Communications committeeстраница4/4
Дата27.09.2016
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4

Заключителни разпоредби

 1. Настоящата препоръка влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

 2. Настоящата препоръка не засяга определенията за пазари, резултатите от пазарни анализи и регулаторните задължения, приети от националните регулаторни органи в съответствие с член 15, параграф 3 и член 16 от Директива 2002/21/ЕО преди датата на влизане в сила на настоящата препоръка.

 3. В настоящата препоръка се предвижда преходен период до 31 декември 2016 г. за въвеждането на препоръчаната методика за изчисляване на разходите съгласно точки 30—37. Вследствие на това се очаква тя да окаже своето въздействие постепенно и в продължение на по-дълъг период от време. Въздействието върху инвестициите, конкуренцията и цените на дребно ще бъде наблюдавано внимателно от ОЕРЕС и Комисията също и въз основа на информацията, предоставяна от НРО съгласно точка 55. Настоящата препоръка ще бъде преразгледана след като стане възможна пълната оценка на нейното въздействие, т.е. според очакванията не по-рано от седем години след нейното влизане в сила. Комисията може да вземе решение за по-ранно преразглеждане с оглед на развитието на пазара.

Адресати на настоящата препоръка са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.За Комисията


Член на Комисията


ПРИЛОЖЕНИЕ I
Определяне на времето за подготовка и предоставяне на информация

Когато преценяват разумната продължителност на необходимото време за подготовка, НРО следва да вземат под внимание следните фактори:     1. дали продуктът е нов или представлява актуализация на съществуващ продукт;

     2. времето, което е необходимо за консултации и договаряне на процесите за търговия на едро във връзка с предоставянето на съответните услуги;

     3. времето, което е необходимо, за да се изготви типово предложение и да се подпишат договорите;

     4. времето, което е необходимо, за да се променят или актуализират съответните информационни системи;

     5. времето, което е необходимо за пускане на пазара на новата оферта на дребно.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Параметри на предварителното изпитване за икономическа възпроизводимост

Когато задълженията за равностойност на входовете вече са въведени или са в процес на въвеждане в съответствие с точка 51 и когато е гарантирана техническата възпроизводимост, с посоченото в точка 56 предварително изпитване за икономическа възпроизводимост се оценява дали разликата между цената на дребно на съответните продукти на дребно и цената на едро на съответните регулирани входове за ДСП покриват допълнителните разходи надолу по веригата и разумен процент от общите разходи. При определянето на параметрите на предварителното изпитване за икономическа възпроизводимост НРО следва да гарантират, че операторът със ЗПС не се поставя в неравностойно положение спрямо търсещите достъп лица по отношение на споделянето на инвестиционния риск.

Параметрите, посочени в точка 56, са:

i) Съответни разходи надолу по веригата

Разходите надолу по веригата се изчисляват въз основа на разходите на собствените подразделения на оператора със ЗПС надолу по веригата (изпитване за „еднакво ефикасен оператор“). НРО следва да използват одитираните разходи на оператора със ЗПС надолу по веригата, при условие че те са достатъчно раздробени по видове. Когато в миналото е претърпян неуспех при навлизането на пазара или при разширяването на дейността (както проличава например от констатации за поведението в миналото) или когато твърде малкият брой линии и техният значително ограничен географски обхват в сравнение с мрежата за ДСП на оператора със ЗПС сочат, че обективните икономически условия не благоприятстват съществено разширяване на мащаба на дейността от страна на алтернативните оператори , НРО могат да внесат корекции за мащаба в разходите на оператора със ЗПС надолу по веригата, за да гарантират, че икономическата възпроизводимост е реалистична перспектива. В такива случаи установеният от НРО разумен мащаб с оглед на ефективността следва да не превишава този на пазарна структура със достатъчен брой отговарящи на изискванията оператори, за да се гарантира ефективна конкуренция, като се отчита и конкуренцията от страна на други платформи.

ii) Съответен стандарт за разходите

Допълнителните разходи за предоставянето на съответните услуги надолу по веригата представляват подходящият стандарт. Следва да бъде използван модел BU LRIC+ за изчисляване на допълнителните разходи (включително невъзстановимите разходи) и за добавяне на надбавка за общите разходи, свързани с дейностите надолу по веригата.

iii) Съответни регулирани входове по цени на едро и съответните референтни цени

НРО следва да установят най-важните регулирани входове, които се използват или се очаква да бъдат използвани от търсещите достъп на равнището на слоя за ДСП по цени на едро и е вероятно да доминират през периода на текущия пазарен преглед с оглед на плановете на оператора със ЗПС за разгръщане, избраните мрежови топологии и възприемането на офертите за продажба на едро.

Такъв вход може да е активен или пасивен, както и нефизически или виртуален, който да е равностоен по функционални възможности на даден пасивен вход.

НРО следва да предприемат предварително изпитване за икономическа възпроизводимост, за да оценят маржа на печалба между посочените в точка iv) по-долу продукти на дребно и най-важния регулиран вход, установен на равнището на избрания слой за ДСП по цени на едро.

В допълнение, когато това е оправдано и особено при пускането на продукт на дребно съгласно точка iv) въз основа на вход, който се различава от установения преди, или когато има значително търсене на достъп на равнището на нов слой за ДСП по цени на едро, НРО следва също да оценят маржа между продукта на дребно и новия регулиран вход за ДСП по цени на едро.

Ако характеристиките на мрежата на оператора със ЗПС и търсенето на оферти на едро силно варират в рамките на територията на дадена държава членка, НРО следва да оцени доколко е осъществимо диференцирането на най-важния регулиран слой за ДСП по цени на едро по географски области и да внесе съответни изменения в изпитването.

При определянето на съответната референтна цена на едро, НРО следва да вземат под внимание цената за достъп, на която операторът със ЗПС действително таксува трети страни, търсещи достъп, за съответния регулиран вход по цени на едро. Тези цени за достъп на едро следва да са еднакви с цените, на които операторът със ЗПС таксува собственото си подразделение за търговия на дребно. По-специално за да се осигури правилният баланс съобразно националните условия между въвеждането на стимули за ефективни и гъвкави ценови стратегии на равнище търговия на едро и гарантирането същевременно на достатъчен марж за търсещите достъп с оглед да се поддържа устойчива конкуренция, НРО следва да отдават дължимото внимание на наличието на отстъпки за големи количества и/или дългосрочни споразумения за цената на достъпа между оператора със ЗВП и търсещите достъп.

iv) Съответни продукти на дребно

НРО следва да оценяват най-важните продукти на дребно, включително широколентови услуги („водещи продукти“), предлагани от оператора със ЗПС, въз основа на установения слой за ДСП по цени на едро. НРО следва да установяват водещите продукти въз основа на своите наблюдения относно пазара понастоящем и в перспектива, като обръщат особено внимание на тяхното значение за конкуренцията сега и в бъдеще. Това следва да включва оценка на дела в пазара на дребно по обем и стойност на продуктите, основани на регулирани входове за ДСП на едро, и по възможност — на разходите за реклама. Има значителна вероятност водещите продукти да се предлагат в пакет. НРО следва да преценят новаторските промени в такива пакети, ако има вероятност те да заместят водещия продукт. Освен това НРО следва да вземат под внимание дали конкретен продукт на дребно, който може да не спада към най-важните продукти на дребно на оператора със ЗПС, е особено привлекателен за алтернативни оператори, които могат да се съсредоточат върху определена ниша или продукти на дребно с по-ниски характеристики. НРО могат да решат да включат такъв продукт сред водещите продукти.

v) Съответен срок

НРО следва да оценят рентабилността на водещите продукти чрез обхващащ няколко периода динамичен анализ — например по подхода на дисконтираните парични потоци (ДПП). НРО следва да определят подходящ референтен период, за който да оценят дали маржът между цената на дребно на водещия продукт и цената на съответния вход за ДСП по цени на едро дава възможност за възстановяване на разходите надолу по веригата (включително разумен процент от общите разходи), изчислени въз основа на подточки i) и ii) по-горе.

Съответният срок за това предварително изпитване за икономическа възпроизводимост следва да бъде определен в съответствие с прогнозираната средна продължителност на абонамента на клиентите. Тази средна продължителност на абонамента е периодът от време, през който клиентът допринася за възстановяването на: а) разходите надолу по веригата, определени на годишна основа съгласно амортизационен метод, който е подходящ за въпросния актив и икономическия живот на съответните активи, необходими за търговските операции на дребно (включително мрежовите разходи, които не са включени в разходите за услугата за ДСП по цени на едро); и б) други разходи надолу по веригата, които обикновено не се определят на годишна база (типични такива разходи са разходите за привличането на абонат) и които се правят от оператора за спечелване на клиенти, като той следва да се стреми да ги възстанови за средната продължителност на абонамента.

Когато преценяват средната продължителност на абонамента на клиентите, НРО следва надлежно да вземат предвид различните характеристики и конкурентни условия на предоставянето на услуги по мрежи за ДСП в сравнение с традиционната мрежа от медни проводници, поради които има вероятност средната продължителност на абонамента на ползвателите на мрежи за ДСП да не съвпада с продължителността на абонамента на ползвателите на мрежа от медни проводници.Предоставените насоки за предварителното изпитване за икономическа възпроизводимост, посочено в точка 56 и в настоящото приложение, са ограничени съгласно обхвата на настоящата препоръка, която е свързана с прилагането на членове 15 и 16 от Директива 2002/21/ЕО заедно с членове 10 и 13 от Директива 2002/19/ЕО, и поради това се прилагат при обстоятелства, които са различни от тези за изпитванията за свиване на маржа, прилагани спрямо регулирани цени на едро за достъп, и не засягат по никакъв начин прилагането на правилата за защита на конкуренцията от страна на Комисията и/или компетентните национални органи, нито тяхното тълкуване от страна на Общия съд и Съда на Европейския съюз. Настоящите насоки също така не засягат действията, които Комисията може да предприеме, или насоките, които Комисията може да издаде в бъдеще по отношение на прилагането на конкурентното право в Европейския съюз.

1ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

2OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.

3Препоръка 2007/879/EО на Комисията от 17 декември 2007 г. относно релевантните пазари на продукти и услуги от сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (наричана по-долу „Препоръката относно релевантните пазари“), ОВ L 344, 28.12.2007 г., стр. 65.

4ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 35.

5OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.

BG  BG
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница