Д о к у м е н т а ц и я реф. № Цу/2016/191страница1/8
Дата21.06.2018
Размер1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Реф. № ЦУ/2016/191


за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчкаПредмет:

Ремонт на ВЛ 110kV „Aспарухов вал“ от стълб № 24 до стълб № 149София 2016 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І: Технически спецификации

Раздел ІІ: правила за провеждане на процедурата

Раздел ІІІ: Указания към участниците

Раздел ІV: образци на документи от офертата

Раздел V: Проект на договор


Раздел VІ: образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора


РАЗДЕЛ І: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е трасето на ВЛ 110 kV „Аспарухов вал” от съществуващ стълб № 24 до съществуващ стълб № 149, която се експлоатира от МЕР Монтана. Трасето преминава през землищата на община Козлодуй и община Вълчедръм.


2. Съществуващо положение.

Съществуващата ВЛ 110 кV „Аспарухов вал“ е въведена в експлоатация през 1963 г. и свързва п/ст „АЕЦ Козлодуй“ с помпена станция „Станево“, като има реализирани отклонения /сляпа връзка/ за п/ст „Козлодуй“, помпена станция „Шишманов вал“ и п/ст „Вълчедръм“.

В участъка подлежащ на ремонт от ст. № 24 до ст. № 149 ВЛ е изградена с бетонни портални носителни стълбове, а за опъвателни са използвани стоманорешетъчни тип ОМВ и ЪМВ. Фазовите проводници са тип АС-120. Мълниезащитните въжета са две тип С-50. Изолацията на ВЛ е изпълнена с изолаторни вериги окомплектовани със стъклени елементи. Използвани са откачащи носителни клеми.
3.Обем на поръчката.

Предмет на настоящата поръчка е ремонт на ВЛ 110 кV „Аспарухов вал” в участъка от стълб № 24 до стълб № 149 (нов 150) с дължина по надлъжен профил 21,7 км. и включва подмяна на съществуващи стълбове, монтаж по цялата дължина на участъка на една тройка нови фазови проводници АС-185 и две стоманени поцинковани м.з.в.

Основните строително-монтажни работи са:

- демонтаж на съществуващите фазови проводници АС-120 и м.з.въжета С-50;

- демонтаж на 119 бр. стоманобетонни стълбове тип НБВ;

- демонтаж на 6 бр. стоманорешетъчни стълбове тип ОМВ и ЪМВ;

- монтаж на 125 бр. нови стоманорешетъчни стълбове, болтова конструкция;

- монтаж на една тройкa нови фазови проводници марка АС-185;

- монтаж на нови мълниезащитни въжета;

- монтаж на нови заземители на всички стълбове.


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
А.Технически спецификации за изпълнение на СМР.

Работите съгласно тази документация трябва да се изпълняват при спазване на всички изисквания на Наредбата за устройство на електрическите уредби (НУЕУЕЛ)-2004 год., Наредба №3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, Наредба №14/15.06.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България.

Освен горе цитираните документи трябва да се спазват и всички изисквания, посочени в настоящата документация и приложенията към нея, План за безопасност и здраве, работния проект, чертежите и схемите към него.

При различие между предвидените в документацията и работните проекти операции и дейности (или техния обем) да се изпълняват предвидените в документацията.

Изпълнителят трябва да предвиди и да използва най-добрите и утвърдени строителни практики и технологии за изпълнение на този тип обекти, без това да влиза в противоречие с изискванията на Възложителя или с действащата нормативна уредба в Р. България.

Всички демонтажни и монтажни работи трябва да се изпълняват от квалифициран персонал на Изпълнителя, който трябва да притежава валидни документи за допускане до работа на енергийни обекти и съоръжения.

Изпълнителят по договора трябва да притежава или да наеме необходимото специално оборудване и инструменти за извършването на монтажните и демонтажни работи, предвидени по тази процедура, включително комплекти машини (теглителна и спирателна) за изтегляне на проводници под механично напрежение. Машините да позволяват бездефектно монтиране на проводник АС-185 и м.з.в., съобразено с диаметъра и материала им.
1. Изисквания към пикетирането

Предвид завършеното земеразделяне и повишените законови изисквания към организациите, изграждащи своя инфраструктура в частни и общински терени, пикетирането на стълбовете да става с точност +/- 15 см и стриктно съгласно проекта и указанията на Възложителя.


2. Изкопи и фундаменти

Всички нови стълбове да се фундират на мястото на старите по метода „стъпка в стъпка”. Фундаментите да се изпълнят монолитни за здрава почва с изключение на стълбове №№ 95, 96, 97, 98 и 99, които са предвидени за 50 % воден подем и стълбове №№ 67, 68 и 69, които да се изпълнят за 100 % воден подем.

Фундаментите да се изпълнят съгласно строително-конструктивната част в проектите за ремонт на електропровода. Да се направи подложка от бетон за фундаментите на стълбове с номера – 67, 68, 69, 95, 96, 97, 98 и 99. За повишаване експлоатационната дълготрайност на монолитните фундаменти, същите да се отливат на място с необходимата гладкост и наклони на надземната част, без допълнителна циментова замазка, като задължително се вибрират. След отливане на фундаментите да се изчаква технологичния срок за набиране проектната якост на бетона, преди монтажа на новите СРС.

За оттичане на атмосферните води около фундаментите на стълбовете, обратните насипи да се уплътняват чрез механизирано трамбоване. След това да се оформят площадките около стълбовете, като се направят наклони навън от стълбовете и канавки за отвеждане на повърхностните води. Обратната засипка да се изпълни на пластове по 20-30 см, като се трамбова до постигане на проектната обемна плътност на почвата. Забранява се използването на камъни и строителни отпадъци за обратната засипка.Направата на фундаментите да се извършва само с монтажни рамки, изработени съгласно конструктивната документация на СРС, а нивелирането с прибори, осигуряващи висока точност (теодолит). Допустимите отклонения от проектните размери на готовите фундаменти да са не повече от:

  • на хоризонталното разстояние между отделните крака: ± 2,5мм;

  • от хоризонталната им равнина: ± 2мм;

в дължината на диагонала на монтажната рамка: ± 3мм.
Описанието на новите стълбове с количествa изкопи, бетон и тегла са посочени в следващата таблица:Тип на

стълба

брой

Изкоп, м3

Бетон, м3

Тегло основа, кг

Тегло стълб, кг

за стълб

общо

за стълб

общо

за стълб

общо

за стълб

общо

1.

14.НХ-185

99

12,6

1247,4

4,0

396,0

78,5

7771,0

1495,5

148005,0

2.

14.НХ-185 50% в.п.

1

18,0

18,0

5,2

5,2

78,5

78,5

1495,0

1495,0

3.

14.НХ-185 100% в.п.

3

23,2

69,6

11,0

33,0

78,5

235,5

1495,0

4485,0

4.

16.НХ-185

5

12,6

63,0

4,0

20,0

78,5

392,5

1723,0

8615,0

5.

16.НХ-185 50% в.п.

4

18,0

72,0

5,2

20,8

78,5

314,0

1723,0

6892,0

6.

14ОХ-185

8

25,2

201,6

6,8

54,4

260,0

2080,0

3777,0

30216,0

7.

16ОХ-185

1

25,2

25,2

6,8

6,8

260,0

260,0

4259,0

4259,0

8.

14ЪХ60-185

3

68,0

204,0

21,0

63,0

440,2

1320,6

5302,0

15906,0

9.

Р.13.D Ф22М/Ф23М

1

95,6

95,6

45,0

45,0

1060,0

1060,0

10707,0

10900,0
Всичко:

125
1996,4
644,2
13513,0
230580,0
Кръгло:1997
645
13515
230580

Забележка: Посочените в таблицата и в количествената сметка тегла на стълбовете болтова конструкция са без да е отчетено теглото на цинка, използван за АКЗ.
3. Стълбове

Всички нови стълбове да се изградят на местата на демонтираните съгласно РП. Стълб № 24 и стълб № 56 (по актуализираната номерация в проекта), от който е реализирано отклонението за п/ст „Козлодуй“, се запазват.Типовете и броят на стълбовете, които да бъдат употребени при ремонта, са както следва:Тип стълб

Номер на стълба

Брой

I. НОВИ СТЪЛБОВЕ

НОСИТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1.

14.НХ-185

№№ 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 100, 101, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149

103

2.

16.НХ-185

№№ 54, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 106, 108

9Всичко нови носителни стълбове:

112

ОПЪВАТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1.

14ОХ-185

№ 25, 27, 34, 47, 70, 118, 127, 138

8

2.

16ОХ-185

№ 57

1

3.

14ЪХ60-185

№№ 80, 107, 150

3

4.

Р.13.D

№ 93

1Всичко нови опъвателни стълбове:

13Всичко нови стълбове:

125

II. СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЪЛБОВЕ

1.

ЪТ60

№ 56

1

2.

ЪТ90

№ 24

1

Всичко съществуващи стълбове:

2

Всичко стълбове:

127

Ремонтът на ВЛ да се изпълни с нови, горещо поцинковани стоманорешетъчни стълбове, болтова конструкция, за напрежение 110 кV за една тройка проводници АС-185 с хоризонтално разположение. Единствено стълб № 93 е за бъчвообразно разположени проводници (тип Р.13.D). Същият да се достави с 6 броя конзоли, които да се монтират съгласно проекта.

На монтаните на всички стълбове да бъдат предвидени отвори за присъединяване на заземителната шина.

На всички стълбове да бъдат монтирани нови табели „ОЖ” върху изработени за целта основи. Да се направи номериране, датиране и надпис с диспечерско наименование. Номерирането и датирането да се извърши с черен надпис на жълт фон по шаблон, съгласуван с Възложителя.

Всички нови стълбове да се окомплектоват с болтове, затрудняващи кражбите на винкели на височина 3 метра от нивото на терена.


4. Проводници и мълниезащитни въжета

Да се монтира една тройка нови фазови проводници АС-185 и две нови мълниезащитни въжета в участъка от стълб № 24 до стълб № 150 (нов).Възложителят ще предостави на Изпълнителя 39 тона проводник АС-185, който трябва да бъде използван при изпълнението на обекта.

Дължините на проводника и м.з.в. посочени в количествената сметка са съгласно надлъжния профил на ВЛ, поради което при доставката Изпълнителят следва да предвиди и количеството необходимо за технологичен резерв и провеси. Регулацията на проводниците и м.з. въже да се изпълни по монтажни таблици от РП за съответните климатични условия, посочени на надлъжния профил. Регулирането на проводниците и м.з.въжета да се отрази в дневник, в който да се посочат датата, преизчислените и постигнати провеси на визирани междустълбия, заверени с подписите на лицата, участвали в технологичния процес и представител на Възложителя.

Изтеглянето на новите проводници и мълниезащитно въже да се извърши по метода „под механично напрежение”, в съответствие с изискванията на IEC TR 61328 и IEC TR 62263-2005 или техни еквивалентни. Използваните машини, оборудване и средства за безопасност на труда да отговарят на изискванията на посочените по-горе стандарти.

Не се допуска използване на методите с подвижен и неподвижен барабан (проводник на земята).При изпълнението на обекта да се запази съществуващата транспозиция на стълб № 24.
5. Изолаторни вериги и арматура

Изолацията на ВЛ 110 kV „Аспарухов вал” да бъде изпълнена с единични носителни и опъвателни изолаторни вериги съставени от наличните изолаторни елементи тип ПС-120 след измиване и доставените от Изпълнителя U-120 B. Носителните клеми за фазовите проводници да бъдат глухи. Опъвателните клеми да бъдат от пресов тип.На двете десни конзоли на стълб № 93 да се монтират по една носителна верига за прехвърляне на мостовете. Да се подменят помощните носителни вериги на стълбове №№ 24 и 56.
Изолаторните вериги да се окомплектоват със следната арматура:

- носителни вериги тип ЕН-7: U-болт, обица, 7 бр. изолаторни елементи, кратунка, и носителна клема;

- опъвателни вериги тип ЕО-8: пеперуда (комплект с болтове), обица, 8 бр. изолаторни елементи, кратунка, и опъвателна клема.

За мълниезащитното въже С-50 да се предвидят използване на спирални опъвателни и люлеещи носителни клеми.Спецификация на необходимите изолаторни вериги

Единични носителни изолаторни вериги /ЕН-7/ със седем броя елементи:

За носителни стълбове 112 бр. стълба х 3 бр. вериги = 336 броя

За допълнителни носителни вериги на стълб № 24 - 2 броя

За допълнителна носителна верига на стълб № 56 - 1 брой

За допълнителни носителни вериги на стълб № 93 - 2 брояВсичко: 341 носителни вериги (ЕН -7)

Единични опъвателни изолаторни вериги /ЕО-8/ с осем броя елементи:

12 бр. стълба х 6 вериги = 72 броя

ст. № 56 и ст. № 93 х 9 вериги = 18 броя

ст. № 24 х 3 вериги = 3 броя

Всичко: 93 опъвателни вериги (ЕО-8)

Необходими изолаторни елементи : 341 (ЕН-7) вер. х 7 ел. = 2387 броя

93 (ЕO-8) вер. х 8 ел. = 744 броя

Всичко необходими : 3 131 броя изолаторни елементи

От демонтираните 2935 броя изолаторни елемента се отстраняват по 1 елемент (най-горния) от всяка носителна изолаторна верига, замърсен от ръжда - 361 бр. и около 4 % от счупване при демонтаж – общо 117 бр. Годни за повторна употреба са 2457 бр. изолаторни елементи. Te се измиват и се използват при окомплектоването на новите вериги.Необходите изолатори U-120 B - 674 бр. за доокомплектоване да се доставят от Изпълнителя.

Възложителят ще предостави на Изпълнителя следните арматури за изпълнението на обекта:

- пресови опъвателни клеми за проводник АС-185 - 60 броя;

- глухи носителни клеми за проводник АС-185 - 110 броя;

- пресови съединители за междустълбие за проводник АС-185 - 60 броя;

- винтови обтегачи - 6 броя.

При използване на пресова арматура опресоването й да се извършва с хидравлични или друг тип преси с контрол на налягането (натиска).

Над всички носителни вериги да бъдат монтирани устройства за защита от птици изработени по чертеж приложен в работния проект.
6. Защита от пренапрежения и заземяване

Всички нови стълбове на ВЛ 110 kV „Аспарухов вал” да се заземят с двуколови повърхностни заземители, окомплектовани с колове от профилна стомана L 63.63.6 с дължина 1,5 м. Всички части да бъдат горещо поцинковани, като връзките под земята да се осъществяват със заваряване, а местата на заварките се обмазват с битум. Връзката към стълба да е болтова и се реализира на предварително направен за целта отвор в монтана.

Предвижда се подмяна на заземителите с нови и на съществуващите стълбове №№ 24 и 56.
7. Антикорозионна защита

Антикорозионната защита на всички нови стълбове да се осъществи чрез горещо поцинковане.

Съществуващите стълбове заваръчна конструкция с №№ 24 и 56 да се обработят със следната

СИСТЕМА ЗА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА № 03


ЕКСПЛОАТАЦИОННА СРЕДА: С2 съгласно ISO – 12 944

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЪЛГОТРАЙНОСТ: М съгласно ISO – 12 944 с минимален Гаранционен срок над 10 /десет/ години

ПОДГОТОВКА: Р St 2 съгласно ISO – 8 501

Локално ръчно и машинно почистване. Добре прилепналите покрития трябва да се запазят неповредени. Отстраняват се от повърхността на другите участъци слабо прилепналите покрития и по-голяма част от окалината, ръждата и др. вещества. стр. 22 от ISO – 12 944-4.
№.

ВИД НА ПОКРИТИЕТО

СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО

ТИП НА ПОКРИТИЕТО

БРОЙ НА ПОКРИТИЕТО

ДЕБЕЛИНА НА СУХИЯ ФИЛМ

ЕСКПЛО-АТАЦИ-ОННА СРЕДА

СИСТЕМА ПО ISO – 12 944

1.

ГРУНД

АЛКИД

със

съдържание на ръждопреобразуващи вещества оксидно червен1 - 2

80

С2

S2.05

2.

МЕЖДИННО ПОКРИТИЕ

АЛКИД

MIOX естествения цвят на покритието

1

40

С2

S2.05

3.

КРАЙНО ПОКРИТИЕ

АЛКИД

RAL 6021

ЕМАЙЛАК СРЕБРИСТ1

40

С2

S2.05

ОБЩА ДЕБЕЛИНА НА ЗАЩИТНОТО ПОКРИТИЕ:За С2 - 160 микрона
8. Предпазна мрежа над открит метален тръбопровод

В междустълбие ст. № 92 – ст. № 93 ВЛ пресича открит тръбопровод. За защита на съоръжението се предвижда изграждане на предпазна конструкция от четири стоманени стълба от поцинковани тръби Ф 114 х 5 мм с дължина 6 метра. Същите да се изправят в близост до тръбопровода и да се бетонират с бетон БМ-20 (общо около 1,6 м3). За предпазна мрежа да се използва поцинкован стоманен проводник Ф 9 мм (общо около 120 метра), 6 винтови обтегачи с по два габела M10, 6 прави шегела D = 10 мм и блайхерки. Конструкцията да бъде заземена посредством стоманена горещопоцинкована шина 40/4 с обща дължина 35 м. и два заземителни кола от профилна стомана L 63/63/6 с единична дължина 1,5 м.


9. Демонтажни работи

При изпълнение на демонтажните работи трябва да се спазват всички изисквания по безопасност на труда, които се изискват при изграждане на нови ВЛ. Демонтажните работи трябва да се извършват в ред, обратен на ново строителство, като се спазва строго принципът да не се повреждат демонтираните материали, за да могат да бъдат използвани по най-подходящ начин.

Демонтажните работи да се изпълнят в следната последователност:


  • Демонтират се последователно съществуващите мълниезащитни въжета и фазови проводници на ВЛ. Транспортират се до склад на МЕР-Монтана. Там отпадъците се предават с протокол на завеждащия склада, като протоколите се придружават с кантарни бележки. Тегленето да става в присъствието на Завеждащия склада на МЕР-Монтана. В съставените приемо-предавателни протоколи се описва поотделно количеството на всеки вид материал. За целта алуминиево-стоманения проводник и стоманените въжета да се теглят поотделно. Стоманеното въже да не се тегли заедно със стълбовете.

  • Демонтират се съществуващите изолаторни вериги от стълбовете. Стъклените изолаторни елементи да се употребят повторно за окомплектоване на веригите на ремонтирания електропровод.

  • Демонтират се съществуващите стълбове, като:

- стоманорешетъчните стълбове се разглобяват, нарязват се на подходящи за транспортиране части, се извозват в склад на MEР-Монтана. Предават се с протокол на завеждащия склада, като протоколите се придружават с кантарни бележки. Тегленето да става в присъствието на Завеждащия склада на МЕР-Монтана.

- отпадъците от стоманобетонните стълбове, демонтираните тежести и фундаментите на всички демонтирани стълбове се извозват до сметище за строителни отпадъци указано от Възложителя.Заплащането на необходимите такси по претегляне на върнатите материали е задължение на Изпълнителя. Заплащането на таксите по депониране на бетоновите отпадъци е задължение на Възложителя.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница