Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница2/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Раздел II.
Продажба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и отдаване под наем огнестрелни оръжия на физически и юридически лица

Чл. 36. (1) Продажба се извършва на излишни ВВООБ, резервни части за огнестрелни оръжия и средства за взривяване, включени в списъка на залежалите материални средства в МВР към 1 януари на съответната година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Списъкът по ал. 1 се изготвя ежегодно, актуализира се от ДУССД - МВР и се утвърждава от министъра на вътрешните работи.Чл. 37. (1) Оценката на ВВООБ, определени за продажба, се извършва от комисия, назначена от министъра на вътрешните работи. Определената от комисията стойност на ВВООБ с данък добавена стойност е начална цена при продажбата му.

(2) На непродадените през календарната година ВВООБ началната цена може да се намали от комисията по ал. 1 до 40 на сто.

(3) Предложението за намаляване на началната цена на ВВООБ се прави от комисията по чл. 39 до комисията по ал. 1.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Продажбата на ВВООБ се извършва на търговци по смисъла на Търговския закон, които притежават разрешение за производство, търговия и пренасяне на ВВООБ, получено при условията и по реда на ППЗКВВООБ, на търговски дружества, регистрирани по Търговския закон, получили лицензия при условията и по реда на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и правилника за прилагането му, и на лица, притежаващи лицензия за осъществяване на посредническа дейност, свързана с външнотърговски сделки с оръжие.

(2) Комисията по чл. 39 организира и провежда процедури по договаряне с лицата по ал. 1.Чл. 39. Министърът на вътрешните работи назначава постояннодействаща комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпващите предложения за закупуване на ВВООБ.

Чл. 40. Комисията по чл. 39 отправя писмени покани до лицата по чл. 38, ал. 1 за участие в процедура на договаряне за покупко-продажба на ВВООБ.

Чл. 41. На лицата по чл. 38, ал. 1, подали писмено съгласие за участие в процедурата, се осигурява достъп до списъка с видовете, количествата и началната цена на предлаганите за продажба ВВООБ.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Лицата по чл. 38, ал. 1 внасят депозит и подават писмено предложение за закупуване на ВВООБ до комисията по чл. 39. Депозитът се внася по сметката на ДУССД - МВР, в размер 10 на сто от обявената начална цена на количествата, за които участват.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Предложението за закупуване на ВВООБ съдържа вида, количествата, предлаганата цена, заверено копие от разрешение или лицензия за съответния вид дейност, както и копие от платежен банков документ за внесения депозит. Предложението се предава на комисията по чл. 39 в запечатан непрозрачен плик до 20-о число на всеки месец чрез деловодството на ДУССД - МВР.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Комисията по чл. 39 уведомява писмено лицата, подали предложение за закупуване на ВВООБ, за датата, часа и мястото за отваряне на предложенията.

Чл. 43. (1) Комисията по чл. 39 заседава всеки месец след 20-о число на месеца.

(2) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. списък на подадените предложения;

3. становищата на консултантите, ако такива са били включени в работата на комисията;

4. резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията;

5. класираните кандидати и предложените от тях цени.

(3) Комисията извършва оценка и класиране на предложенията по критерия "най-добро икономическо предложение", който включва предложена обща цена, начин на плащане и транспортни разходи.

(4) Протоколът по ал. 2 се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

(5) Договорът за покупко-продажба се сключва от министъра на вътрешните работи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Внесеният депозит се задържа от ДУССД - МВР, в случай че лицето не сключи договор или сключи договор и не заплати стойността на ВВООБ, за които е класирано на първо място.

(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) На лицата, с изключение на тези по ал. 6, депозитът се освобождава в срок до 10 работни дни от утвърждаването на протокола по ал. 4.Чл. 44. Огнестрелните оръжия се отдават под наем на физически лица или на юридически лица след сключване на договор от ръководителя на съответното структурно звено на МВР.
Глава шеста.
РЕМОНТИРАНЕ И БРАКУВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ, УНИЩОЖАВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.


Ремонтиране на огнестрелни оръжия

Чл. 45. (1) В Министерството на вътрешните работи се извършва ремонт на огнестрелни оръжия.

(2) В зависимост от степента на износване, характера на неизправностите и установените междуремонтни срокове на експлоатация ремонтът на огнестрелните оръжия бива текущ, среден и основен.Чл. 46. (1) Текущият ремонт на огнестрелни оръжия е непланов ремонт, минимален по обем, след извършването на който се осигурява нормална работа на огнестрелните оръжия до поредния планов ремонт.

(2) При ремонта по ал. 1 се регулират или заменят неизправни съставни части и се извършват проверка и регулировка на огнестрелните оръжия. Ремонтът се извършва от ремонтната работилница на структурно звено на МВР.

(3) Неизправности, за чието отстраняване е необходим текущ ремонт, както и нарушаване на антикорозионното покритие не са основание за преминаване на огнестрелните оръжия в по-ниска категория.

Чл. 47. (1) Средният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите им характеристики.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Ремонтът по ал. 1 се извършва в Централната производствено-ремонтна база на ДУССД - МВР или след възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки или наредбата по чл. 13, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.Чл. 48. Основният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите характеристики и техническите ресурси на всички съставни части на огнестрелните оръжия. Извършва се след възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки или наредбата по чл. 13, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Раздел II.
Бракуване на огнестрелни оръжия и унищожаване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 49. (1) Определянето на огнестрелните оръжия и боеприпасите като негодни за използване се извършва от комисия, назначена от ръководителя на съответното структурно звено на МВР, с протокол за изменяне на качественото/техническото им състояние, в който се констатира нецелесъобразността на ремонта.

(2) На бракуване подлежат огнестрелните оръжия от четвърта и пета категория, като протоколите за изменение на качественото/техническото състояние на огнестрелните оръжия са неразделна част от протокола за бракуване и трансформация.

(3) Взривните вещества и боеприпасите не се бракуват. Когато са негодни, те преминават в трета категория с протокола по ал. 1 за изменение на качественото/техническото състояние и подлежат на сдаване за делабориране или унищожаване.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Бракуване на огнестрелни оръжия във всички структурни звена на МВР се извършва от комисия от експерти, назначена от директора на ДУССД - МВР. Комисията изготвя протокол за бракуване и трансформация, в който се записват точните наименования (модели), калибри, серии и номера.

Чл. 51. Бракуваните огнестрелни оръжия се разглобяват, като годните части се заприходяват с квитанция. Негодните части се трансформират в отпадъци по механичен начин и се претопяват в присъствието на комисията по чл. 49, ал. 1.

Чл. 52. Взривните вещества и боеприпасите се унищожават чрез взривяване, изгаряне или делабориране (утилизация).
Глава седма.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Чл. 53. Ръководителите на основните структурни звена на МВР чрез началниците на подчинените им звена, комисии и длъжностни лица осъществяват пряк контрол по извършването на дейностите с ВВООБ за текущо доволствие и ведомствените военновременни запаси в подчинените им структурни звена.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Дирекция УССД - МВР извършва контрол във всички структурни звена на МВР по дейностите с ВВООБ за текущо доволствие.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Дирекция "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка" - МВР, контролира съхраняването и превозването на ВВООБ с автомобилен транспорт, извършването на технически прегледи и даването на експертна оценка за техническа годност на ведомствените военновременни запаси от ВВООБ.
Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 13 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2010 Г.)

§ 134. В Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2007 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Навсякъде в наредбата абревиатурата "ДМТОСО - МВР" се заменя с "ДУССД - МВР".

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2 и чл. 21ТАБЛИЦА

за разпределение на взривните вещества, боеприпасите и средствата за взривяване, както и изискванията към съвместното им съхраняване в едно помещение и транспортирането им


Наименование

Допустимо

Поредни номера

по

на взривните

коли-

на БП и ВВ, допус-

ред

вещества и

чество

тими за

 

боеприпасите

ВВ в едно

 

 

 

помещение

съвместно

съвместно

 

 

 

съхраня-

транспор-

 

 

 

ване

тиране

1.

Димен барут в чист

 

 

 

 

вид и изделия от

 

 

 

 

него (огнепроводен

 

 

 

 

шнур)

100 t

1; 5

1; 2; 5

2.

Бездимни барути,

 

 

 

 

заряди от тях, стар-

 

 

 

 

тови, реактивни

 

 

 

 

двигатели (с раз-

 

 

 

 

лично предназна-

 

 

 

 

чение, в щатна

 

 

 

 

опаковка)

100 t

2; 5

2; 5

3.

Пиротехнически

 

 

 

 

състави и изделия

 

 

 

 

със запалителен,

 

 

 

 

димен, звуков, съл-

 

 

 

 

зотворен и светли-

 

 

 

 

нен ефект

50 t1

3; 5

3; 5

4.

Бризантни ВВ в

 

 

 

 

чист вид и техните

 

 

 

 

сплави и смеси и

 

 

 

 

във взривателни

 

 

 

 

изделия, противо-

 

 

 

 

танкови мини без

 

 

 

 

взриватели, подрив-

 

 

 

 

ни заряди, детони-

 

 

 

 

ращи шнурове

150 t

2; 4; 5

2; 4; 5; 8

5.

Патрони за всички

 

 

 

 

видове стрелково

 

 

 

 

оръжие

150 t

2; 5; 7; 8

2; 5; 7; 8

6.

Капсул-детонатори,

 

 

 

 

електродетонатори,

 

 

 

 

взриватели и запал-

 

 

 

 

ки за ръчни грана-

 

 

 

 

ти и мини (проти-

 

 

 

 

вотанкови), дето-

 

 

 

 

ниращи шнурове

2 000 000 бр.

3; 5; 6

3; 5; 6

7.

Окончателно и не-

 

 

 

 

окончателно сна-

 

 

 

 

рядени фугасни,

 

 

 

 

осколочно-фугасни,

 

 

 

 

бронебойни изстре-

 

 

 

 

ли, снаряди, мини

 

 

 

 

и гранати за всич-

 

 

 

 

ки видове артиле-

 

 

 

 

рийски оръжия,

 

 

 

 

минохвъргачки,

 

 

 

 

челни части за

 

 

 

 

реактивни снаряди

 

 

 

 

и ръчни гранати с

 

 

 

 

комплект запалки

150 t2

2; 4; 5; 7; 8

2; 4; 5; 7; 8

8.

Кумулативни, уп-

 

 

 

 

равляеми и неуп-

 

 

 

 

равляеми реактив-

 

 

 

 

ни снаряди, изстре-

 

 

 

 

ли и противотан-

 

 

 

 

кови гранати

120 t

2; 4; 8; 5

2; 4; 8; 5

 

 

 

 

 

Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница