Д о к л а д за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органистраница1/46
Дата24.07.2016
Размер6.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46Д О К Л А Д

за прилагането на закона

и за дейността на прокуратурата

и на разследващите органи

през 2010 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


РАЗДЕЛ І. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ………………….…………………………………………………..

2


1. Обобщение на постигнатите резултати и тенденции в противодействието на престъпността. Проблеми. Предприети конкретни мерки……………………………………………………………

2


2. Необходими мерки и законодателни промени за преодоляване на проблемните области и повишаване ефективността в противодействието на престъпността. ……………………………..

38


раздел ІІ. дейност на териториалните прокуратури ………………………….

43

1. Досъдебна фаза ………………………………………………………………………………….…

43

1.1. Преписки по следствения надзор ………..………………………………………….…………....

43

1.2. Досъдебно производство – обобщени данни по видове производства и съобразно системата на НК, вкл. по отношение пострадалите от престъпления. Срочност на разследването. …………

47


1.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения……………….………………

52

1.4. Действия на прокурора по ръководство и надзор на разследването. Екипен принцип на работа и взаймодествие с компетентните инситуции. ………………………………….…………...

59


1.5. Контрол на мярката за неотклонение „Задържане под стража” и други мерки на процесуална принуда. …………………………………………………………………..……………………………..

62


2. Съдебна фаза. ………………………………………………………………………………..……..

64

2.1. Наказателносъдебен надзор………………………………………………….……………..…….

64

2.2. Противоречива прокурорска и съдебна практика. Практическо приложение на съкратеното съдебно следствие. ………………………………………………………………………………….....

68


2.3. Върнати от съда дела и оправдателни присъди. …………………………………………..……

73

2.4. Гражданскосъдебен надзор. ………………………………………………………….……………

79

3. Преписки и наказателни производства, образувани след самосезиране и по сигнали на контролните органи и материали на ДА ”НС”. Постановени присъди. ………………………..…..

85


4. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. ……………………………………

87

5. Мониторинг на ЕК и ВСС. Специален надзор и наказателни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и такива от особен обществен интерес. …………………..

99


5.1. Специален надзор……………………………………………………………………………….…

99

5.2. Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и такива от особен обществен интерес.………………….……………………………………………………..…..

101


5.2.1. Организирана престъпност……………………………………………………..…………….……….

109

5.2.2. Корупционни престъпления………………………………………………………….………....

113

5.2.3. Изпиране на пари ……………………..…………………………………….……………….…..

115

5.2.4. Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на Българската държава……………………………………………….…..

116


5.2.5. Престъпления против паричната и кредитната системи - изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени парични и други знаци и платежни инструменти……………………………………………………………………….……………………..

117


5.2.6. Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС. .………………………………………

118

5.2.7. Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори………………….……………

120

5.2.8. Незаконен трафик на хора…………..…………………………………………….………………

121

5.3. Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от непълнолетни лица…

125

5.4. Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от непълнолетни лица. ..

128

5.5. Престъпления, извършени от служители на МВР. ……………………………………………..

128

6. Международно-правно сътрудничество. ………………………………………………………….

129

7. Административна и контролно-ревизионна дейност………………………………

139

7.1. Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи органи. ……………….

139

7.2. Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори и следователи. …………………………………..

145


8. Обем на прокурорската дейност и средна натовареност на прокурорите ..…………………….

148

9. Унифицирана информационна система. Проблеми и предложения. …………………………….

153

10. Финансово и материално осигуряване на прокуратурите. Проблеми и предложения. …….…

154РАЗДЕЛ ІІІ. ОСЪДИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА НА РБ НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ…………………………………………………………………………………………………..

160


1. Осъдителни решения, влезли в сила срещу Прокуратурата на РБ, на основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Анализ на конкретните наказателни дела и причините за постановените осъдителни решения. ………………………………………….

160


2. Размер на постановените/изпратените обезщетения през 2010 г. ……………………………….

166

3. Проблеми по приложението на ЗОДОВ. ………………………………………………………….

166

РАЗДЕЛ ІV. Дейност на Върховна касационна прокуратура ………………..

169

1. Дейност на отдел „Противодействие на корупцията, изпирането на пари и други престъпления от значим обществен интерес”. ……………………………………………………………...………..

169


2. Дейност на отдел „Инстанционен контрол”……………………………………………………….

177

3. Дейност на отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията”............................................................

184

4. Дейност на отдел „Международно правно сътрудничество”…………………………………….

197

5. Дейност на отдел „Административен”……………………………………………………………..

207

6. Дейност на отдел „Инспекторат”………………………………………………………...............…

215

7. Дейност на отдел „Информация, анализ и методическо ръководство”……………………….…

224

8. Дейност на отдел „Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС. .

234

9. Дейност на отдел „Противодействие на организираната престъпност”…………………………

238

10. Дейност на отдел „Междуведомствено взаимодействие, мониторинг и международни проекти”. ………………….………………………………………………………………....................

244


РАЗДЕЛ V. ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ И НА ВЪРХОВНАТА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА ПО АДМИНИСТРАТИВНИЯ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ.

256


1. Състояние и организация на дейността по административно-съдебния надзор и по надзора за законност по прилагането на закона. …………………………………………………

256


1.1. Кадрово обезпечаване, квалификация на прокурорите, натовареност по видове надзори и средно на един прокурор. ……………………………………………………………………………..

256


1.2. Проблеми при прилагането на законовата и подзаконовата нормативна уредба и предложения за законодателни промени. …………………………………………………………….

258


2. Дейност на административните отдели при окръжните прокуратури по административно-съдебния надзор за законност на административните актове: …………..

260


2.1. Участие по закон в съдебни заседания по административни дела. ……………………………

260

2.2. Участие по преценка в дела, представляващи важен държавен или обществен интерес съгласно Указание И-60/26.02.2007 г., отменено с Указание И-375/09.10.2009 г. на Главния прокурор и по лична преценка на прокурора. ……………………………………………………….

261


2.3. Подадени прокурорски актове до съда и резултати по тях. …………………………………….

262

3. Дейност на апелативните, окръжните и районните прокуратури по надзора за законност в защита на обществения интерес и правата на гражданите: ………………….….

263


3.1. Създадена организация на работата по надзора за законност, обем и основни области, в които е осъществяван надзора за законност през 2010 г. и сравнение с предходните две години.

263


3.2. Планирани и извършени проверки за законност /примери/ - ефективност на проверките, в т.ч. на различните способи за проверка, проблеми по прилагането на закона. ……………………

267


3.3. Взаимодействие със специализираните контролни органи /централни и териториални/ и с други държавни и общински органи с контролни функции - форми, състояние, насоки на дейността по надзора за законност спрямо тези органи в краткосрочен и по-дългосрочен план.

271


3.4. Анализ на резултатите от дейността по надзора за законност въз основа на изготвените прокурорски актове /уважени, неуважени/ - протести срещу незаконосъобразни административни актове, предложения по чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ, предложения за възобновяване на административни производства по реда на чл.102 във вр. с чл.99, т.1 от АПК. Образувани досъдебни производства в резултат на извършени проверки за законност. …………

272

3.5. Дейност на Прокуратурата по прилагане на производството, предвидено с разпоредбите на чл. 83а - 83е от Закона за административните нарушения и наказания, за налагане от съда на имуществени санкции на юридическите лица, които са се обогатили или биха се обогатили от извършени престъпления. ……………………………………………………………………………...

273


4. Дейност на отдел „Административно-съдебен надзор" при ВАП /съгласно съдържанието на т.т. 1 и 2 от същия раздел/. ……………………………………………………..

273


5. Дейност на отдел „Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите" при ВАП /съгласно съдържанието на т.т. 1 и 3 от същия раздел/. …………….

278


6. Приоритети в дейността на административно-съдебния надзор и надзора за законност през 2009 г. с оглед направения анализ на ефективността и резултатността на работата по посочените прокурорски надзори, проблеми в дейността им и предложения за тяхното отстраняване. ……………………………………………………………………………………..…..

290


7. Дейност на отдел „Информация, анализ и методическо ръководство" при ВАП. Проблеми и приоритети. ………………………………………………………………………….….

294


РАЗДЕЛ VІ. Приоритети в дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2011 г. и дългосрочно. ……………………….……

304Най-често използвани съкращения:

АП – Апелативна прокуратура

АПК – Административно-процесуален кодекс

АСН - Административно-съдебен надзор

АУАН - Административни актове за установяване на административни нарушения

АГП - Администрация на главния прокурор

БП – Бързи производства

ВАП – Върховна административна прокуратура

ВАС – Върховен административен съд

ВДС – Веществени доказателствени средства

ВКП – Върховна касационна прокуратура

ВКС – Върховен касационен съд

ВоАП – Военноапелативна прокуратура

ВСС – Висш съдебен съвет

ВУИ – Възпитателно училище интернат

ГД – Главна дирекция

ГД„ИН”МП – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието

ГПК – Граждански процесуален кодекс

ГСН – Гражданско-съдебен надзор

ДАНС – Държавна агенция „Национална сигурност”

ДООИ- Дела от особен обществен интерес

ДОПК - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ДП – Досъдебни производства

ДПОР – Досъдебни производства, разследвани по общия ред

ДФР – Дирекция „Финансово разузнаване”

ЕИСПП - Единна информационна система за противодействие на престъпността

EБК – Единна бюджетна класификация

ЕС – Европейски съюз

ЗАНН – Закон за административните нарушения и наказания

ЗДДС – Закон за данък върху добавената стойност

ЗДДФЛ - Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗЕЕЗА - Закон за екстрадиции и европейска заповед за арест

ЗЗБУТ - Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ЗЗКИ – Закон за защита на класифицираната информация

ЗЗЛЗВНП – Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

ЗКН – Закон за културното наследство

ЗКВВООБ - Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите

ЗМВР – Закон за Министерството на вътрешните работи

ЗСПЗЗ - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗОДОВ - Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

ЗОПДИППД - Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от

престъпна дейност

ЗПКМ – Закон за паметниците на културата и музеите

ЗСВ – Закон за съдебната власт

ЗУТ - Закон за устройство на територията

ЗЮЛНЦ - Закон за юридическите лица с нестопанска цел

ИАМР – Информация, анализ и методическо ръководство

ИИ – Известен извършител

ИА „АА” - Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

КСМРКЗ - Консултативен съвет за методическо ръководство и

конституционносъобразност на законите

КСО - Кодекс за социално осигуряване

КЗП - Комисия за защита на потребителите

МВР - Министерство на вътрешните работи

МО – Министерство на отбраната

МС – Министерски съвет

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАХД - Наказателно дело от административен характер

НИ – Неизвестен извършител

НИП – Национален институт на правосъдието

НЗЗОИПГ - Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите

НК – Наказателен кодекс

НОХД – Наказателно дело от общ характер

НП – Незабавни производства

НПК – Наказателно-процесуален кодекс

НСН – Наказателно-съдебен надзор

ОДП – Областна дирекция на полицията

ОП – Окръжна прокуратура

ОС – Окръжен съд

ОПГ – Организирана престъпна група

СлО при ОП - Следствен отдел към окръжна прокуратура

ОО „КД” ДАИ - Областни отдели „Контролна дейност” - Държавна автомобилна инспекция

ПРБ – Прокуратура на република България

ПРЗ - Препарати за растителна защита

ППЗСПЗЗ - Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на

земеделските земи

ПБЗН - Пожарна безопасност и защита на населението

ПАМ - Принудителни административни мерки

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите

РИОКОЗ - Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

РП - Районна прокуратура

РУ на МВР – Районно управление на МВР

СГП – Софийска градска прокуратура

СГС – Софийски градски съд

СДП – Столична дирекция полиция

СН – Специален надзор

СПИ – Специално-педагогически интернат

СРП – Софийска районна прокуратура

СРС – Специални разузнавателни средства

ТХВ - Токсични химически вещества

УИС – Унифицирана информационна система.


ВЪВЕДЕНИЕ
Докладът за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2010 г. е изготвен на основание чл. 84, т.16 от Конституцията на Р България и чл. 141, ал.1 от Закона за съдебната власт. Докладът е съобразен с обхвата и структурата, утвърдени с Решение на Висшия съдебен съвет1. По препоръка на 41-то НС, направена при приемането на доклада за 2009 г.2, в настоящия е обособен отделен раздел, в който са анализирани постановените осъдителни решения срещу Прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините от вреди.

Обобщени са данните от докладите за дейността на разследващите полицаи при Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната; на Върховна касационна прокуратура, Националната следствена служба, Върховната административна прокуратура, 5-те апелативни прокуратури и Военноапелативна прокуратура, 27-те окръжни прокуратури и Софийската градска прокуратура, 5-те военноокръжни прокуратури, в състава на които са окръжните следствени отдели, и на 113-те районни прокуратури.

Анализирани са тенденциите на наказаната престъпност, като са използвани предварителни данни от полицейската статистика за регистрираните и разкритите престъпления и данните на Прокуратурата за предадените на съд и осъдените лица.

В шест раздела е представена обобщена информация за действията на повече от 400 структури на местно и национално ниво от Прокуратурата, следствения апарат, разследващите органи на МВР и Министерство на отбраната и са начертани основните насоки в бъдещата работа. Направен е сравнителен анализ с данните за 2009 г. и 2008 г. по унифицираните показатели за отчетност на Прокуратурата и разследващите органи. Посочени са резултатите по делата от особен обществен интерес, наблюдавани от Висшия съдебен съвет и Европейската комисия.

Въз основа на данните и информацията, са направени съответните изводи и констатации. Изведени са основните проблеми и са посочени взетите конкретни мерки за решаването им от компетентност на Прокуратурата на РБ. За проблемите в дейността, чието разрешаване е извън нейната компетентност, са направени съответни предложения до компетентните държавни органи. Очертани са основните насоки в бъдещата работа.

РАЗДЕЛ І. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА

И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница