до 10 години.

втора категория

1. Произведени или преработени през 1946 г. и по-късно, изискващи ремонт (изправяне на резбата, зачисляване на метала от кернирането, пречещ на дозавиването на взривателя).

2. Взриватели, стояли поставени на мините или в нехерметична опаковка повече от 10 години.

трета категория

1. Без клейма и производствени данни.

2. С пробити и повредени мембрани (побити, дълбоки побитости, пукнатини).

3. С голяма корозия по корпуса.

4. С повреди по корпуса (пукнатини, дълбоки драскотини, вдлъбнатини и побитости).

5. С деформирана резба във вид на побитости, изронване и други, които пречат на завиването на взривателите в отвора на мините или не осигуряват надеждно закрепване.

л) минохвъргачни изстрели:

първа категория

Комплектувани с елементи първа категория, изправни по външен вид, с пълна маркировка по мините и опаковките.

втора категория

1. Без производствени данни, които не могат да се възстановят.

2. Когато в състава си имат елемент от втора или трета категория.

3. Мини без теглови знаци.

трета категория

1. Минохвъргачни изстрели с взриватели, опасни за работа или които не може да се развият с помощта на ключ.

2. Минохвъргачни изстрели, които в състава си имат елементи от трета категория.

Забележка:

- Боеприпасите от всички видове, които са първа категория, са годни за бойно използване (по предназначение) и дългосрочно съхраняване.

- Боеприпасите от всички видове, които са втора категория, са негодни за бойно използване (по предназначение), изискват ремонт, замяна на отделни елементи и сортиране по вид на действие.

- Боеприпасите от всички видове, които са трета категория, са негодни за бойно използване (по предназначение), подлежат на ремонт в ремонтни бази и фирми, както и забранените за бойно ползване, в т. ч. загубилите бойните си свойства по заключение след лабораторни и полигонни изпитвания.

м) за химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми, както и за светлинни, звукови и сълзотворни (химически) гранати и пиротехнически средства се определят следните категории:

първа категория - с пълни производствени данни, с неизтекъл срок на съхранение, определен от производителя, годни за употреба по предназначение;

втора категория - не се определя;

трета категория - с изтекъл срок на съхраняване, без производствени данни, негодни за употреба по предназначение.Забележка. След изтичане на срока за съхраняване и употреба, определен от производителя, средствата по ал. 6 се подлагат на оценка за съответствието на продукта, за което се изготвя протокол. При доказване годността на продукта за употреба по предназначение и за съхраняване в зависимост от резултатите срокът за съхраняването и употребата им се удължава с до 60 на сто от сроковете, определени от производителя.
Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница