Д о к у м е н т а ц и я реф. № Мер-бл/2017/023 за участие в ограничена процедура


РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕстраница2/5
Дата02.06.2018
Размер0.5 Mb.
1   2   3   4   5

РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


1. Общи указания:

1.1. В процедурата могат да участват поканените кандидати, вписани в квалификационната система, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в изискваните обстоятелства при включването им.1.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

1.3. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

1.5. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.

1.6. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

1.7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.8. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка от участника или упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката се посочват:

- наименование на участника;

- адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес;

- наименование на поръчката.

1.9. Опаковката по т. 1.8. включва следните документи:

• Опис на представените документи (оригинал);

• Техническо предложение съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал);

- декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (оригинал), когато е приложимо

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие);

Ценово предложение (оригинал), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.10. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

1.11. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.8. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

1.12. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

1.13. Комуникация между възложителя и участниците:

1.13.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път или чрез комбинация от тези средства.

1.13.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

1.14. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в букви „а” и „б”, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

1.15. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

2. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка:

2.1. гаранция за изпълнение на договора в размер посочен в обявлението за обществената поръчка, в една от следните форми:

парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД МЕР Благоевград на адрес: гр. Благоевград 2700, ул."Промишлена" № 1, или по банковата сметка на ЕСО ЕАД МЕР Благоевград.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php)

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

2.2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

2.2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

2.2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (Столична община, район “Витоша”) и на участника;

2.2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

2.3. Участник, декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/и и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по т. 2.2 и за посочените лица.

2.4. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица)

2.5. Когато в удостоверението по т. 2.2.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

2.6. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 2.2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2.7. В случаите по т. 2.6, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.
Раздел ІV: образци на документи от офертата

Опис на документите и информацията

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на шкафове за п/ст „Симитли“, п/ст „Якоруда“ и п/ст „Кресна“Съдържание

Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)

1

2

3

техническо предложение, съдържащо:

1.

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя
2.

декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо
3.

документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника
Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница