Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница4/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Приложение № 5 към чл. 30, ал. 1


Показатели и норми за установяване категориите на ВВ и средствата за взривяване - собственост на МВР
Основни пока-

Кой проверява

Норми

 

затели и качест-

специали-

структур-

 

 

 

 

 

вени състояния

зирана

ни звена

I категория

II категория

III категория

IV категория

 

 

лаборатория

на МВР

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Тротил

1.

Външен вид и

+

+

Еднороден, ро-

ДОПУСКАТ СЕ

1. Значително

 

структура

 

 

нещ се добре

Наличие на

1. Овлажняване

замърсяване на

 

 

 

 

продукт във вид

смачквания и

или подмокряне

продукта с пя-

 

 

 

 

на люспи или

признаци на уля-

2. Незначително,

сък, земни и

 

 

 

 

прах.

гания, които не

видимо с просто

метални при-

 

 

 

 

В пресован или

пречат на непос-

око замърсяване

меси

 

 

 

 

разтопен вид

редственото из-

на продукта

2. Наличие на

 

 

 

 

тротилът е плът-

ползване на тро-

3. Наличие на

маслени при-

 

 

 

 

на еднородна

тила при снаря-

смачквания и

меси, отделя-

 

 

 

 

маса.

жаване на бое-

слягане, които

ния или крупни

 

 

 

 

В отчупен вид

припасите чрез

препятстват не-

маслени петна

 

 

 

 

продуктът има

пресоване и

посредственото

 

 

 

 

 

дребнокристална

шнековане

използване на

 

 

 

 

 

структура с ха-

 

тротила за сна-

 

 

 

 

 

рактерен блясък

 

ряжаване на

 

 

 

 

 

Допускат се:

 

боеприпасите

 

 

 

 

 

1. Отделни сле-

 

чрез пресоване

 

 

 

 

 

пили се люспи

 

и шнековане

 

 

 

 

 

(кристали) във

 

4. Незначително

 

 

 

 

 

вид на сраства-

 

количество

 

 

 

 

 

ния

 

отделни малки

 

 

 

 

 

2. Тъмни приме-

 

маслени петна

 

 

 

 

 

си на точки в

 

 

 

 

 

 

 

рамките на нор-

 

 

 

 

 

 

 

мите за неразт-

 

 

 

 

 

 

 

воримия остатък

 

 

 

2.

Цвят, мирис

+

+

Цветът на люс-

1. Цветът не е

Цветът е кафяв

1. Пълно

 

 

 

 

пестия и пресо-

еднороден - от

с червен

потъмняване

 

 

 

 

вания тротил е

тъмножълт до

оттенък

на продукта с

 

 

 

 

еднообразен по

светлокафяв

 

ясно изразен

 

 

 

 

цялата маса от

2. Наличие на

 

червен оттенък

 

 

 

 

светложълт до

отделни люспи

 

2. Рязък мирис,

 

 

 

 

жълт, а в летия

(кристали) сиво-

 

неприсъщ на

 

 

 

 

тротил - от

кафяв цвят

 

тротила,

 

 

 

 

жълт до тъмно-

3. Отделни тъм-

 

подсказващ

 

 

 

 

жълт

ни петна на по-

 

неговото

 

 

 

 

 

върхността и на

 

разлагане

 

 

 

 

 

лама на пресо-

 

 

 

 

 

 

 

вания, летия и

 

 

 

 

 

 

 

топения тротил

 

 

3.

Температура на

+

-

Не по-малко от

Не по-малко от

Не по-малко от

По-малко от

 

втвърдяване, °С

 

 

80,2

79,0

78,0

78,0

4.

Съдържание на

+

-

Не повече от

Не повече от 0,1

Повече от 0,1

 

 

влага и изпаря-

 

 

0,07

 

 

 

 

ващи се вещест-

 

 

 

 

 

 

 

ва, %

 

 

 

 

 

 

5.

Киселинност,

+

-

Не повече от

Не повече от

Не повече от

Повече от 0,05

 

приведена към

 

 

0,01

0,03

0,05

 

 

сярната кисели-

 

 

 

 

 

 

 

на, %

 

 

 

 

 

 

6.

Съдържание на

*

-

Не повече от 0,1

Не повече от 0,3

Не повече от 0,4

Повече от 0,4

 

неразтворими

 

 

 

 

 

 

 

примеси в ацетон

 

 

 

 

 

 

7.

Съдържание на

*

-

Не повече от

Не повече от 0,2

Не повече от 0,4

Повече от 0,4

 

пепел, %

 

 

0,08

 

 

 

8.

Възприемане и

*

*

Прахообразен и пресован - възприемчивостта от

Възприемчи-

 

пълнота на

 

 

КД № 8 е безотказна, детонацията е пълна. Лят

востта е съ-

 

детонацията

 

 

тротил - при наличие на пресован тротил като

ществено нама-

 

 

 

 

междинен детонатор възприемчивостта е безот-

лена, наличие

 

 

 

 

казна, детонацията е пълна (големината на меж-

на откази

 

 

 

 

динния детонатор трябва да бъде 2 - 5 % от теглото

или непълна

 

 

 

 

на заряда)

 

Пластични ВВ

1.

Външен вид

+

+

Еднообразна по струк-

ДОПУСКАТ СЕ:

1. Наличие на стра-

 

 

 

 

тура добре формирана

1. Наличие на по-

Изменение на

нични примеси и

 

 

 

 

маса без явни призна-

върхността на

структурата,

замърсяване с пясък

 

 

 

 

ци за неравномерно

пластичен уплът-

наличие по

2. Изменения в

 

 

 

 

смесване на компо-

нен слой с дебе-

повърхността

структурата (нали-

 

 

 

 

нентите и странични

лина до 5 мм

на пластичен

чие на коричка) при

 

 

 

 

включвания

2. Явни признаци

уплътнен слой

невъзможност за

 

 

 

 

Допускат се:

за неравномерно

повече от 5 мм

формиране

 

 

 

 

1. Наличие на маслени

смесване:

и изискванията

 

 

 

 

 

отделяния на повърх-

наличие на отдел-

за формиране

 

 

 

 

 

ността на брикетите

ни включвания

са нарушени

 

 

 

 

 

и намасляване на

на несмесен

 

 

 

 

 

 

обвивката

пластификатор

 

 

 

 

 

 

2. Отделни незначи-

 

 

 

 

 

 

 

телни включвания

 

 

 

 

 

 

 

на несмесен пласти-

 

 

 

 

 

 

 

фикатор във вид на

 

 

 

 

 

 

 

полоси и петна

 

 

 

2.

Цвят и мирис

+

+

Еднообразен от свет-

ДОПУСКАТ СЕ:

1. Кафяв цвят до

 

 

 

 

локремав до светло-

1. Кафяв цвят на повърхността по

тъмни оттенъци

 

 

 

 

 

кафяв. Специфичен

зарядите ПВВ до тъмни оттенъци

2. Рязък мирис,

 

 

 

 

 

мирис на консис-

2. Нееднообразен цвят на ВВ по

неприсъщ на

 

 

 

 

 

тентни минерални

места на заряда

пластита

 

 

 

 

 

смазки и сапун

 

 

 

 

 

 

 

Допуска се:

 

 

 

 

 

 

 

Различие в цвета на

 

 

 

 

 

 

 

ВВ между брикетите

 

 

 

 

 

 

 

в допустими предели

 

 

 

3.

Състав на ВВ

*

-

Съответства на

Допуска се отклонение в съдър-

 

 

 

 

 

изискванията на тех-

жанието на пластификатора от

 

 

 

 

 

ническата докумен-

нормативния в пределите

 

 

 

 

 

тация

+/ - 3 %

+/ - 5 %

 

4.

Ексудация при

+

-

Не повече от 0,08

Не повече от 0,15

Не повече от

-

 

температура

 

 

 

 

0,15

 

 

50 °С за 6 ч в %

 

 

 

 

 

 

5.

Изпаряемост

*

-

Не повече от 0,15

Повече от 0,15

Повече от 0,15

-

 

при температура

 

 

 

 

 

 

 

+50 °С за 6 ч в %

 

 

 

 

 

 

6.

Пластичност

*

-

 

 

 

 

 

(свиваемост), %

 

 

 

 

 

 

 

- при темпера-

 

 

В съответствие с

Не повече от

Повече от

-

 

тура 20 °С и на-

 

 

ТУ

45

45

 

 

товарване

 

 

 

 

 

 

 

0,5 кг/кв. см

 

 

 

 

 

 

 

- при темпера-

 

 

Не по-малко от

Не по-малко от

Не по-малко от

-

 

тура - 15 °С и

 

 

0,15

10

10

 

 

натоварване

 

 

 

 

 

 

 

0,5 кг/кв. см

 

 

 

 

 

 

7.

Съхраняемост

*

-

Не повече от 6

Не повече от 10

Повече от 10

-

 

на формата при

 

 

 

 

 

 

 

температура

 

 

 

 

 

 

 

50 °С (свиване на

 

 

 

 

 

 

 

заряда за 6 ч)

 

 

 

 

 

 

8.

Формоване на

*

*

ВВ с тегло до 0,5 кг допуска да се фор-

Формоването

Формоването на

 

зарядите в пре-

 

 

моват от него заряди от всякаква форма

на зарядите е

зарядите е

 

делите на тем-

 

 

с усилията на ръката

 

Затруднено

 

пература от

 

 

 

 

 

 

- 30 °С до +50 °С

 

 

 

 

 

9.

Възприемчивост

*

*

Възприемчивостта е безотказна.

 

Възприемчивостта е

 

и пълнота на де-

 

 

Детонацията е пълна

 

 

 

тонацията от

 

 

 

 

 

 

КД № 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Бризантност в мм

*

-

Не по-малко от 20 мм

Не по-малко от

По-малко от

-

 

 

 

 

 

20 мм

20 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница