Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница6/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 

 

 

 

повече от 2 % ВБШ,

4. Наличие общо

с нипелите

изпадане на КВ от

 

 

 

 

имащи:

на повече от 2 %

3. Механични

Нипела

 

 

 

 

- невкаран докрай

ВБШ, имащи:

повреди, невлияе-

 

 

 

 

 

нипел в тръбичката,

- недовкаран

щи на работоспо-

 

 

 

 

 

но не повече от 1,0 мм

нипел в тръбич-

собността на ВБШ

 

 

 

 

 

- непълна лакировка

ката, но не по-

4. Обръщане на

 

 

 

 

 

на съединенията;

вече от 1,0 мм;

тръбичката в

 

 

 

 

 

- следи от корозия на

- следи от коро-

нипела

 

 

 

 

 

тръбичката и нипела;

зия на тръбич-

 

 

 

 

 

 

- удебеляване слоя

ката и нипела;

 

 

 

 

 

 

на лака на КВ

- удебеление на

 

 

 

 

 

 

 

слоя на лака на

 

 

 

 

 

 

 

КВ;

 

 

 

 

 

 

 

- пукнатини на

 

 

 

 

 

 

 

тръбичката с

 

 

 

 

 

 

 

дължина не по-

 

 

 

 

 

 

 

вече от 5 мм

 

 

2.

Съединяемост на

+

+

Съединяемостта с корпуса на МУВ е

Съединяват се с

Не се съединяват с

 

ударните механиз-

 

 

нормална

корпуса на МУВ

корпуса на МУВ

 

ми на взривате-

 

 

 

 

 

 

лите с резбовите

 

 

 

 

 

 

части

 

 

 

 

 

3.

Устойчивост на

*

-

Издържат изпитвания на прибора "Тръскачка" в съответ-

Не издържат из-

 

тръскане

 

 

ствие с техническата документация

питвания на при-

 

 

 

 

 

бора "Тръскачка"

 

 

 

 

 

(наблюдава се раз-

 

 

 

 

 

стройство на сгло-

 

 

 

 

 

бяването или въз-

 

 

 

 

 

пламеняване на КВ)

4.

Безотказност в

+

+

В пределите на изиск-

Не повече от 4 %

 

Не повече от

 

действието

 

 

ванията на техничес-

откази

 

20 % откази

 

 

 

 

ката документация

 

 

 

Детониращи шнурове

1.

Външен вид

+

+

Обвивката на шнура

ДОПУСКАТ СЕ:

1. Значителни пов-

 

 

 

 

е непрекъсната, без

1. Прекъсвания

1. Наличие на

реди на обвивката,

 

 

 

 

пукнатини, пречуп-

на единични кон-

съществени пов-

препятстващи из-

 

 

 

 

вания, възли, скъс-

ци във външната

реди на обвив-

ползването на шнура

 

 

 

 

ване на конците и

оплетка

ката, но неиз-

2. Здраво слепване

 

 

 

 

размекване на водо-

2. Единични, не

ключващи въз-

на витките (разви-

 

 

 

 

изолационния слой

непрекъснати

можността от

ване на бухтите без

 

 

 

 

или без продупчва-

пукнатини на

използване на

разрушаване на

 

 

 

 

ния, пукнатини, раз-

пластикатната

шнура

обвивката е невъз-

 

 

 

 

късвания на плас-

обвивка

2. Пречупвания

можно)

 

 

 

 

тиката. Еластич-

3. Незначително

на шнура

 

 

 

 

 

ността на шнура е

протъркване на

3. Плесен на по-

 

 

 

 

 

нормална. Водо-

обвивката

върхността на

 

 

 

 

 

изолиращият слой

4. Незначително

шнура

 

 

 

 

 

или пластиката е

слепване на вит-

4. Слепване на

 

 

 

 

 

във вид на непре-

ките на шнура

витките на шнура

 

 

 

 

 

къснат равномерен

 

(развиването на

 

 

 

 

 

слой оплетка на

 

бухтата не се

 

 

 

 

 

шнура. Допуска се

 

съпровожда с

 

 

 

 

 

просвет между

 

разрушаване на

 

 

 

 

 

конците по цялата

 

обвивката)

 

 

 

 

 

дължина на шнура

 

 

 

 

 

 

 

в бухтата

 

 

 

2.

Диаметър

+

-

В пределите на нормите на техничес-

Допуска се от-

Шнурът е с откло-

 

 

 

 

ката документация

клонение на

нение в размери,

 

 

 

 

 

шнура по диаме-

Препятстващи

 

 

 

 

 

тър, непревиша-

използването му

 

 

 

 

 

ващо използва-

 

 

 

 

 

 

нето на шнура по

 

 

 

 

 

 

назначение

 

3.

Тегло и равно-

+

-

Взривната сърцевина е без прекъсва-

Допускат се:

 

 

мерност на раз-

 

 

ния и отънявания. Теглото на сърце-

Отклонение на

 

 

пределението на

 

 

вината на 1 м от дължината на шнура

теглото на ВВ на

 

 

сърцевината в

 

 

е в границите на изискванията на тех-

1 м от дължината

 

 

шнура

 

 

ническата документация

е под пределните

 

 

 

 

 

 

норми. Неравно-

 

 

 

 

 

 

мерно разпреде-

 

 

 

 

 

 

ление на сърце-

 

 

 

 

 

 

вината

 

4.

Физико-химични

-

-

Съответстващо на ВВ, с което те са

 

 

 

показатели на ВВ

 

 

снаряжени

 

 

 

на сърцевината

 

 

 

 

 

5.

Устойчивост

+

-

Издържат изпитванията в съответст-

Не издържат из-

 

 

към действие на

 

 

вие с изискванията на ГОСТ и БДС

питване при по-

 

 

повишени тем-

 

 

 

вишени темпера-

 

 

ператури (при

 

 

 

тури.

 

 

памучна оплетка)


Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница