Член на европейската мрежа на горските предприемачиДата20.07.2018
Размер42.05 Kb.
Браншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната среда

ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ

ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ГОРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ
1606 – София, ул. “Владайска” № 29; тел: 952-11-35; 986-7002; fax: 02-986-6781; E-mail: bulprofor@dir.bg


До: Национално управление по горите

НА ВНИМАНИЕТО НА: г-н ИЛИЯ СИМЕОНОВ


ОТНОСНО: Наше предложение от 17.02.2005 за организация и провеждане на национална

конференция на тема „Планиране и стопанисване на българските гори на прага

на XXI век”

Уважаи господин Симеонов,


С настоящото писмо внасям някои пояснения и още аргументеми в полза на нашето предложение.

Както е широко известно, горското стопанство и лесовъдството през XXI век ще се базират на природосъобразното ( многофункционално и устойчиво ) стопанисване на горите. Не случайно като основна стратегическа цел при стопанисване на горите у нас, Горската стратегия е поставила Приложение на природосъобразни лесовъдски системи, основаващи се на природния възобновителен потенциал на горите”.В тази връзка, като важен и задължителен аспект от лесовъдската дейност занапред се очертава работата в следните основни насоки:

(в една или друга степен те могат и трябва да станат предмет на дискусията и да намерят своята бъдеща регламентация):


 • Преоценка на сега прилаганите лесоустройствени методи, по отношение на биологичното и ландшафтно разнообразие и въвеждане на международни методики, доказали своята ефективност.

 • Едно стопанисване на горите въз основа на нова класификация на горите по типове гора ще постави нови задачи пред лесоустройството и организаци­ята на горското стопанство. Цялата планираща дейност при природосъобразното стопанисване се различава съществено от тази при стопанисването по класове на възраст. ЛУП трябва да подпомага новия начин на сто­панисване. Приложението на горската типология се извършва в пълен размер и без стопански класове. Това не значи, че няма случаи, при които е полезно да се образуват стопански класове по биологичен и дори по икономически показатели. ЛУП обаче не може сам да реши въпроса за използването на типовете гора при стопанисване на горите !

 • Въвеждане на система за идентификация на ключови компоненти на биологичното разнообразие, мониторинг, обмен и публичност на добитата информация.

 • Стопанисването на горите по принципите на природосъобразното лесовъдство изисква да са налице някои основни пред­поставки, а именно:

  • познаване на естествената динамика на горските насаждения;

  • познаване на оптималния запас за всеки тип гора, при който тя се приближава (поддържа) в устойчиво състояние;

  • нова регламентация на турнусите за сеч, защото в модерното лесовъдство те не се възприемат като синоним на фиксирана дата за започване на главната сеч;

  • наличност на достатъчен по брой и добре квалифици­ран лесовъдски кадър;

  • подпомагане на горскостопанските ме­роприятия чрез обществено приетите норми.

 • Подкрепа за възстановяване на деградирали екосистеми, местообитания и популации на застрашени видове и екосистеми.

 • Усъвършенстване на технологиите и методите за използване на горските ресурси с цел максимално ограничаване на свързаните с него щети.

 • Развитие на системата “ex situ” за съхраняване на генетичното разнообразие и изграждане на система от действия с оглед опазване на местния генофонд.

 • Ново законодателство, регламентиращо изискванията за опазване и управление на ландшафтите и за опазване на биоразнообразието в горите с основно дървопроиз-водствени функции.

 • Насърчаване на залесяванията в изоставени земеделски територии, включително за производство на биомаса за енергия, чрез използване на специализирани национални и международни схеми за финансиране.

 • Подобряване състоянието на горските полезащитни пояси.

 • Прилагане на специфични лесовъдски мерки, с цел производство на висококачествена специална дървесина.

 • Актуализиране на националната програма за комплексна борба с ерозията в горските и земеделски територии.

 • Подкрепа на инициативи и мерки свързани със сертификацията на българските гори.

 • Подкрепа на собствениците на гори, които са физически лица, за водене на устойчиво /природосъобразно стопанисване на горите;

 • Осигуряване на стабилни условия за дълговременни инвестиции в горите и горската

индустрия;

екологосъобразните производства и продукти.
Считаме че поставянето на тези и други важни въпроси на вниманието на лесовъдската колегия у нас, вкл.от практиката и от науката, може да стане единствено на един национален форум (съвещание или конференция).
На нея ще се представят и съвременни водещи лесовъдски практики, които да спомогнат за постигане на стратегическите цели. БУЛПРОФОР може чрез своите контакти по линия на UEF, ENFE и ProSilva да покани изтъкнати европейски експерти от практиката (а също и от науката), за да споделят опита в техните страни по прилагането на природосъобразно и многофункционално устойчиво стопанисване на горите.
Вярно е, че горското ни стопанство има да решава много актуални и особено важни задачи, като например: за финансовата самостоятелност на бранша, децентрализация на структурите, незаконната сеч в горите, недостатъчна пътна мрежа, пожари, бракониерство и т.н. Това обаче не значи, че само след няколко години, на пожар ще трябва да решаваме и въпросите които тук се поставят, и които много скоро ще ни беде наложено от ЕС да решаваме по европейски.

В очакване на известия от НУГ и

С почит:

Председател на БУЛПРОФОРИнж. Антоний Стефанов
София, 10.02.2005г.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница