Д о к у м е н т а ц и я реф. № Мер-бл/2017/023 за участие в ограничена процедура


Дата: ................. Подпис и печатстраница3/5
Дата02.06.2018
Размер0.5 Mb.
1   2   3   4   5


Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

До

МЕР Благоевград

гр. Благоевград 2700

ул. „Промишлена”, № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Доставка на шкафове за п/ст „Симитли“, п/ст „Якоруда“ и п/ст „Кресна“
от ......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок на доставка - ...... (...... словом............) /не повече от 30 (тридесет)/ календарни дни, считано от влизане на договора в сила.

2. Гаранционен срок на лицеви панели - ...... (...... словом..................) /не по-кратък от 24 (двадесет и четири)/ месеца, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол).

3. Техническите параметри на предлаганите от нас лицеви панели са посочени в колона „Предложение на Участника“ в Таблица 1.

Таблица 1ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Предложение на участника

Производител

/фирма, държава/

стандарт

1

Лицев панел за килия Трафо 12

Лицев панел за килия Трафо 23

Лицев панел за килия ШСП А-I-Б4

Лицев панел за килия ШСП А-II-Б5

Лицев панел за килия СП6

Лицев панел п/ст Якоруда7

Лицев панел п/ст Кресна
Забележка: Участникът трябва да попълни всички редове от колона „Предложение на участника”.
5. Декларираме, че:

5.1. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

5.2. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

5.3. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;

5.4. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим документите, посочени в т. 2 от Раздел III „Указания към участниците“.

5.5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

5.6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.
Приложения:

1. Документ за упълномощаване (оригинал), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо)
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)
Долуподписаният/ -ата...................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ......................... .....................................................................– гр..............................................................................,

адрес:......................... ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„..................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ..........................................(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

на основание................................................................................................................................ (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)
Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.
Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

До

МЕР Благоевград

гр. Благоевград 2700

ул. „Промишлена”, № 1

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Доставка на шкафове за п/ст „Симитли“, п/ст „Якоруда“ и п/ст „Кресна“

От ....................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е

Обща цена - ...................... (...........словом............) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, с включени всички преки и непреки разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката са дадени в следната ценова таблица:


ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница