Communications committeeстраница2/4
Дата27.09.2016
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4

Неналагане на регулирани цени на едро за достъп чрез мрежи за ДСП

 1. Поради сегашната несигурност относно търсенето на свръхвисокоскоростни широколентови услуги е важно — с цел да се насърчат ефикасните инвестиции и иновации в съответствие с член 8, параграф 5, буква г) от Директива 2002/21/ЕО — да се позволи на операторите, инвестиращи в мрежи за ДСП, известна степен на гъвкавост в ценообразуването, за да изпробват ценови варианти и да определят подходящи цени за пазарно проникване. Това би позволило на операторите със ЗПС и на търсещите достъп страни да споделят част от инвестиционния риск чрез диференциация на цените на едро за достъп съгласно равнището на ангажимент на търсещите достъп. Това може да доведе до по-ниски цени при дългосрочни споразумения с гаранции за обема, което може да отразява факта, че търсещите достъп поемат някои от рисковете, свързвани с несигурността по отношение на търсенето. В допълнение гъвкавостта в ценообразуването при търговията на едро е необходима, за да се позволи както на търсещите достъп, така и на подразделението за търговия на дребно на оператора със ЗПС да въведат ценова диференциация на пазара на широколентови услуги за крайни потребители с оглед по-добре да отговорят на предпочитанията на потребителите и да спомогнат за проникването на свръхвисокоскоростни широколентови услуги.

 2. В съответствие с точки 48—57, за да не се позволи тази гъвкавост в ценообразуването да доведе до завишени цени на пазари, на които е установено присъствието на оператор със ЗПС, тя следва да бъде придружена от допълнителни мерки за защита на конкуренцията. За тази цел по-строгото задължение за недопускане на дискриминация, т.е. за равностойност на входовете и техническа възпроизводимост, следва да се допълни с гарантирана икономическа възпроизводимост на продуктите надолу по веригата в съчетание с регулиране на цените на едро на продуктите за достъп по медни проводници.

 3. С цел да се гарантира прозрачност и да се улесни наблюдението на развитието на инвестиционната среда за широколентов достъп от следващо поколение, както и на условията на конкуренция, НРО следва да изискват от операторите редовно да им предоставят актуална информация, включително за инвестиции и за разгръщане на ДСП. Резултатите от това наблюдение ще се използват и в процеса на наблюдение от специализираната мрежа от експерти на ОЕРЕС и Комисията, както е посочено в съображение 69.

 4. С оглед на ползите от гъвкавостта в ценообразуването при тези обстоятелства, съгласно препоръчания подход, цените на едро за пасивни входове за ДСП или за нефизически или виртуални входове за ДСП, предлагащи равностойни функционални възможности, се смятат за достатъчно ограничени (т.е. свързаните с цената проблеми за конкуренцията се считат за ефективно решени), когато: i) е налице очевиден конкурентен натиск върху цените на дребно в резултат на инфраструктурната конкуренция или поради обвързаност на цените, произтичаща от разходоориентираните цени на едро на достъпа по медни проводници; ii) се прилага предварителното изпитване за икономическа възпроизводимост в случаите, когато не следва да се налага регулиране на цените на едро; и iii) съществува задължение за предоставяне на услуги за достъп по цени на едро въз основа на концепцията за равностойност на входовете. С други думи, когато се прилага концепцията за равностойност на входовете и НРО считат, че са въведени горепосочените мерки за защита на конкуренцията, те не следва да налагат регулирана цена на едро за тези входове за ДСП.

 5. При активните входове за ДСП по цени на едро са налице достатъчно мерки за защита на конкуренцията, ако търсещите достъп могат да разчитат на продукти нагоре по веригата на пазара на достъп до мрежова инфраструктура (например необвързан достъп или виртуално необвързан достъп), които се предоставят въз основа на концепцията за равностойност на входовете, при условие че действителното ползване на такива продукти нагоре по веригата или наличието на алтернативни инфраструктури поражда очевиден конкурентен натиск върху цените на дребно, така че не са необходими допълнителни мерки за защита на конкуренцията на равнището на търговията на едро.

 6. Такъв очевиден натиск върху цените на дребно не е достатъчен, за да се заключи, че съответният пазар на едро действително е конкурентен и следователно никой оператор не е със ЗПС. Но този очевиден конкурентен натиск върху цените на дребно следва да възпрепятства оператора със значителна пазарна сила на равнището на търговията на едро да налага завишени цени на дребно.

 7. Неналагането или отмяната на регулираните цени на едро за достъп по мрежи за ДСП съгласно точки 48 и 49 не засяга мерките, предприети за справяне с недостатъчни маржове, установени в резултат на предварителното изпитване за икономическа възпроизводимост , както е определено в настоящата препоръка с цел да се гарантира конкуренцията в случаите, когато по отношение на оператора със ЗПС не следва да бъде наложено регулиране на цените на едро.

 8. Ако продуктът, предлаган от оператора със ЗПС по традиционна мрежа за достъп, повече не е в състояние да упражнява очевиден конкурентен натиск върху цената на дребно на продукта за ДСП (например поради изключване на линии от медни проводници), той по принцип може да бъде заменен от продукт за ДСП, който да притежава същите характеристики. Не се предвижда обаче такъв базов продукт въз основа на ДСП да се изисква в близко бъдеще или преди 2020 г.

 9. Процесът на въвеждане на концепцията за равностойност на входовете (РВ) следва да бъде определен от НРО след консултация с оператора със ЗПС и заинтересованите страни. Част от приетата мярка следва да бъде подробна пътна карта, в която са определени основните етапи, необходими за пълното прилагане на концепцията за РВ за съответните продукти за достъп.

 10. Ползата от твърдия ангажимент за навременното прилагане на мерките за недопускане на дискриминация следва да осигури достатъчно гаранции, позволяващи гъвкавост в ценообразуването преди пълното изпълнение на пътната карта, и може да окаже незабавно положително въздействие за стимулиране на инвестициите. От друга страна, НРО трябва да разполагат с известна свобода при определянето на графика за въвеждане на гъвкавост в ценообразуването, за да се защити конкуренцията и по-специално да се избегне рискът от смущения за съществуващите споразумения за достъп.

 11. Неспазването от регулирания оператор със ЗПС на неговите ангажименти по пътната карта следва да води до последици, които да имат възпиращ ефект. По-конкретно, неспазването на един или няколко етапа от пътната карта следва да води до обрат в допускането, че е била наложена концепция за РВ, както е обяснено в точка 51 от настоящата препоръка. В резултат на това условията за недопускане на дискриминация, за да не се налагат или поддържат регулирани цени на едро за достъп чрез мрежи за ДСП, вече няма да са спазени и следва отново да се наложат регулирани цени на едро за достъп или НРО да се възползва от своите правомощия за налагане на санкции в съответствие с регулаторната рамка.

 12. Ако задължението за недопускане на дискриминация не е спазено и поради това, съгласно точка 54, са наложени регулирани цени на едро за достъп, без да е необходимо НРО да извършват нов анализ на пазара, такава възможна последица следва да бъде част от първоначално съобщената мярка, а пазарните данни, въз основа на които НРО е изготвил своя първоначален анализ на пазара, следва да не са се променили значително. Отсъствието на изискване за извършването на нов анализ на пазара не засяга необходимостта от уведомление за всякакви изменения на корективните мерки в съответствие с процедурата по член 7.

 13. В случаите, в които не следва да се налага регулиране на цените на едро, НРО следва да предприеме изпитване за икономическа възпроизводимост с цел да установи дали търсещите достъп алтернативни оператори могат икономически да възпроизведат надолу по веригата офертата, предоставена от оператора със ЗПС, с наличните регулирани входове по цени на едро.

 14. Предвид сегашната несигурност относно търсенето на услуги на дребно за ДСП, операторите със ЗПС, чиито входове за ДСП по цени на едро не подлежат на регулиране на цените, могат да използват ценова стратегия за проникване с цел да стимулират търсенето на такива услуги на дребно за ДСП. Целта на изпитването за икономическа възпроизводимост е да се гарантира, в съчетание с другите въведени мерки за защита на конкуренцията, като например равностойност на входовете, изпитване за техническа възпроизводимост и очевиден конкурентен натиск върху цените на дребно от страна на базов продукт за достъп по медни проводници или алтернативни инфраструктури, че операторите със ЗПС не злоупотребяват с тази гъвкавост на ценообразуване, за да изключат (потенциални) конкуренти от пазара. Насоките, предоставени в приложение II, са ограничени до прилагането на точка 56.

 15. Това изпитване не засяга последващите изпитвания за свиване на маржа, прилагани съгласно конкурентното право от Комисията и/или от компетентните национални органи. Освен това националните регулаторни органи могат също така да приложат предварително изпитване за свиване на маржа към регулирани входове по цени на едро с цел да гарантират, че ценообразуването на продукти за достъп по цени на едро по медни проводници не възпрепятства конкуренцията на пазара на дребно, или да осигурят подходящо икономическо пространство между различните входове за достъп по медни проводници. Ценовите стратегии за пазарно проникване обаче не са уместни за входове за достъп чрез традиционни мрежи от медни проводници, като се има предвид зрелостта на техния пазар, както и че разходоориентираността по принцип е приложима за цената на едро на входове за достъп по медни проводници.

 16. НРО следва да гарантират, че маржът между цената на дребно на оператора със ЗПС и цената на едро на входа за ДСП покрива допълнителните разходи надолу по веригата и представлява разумен процент от общите разходи. В случай че на оператора със ЗПС не следва да се налага регулиране на цените на едро за входове за ДСП, когато са приложени допълнителни мерки за защита на конкуренцията в съответствие с настоящата препоръка, липсата на икономическа възпроизводимост може да бъде доказана, като се покаже, че надолу по веригата собственото подразделение за търговия на дребно на оператора със ЗПС не би могло да постигне печалба при цената на едро, която съответното подразделение нагоре по веригата на оператора със ЗПС иска от неговите конкуренти (изпитване за „еднакво ефикасен оператор“ — ЕЕО). Използването на изпитването ЕЕО дава възможност на НРО да подкрепят инвестирането от оператора със ЗПС в мрежи за достъп от следващо поколение и предоставя стимули за иновации в услуги на основата на такива мрежи.

 17. Когато са налице специфични пазарни обстоятелства, например когато в миналото е претърпян неуспех при навлизането на пазара или при разширяването на дейността, НРО могат да внесат корекции в големината на разходите на оператора със ЗПС, за да се гарантира, че икономическата възпроизводимост е реалистична перспектива. В такива случаи установената от НРО разумна големина с оглед на ефективността следва да не превишава тази на пазарна структура със достатъчен брой отговарящи на изискванията оператори, за да се гарантира ефективна конкуренция.

 18. НРО следва да определя и оповестява предварително в приетата от него мярка след анализ на пазара процедурата и параметрите, които той ще прилага при извършването на предварителното изпитване за икономическа възпроизводимост. НРО може да извърши изпитването преди пускането на нова оферта на дребно от оператора със ЗПС — например ако НРО счете за уместно да съгласува по време изпитването за икономическа възпроизводимост с изпитването за техническа възпроизводимост, ако се предприеме и такова преди пускането на офертата. Не е необходимо НРО да извършва изпитването за всяка нова оферта на дребно, а само по отношение на водещи продукти, които трябва да бъдат установени от НРО. НРО може да извърши изпитването по собствена инициатива — например в началните етапи на изпълнението на мярка, която позволява гъвкавост на ценообразуването по отношение на мрежи за ДСП, особено когато в миналото са били наложени регулирани цени на едро за достъп, или за да отговори на промени в структурата на пазара, дължащи се например на технологичното развитие.

 19. Изпитването за икономическа възпроизводимост, определено предварително от НРО, следва да е достатъчно задълбочено и да обхваща като минимум набор от съответни параметри, за да се гарантира прозрачност и необходимата предвидимост за операторите. НРО следва да прилагат модел LRIC+, като същевременно вземат предвид одитираните разходи на оператора със ЗПС надолу по веригата, и да оценяват маржа на печалба за най-важните продукти на дребно, включително широколентови услуги (водещи продукти) спрямо регулирания вход за ДСП, който е най-често използван или установен чрез далновиден подход като най-подходящ за предоставянето на тези продукти на дребно през въпросния период на пазарен преглед. Формата на изпитването, прилагано към одитираните разходи на оператора със ЗПС надолу по веригата само за водещи продукти, има за цел да гарантира, че тази предпазна мярка не възпрепятства инвестициите в ДСП и ефекта от препоръчаната гъвкавост на ценообразуването. С цел да се изключи кръстосано субсидиране между различните продукти в състава на един пакет или портфейл, НРО следва да извършват само едностепенно изпитване, т.е. между услугите на дребно и най-подходящия за търсещите достъп вход за ДСП (например виртуално необвързан достъп по оптичен кабел до разпределителния шкаф). С течение на времето е възможно обаче нов вход за ДСП да придобие по-голямо значение (например необвързан достъп към оптичния разпределителен панел — ODF), така че изпитването за икономическа възпроизводимост следва да бъде извършено спрямо този нов вход вместо спрямо първоначално най-често използвания вход. Ако поради специфичните национални условия за конкуренция се проявява разлика между географски райони по отношение на използвания вход за ДСП (например в селски райони и в гъсто населени райони), НРО следва да изменят изпитването, като го извършват въз основа на конкретните входове, за които е установено, че са най-важни.

 20. Възможно е НРО да не са в състояние да открият горепосочените ограничения за конкуренцията в целия определен пазар. Когато НРО не може да заключи, че различните конкурентни условия са стабилни с течение на времето и са такива, че могат да оправдаят определянето на пазари на по-ниско равнище от националното, НРО следва въпреки това да се постарае да отговори на различаващите се конкурентни условия, като приложи диференциране на корективните мерки, т.е. чрез премахване на регулирането на цените на едро само за тези области, където могат да бъдат въведени необходимите мерки за защита на конкуренцията. Когато НРО счита, че условията за конкуренция и регулиране са такива, че операторът със ЗПС е ограничен в достатъчна степен при определянето на своите цени, НРО може да се въздържи от налагане на ценово регулиране в приложение на регулаторната рамка.

 21. ОЕРЕС и Комисията имат споразумение прилагането на настоящата препоръка да се следи отблизо от специализирана мрежа от експерти на ОЕРЕС и Комисията, за да се наблюдава практическото въздействие на Препоръката, особено върху инвестициите, конкуренцията и цените на дребно, и при необходимост да се дават допълнителни указания на НРО. Това следва да спомогне за своевременно съвместно справяне с всякакви нежелания последици. Тази специализирана мрежа от експерти ще ползва предоставяната от НРО актуална информация относно плановете на операторите за инвестиции и за разгръщане на ДСП, както е предвидено в точка 55,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Цел и обхват

 1. Целта на настоящата препоръка е да се подобрят регулаторните условия, необходими за насърчаване на ефективната конкуренция, да се развие единният пазар на електронни съобщителни мрежи и услуги и да насърчат инвестициите в мрежи за достъп от следващо поколение (ДСП). Тя допринася по технологично неутрален начин за постигането на общите цели на стратегията „Европа 2020“ за повишаване на растежа и заетостта, като същевременно се стимулират иновациите и в краен резултат — по-ефективните цифрови услуги за крайните потребители в Съюза, и се спомага за приобщаването към цифровите технологии. Тя също така има за цел да се увеличат правната сигурност и регулаторната предвидимост с оглед на дългосрочните перспективи за инвестиции в мрежи за ДСП.

 2. Когато в хода на процедурите за анализ на пазара, извършвани съгласно член 15 и член 16, параграф 4 от Директива 2002/21/ЕО, националните регулаторни органи (НРО) решат, че пазарът, посочен в точка 5 по-долу, не е действително конкурентен, и установят предприятия, които индивидуално или съвместно притежават значителна пазарна сила (ЗПС) на същия пазар (като оператори със ЗПС), те налагат, когато е целесъобразно, задължения за недопускане на дискриминация по отношение на взаимосвързаността и/или достъпа съгласно член 10 от Директива 2002/19/ЕО и за ценови контрол и отчитане на разходите, по-специално разходоориентираното им определяне, съгласно член 13 от Директива 2002/19/ЕО.

 3. Тази препоръка се отнася до прилагането на въпросните задължения и определя общ подход за насърчаване на тяхното последователно и ефективно изпълнение по отношение на традиционните мрежи и мрежите за ДСП, когато те дават възможност за предоставянето на широколентови услуги.

 4. Настоящата препоръка предоставя по-нататъшни насоки относно регулаторните принципи, установени в Препоръка 2010/572/ЕС, по-специално за условията, при които следва или не следва да се прилага регулиране на цените на едро за достъп.

 5. Формулираните в настоящата препоръка принципи са валидни за пазара на предоставяне на достъп по цени на едро до мрежова инфраструктура (пазар 4) и за пазара на предоставяне на широколентов достъп по цени на едро (пазар 5), посочени в Препоръка 2007/879/ЕО, или за всякакви подлежащи на предварително регулиране пазари, определени от НРО по време на пазарен анализ, които заменят горепосочените и обхващат същите мрежови слоеве. Това включва, наред с другото: i) достъп до строителната инфраструктура; ii) необвързан достъп до абонатните линии, изградени от медни и оптични кабели; iii) необвързан достъп до медната абонатна подлиния; iv) нефизически или виртуален достъп до мрежата; и v) за широколентов достъп по цени на едро (битстрийм услуги) по медни и оптични мрежи (включващи, наред с другото, ADSL, ADSL2+, VDSL и Ethernet).

Определения

 1. За целите на настоящата препоръка се прилагат определенията в Директиви 2002/21/ЕО и 2002/19/ЕО, както и в Препоръка 2010/572/ЕС. Прилагат се и следните определения:

а) „подход за моделиране отдолу нагоре“ означава подход за разработване на модел за разходите, като се започне с очакваното търсене по отношение на абонати и трафик. След това се моделира ефективната мрежа, която е необходима, за да се отговори на очакваното търсене, и се оценяват съответните разходи според теоретичен мрежов технически модел за целите на изчисляването на разходите въз основа на ефективна мрежа, като се използват най-новите технологии, прилагани в широкомащабни мрежи;

б) „общи разходи“ означава споделените разходи за продукти или услуги, които се произвеждат или предоставят съвместно, и не могат да бъдат приписани на отделен продукт или услуга;

в) „базов продукт за достъп по медни проводници“ (copper anchor — „медна котва“) означава разходоориентиран продукт за достъп по цени на едро по медни проводници, който оказва конкурентен натиск върху цените за ДСП по такъв начин, че цените на услугите за ДСП ще бъдат определяни в съответствие с готовността на потребителите да плащат за допълнителните функционални възможности и капацитет, които могат да бъдат предоставени от продукт на дребно за ДСП в сравнение с продукт на дребно за достъп по медни проводници;

г) „настоящи разходи“ означава разходите, получени от оценяването на даден актив по неговата възстановителна стойност, тоест разходите за неговата замяна със същия актив или с друг актив със сходни експлоатационни характеристики, като се вземат предвид износването, увреждането и корекции за ефективност;

д) „амортизационни методи“ означава методи за разпределяне на стойността на даден актив през експлоатационния срок на актива, като по този начин се влияе на профила на допустимите доходи за собственика на актива през даден период;

е) „разходи надолу по веригата“ означава разходите по търговски операции на дребно, включително за маркетинг, привличане на нови клиенти, фактуриране и други разходи по мрежата, които са направени в допълнение към тези разходи по мрежата, които вече са включени в услугата за достъп по цени на едро;

ж) „равностойност на входовете (РВ)“ означава предоставянето на услуги и информация на вътрешни ползватели и на търсещи достъп трети страни при еднакви условия, включително по отношение на цената, качеството на обслужване и сроковете, като се използват едни и същи системи и процеси с една и съща степен на надеждност и ефективност. Така определената РВ може да се прилага към продуктите за достъп, както и към свързани и спомагателни услуги, които са необходими за предоставянето на „входовете по цени на едро“ на вътрешни ползватели и на търсещи достъп трети страни;

з) „равностойност на изхода (РИ)“ означава предоставянето на търсещите достъп на входове по цени на едро, които са сравними по отношение на функционалните възможности и цената с тези, предоставяни от оператора със ЗПС вътрешно на собствените му предприятия надолу по веригата, макар че евентуално се използват различни системи и процеси;

и) „допълнителни разходи“ означава разходите, които са пряко свързани с определено разрастване на стопанската дейност, т.е. допълнителните разходи за предоставянето на дадена услуга в сравнение със ситуацията, при която тази услуга не се предоставя, като се приема, че всички други производствени дейности остават непроменени;

й) „ключови показатели за ефективност (КПЕ)“ означава показатели за измерване на равнището на ефективност при предоставянето на съответните услуги на едро;

к) „дългосрочни допълнителни разходи (ДДР)“ означава допълнителните разходи в определен времеви хоризонт, в който всички производствени фактори, включително текущите активи, варират в отговор на промени в търсенето поради промени в обема или в структурата на производството. Следователно всички инвестиции се разглеждат като променливи разходи;

л) „надбавка“ означава добавката към допълнителните разходи за конкретна услуга с цел общите разходи да се възстановят чрез разпределянето им между всички услуги, за които тези общи разходи са уместни;

м) „нова оферта на дребно“ означава всяко ново предлагане на дребно на услуги, включително пакети от услуги, от оператор със ЗПС въз основа на вече съществуващи или на нови регулирани „входове по цени на едро“;

н) „слой за ДСП по цени на едро“ означава мрежов слой, на чието равнище се предоставя достъп на търсещите го лица/страни по мрежа за ДСП и в който могат да бъдат предоставени няколко „входа по цени на едро“. Продуктите за достъп по цени на едро, предлагани на равнището на този мрежов слой, могат да се състоят от активни входове — например битстрийм по оптични кабели, от пасивни входове — например необвързан достъп към оптичния разпределителен панел, разпределителния шкаф или точката на концентрация, или от нефизически или виртуални входове на едро с равностойни функционални възможности спрямо пасивните входове;

о) „неизползваеми повторно строителни активи“ означава тези наследени строителни активи, които се използват за мрежата от медни проводници, но които не могат да бъдат използвани повторно за мрежа за ДСП;

п) „регулаторна счетоводна стойност“ означава стойността на даден актив, както е записана в одитираните счетоводни отчети, предназначени за регулатора на дадено предприятие, в която се отчитат действителното използване и експлоатационният срок на актива, който обикновено е по-дълъг от този, вписан в задължителните счетоводни отчети, и съответства в по-голяма степен на техническия живот;

р) „регулаторна база на активите (РБА)“ означава цялата капиталова стойност на активите, използвана за изчисляване на разходите за регулираните услуги;

с) „повторно използваеми строителни активи“ означава тези наследени строителни активи, които се използват за мрежата от медни проводници и могат да бъдат използвани повторно за мрежа за ДСП;

т) „споразумения за нивото на обслужване (СНО)“ означава търговски споразумения, съгласно които операторът със ЗПС е задължен да предоставя достъп до услуги на едро с определено ниво на качеството;

у) „гаранции за нивото на обслужване (ГНО)“ представляват неразделна част от СНО и определят размера на обезщетението, дължимо от оператора със ЗПС, ако той предоставя услуги на едро с по-ниско качество от това, което е определено в СНО;ф) „входове по цени на едро“ означава продукт за достъп, от който се нуждаят търсещите достъп, за да предоставят на крайните потребители дадена широколентова услуга на пазара на дребно; той се състои от продукт за активен или пасивен достъп или продукт за виртуален достъп с равностойни функционални възможности спрямо продукта за пасивен достъп. Входове по цени на едро могат да бъдат предоставяни по традиционни мрежови инфраструктури на основата на медни проводници или по инфраструктури за ДСП.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница