Д о к л а д за текущото състояние на конкурентноспособността на територията на община Сандански на база на природните ресурси Основните фактори, които влияят върху конкурентноспособността на дадена икономика са природните ресурсиДата09.01.2018
Размер260.64 Kb.

Д О К Л А Д
за текущото състояние на конкурентноспособността на

територията на община Сандански на база на

природните ресурси
Основните фактори, които влияят върху конкурентноспособността на дадена икономика са природните ресурси, инфраструктурата, макроикономическата стабилност, образованието и квалификацията, ефективно функциониращите стокови пазари, работната сила, развитието на финансовите пазари, технологичната готовност, степентта на развитие на бизнеса, иновативността и др.

Закономерността на досегашното природоползване е, че при въвличането на природните ресурси в стопанския оборот на дадена територия или община, вниманието обикновено е насочвано към подобряване и усъвършенстване на отношението: ресурси - производство. В същото време отношението: ресурси - природа е стояло на заден план, поради което някои от екосистемите са влошили своето естествено състояние. Това е довело до последователно изтощаване на обектите на природоизползването и намаляване потенциала на природните ресурси за поддържане на нормален растеж в производството.


Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

За това когато говорим за „намесата” на природните ресурси в определяне на конкурентноспособността на икономическите и социални субекти на дадена територия винаги следва да напомняме за тяхната рационална употреба и особено на последващите дейности по възстановяването им, където това се налага.

Започвайки още с географското разположение на община Сандански, можем да я определим като облагодетелствувана в посока на важно стратегическо местоположение и притежател на уникални природни дадености. Това до известна степен предопределя нейната динамично

преструктурираща се през последното десетилетие икономика в посока ефективност и конкурентноспособност. Като притежател на най-големите богатства - красивата и запазена природа, природните ресурси, уникалният климат, огромното културно-историческо наследство,община Сандански е естествен туристически и търговски кръстопът не само от регионално и национално, но и от международно значение. Община Сандански умело използва тази възможност, за да привлича местни и чуждестранни туристи.

Стратегическото й местоположение я прави конкурентноспособна на други съседни общини с развит туризъм и икономика. Близостта до областния център и помагат да бъде предпочитана за краткотраен отдих при пътувания от далечни разстояния от чужбина и страната.


Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Непосредствената близост на община Сандански до втората по височина планина в България - Пирин я прави привлекателна и като туристическа дестинация, конкурентноспособна не само от национално, но и от международно значение.

Голяма част от планината е включена към Национален парк „Пирин”. Тук флората и фауната са изключително богати, поради разнообразните растителни пояси, които обхващат планината. Спрямо поясите се променя и животинският свят. Като символ на Пирин се приема еделвайсът, който е защитено растение.

Тъй като в подножието и се намират красивите градчета Сандански и Мелник, обявен за архитектурен паметник, има възможност да бъдат съчетани планинския опознавателен със селския туризъм, което е преимущество при кандидатстване за финансиране от Програмата за развитие на селските райони.Така община Сандански е изключително популярна и

конкурентноспособна дестинация за привличане на туристи с различни интереси.

Почивка и отдих през лятото предлагат планинските курорти в местностите „Попина лъка”, „Туричка черква” и „Тремошница”, които са привлекателни с девствената си природа, чистота и възможност за отправни точки за тренинг туризъм.

Сандански има своите традиции и в развитието на културно - познавателната туристическа дейност, макар това да не е така широко застъпено в познатата визитка на курорта Сандански. За развитието на развлекателно-познавателен туризъм допринася особено привлекателната природа на цялата община Сандански. Както посочихме тук се намират значителни части от национален парк “Пирин” с обща площ на горския фонд 29 699 ха, от тях в община Сандански се намират 6 307,8 ха, (в държавно лесничейство с. Катунци 1 544,4 ха).


Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

От обща площ на високопланински пасища и ливади - 10 367 ха, в община Сандански са 7000 ха. НП “Пирин” пленява посетителите с многообразната си и неповторима флора и фауна.

Биосферният резерват “Алиботуш” в планината Славянка е с площ 1 185,8 ха. Той е истински райски кът, известен с най-голямото находище на реликтния балкански ендемит черна мура и с повече от 40 други български и балкански ендемични растителни видове. Видовото разнообразие на растителния и животински свят в защитените територии е изключително поради средиземноморското влияние върху климата, големите височинни разлики и разнообразните екологични условия.

Животинският свят – земноводни, риба, бозайници е от най-богатите на видове в България, а по разнообразието на птиците и влечугите – определено най-богатият. Удоволствието от природното многообразие е несравнимо преживяване: широколистни и иглолистни гори, огласяни от песните на птиците, тревисти и храстови растения, гъби и билки, алпийски поляни и пасища, изпъстрени с дъхови треви и красивите цветове на синия минзухар оживявани от балканската чучулига, планинската чинка и водната бъбрища, голи стръмни върхове с дивна красота, обитавани от дивата коза, царския и скалния орел и хайдушката гарга, вдълбани циркуси със закътани в тях кристално чисти езера раздвижвани единствено от балканската пъстърва и планинския вятър.

Възможностите за краткотрайни и по-дълги маршрути до уникални с красотата си места и обекти са много разнообразни.

- От Попина лъка, хижа “Яне Сандански” и хотел “Водопада” може да се отиде до: Попинолъшкия водопад на р. Санданска Бистрица, местностите Разкола, Туричка черква с хотел “Котарите”, Тремошница, Конска поляна и Конско езеро, циркусите Голямо и Малко спано поле със Спанополските езера, Главнишкия циркус и прилежащите му езера, Синишкото езеро и хижа “Сини връх”, хижите “Каменица”, “Вихрен”, “Пирин”, “Дамяница”.

- Хижа “Каменица” е изходен пункта за: Кукленското езеро, местността Конска поляна и Конско езеро, циркусите Мандрище, Езерник с Малокаменишките езера, Полените с Поленските езера, Валявишки с Валявишките езера, хижите “Пирин”, “Безбог” и “Дамяница”.

- Хижа “Пирин” е в живописната местност Три реки. Тя е изходен пункт за местностите Попов, Петрова църква, Тодорова поляна, Кукленското езеро, хижите “Малина”, “Каменица”, “Яне Сандански”, “Безбог”, “Дамяница”, “Попови ливади”, циркусите Мандрище, Железнишки с Железнишките езера, Корнишки с Корнишките, Брезнишки с Брезнишките езера, Езерник с Малокаменишките езера.

Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Изходни пунктове за планината Славянка и резервата “Алиботуш” са селата Петрово и Голешово, но този район е пограничен и няма маркирани туристически маршрути. Посещенията се осъществяват с помощта на водачи, често от местното население. Цялото това многообразие и разнообразие за ценителите на планината „помагат” на община Сандански да кандидатства за конкурентна и привлекателна туристическа дестинация от международен мащаб и да ползва Европейски средства за подобряване на материалната си база и възстановяване на някои природни ценности.

Успоредно с това на територията на горския фонд могат и се развиват странични дейности като паша на едър и дребен рогат добитък, добив на сено от обособени за това площи, добив на листников фураж и др. Има добри условия и за добив на билки, горски плодове, гъби, орехи и др., което дава възможност за допълнителен поминък на населението.

Големите площи на „тревните площи” (мери, пасища и естествени ливади) 176 880 дка благоприятстват развитието на пасищното животновъдство. Разположението им в планинските и полупланински райони на общината, за които са характерни слаба наситеност с населени места и висока отдалеченост от производствени мощности и екологични замърсявания. Тези условия благоприятстват развитието на производството на сертифицирани екологично чисти животински продукти, които се радват на значителен интерес в развитите пазари и имат цена на реализация значително по-висока от продуктите произвеждани в мега-фермите на много от страните в ЕС. Конкуренцията в тази пазарна ниша е не толкова силно изразена, поради високата индустриализация на страните членки на ЕС т.е. общината има дадености за развитието на ирландския модел на животновъдство - малки до средни ферми, които са сравнително по-гъвкави и на колебанията на пазара.

Другото им основно предимство е и по-лесното ограничаване на възникналите различни епидемии по животните. Този процес не е и толкова ресурсоемък – значително по-малки като обеми от животни за унищожаване при ограничаване разпространението на инфекциите.

Като изключително перспективни можат да се определят козевъдството и овцевъдството в пасищен вариант. Проучванията на консумацията в световен план показват, че продуктите от овцете и козите ще успеят да се наложат на пазара много успешно и община Сандански ще бъде конкурентноспособна в това производство.


Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Община Сандански има слава на най-добрата естествена лечебница на бронхиална астма в Европа с благодатния си климат.

Това преимущество се отразява благоприятно и при болни с хронични алергични заболявания на дихателната система.

Едва ли е уместно в тази сфера на здравеопазването да се говори за конкурентноспособност, но не е излишно ако споменем големите предимства за общината които осигурява климатът по отношение на балнеолечението. И те резонно оформят град Сандански като като български климатолечебен и балнеолечебен курорт в средата на 60-те години. През 80-те години общината и в частност градът придобиват статут на български курорт с международно значение, статут който се е запазил и до днес.

Но може би това, което е наистина е уникално като природен ресурс е хипер термалната минерална изворна вода. Минералните извори носят здраве и слава на град Сандански и региона, наричан още - балнео-терапевтичен център.

Използването на минералните води тук датира още от трако-римските времена.Санданските минерални води показват добри лечебни свойства при стомашно-чревни заболявания (гастрит, ентерити, колити), обменни заболявания (подагра, уратна литиаза), както и при заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични и гинекологични заболявания. Лечението се прилага предимно външно. Санданските минерални извори обогатени с йод се използват за инхалация при болни с хронични неспецифични белодробни заболявания – хроничен бронхит, бронхиектезии и др

Минералната вода има почти непроменлив химичен състав, цвят, без остър мирис е, с приятен вкус и лечебни свойства. Температурата на минералните извори е между 33 оС и 83 оС еднакво подходяща е както за къпане, така и за пиене. Лековитият благоприятен климат в съчетание с балнео-терапия с минерална вода се счита за наистина изключителен потенциал за развитието на туризма в града и ще поддържа неговата конкурентноспособност и за в бъдеще.

В момента балнеологията се развива преимуществено, но не се развива цялостният уникален комплекс от балнеология и климатолечение, който е без аналог в Европа. Необходимо да се намерят начини за стимулиране за да се създаде база за целенасочено развитие и на туристическия продукт и съответните инвестиции в него. Климатолечението в комбинация с балнеолечението с минерална вода има един невероятен потенциал за туристическо развитие в конкуренция с международни балнеолечебни курорти.

Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Благоприятният климат на община Сандански предопределя и широкия спектър от възможности за развитие на селското стопанство и по-специално на растениевъдството. Тук може да се открие и климатичен пояс с условия, подходящи за отглеждане на тропични и субтропични култури, който функционално може да бъде разделен на два подпояса – първия с температурна сума над 3900ºС и втория с температурна сума над 4100ºС. В него могат да се отглеждат редките за страната ни дафин, киви, маслини, нарове, пистация, хинин, южни сортове грозде като “Керацуда” и други. В този район изключително рядко са измервани много ниски температури, които биха оказали фатално въздействие върху тропичните и субтропични култури.

Макар, че в настоящия момент тези култури се отглеждат рядко и предимно за собствени нужди едва ли е необходимо да споменаваме, че почти няма друга община, която да издържи на конкурентноспособността на предприемачите, които биха се заели с такова производство.

Благоприятното средиземноморско влияние и природно-климатичните условия дават възможност за развитие на интензивно земеделие и производство на ранни зеленчуци .

Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
На полето в землищата по поречието на Струма и прилежащите землища условията на по-ранно настъпващо затопляне са подходящи за отглеждане на полето на подчертано ранни зеленчуци, поради икономическата необоснованост за отглеждане на средноранни зеленчуци.

По-топлата есен и късното настъпване на застудяванията, съчетани със слани, дават възможност и за отглеждане на късно производство на зеленчуци – домати, зеле и др. които са конкурентноспособни на пазара и осигуряват добри доходи.Другият природен ресурс, който влияе върху развитието на селското стопанство са почвите.

Почвите в община Сандански в основната си част са сиви горски почви, по течението на Струма са най-плодородни наносните почви, а в пограничния район преобладават иловични тежки преовлажнени почви. Това почвено многообразие е предпоставка за развитие на различни сектори от земеделието – овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство и др.

Сегащното състояние на тези подотрасли е правилно заложено като приоритет в икономиката на общината. Произведената продукция е екологично чиста и качествена, но е съсредоточена отново за собствена консумация и малък процент за пазара. Това е свободна ниша, която умело може да бъде използвана за развитие на предприемачеството с помощтта на европейско финансиране.

В перспектива най-рентабилно за селищата по течението на река Струма и землищата на селата Левуново и Склаве е даването на приоритет на оранжерийното и полско производство на зеленчуци.

В изкачване на надморска височина в пояса 200 до 550 метра може да се развива лозарството и овощарството.

Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райониЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Община Сандански разполага с много добри природо-климатични условия за развитието на лозарството и винарството. Тя попада в обособения лозаро-винарски регион – Долината на Струма.

Точната сортовата структура ще се определи от пазара – като се очертава в лозарството водещите сортове да са каберне, мерло, широка мелнишка, мискет и др.За овощарството водещите сортове ще са производство на праскови и ябълки.

В планинските и полупланински райони на общината, където условията не благоприятстват отглеждането на традиционни култури или пък рентабилността не е добра, може да се въведат алтернативни форми на земеделие. Отглеждането на някои медицински култури – босилек, лавандула, валериана и други.

Като алтернати могат да се посочат и създаване на трайни насъждения от субтропични култури – нар, смокиня, райска ябълка, , както и непознати технически култури като корков дъб, бамбук, дафин и други. Успешно могат да се отглеждат и насаждения от малини и ягоди.

В областта на животновъдството ще се развива пасищното говедовъдство и осигуряването на екологично чисти продукти – месо, мляко, млечни продукти. Не е изключено там, където има възможност да се развие и млечно говедовъдство, с концентрация около град Сандански.

Като силно изключително перспективни можем да определим козевъдството и овцевъдството в пасищен вариант.

Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Времето ще покаже , че продуктите от овците и козите ще успеят да се наложат на пазара, както показват данните от консумацията им в световен

план.


Важен принос в развитието в общото развитие на селското стопанство ще има и туризма. Селският туризъм може да изпълнява функциите на директна реклама на производствения потенциал на населението.

Водните ресурси, формирани от реките Струма, Санданска Бистрица, Пиринска Бистрица, Бождовска, Склавска, Мелнишка, Шашка и Лебнишка са несравнимо богатство, с което разполага община Сандански.

Освен, че е естествен пречиствател на въздуха, средство за водоснабдяване и поливане, този ресурс е изключително важен и за развитието на спортен и риболовен туризъм. Любителите на тези спортове все по-често търсят възможности за дълготраен отдих по тези места и създават предпоставки за разширяване на туристическия бизнес в нови посоки. В този смисъл са необходими повече средства и усилия за подобряване на конкурентноспособността на туроператорите за привличане на още туристи.

Община Сандански е богата и на минерални води. Те са от национално значение и се използват главно за балнеолечение. Важно е да се знае, че усилията , които се полагат в това отношение от местната власт определят Община Сандански като незаменима „лечебница” в национален и международен мащаб.

Успешно част от водите на находище Сандански се използват от "Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Врач" ЕООД и „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, филиал Сандански, общинска баня, стопанисвана от Общинска фирма „БИТУУС” ЕООД; чешма за обществено ползване пред „Интерхотел Сандански България”АД.
Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

През 2004-2005 г. е била извършена мащабна реконструкция на голяма част от водопреносната мрежа за минерални води в град Сандански, което значително е подобрило качеството на подаваната вода и е намалило нейните загуби, свързани с пренасянето й. Това е подобрило използването на минералните води и е помогнало за по- качествено обслужване на нуждаещите се от балнеолечение.

Местното население с. Катунци използва минералната вода от две чешми.

В с.Левуново водата от единия сондаж се използва за хигиенна баня с два малки басейна и душове, която е частна собственост и предлага услуги на населението от селото и от съседни села. Вода от друг водоизточник на находището се използва от местните жители за водоналиване и хигиенни нужди.

Част от водата от единия сондаж в с. Хотово се използва за малка обществена баня на селото и за пералня.

Водата от единия сондаж на находище Спатово се използва за обществено водоналиване и за пране и миене на място (върху циментовата площадка) от местното население.

От анализа на състоянието може да се направи изводът, че наличните ресурси на термоминерални води на находище Сандански се използват най-пълноценно както в икономически план - от бизнеса, така и в социален аспект – чрез осигуряване на възможности за водоналиване на населението, пренасяне и доставяне на минерална вода в социални заведения (обществена баня), предлагане и оказване на балнеолечебни услуги. От двата концесионни договора общината получава съответни приходи (по нейна информация – редовно от първия (находище Сандански) и нерегулярно – от втория договор (находище Катунци)).

Перспективите за по- интензивно и пълноценно използване на това природно богатство са свързани главно с провеждане на комплекс от дейности, предвидени за постигане на първата специфична цел „Устойчиво развитие на туризма и балнеолечението» от първия приоритет «Устойчиво икономическо развитие на община Сандански» на Общинския план за развитие до 2013 г.и по- специално:

- увеличаване на неговата социална насоченост – чрез изграждане на комплекс за отдих, който да се ползва от населението на града и общината, тъй като таксите за ползване на басейните в хотелите са изключително високи за хората.
Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- реализация на инвеститорския интерес, проявен към находището в с.Хотово за строителство на жилищно селище за възрастни хора – чужденци, заедно с обекти за спа- и профилактиктични процедури.

- разширяване на межодуобщинското коопериране – както за по-пълното оползотворяването на потенциала на минералните води в община Сандански, така и – за развитие на съпътстващата инфраструктура (пътна, техническа, социална, туристическа и пр.), с оглед предлагането на комплексни туристически и балнеоложки продукти.

Реализират ли се всички тези мероприятия конкурентноспособността на бранша ще придобие изключително високи стойности и ще помогне за разширяване възможностите за развитие на целият туристически подотрасъл на икономиката на община Сандански.Културно-историческото наследство на община Сандански е даденост от фундаментално значение, определяща я като конкурентноспособна в изучаване и опознаване на историческото минало на страната ни.

Още от миналото, а и до днес община Сандански е била търсена туристическа дестинация за познавачи на средновековната ни история и е посещавана с интерес както за учебни цели, така и с с чисто познавателен характер. Тук винаги се е поддържал активен културно - икономически живот, което е още едно предимство за създаване на интерес у посетителите на града и региона.

Следите от праисторическо, тракийско, елинистично, римско, византийско, турско, възрожденско и съвременно присъствие могат да бъдат открити разпръснати по цялата територия на община Сандански.

Историческата легенда разказва, че някъде в околностите на днешния град Сандански е роден и израсъл храбрият тракийски вожд Спартак.

Археологическото наследство в общината е едно от най-богатите и разнообразни в България с декларирани над 5000 паметника на културата, застъпващи периода от най-ранните епохи до Късното Средновековие.

Със своите забележителности в исторически план, Община Сандански се е оформила като религиозно и духовно средище в Благоевградска област. На нейна територия се намират повече от една трета от храмовете в областта. Тридесет населени места притежават забележителен и преобладаващо добре поддържан ресурс от паметници на културата, които целогодишно са обект на туристически интерес, както от стпраната, така и от чужбина.

Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В община Сандански има повече от 30 църкви, два манастира паметници на културата – единия от които Роженския манастир - най-голямата обител в пиринския край и един от няколкото средновековни български манастири, запазени сравнително непокътнати и до днес.Роженският манастир е разположен на около 5 км. от гр. Мелник в ниските части на Пирин. Той предлага изключителна гледка до върховете на Пирин и Беласица, както и до популярните мелнишки мелове – разположени около града пирамидални хълмове, образувани от ерозия на глинена почва. Роженският манастир е най-голямата обител в пиринския край. Според летописи, пазени в Атон, Гърция, той е създаден в далечната 890 г.

В полза на общината са и добре съхранените ценни архитектурно-строителни паметници /култови, обществени и жилищни сгради, строителни съоръжения и др./ от античността, Средновековието и Възраждането. Сред запазените обекти най-добре застъпена е жилищната архитектура: градски жилища в Античната част на Сандански, ранносредновековни жилища и крепости и средновековни градски жилища в Мелник от времето на Втората Българска държава, цели комплекси и ансамбли от възрожденски жилищни сгради от типа мелнишка градска къща, родопска и огражденско-малешевска къща.

Особена гордост за общината е най- малкият град в България, който е

самостоятелна допълнителна атракция за туристите, които посещават община Сандански.


Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Разположен в южната част на Пирин, сгушен сред изключителния природен феномен-Мелнишките пясъчни пирамиди, защитен природен обект. Пясъчниците са най-добрата среда за произвеждане и отлежаване на световно известното Мелнишко червено вино.Те също са перфектен декор за измазаните в бяло,къщи-музеи,запазени от периода на Българското Възраждане(18-19век). Живописен път, лъкатушещ през пясъчните пирамиди, води до Роженския манастир. Манастирската църква „Рождество Богородично” е известна с великолепни олтар от дърворезба,прозорци с цветни стъкла от 17в. и чудотворната икона на Дева Мария. Мелник е град, съхранил в значителна степен старинната си архитектура от Средновековието и епохата на Българското Възраждане.

Притежавайки уникални археологически и архитектурно-художествени забележителности, град Мелник е обявен за град-музей като част от културно-исторически резерват с международно значение.

Едва ли някой би оспорил конкурентноспособността на туристическия бранш от общината в нейна полза.

Община Сандански предлага изключително разнообразни възможности за докосване до богатата душевност, традиции и оригинален фолклор на Пиринска Македония – честват се всички религиозно-обредни празници, свързани с християнството, провеждат се и много културно-музикални прояви. В културния календар следва да се отбележат Празниците на Мелник и Сандански, Роженският събор, Турица панаир, съборите на селата, честванията, посветени на виното, музикалният фестивал “Пирин фолк” и пр. Богатото фолклорно наследство се съхранява и развива от множеството самодейни фолклорни формации в Сандански, Мелник и селата от общината.


Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Важно е да се подчертае, че селищата в община Сандански формират самостоятелен район в Пиринската фолклорна област, а с. Пирин със запазените уникални митични и обредни песни във фолклора си се оценява от специалистите като специфично фолклорно гнездо.Това богато наследство е предизвикателство за развитие на селски туризъм, тъй като към настоящия момент се ползва само за изява по празници от местните жители. Очартана е свободна ниша, която има възможност да се заеме от предприемчиви и активни хора с помощта на Мерките от Програмата за развитие на селските райони. Може да се помисли и за възстановяване на старите занаяти , които са поизгубили своето значение, но биха представлявали интерес особено за чуждестранните туристи.Сред ресурсите за развитие на туризма специално място заемат традиционните практики от бита на местните хора. На първо място са лозарството и винарството, с които се е славел и се слави районът на Мелник. Мелнишкото червено вино, узряло в дълбоките изби сред пясъчните пирамиди е марка, известна не само в България и я прави конкурентноспособна на външния пазар. Традиционната местна кухня се отличава с разнообразие и въображение и също има какво да предложи на посетителите на този слънчев български край.
Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Анализирайки степентта на конкурентноспособност на територията на община Сандански на базата на наличните природни ресурси, изводът

за преимущество пред други общини и територии сам се налага. Природното „изобилие” е сложило своя отпечатък в целия социално-икономически живот на общината като е формирало преимуществени сектори като туризма, селското стопанство и търговските отношения от местно и международно значение. Изградената база е съвременна и конкурентна на пазара, макар че има още достатъчно свободни ниши.

Лозарството и винопроизводството могат да придобият по-мащабен и съвременен характер, тъй като имат достатъчно добри характеристики, които да им осигурят Европейско значение. В областта на ранното зеленчукопроизводство с повече усилия от страна на предприемачите биха могли да се възстановят старите пазари за износ. За това, разбира се, са необходими нови форми на финансиране каквато е възможността за привличане на средства от Програмата за развитие на селските райони.

Съществена може да бъде ролята на изградената структура на МИГ „Сандански”, която чрез разработване на Стратегия за местно икономическо развитие, с която да кандидатства пред Управляващия орган за средства, гарантира изпълнението на решаващи проблеми в малките населени места.

Средствата или финансовата помощ се предоставя за дейности, които допринасят за постигане на целите на Стратегия за местно икономическо развитие на община Сандански, а именно:- осигуряване на основа за средносрочно и дългосрочно устойчиво развитие в селските райони чрез прилагането на подхода "отдолу - нагоре" и насърчаване "ученето чрез правене" в местните общности, повишавайки техния капацитет за планиране;

- създаване на възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите в селските райони чрез разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на местното население;

- стимулиране на интегрирани и устойчиви практики.

Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райониЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Финансовата помощ се предоставя за дейности, които допринасят за постигане на целите на мярка "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие":

- насърчаване развитието на МИГ като силна и ефикасно действаща структура;

- осигуряване на ресурси - човешки, технически и финансови, за цялостно обезпечаване на дейностите на МИГ и за прилагане на техните стратегии за местно развитие;

- повишаване на информираността и уменията на местните жители относно подхода Лидер и насърчаване на активното им участие в процеса на прилагане на стратегии за местно развитие.

По този начин може да се даде възможност на широка група от фирми и хора, имащи отношение към бизнеса и икономическото развитие на трансграничния регион, за реализация на инициативи, широко информиране и експертно консултиране - пряко и дистанционно; реализиране на широк обмен на знания, опит, традиции и полезни практики за бизнес партньорство; повишаване на практическите умения на за разработване на проекти и кандидатстване по ПРСР в подкрепа на бизнеса; създаване на предпоставки за постигане на устоичивост в икономическото развитие на района; създаване на условия за повишаване на заетостта и намаляване на миграционните процеси;

Тъй като чрез Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, респ. Стратегията за местно развитие / СМР/ се субсидират инвестиции в подкрепа подобряване на конкурентноспособността на земеделието, преработвателната промишленост, горската индустрия като покупка на селскостопанска земеделска техника, съвременно производствено оборудване, технологични линии, машини, строеж на складови помещения, пречиствателни станции, създаване на животновъдни ферми, овощни градини, оранжерии, лозя и др., възможност да се възползват от нея ще имат голям брой и с различна дейност бенефициенти. Нещо повече. Там където производители или стопански субекти имат затруднения да излязат на пазара за реализация, поради недостатъчно добро качество, мерките и допустимите дейности от ПРСР ще им позволят чрез промяна в продуктова структура на селскостопанското производство, въвеждане на нови конкурентноспособни промишлени изделия, както и разкриване на нови производства да заемат свободни пазарни ниши и да увеличат своите доходи.

Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райониЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Освен това, в селските общини и региони чрез подкрепа на проекти закачеството на живот/ ОС 3/, а именно подобряване на инфраструктурата, ремонт на пътища, улични настилки, В и К системи ще се подобрят условията на живот на населението извън общинските центрове, което от своя страна ще бъде предпоставка за привличане на повече туристи.

Темата за селския туризъм е приоритетна по Ос 3 на ПРСР, а за община Санданси и особено за територията на МИГ „Сандански” следва максимално да се използват природните дадености и местните занаяти и традиции с цел да се привлекат средства за създаване на любопитни и интересни атракции за посетителите, както и да се подобри материалната база за по- дълготраен отдих. Предприемчивите и сериозни бенефициенти

трябва да бъдат подкрепяни от местната власт, като им се оказва нужното съдействие и помощ чрез информиране за предстоящи събития, свързани с подготовката на Стратегията за местно икономическо развитие, както и привличането им в разработването на същата с идеи и предложения. Това е и смисълът на подхода ЛИДЕР, който е в основата на действието на създадените Местни инициативни групи.

Именно „Лидер" насърчава селските райони да търсят нови начини да станат или останат конкурентноспособни, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени като: застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги или липса на възможности за трудова заетост.

Поради това, че „Лидер" подпомага сектори и бенефициенти, които често не получават подкрепа или само частична подкрепа по други програми, които действат в селските райони, като културни дейности, подобряване на природната среда, рехабилитация на архитектурните забележителности и сгради, селския туризъм, възможностите за финансиране чрез МИГ е препоръчително да се използват в максимална степен. Така ще се засили диалога и сътрудничеството между различните действащи лица в селските райони, които често имат ограничен опит в работата си заедно, ще се намалят потенциалните конфликти и ще се улеснят договарянията чрез консултации и дискусии.

Очакваните резултати са повишена конкурентноспособност на фирмите в пограничния  регион; повишен обмен на знания, опит, традиции и полезни практики за бизнес партньорство; създадени инструменти в подкрепа на растежа на предприятията; създадени условия за устоичивост на икономическото развитие на района; създадени условия за повишаване на заетостта и намаляване на миграционните процеси.


Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райониЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница