Connection: Adult Education in Cultural Organisations”Дата05.08.2018
Размер128 Kb.CONNECTION: Adult Education in Cultural Organisations”


За нас е удоволствие да ви поканим за участие в обучителен курс на тема CONNECTION: Adult Education in Cultural Organisations”, който ще се проведе два пъти през 2009 г. – в Измир, Турция и Верона, Италия. Курсът е в рамките на секторна програма Грюндвиг, Квалификационни дейности за служители в сферата на образование за възрастни.
Целева група са обучители в сферата на образованието за възрастни, ръководители и служители в сферата на културата, които след преминатото обучение ще популяризират съдържанието на курса в своята организация/институция и държава, включително като обучители. От участниците в този курс се очаква да работят или да имат желанието да работят с лицата над 18 години, посещаващи организацията/институцията, в която са служители – библиотеки, музеи, културни центрове, обучителни организации, организации в сферата на образованието за възрастни, организации, развиващи местната общност.
Курсът ще предостави на участниците умения за провеждане на обучение за разработване и внедряване на образователни програми за възрастни, ще въведе участниците в съвременните управленчески подходи, чрез които да бъде подобрен образователния аспект в дейностите на една културна организация, ще представи на участниците методи за работа с възрастната аудитория в перспективата на социалния конструктивизъм.
Курсът е разработен в партньорство на 5 организации от Румъния, Италия, Литва, Турция и България, а координатор е румънската организация „Център за професионално обучение в сферата на културата”. Курсът е разработен в рамките на проект „CONNECTION – Културните институции като среда за комуникация и учене”, финансиран от Европейската комисия по Програма за Ученето през Целия Живот.
Курсът ще се проведе в Измир, Турция, в периода 19-24 юли 2009 г. и още веднъж във Верона, Италия, в периода 5-11 септември 2009 г. За повече информация посетете уебсайта по проекта http://www.connection-eu.eu.
Разходите свързани с участието в курса могат да бъдат изцяло покрити, ако кандидатствате за отпускане на финансиране пред Национална агенция на Програма за ученето през целия живот за България - Център за развитие на човешките ресурси. Курсът въведен със следния номер (RO-2009-085-002).
Крайният срок за кандидатстване за участие в курса в Измир е 16 януари 2009 г. Крайният срок за кандидатстване за участие в курса във Верона е 30 април 2009 г.
Условията за кандидатстване за отпускане на финансиране, както и формулярите, можете да намерите на уебсайта на Център за развитие на човешките ресурси http://hrdc.bg/news.php
За да се регистрирате за участие за курса в Измир, моля, свържете се с г-н Емин Бакай, emin_bakay@yahoo.com
Подготовка

Поне месец преди началото на курса до участниците ще бъде разпратена информация, под формата на пакет за предварителна подготовка. Пакетът ще има за основа обучителните материали за служители и ръководители в културни институции/рганизации, разработени в рамките на проект CONNECTION.

Участниците ще бъдат поканени да подготвят кратко представяне, включващо информация за организацията, в която работят, информация за индивидуалния им опит в сферата на образованието за възрастни, а също какви са потребностите им от обучение, мотивите им за участие в курса. Представянията ще бъдат предмет на дискусия в първия ден на курса.

Участниците ще бъдат помолени предварително да изберат една тема, върху която желаят да работят по време на курса. По време на обучението те ще имат възможността да развият темата в обучителна сесия, част от която да представят на останалите участници.

От участниците се очаква да имат поне минимално разбиране по основните точки в програмата на курса, а именно: принципи на образованието за възрастни и обучение в неформален образователен контекст; какво е организационно развитие, неговата роля и влияние като управленски подход в организацията. Пакетът за предварителна подготовка ще съдържа информация по тези теми, а също серия от инструменти, чрез които от една страна участниците ще могат да оценят нивото на знанията си, а от друга да бъдат стимулирани да проучат и да се информират по темите преди участието си в курса.

Събраната от организаторите информация ще бъде използвана за създаването на обучителна сесия, адаптирана към особеностите на всяка група участници.


Цели

Образователни специалисти, работещи в културни организации, смятат, че една от основните пречки пред тях да имат в по-голяма степен проактивно отношение към образователните дейности за възрастни е липсата на умения за разработване на образователни програми за тази специфична група. Подобна трудност, заедно с липсата на знания за съвременни подходи в управлението и меки умения, декларират и ръководителите на институции, предлагащи неформално образование, а също, ръководителите на културни центрове, музеи, библиотеки.

Целите на курса са:

- да въведе участниците в съвременните управленчески подходи, чрез които да бъде подобрен образователния аспект в дейностите на културните организации;

- да постави на обсъждане целите и приложимостта на определени управленчески подходи в културните организации;

- да представи на участниците методи за работа с възрастната аудитория в перспективата на социалния конструктивизъм;

- да създаде условия за дебат и диалог върху значимостта на методите в образованието на възрастни, имащи своята основа в социалния конструктувузъм;

- да постави на обсъждане целите и приложимостта на определени обучителни методи в сферата на образованието на възрастни;

- да създаде условия участниците да популяризират съдържанието на курса (информацията и уменията), включително като обучители;

- да стимулира и повиши интереса на участниците към трайно развитие на образователните измерения на дейностите в културните организации и институции;


Методология

Курсът е разработен и ще бъде проведен на базата на една методология, която поставя акцент върху активното участие и отдаденост на всички въвлечени в дейността. Взаимодействието с участниците и кратките задачи, които те ще получат за изпълнение преди началото на курса, имат за цел да повишат интереса и ангажираността им с обучението.

Вниманието на организаторите ще бъде насочено към постигане на една добра смесица от методи – лекции, интензивна работа в малки групи, работа на терен. По време на курса участниците ще работят индивидуално и в групи и, доколкото е възможно, обучителните дейности ще бъдат подчинени на принципа „учене чрез правене”. Ще имат възможността да работят със случаи, разработени на основата на реални ситуации, в които са попадали служители в културни организации от няколо европейски държави; ще трябва да изпълняват специфични задания за рефлексия, споделяне на опит и дизайн на обучителни дейности. Учебните визити и срещите ще помогнат на участниците да осъществят контакт със служители в културната сфера от града и региона, където се провежда обучението.

Последният ден е определен за представяне на проектите на участниците за обучителни сесии. Те ще могат да изпробват в безопасна среда, на база на наученото до момента, и да получат обратна връзка.


Последващи дейности

Една от целите на курса е да бъдат подготвени обучители, специалисти в сферата на образованието на възрастни, служители и ръководители в културни организации и институции, които да разпространяват в своята държава, в своята организация, принципите и съдържанията, залегнали в курса, включително като обучители.

След приключването на курса организаторите ще предоставят на участниците резюме на съдържанието на курса, активностите и резултатите.

Комуникацията между участниците, обучителите и организаторите ще продължи чрез е-мейл и онлайн форум. Една от формите на продължаваща дейност ще бъде стимулиране на организациите на участниците за работа по съвместни проекти.

Участниците ще бъдат насърчавани да мислят реалистично, в духа на осъществимото, преди, по време и след приключване на обучителния курс.

Програма на обучението
Ден 1: Пристигане и посрещане на участниците
Ден 2:

Модул 1 – Въведение:


 • Запознаване с участниците и обучителите;

 • Представяне на опита на участниците в сферата на образованието на възрастни и организационното управление;

 • Оценка на потребностите, очаквания.


Модул 2 – Образованието за възрастни в културната организация:

 • Обща рамка на образованието за възрастни – политики на национално и европейско ниво;

 • Разработване на образователна политика на културната организация.

Ден 3:


Модул 2 – Образованието за възрастни в културната организация (част 2)

 • Възрастните като участници в образователните програми на културната организация;

 • Разработване на образователни програми за възрастни;

 • Методи за работа с възрастната аудитория в перспективата на социалния конструктивизъм.

Ден 4: Модул 3 – Обмяна на добри практики и опит: учебни визити и семинари


Ден 5:

Модул 4 – Организационно развитие на културната организация:

 • Организационно развитие – дефиниране на елементите, процесите и потребността от организационно развитие на културната организация;

 • Компетентностите на ръководителите и служителите, необходими за провеждане на организационно развитие: задаване на посока за трансформация в организацията, изработване на стратегически план за промяна, разработване на организационна мрежа за трансформация, провеждане на процес на трансформация.

Ден 6:


Модул 4 - Организационно развитие на културната организация (част 2)

 • Стратегии за провеждане на организационно развитие;


Модул 5 – Оценяване на обучителния курс, самооценка

 • Раздаване на сертификати за участие;

 • Закриване.


Вид на присъдения сертификат
Сертификат за участие, подписан от организацията-координатор и организацията-домакин

Информация за мястото, където ще се проведе курса

ДАТИ: 19-24 юли, 2009, Измир, Турция


ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН:
Menderes Town National Education

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kemalpaşa Mah.

35470 İzmir /TURKEY
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Emin Bakay

Phone: 00902327831477Fax: 00902327821305
e-mail: emin_bakay@yahoo.com

Такса за престой и храна: € 650.00
Такса за участие: € 750.00

Общо сума за участник:  € 1400.00


Каталог: projects
projects -> Г за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
projects -> Новини за общините 27. 08. 2014 г. Фокус
projects -> Г бнр безработицата в Ловешко бележи спад за пореден месец
projects -> И радиационна защита
projects -> Програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
projects -> Нсорб до есента ще има единен регистър за хора с психични заболявания
projects -> Г бнр в бургас започва общественото обсъждане на проекта за Парк "Българско Черноморие"
projects -> Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
projects -> Г. Фокус Зам кметът на Добрич арх. Пламен Ганчев: Продължава ремонтът на сградата на дкц-2


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница