Communications committeeстраница3/4
Дата27.09.2016
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4

Прилагане на задължение за недопускане на дискриминация

Осигуряване на равностойност на достъпа

 1. Най-сигурният начин за действително недопускане на дискриминация е да се приложи концепцията за „равностойност на входовете“ (РВ), която осигурява равнопоставени условия на конкуренция между разположените надолу по веригата предприятия на оператора със ЗПС — например неговото подразделение за търговия на дребно, и търсещите достъп трети страни и насърчава конкуренцията. Когато НРО считат, че налагането на задължение за недопускане на дискриминация върху оператори със ЗПС в съответствие с член 10 от Директива 2002/19/ЕО е целесъобразно, пропорционално и обосновано съгласно член 16, параграф 4 от Директива 2002/21/ЕО и член 8, параграф 4 от Директива 2002/19/ЕО, НРО следва да проучат дали би било пропорционално да изискват от операторите със ЗПС да предоставят съответни входове по цени на едро въз основа на концепцията за РВ. При това НРО следва да вземат предвид, наред с другото, дали разходите за постигане на съответствие — дължащи се например на препроектиране на съществуващите системи — се компенсират от предвижданите ползи от конкуренцията. Също така НРО следва да вземат предвид при оценката на пропорционалността, наред с другото, следните съображения: i) допълнителните разходи по спазването на РВ вероятно са ниски, когато се проектират нови системи; ii) евентуалното свързано с това неналагане на регулирани цени на едро за достъп до мрежи за ДСП, както е препоръчано в точки 48 и 49; iii) евентуалния положителен ефект от прилагането на концепцията за РВ върху иновациите и конкуренцията; iv) доброволен ангажимент от страна на оператора със ЗПС да предостави на търсещите достъп входове по цени на едро въз основа на РВ, ако такова доброволно предложение отговаря на условията, изложени в настоящата препоръка; и v) броя и големината на оператора(ите) със ЗПС.

 2. Когато е целесъобразно, концепцията за РВ следва да се прилага на най-подходящото(ите) равнище(а) във веригата на добавената стойност към тези входове по цени на едро, които операторът със ЗПС предоставя на своите собствени предприятия надолу по веригата — например подразделението си за търговия на дребно, освен ако може да се докаже пред НРО, след като е потърсено мнението на търсещите достъп трети страни, че не е налице приемливо търсене за въпросния вход по цени на едро.

 3. Когато РВ не е целесъобразна, НРО следва да гарантират, че операторът със ЗПС предоставя на търсещите достъп входове по цени на едро въз основа на концепцията за „равностойност на изхода“ (РИ).

 4. НРО следва да гарантират, че когато е наложено задължение за недопускане на дискриминация, търсещите достъп могат да използват съответните системи и процеси със същата степен на надеждност и ефективност, с която те се използват надолу по веригата от собственото подразделение на оператора със ЗПС за търговия на дребно.

Гарантиране на техническата възпроизводимост на новите оферти на дребно на оператора със ЗПС

 1. НРО следва да изискват от операторите със ЗПС, на които е вменено задължение да не допускат дискриминация, да предоставят на търсещите достъп регулирани входове по цени на едро, които да позволяват на търсещите достъп ефективно да възпроизвеждат технически нови оферти на дребно на подразделението за търговия на дребно на оператора със ЗВП надолу по веригата, по-специално когато концепцията за РВ не е напълно реализирана.

 2. За тази цел и за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция между подразделението за търговия на дребно на оператора със ЗВП надолу по веригата и търсещите достъп трети страни, НРО следва да осигуряват както на вътрешните ползватели, така и на търсещите достъп трети страни достъп до една и съща техническа и търговска информация относно съответния регулиран вход по цени на едро, без да се засягат приложимите правила за търговската тайна. Съответната информация включва сведения относно нови регулирани входове по цени на едро или относно промени във вече съществуващи регулирани входове по цени на едро, които следва да се предоставят съгласно срокове за изпълнение, определени поотделно за всеки конкретен случай.

 3. Когато оценява техническата възпроизводимост на нова оферта на дребно на оператора със ЗПС, НРО следва да вземе предвид: i) дали съответният(те) вход(ове) по цени на едро за поръчка, доставка и ремонт, необходим(и) на един ефикасен оператор, за да разработи или адаптира своите собствени системи и процеси с оглед на това да предложи конкурентни нови услуги на дребно, е/са предоставен(и) на разположение достатъчно време преди операторът със ЗПС или подразделението му за търговия на дребно надолу по веригата да пусне своята собствена съответна услуга на дребно, като се отчитат факторите, посочени в приложение I; и ii) наличието на съответни споразумения за нивото на обслужване (СНО) и ключови показатели за ефективност (КПЕ).

 4. Необходимото изпитване за техническа възпроизводимост може да се извърши от оператора със ЗПС или от НРО.

 5. Ако операторът със ЗПС сам проведе изпитването за техническа възпроизводимост, НРО следва да изиска от оператора със ЗПС да му предостави резултатите от изпитването, включително цялата информация, която е необходима, за да се докаже, че техническата възпроизводимост е напълно гарантирана, със своевременно уведомление, за да може НРО да валидира резултатите от изпитването, а търсещите достъп — да възпроизведат съответната оферта на дребно съгласно параметрите, определени в приложение І.

 6. Когато изпитването за техническа възпроизводимост се провежда от НРО, той следва да изиска от оператора със ЗПС да го уведоми достатъчно време преди пускането на новите оферти на дребно за подробностите по тези оферти, при които се използва съответен регулиран вход по цени на едро, заедно с цялата информация, която е необходима на НРО за оценка на възпроизводимостта. Това уведомление следва да бъде достатъчно, за да може НРО да проведе изпитването за техническа възпроизводимост, а търсещите достъп — да възпроизведат съответната оферта на дребно съгласно параметрите, определени в приложение I.

 7. Когато НРО счита, че техническата възпроизводимост на новата оферта на дребно не е гарантирана, той следва да изиска от оператора със ЗПС да бъде(ат) изменен(и) съответният(те) регулиран(и) вход(ове) по цени на едро по начин, гарантиращ техническата възпроизводимост.

 8. Когато НРО счете, че дадена оферта на дребно, която не е технически възпроизводима, би довела до съществено нарушение на конкуренцията, той следва да изиска, в съответствие с член 10 от Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги5, от оператора със ЗПС да спре или забави изпълнението на съответната оферта на дребно, докато не бъде изпълнено изискването за техническа възпроизводимост.

Наблюдение на спазването на задълженията за недопускане на дискриминация

Ключови показатели за ефективност

 1. Когато налага задължение за недопускане на дискриминация съгласно член 10 от Директива 2002/19/ЕО, НРО следва да наложи на оператора със ЗСП използването на ключови показатели за ефективност (КПЕ) с цел ефективно наблюдение на спазването на задължението за недопускане на дискриминация.

 2. КПЕ следва да измерват ефективността поне по отношение на следните основни елементи на предоставянето на регулирани услуги на едро:

а) процес на поръчване;

б) предоставяне на услугата;

в) качество на услугата, включително нередности;

г) време за отстраняване на нередности; както и

д) миграция между различни регулирани входове по цени на едро (без еднократни цялостни миграции).


 1. НРО следва да налагат КПЕ за всеки от горепосочените ключови елементи на предоставянето на регулирани услуги на едро. КПЕ следва да дават възможност за сравнение между услуги, предоставяни вътрешно от оператора със ЗПС на подразделението му за търговия на дребно надолу по веригата, с тези, предоставяни външно на търсещи достъп трети страни.

 2. Конкретните подробности по КПЕ, наложени съгласно точка 21, следва да бъдат договорени между оператора със ЗПС и търсещите достъп трети страни и при необходимост редовно да бъдат актуализирани.

 3. При налагането на ключови показатели за ефективност НРО следва да взема под внимание вече съществуващи измервания на ефективността, дори когато те се използват само за вътрешни цели от оператора със ЗПС.

 4. С цел да се осигури ранно откриване на потенциално дискриминационно поведение и прозрачност по отношение на предоставянето на регулирани услуги на едро, НРО следва да гарантират, че КПЕ са публикуват поне веднъж на тримесечие в подходяща форма на уебсайта на НРО или на уебсайта на независима трета страна, определена от НРО.

 5. НРО следва да гарантират редовния одит на КПЕ от НРО или, като алтернативен вариант, от независим одитор.

 6. Когато резултатите за КПЕ показват, че е възможно операторът със ЗПС да не изпълнява своето задължение за недопускане на дискриминация, НРО следва да се намеси, като разследва проблема по-задълбочено и, когато е необходимо, да наложи принудително спазването. НРО следва да оповестят публично, например на своя уебсайт, решението си за корективни мерки срещу неспазването.

Споразумения за нивото на обслужване и гаранции за нивото на обслужване

 1. НРО следва да изискват от оператора със ЗПС да изпълнява съответни споразумения за нивото на обслужване (СНО) заедно с КПЕ.

 2. НРО следва да изискват от оператора със ЗПС да предостави съответни гаранции за нивото на обслужване (ГНО) в случай на нарушаване на СНО.

 3. НРО следва да гарантират, че плащанията по гаранциите за нивото на обслужване по принцип се извършват между операторите без неоправдано забавяне и чрез предварително установен процес за плащане и фактуриране. Равнището на тези санкции следва да е достатъчно възпиращо, за да гарантира, че операторът със ЗПС спазва своите задължения за обслужване.

Методика за изчисляване на разходите

Препоръчана методика за изчисляване на разходите 1. За целите на определянето на цените на едро на достъпа по медни проводници и ДСП, когато е наложена разходоориентираност като корективна мярка, когато е целесъобразно, пропорционално и обосновано съгласно член 16, параграф 4 от Директива 2002/21/ЕО и член 8, параграф 4 от Директива 2002/19/ЕО, НРО следва да приемат методика за изчисляване „отдолу нагоре на дългосрочните допълнителни разходи плюс“ (BU LRIC+), която включва използването на подхода за моделиране „отдолу нагоре“ по разходния модел LRIC плюс надбавка за възстановяването на общите разходи.

 2. НРО следва да приемат методика BU LRIC+ за изчисляване на разходите, при която се оценяват настоящите разходи, които би направил хипотетичен ефикасен оператор, за да изгради съвременна ефективна мрежа за ДСП. Това не засяга въпроса дали дадена мрежа за ДСП в съответния географски пазар подлежи на задължение за регулирано ценообразуване на достъпа на едро, което е разгледано в точка 36 от Препоръка 2010/572/ЕС и точки 48 и 49 от настоящата препоръка.

 3. При моделирането на мрежа за ДСП НРО следва да определят хипотетична ефективна мрежа за ДСП, способна да постигне целите, определени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, по отношение на широколентовия достъп, покритието с него и навлизането му, която се състои изцяло или частично от оптични елементи. При моделирането на дадена мрежа за ДСП НРО следва да включат всякакви съществуващи строителни активи, които по принцип са използваеми и за разгръщане на мрежа за ДСП, както и строителните активи, които ще трябва да се изградят наново за разгръщането на мрежата за ДСП. Следователно при разработването на модела BU LRIC+ НРО не следва да приемат, че за разгръщането на дадена мрежа за ДСП ще се наложи изграждането на изцяло нова строителна инфраструктура.

 4. НРО следва да остойностят въз основа на възстановителната стойност всички активи, съставляващи регулаторната база на активите (РБА) на моделираната мрежа, с изключение на повторно използваемите наследени строителни активи.

 5. НРО следва да остойностят повторно използваемите наследени строителни активи и съответната им РБА по метода на индексирането. По-специално НРО следва да определят РБА за този вид активи като регулаторната счетоводна стойност без натрупаната амортизация към момента на изчисляването и индексирана с подходящ ценови индекс — например индекса на цените на дребно. НРО следва да проучат отчетите на оператора със ЗПС, когато са налични такива, за да определят дали те са достатъчно надеждни, за да послужат като основа за пресъздаване на регулаторната счетоводна стойност. В противен случай те следва да извършат оценка въз основа на сравнението на най-добри практики в съпоставими държави членки. НРО следва да не включват повторно използваемите наследени строителни активи, които са напълно амортизирани, но все още се използват.

 6. Когато прилагат метода за остойностяване на активите, посочен в точка 34, НРО следва да фиксират РБА, отговаряща на повторно използваемите наследени строителни активи, и след това да я прехвърлят от един регулаторен период към следващия.

 7. НРО следва да определят експлоатационния срок на строителните активи така, че да отговаря на очакваното времетраене на използване на актива и на профила на търсенето. То обикновено е не по-малко от 40 години за кабелните шахти.

 8. С оглед на принципа на технологична неутралност, НРО следва да вземат под внимание различни подходи за моделиране на хипотетичната ефективна мрежа за ДСП в зависимост от технологията за достъп и мрежовата топология, които са най-добре пригодени към националните условия. Когато определят цените на услуги за достъп изцяло чрез медни проводници, НРО следва да коригират изчислените разходи за моделираната мрежа за ДСП, за да отразят различните характеристики на услугите за достъп по цени на едро, основани изцяло на медни проводници. За тази цел НРО следва да оценят разликата в разходите между продукт за достъп въз основа например на FTTC/FTTH и продукт за достъп изцяло чрез медни проводници, като в техническия модел за ДСП заменят оптичните елементи с медни елементи с подходяща цена, където е уместно. Когато е целесъобразно, НРО могат да получат по друг начин разходите за достъп по медни проводници, като моделират наложена мрежа за ДСП, при което две мрежи (от медни проводници и от оптични кабели — FTTH или FTTC) споделят до известна степен една и съща строителна инфраструктура.

Въвеждане на методиката за изчисляване на разходите

 1. НРО следва да се съобразяват с принципа на регулаторна прозрачност и предсказуемост, а също и с нуждата от осигуряване на стабилност без значителни колебания, когато определят разходоориентирани цени за достъп както при разработването на методиката за изчисляване на разходите, препоръчана в точки 30—37 („препоръчаната методика за изчисляване на разходите“), така и при нейното въвеждане, след като тя бъде завършена, или когато използват методика в съответствие с точка 40.

 2. НРО, с изключение на тези, които са в съответствие с точка 40, следва да гарантират, че препоръчаната методика за изчисляване на разходите ще бъде въведена най-късно до 31 декември 2016 г.

 3. Когато налагат разходоориентирани цени на достъпа, НРО могат да продължат да прилагат и след 31 декември 2016 г. използваната от тях към момента на влизане в сила на настоящата препоръка методика за изчисляване на разходите, ако тя отговаря на целите на препоръчаната методика за изчисляване на разходите съгласно съображения 25—28 и удовлетворява следните критерии: i) ако не се моделира мрежа за ДСП, тя следва да отразява постепенен преход от мрежа от медни проводници към мрежа за ДСП; ii) при нея следва да се прилага метод за остойностяване на активите, при който се отчита, че някои строителни инфраструктурни активи няма да бъдат възпроизведени в процеса на конкуренция; iii) тя следва да се придружава от документирани прогнози за цените на достъпа чрез мрежа от медни проводници, които прогнози показват, че тези цени няма да се колебаят значително и следователно ще останат стабилни в продължение на дълъг период от време, и че алтернативната методика отговаря на целта за регулаторна прозрачност и предвидимост, както и на нуждата да се гарантира ценова стабилност; и iv) нужни са само минимални изменения във вече прилаганата в тази държава членка методика за изчисляване на разходите, за да се изпълнят първите три критерия.

 4. Комисията предвижда, че с оглед на констатираните цени за достъп в държавите членки и потенциала за ограничени местни различия в разходите прилагането на ключовите елементи на препоръчаната методика за изчисляване на разходите, т.е. основана на съвременна ефективна мрежа, отразяваща необходимостта от стабилни и предсказуеми цени на едро на достъпа по медни проводници в дългосрочен план и отчитаща по подходящ и последователен начин въздействието на намаляването на обемите, както и на методиките, използвани съгласно точка 40, вероятно ще доведе до стабилни цени на достъпа по медни проводници и до средна месечна цена в Съюза за пълен необвързан достъп до медна абонатна линия под наем в диапазона между 8 и 10 EUR (след приспадане на всички данъци) по цени от 2012 г. (наричан по-долу „ценовия диапазон“).

 5. В резултат на горепосоченото, в тези държави членки, където към момента на влизане в сила на настоящата препоръка месечните цени за пълен необвързан достъп до медна абонатна линия под наем попадат в този ценови диапазон, коригиран съгласно средния за Съюза (годишен) индекс на цените на дребно, НРО могат да продължат да прилагат до 31 декември 2016 г. методиката за изчисляване на разходите, използвана от тях към момента на влизане в сила на настоящата препоръка. Това не засяга възможността НРО, които са в съответствие с точка 40, да продължат да прилагат такава методика след този срок. НРО трябва да имат предвид целите за регулаторна прозрачност и предвидимост, както и нуждата да се гарантира стабилност на цените без значителни колебания в тях.

 6. С изключение на случаите, обхванати от точка 40, в тези държави членки, където към момента на влизане в сила на настоящата препоръка месечните цени за пълен необвързан достъп до медна абонатна линия под наем попадат извън този ценови диапазон, НРО следва във възможно най-кратък срок да изчислят разходите и произтичащите от тях цени за достъп въз основа на препоръчаната методика за изчисляване на разходите и да уведомят своевременно за съответната проектомярка съгласно консултативната процедура по член 7 от Директива 2002/21/ЕО, за да гарантират пълното въвеждане на препоръчаната методика за изчисляване на разходите до 31 декември 2016 г., като имат предвид евентуалната нужда от постепенни ценови корекции особено в онези държави членки, в които цените за достъп понастоящем не са разходоориентирани. При определянето на момента на уведомяване следва да се има предвид, че когато има значителна разлика между регулираната такса, прилагана към момента на влизане в сила на настоящата препоръка, и таксата, определена в резултат на прилагането от НРО на препоръчаната методика за изчисляване на разходите, НРО следва да наложи цени за достъп, с които да се гарантира, че таксата, определена в резултат на прилагането от НРО на препоръчаната методика за изчисляване на разходите, постепенно ще бъде постигната най-късно до 31 декември 2016 г., като се отчита въздействието, което внезапни ценови корекции могат да окажат върху конкуренцията. С оглед да се избегне объркване, от НРО не се изисква да налагат попадащи в горепосочения диапазон цени за достъп, когато те прилагат препоръчаната методика за изчисляване на разходите или методика, използвана съгласно точка 40.

 7. НРО, които възнамеряват да приложат точка 40, следва да уведомят за съответната проектомярка съгласно консултативната процедура по член 7 от Директива 2002/21/ЕО във възможно най-кратък срок и своевременно, за да може Комисията да провери проектомярката за съответствие с регулаторната рамка и по-специално с настоящата препоръка с оглед да се гарантира своевременно въвеждане.

 8. При изключителни обстоятелства, когато даден НРО не е в състояние, по-специално поради ограничени ресурси, да завърши препоръчаната методика за изчисляване на разходите до 31 декември 2016 г., той следва да определи временни цени за достъп въз основа на целеви показател, при който се взема предвид само средната стойност на таксите за достъп, определени от НРО в съпоставими държави (по отношение на разходите за входове) в съответствие с условията на настоящата препоръка. ОЕРЕС, включително неговите съответни работни групи, следва в сътрудничество с Комисията да съдейства на НРО да приложи във възможно най-кратък срок препоръчаната методика за изчисляване на разходите, за да се справи с тази ограниченост на ресурсите и, в частност, с разходите по прилагането на тази методика.

 9. След като НРО завършат препоръчаната методика за изчисляване на разходите, те следва да обмислят нейното запазване в изпълнение на член 8, параграф 5, буква а) от Директива 2002/21/ЕС, за да спомогнат за регулаторната предвидимост чрез осигуряване на стабилни цени на достъпа през най-малко два подходящи периода на преглед, при условие че запазят задължението за контрол върху цените през това време.

 10. Когато НРО прилага препоръчаната методика за изчисляване на разходите или алтернативни методики за това, които са в съответствие с точки 40 и 44, и поддържа методиката в съответствие с точка 46, НРО следва да актуализира само данните, въведени в методиката за изчисляване на разходите, когато извършва нов пазарен преглед — по принцип след три години. Когато актуализират модела, НРО следва по принцип — и при условие, че пазарните условия остават стабилни — само да коригират тези данни в съответствие с действителното развитие на цените на отделните входове и във всички случаи следва да гарантират пълното възстановяване с течение на времето на разходите, направени за предоставяне на регулираните услуги за достъп по цени на едро. НРО следва да публикуват актуализирания резултат от прилагането на методиката за изчисляване на разходите и получените по нея цени за достъп през съответния тригодишен период.

Неналагане на регулирани цени на едро за достъп чрез мрежи за ДСП

 1. НРО следва да реши да не налага или да не запазва регулирани цени на едро за достъп по активни входове за ДСП по цени на едро с изключение на входовете, определени в точка 49, съгласно член 13 от Директива 2002/19/ЕО, когато в рамките на същата мярка НРО налага на оператора със ЗПС задължения за недопускане на дискриминация по отношение на пасивни и активни входове за ДСП по цени на едро съгласно член 10 от Директива 2002/19/ЕО, които са в съответствие със:

а) концепцията за равностойност на входовете съгласно процедурата по точка 51;

б) задълженията във връзка с техническата възпроизводимост при условията, посочени в точки 11—18, когато равностойността на входовете все още не е напълно осъществена; и

в) задълженията, свързани с изпитването за икономическа възпроизводимост, както се препоръчва в точка 56;

при условие че действителното ползване нагоре по веригата по цени на едро на пасивни входове или на нефизически или виртуални входове, предлагащи равностойни функционални възможности, или наличието на алтернативни инфраструктури поражда очевиден конкурентен натиск върху цените на дребно. 1. НРО следва да реши да не налага или да не запазва регулирани цени на едро за достъп по пасивни входове за ДСП по цени на едро или по нефизически или виртуални входове по цени на едро, предлагащи равностойни функционални възможности, съгласно член 13 от Директива 2002/19/ЕО, когато в рамките на същата мярка НРО налага на оператора със ЗПС задължения за недопускане на дискриминация по отношение на пасивни входове за ДСП по цени на едро или нефизически или виртуални входове по цени на едро, предлагащи равностойни функционални възможности, съгласно член 10 от Директива 2002/19/ЕО, които са в съответствие със:

а) концепцията за равностойност на входовете съгласно процедурата по точка 51;

б) задълженията във връзка с техническата възпроизводимост при условията, посочени в точки 11—18, когато равностойността на входовете все още не е напълно осъществена; и

в) задълженията, свързани с изпитването за икономическа възпроизводимост, както се препоръчва в точка 56;

при условие че:

г) НРО може да докаже, че продукт за достъп по традиционна мрежа, предлаган от оператора със ЗПС, който подлежи на задължение за разходоориентирана цена в съответствие с методиката за изчисляване на разходите, определена в точки 30—37 или 40, представлява базов продукт за достъп по медни проводници и по този начин може да упражнява очевиден конкурентен натиск върху цените на дребно; или

д) НРО може да докаже, че оператори, предоставящи услуги на дребно чрез една или няколко алтернативни инфраструктури, които не се контролират от оператора със ЗПС, могат да упражняват очевиден конкурентен натиск върху цените на дребно. За целите на това условие „контрол“ следва да се тълкува в съответствие с принципите на конкурентното право. 1. В географски пазари, където изброените в точки 48 и 49 условия са изпълнени само в някои области в рамките на такива пазари, НРО следва да диференцират корективните мерки и да запазят или наложат задължения за контрол върху цените в съответствие с член 13 от Директива 2002/19/ЕО само в областите, в които тези условия не са изпълнени. НРО следва да прилагат препоръчаната методика за изчисляване на разходите така, че резултатът да не се влияе от налагането на диференцирани корективни мерки в рамките на конкретен географски пазар.

 2. Счита се, че даден НРО налага равностойност на входовете в съответствие с точка 48, буква а) и точка 49, буква а), когато той включи това задължение като корективна мярка, която е била предмет на консултация съгласно член 7 от Директива 2002/21/ЕО, в същата окончателна мярка, с която той решава да не налага или запазва регулирани цени на едро за достъп по входове за ДСП по цени на едро. Мярката следва да съдържа подробности и график („пътна карта“) за осъществяването на равностойност на входовете. Пътната карта следва да съдържа конкретни етапи с график за изпълнението на всеки етап. Първите етапи следва да включват като минимум задълженията да се осигури техническата възпроизводимост и да се въведат най-важните ключови показатели за ефективност (КПЕ), споразумения за нивото на обслужване (СНО) и гаранции за нивото на обслужване (ГНО), необходими за предоставянето на основните регулирани услуги на едро във възможно най-кратък срок и не по-късно от шест месеца, считано от датата на налагане на задължението за равностойност на входовете.

 3. НРО не следва да налагат регулирани цени на едро за достъп по който и да е регулиран вход за ДСП по цени на едро в рамките на един и същ пазар, когато са изпълнени посочените в точки 48 и 49 условия, независимо дали задължението за равностойност на входовете е наложено за пълния набор от входове във въпросния пазар или то се прилага само по отношение на тези нива на същия пазар, които НРО смята за пропорционални.

 4. Решението на НРА да не налага или запазва регулирани цени на едро за достъп следва да не се прилага за достъпа до строителна инфраструктура, независимо дали той представлява част от пазара на продукти или е наложен като допълнителна корективна мярка.

 5. Когато даден НРО е взел решение въз основа на договорена пътна карта за осъществяването на равностойност на входовете да отмени наложените по-рано регулирани цени на едро за достъп и операторът със ЗПС не изпълни договорените етапи, НРО следва да обмисли повторното налагане на регулирани цени на едро за достъп в съответствие с методиката в настоящата препоръка и съгласно принципите, предвидени в Директива 2002/19/ЕО, или да реши да използва своите правомощия за налагане на санкции в съответствие с регулаторната рамка.

 6. НРО следва да съчетаят решението да не налагат или да не запазват регулирани цени на едро за достъп с мерки за наблюдение на развитието на инвестиционната среда за широколентов достъп от следващо поколение и на условията на конкуренция, а именно като изискват от операторите редовно да им предоставят актуална информация относно планове за инвестиции и за разгръщане на ДСП, която НРО на свой ред следва да споделят, когато това е допустимо от правна гледна точка, със специализираната мрежа от експерти на Комисията и ОЕРЕС, описана в съображение 69.

 7. Счита се, че даден НРО налага задълженията за икономическа възпроизводимост, посочени в точка 48, буква в) и точка 49, буква в), когато той включи елементите, изброени в букви а), б) и в), които са били предмет на консултация съгласно член 7 от Директива 2002/21/ЕО, в същата окончателна мярка, с която той решава да не налага или да не запазва регулирани цени на едро за достъп по входове за ДСП по цени на едро:

а) Подробностите за предварителното изпитване за икономическа възпроизводимост, което ще прилага НРО, като следва да се посочат поне следните параметри в съответствие с насоките, предоставени в приложение II по-долу:

i) взетите предвид съответни разходи надолу по веригата;

ii) съответния стандарт за разходите;

iii) съответните регулирани входове по цени на едро и съответните референтни цени;

iv) съответните продукти на дребно; и

v) съответния срок за провеждането на изпитването.

б) Процедурата, която ще следва НРО при провеждането на предварително изпитване за икономическа възпроизводимост, с уточнението, че НРО може да започне процедурата по своя собствена инициатива или по искане от трети страни по всяко време, но не по-късно от три месеца след пускането на съответния продукт на дребно, и ще я приключи във възможно най-кратък срок и във всички случаи в срок от четири месеца след започването на процедурата. Процедурата следва ясно да показва, че предварителното изпитване за икономическа възпроизводимост, което трябва да бъде извършено от НРО съгласно точка 48, буква в) и точка 49, буква в), се различава от и не засяга изпитванията за свиване на маржа, които могат да бъдат извършени впоследствие съгласно конкурентното право.

в) Корективната мярка, която ще приеме той в случай на отрицателен резултат от изпитването, като използва предвидените в регулаторната рамка инструменти за правоприлагане, за да се гарантира съответствие, включително, когато е приложимо, искане към оператора със ЗПС да реши проблема с икономическата възпроизводимост съгласно насоките от НРО и въз основа на резултата от извършеното предварително изпитване за икономическа възпроизводимост. Когато НРО счете, че дадена оферта на дребно, която не е икономически възпроизводима, би довела до съществено нарушение на конкуренцията, той следва да се възползва от своите правомощия съгласно член 10 от Директива 2002/20/ЕО и да изиска от оператора със ЗПС да спре или забави предлагането на съответната оферта на дребно, докато не бъде изпълнено условието за икономическа възпроизводимост. 1. След като мярката бъде приета, НРО следва да публикува на своя уебсайт пътната карта и подробностите за предварителното изпитване за икономическа възпроизводимост като част от окончателната мярка. НРО следва да обмисли използването на всички предвидени в регулаторната рамка инструменти за правоприлагане, за да се гарантира съответствие с всички аспекти на наложените мерки.

 2. Условията, посочени в точки 48—57, следва да не бъдат възприемани като единствените обстоятелства, при които НРО могат да решат да не налагат регулирани цени на едро за входове за достъп от следващо поколение. В зависимост от доказателствата за действителната равностойност на достъпа и от условията на конкуренция — по-специално действителната конкуренция въз основа на инфраструктурата, могат да съществуват други случаи, при които налагането на регулирани цени на едро за достъп не е обосновано съгласно регулаторната рамка.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница