Д о к л а д за първо гласуване Относно : Законопроект за Българска агенция по безопасност на храните, №002-01-101, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2010 г. На свое редовно заседаниеДата22.07.2016
Размер30.24 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване

Относно: Законопроект за Българска агенция по безопасност на храните, № 002-01-101, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2010 г.

На свое редовно заседание, проведено на 18 ноември 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за Българската агенция по безопасност на храните, № 002-01-101, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2010 г.

На заседанието присъстваха д-р Стефан Константинов, министър на здравеопазването, г-н Цветан Димитров, заместник–министър на земеделието и храните, г-жа Венцеслава Тасева, директор на Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в Министерството на земеделието и храните, г-н Петър Киров, главен експерт в Дирекция „Държавни разходи” в Министерството на финансите, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Цветан Димитров. Той информира народните представители, че с разглеждания законопроект се създава Българска агенция по безопасност на храните, като юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. Предлага се Българската агенция по безопасност на храните да осъществява официален контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специалните закони, по отношение на изискванията към фитосанитарното състояние на растенията и растителните продукти, продуктите за растителна защита и торовете; ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях; страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека; фуражите; суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води; материали и предмети, предназначени за контакт с храни; съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.

Предвижда се дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве към Министерството на здравеопазването, свързана с контрола върху храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, също да се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.

Г-н Цветан Димитров поясни, че за преструктурирането няма да бъдат необходими допълнителни финансови средства, а дейността на агенцията ще бъде осигурена от бюджетите на съществуващите структури, които ще се влеят в Българската агенция по безопасност на храните. Също така предвижданата реорганизация, поради дублиране на функциите на общата администрация, ще доведе до съкращаване на щатната численост на персонала.

Министърът на здравеопазването, д-р Стефан Константинов, изрази подкрепата си за предлагания законопроект.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването, обединявайки се около необходимостта за създаването на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска, изразиха следните мнения и становища:  • Правомощията на новосъздадените структури са посочени най-общо, което може да доведе до незаконосъобразно разширяване на компетентността им, поради което следва функциите им да се детайлизират.

  • Необходимо е да се обезпечи функционирането на агенцията и на нейните структурни звена, използвайки квалифицираните кадри, осъществяващи до момента тези дейности, като се редуцира досегашната им щатна численост.

  • Необходимо е да се прецизират текстовете на законопроекта и да се преведат в съответствие с разглеждания в момента законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето.

  • Постави се за обсъждане и предвижданата възможност част от средствата, постъпили като санкции и глоби да се използват за допълнително материално стимулиране на служителите на агенцията.

Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 10, „Против”- 1, „Въздържал се”- 3, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за Българската агенция по безопасност на храните, № 002-01-101, внесен от Министерски съвет на 10 ноември 2010 г.

ЗАМЕСТНИК – Председател на

комисия по здравеопазването:

вАНЬО шАРКОВ
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница