Д-р Александър Величков Изпълнителен директорДата02.06.2018
Размер131.92 Kb.


ОДОБРЯВАМ:


Д-р Александър Величков

Изпълнителен директор:


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

З А


УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез публична покана ЗА

“дЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОСУГИРЯВАНЕ НА ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ” ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ» АД ГР. КЮСТЕНДИЛ

Кюстендил, 2015 г


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

На документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет “Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателния режим”, както следва:


1. Описание на обекта на поръчката, включително и по обособените позиции – Приложение № 1;

2. Техническа спецификация - Приложение № 2;

3. Образец на офертата и указание за подготовката й - Приложение № 3;

4. Проекто – договор – Приложение № 4
Приложение №1

О П И С А Н И ЕНа предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението й
1. Охраната на дружеството е денонощна, въоръжена, осъществява охраната и пропускателния режим. Осъществява се чрез физическа охрана и технически средства. Изпълнителят следва да подсигури допълнителна охрана на разположение при необходимост чрез действащи мобилни групи на територията на гр.Кюстендил. Участникът представя справка за специализираните екипи и оборудване, с което разполага за изпълнение на поръчката.

1.1. Охраната чрез технически средства се изразява в:

1.1.1. Инсталирана сигнално - известителна система /за сметка на Изпълнителя/ за охрана чрез обемни датчици и контакти, които да сигнализират за нарушения в шест обекта /помещения/, както следва : - микробиология; склад; авторемонтна работилница; аптека; каса; хемодиализа, определени от Възложителя. Изпълнителят следва да притежава лиценз за честота на територията на гр.Кюстендил – за радиовръзка и СОТ и е длъжен да представи валиден сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент.

1.1.2. Денонощно видео наблюдение и запис на DVR на определени места в района на болницата чрез вътрешни и външни камери, осигуряващи постоянно наблюдение.

1.1.3 Инсталирана сигнално-известителна система с възможност за включване на 3 до 4 броя паникбутони в помещения на Спешно отделение, с възможност за реагиране при сигнал до 3 минути от мобилни екипи.

2. Обект на охрана и осигуряване пропускателния режим са:

2.1. Терена и построените в него сгради и съоръжения, ползвани от дружеството.

2.2. Паркингите и гаражите на територията на Възложителя, в т.ч. и тези, на които паркират МПС управлявани от негови служители, с изключение на случаите, при които повредите се дължат на ПТП.

3. Изпълнителят следва да заплати на възложителя в срок до 15 дни обезщетение в размер на реалната пазарна стойност на причинените вреди, когато те са в резултат на виновно неизпълнение на задълженията по охрана на обекта и/или с договореното качество;

4. Охраната се осъществява чрез обходни действия в района на дружеството, около и в сградите.

5. Изпълнителят да осъществява установения от Възложителя пропускателен режим в обекта съобразен с „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред” и „Правилника за пропускателния режим” на МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД–гр.Кюстендил, както и с последващите им изменения.

6. Охраната се осъществява от 8 броя охранители за базата на дружеството по т.2.1 и т.2.2 и т.5. Възложителя си запазва правото да намали или увеличи броя на охранителите като уведоми Изпълнителя с едномесечно предизвестие. Охранителите следва да работят на постоянен основен трудов договор при Изпълнителя, да са въоръжени с огнестрелно или газово оръжие и да притежават необходимите за носенето му разрешителни.

7. Участникът следва да определи и упълномощи едно лице от охранителите за осъществяване контакт с ръководството на болницата, което да е ежедневно на смяна за времето от 8.00 ч до 13.00 ч. Възложителят се задължава да осигури мобилен телефон за връзка с лицето за осъществяване контакт с ръководството на болницата.

8. Охранителите следва да изпълняват служебните си задължения униформени.

9 Участникът следва да оферира разсрочено плащане на цената на услугата от 60 дни след изтичане на календарния месец, в който е извършена услугата и издадена фактурата.

10. Консумираната ел. енергия в караулното помещение на входа на болницата е за сметка на изпълнителя. Същата се отчита с контролен електромер и се заплаща ежемесечно от изпълнителя по цените на „Електроразпределение” до края на следващия месец на основание издадена фактура.

11. Предложената цена на услугата за един охранител е окончателна и не подлежи на корекция за времето на действие на договора.

12.Всяка оферта трябва да съдържа минимум:

12.1. Ценова оферта – по образец;

12.2. Удостоверение за актуално състояние;

12.3. Срок на валидност на офертата;

13. Срок за представяне на офертата – до 22.07.2015 г, 15:00 ч. включително в кабинета на изп. Директор

13. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: една година от сключване на договора.

14. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 23.07.2015 г от 08,00 часа в заседателната зала към кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „д-р Н. Василиев” АД гр. КюстендилПриложение №2

Техническа спецификация

І. Условия за участие:

Писмени доказателства, удостоверяващи изпълнението на изискванията към кандидатите и техническите възможности за изпълнение на поръчката, в това число:

- Декларация за изпълнението на изискванията към кандидатите и техническите възможности за изпълнение на поръчката;

- Описание на техническото оборудване и възможностите за осигуряване на поръчката;

- Справка за специализираните екипи и оборудване, с което разполага участника за изпълнение на поръчката;

- Лицензи, издадени по реда на Частната охранителна дейност, публ. в ДВ, бр. 15 от 2004 год. на кандидата за извършване на охрана на имущество на физически и юридически лица и за охрана на ценни пратки и товари, със срок на валидност не по-малък от срока на изпълнение на поръчката - копия, заверени от участника;

- Валиден сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент;

- Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани и отговорни за изпълнение на поръчката;

- Списък на основните договори за охранителни услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
ІІ. Изискуеми документи при сключване на договор:
● Определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за:

- удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1;

- декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5

Приложение № 3
Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(образец)
ОБЕКТ: “Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателния режим” за нуждите на МБАЛ ”Д-р Н.Василиев" АД, Кюстендил


Наименование на фирмата:
Офертата е подписана от:

 • Трите имена

 • Длъжност

 • Телефон /факс/ e-mail:


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Адрес:

 • град, община

 • квартал, ул., №,

 • Телефон, факс, E-mail:
Лице за контакти:

 • Трите имена

 • Длъжност

 • Телефон /факс/ e-mail:
ЕИК
Обслужваща банка

 • Титуляр на сметката

 • Банкова с/ка

 • Банков кодУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да извършваме “Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателния режим” за нуждите на болницата, при условията, обявени в поканата и приети от нас.

Във връзка с горното предлагаме следното:

1. Предлаганата цена на услугата за един месец за 1 брой охранители с ДДС: …………………… (…………………………………………………………………..…) лева;

2. Начин и срок на плащане: по банков път от 60 /шестдесет/ календарни дни след изтичане на календарния месец, в който е извършена услугата и издадена фактурата;

3. Лицата, които ще осъществяват охраната са назначени при нас на ...…………………………………… трудови договори;

4. Предлагаме срок на валидност на офертата ….…………. (…………………................................) календарни дни;

Действията на служителите и техниката са посочени в плана за действие и охрана, приложен към заявлението.

Заявявам, че ако бъда определен за изпълнител ще представим документи от компетентните органи съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП.


Дата: .......................2015 г. Управител: ......................................

Име, фамилия, подпис и печат

Приложение № 4 - Проекто-договор

Д О Г О В О Р

Днес, ………… 2015 г. в гр.Кюстендил, между


МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, представлявано от изпълнителния директор д-р АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, от една страна,наричан за краткост “възложител”

и

………………………, ……………………………, БУЛСТАТ ………………., представлявано от …………………….. ЕГН …………, л.к.№……………… издадена ……….. г. от МВР гр………….., наричано за краткост “изпълнител”,

се сключи настоящият договор за следното:
І.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Възложителят възлага а изпълнителят приема да извършва денонощна въоръжена охрана и осъществяване пропускателния режим на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, наричани по-долу “обект”, срещу възнаграждение, което възложителя му дължи и съгласно офертата, представляваща неразделна част от договора.

1.1.Осъществява се чрез физическа охрана и технически средства. Изпълнителят следва да подсигури допълнителна охрана на разположение при необходимост чрез действащи мобилни групи на територията на гр.Кюстендил.

1.2.Възложителя си запазва правото да намали или увеличи броя на охранителите като уведоми изпълнителя с едномесечно предизвестие.
ІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
2.Възложителят е длъжен:

2.1.да осигури на изпълнителя свободен достъп до охраняваните обекти;

2.2.да запознае изпълнителя с особеностите на охраняваните обекти;

2.3.да заплаща в срок стойността на извършената охранителна услуга;

2.4.своевременно да уведомява изпълнителя за посегателства върху охраняваните обекти и нанесени щети върху тях;

2.5.да осигури на изпълнителя един телефонен пост и помещения за осъществяване на дейността му;

2.6.да покани изпълнителя при извършване на оглед за установяване на причинени щети в резултат от лоша охрана;

3.Възложителят има право:

3.1.да получава охранителната услуга с отлично качество;

3.2.по всяко време да осъществява контрол върху качеството на охраната;

3.3.да получава от изпълнителя периодични и при поискване отчети за дейността по охраната;

4.Изпълнителят е длъжен:

4.1.да осъществява охраната на обекта в това число и паркингите и гаражите на територията на възложителя, в т.ч. и тези, на които паркират МПС управлявани от негови служители. Изпълнителят отговаря за причинените вреди на МПС, паркирани на територията на възложителя, собствени на последния или управлявани от негови служители, с изключение на случаите, при които повредите се дължат на ПТП.

4.2.да спазва нормативните изисквания на действащото в страната законодателство и предписанията на компетентните органи;

4.3. Да осъществява охраната чрез 8 души – физически охранители, назначени на постоянен трудов договор, и притежаващи разрешение за носене на оръжие, отговарящи на изискванията на действащото в страната законодателство за извършване на охранителна дейност;

4.4. Незабавно да уведомява възложителя за проблеми с охраната на обекта, като наред с това предоставя на същия при поискване и ежемесечни отчети за охранителната дейност на обекта;

4.5. Да инсталира за своя сметка сигнално - известителна система за охрана чрез обемни датчици и контакти, които да сигнализират за нарушения в шест обекта /помещения/, определени от възложителя /СОТ/.

4.6 Да инсталира сигнално-известителна система – паникбутони, с възможност за включване на 3 до 4 броя паникбутона в Спешно отделение, с възможност за реагиране при сигнал до 3 минути от мобилен екип.

4.7. Да уведомява възложителя за мерките, които е необходимо да бъдат взети с цел повишаване ефективността на охраната;

4.8. Да заплати на възложителя в срок до 15 дни обезщетение в размер на реалната пазарна стойност на причинените вреди, когато те са в резултат на виновно неизпълнение на задълженията по охрана на обекта и/или с договореното качество;

4.9. Да уведоми органите на МВР в случай на посегателство върху обекта,с които той не може да се справи сам, както и да поиска подкрепление;

4.10. Да осъществява подкрепление на охранителите чрез мобилен авто-патрул.

4.11.Да осъществява установения от Възложителя пропускателен режим в обекта съобразен с „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред” и „Правилника за пропускателния режим” на МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД – гр.Кюстендил.

4.12.Да отговаря с грижата на добър стопанин за състоянието на помещенията, предоставени му от възложителя за осъществяване на неговата дейност.

4.13.Да осъществява контрол върху територията на болницата освен физически и чрез системата за видео наблюдение, включващо денонощно видео наблюдение и запис на DVR на определени места в района на болницата чрез вътрешни и външни камери;

4.14. да определи и упълномощи едно лице от охранителите за осъществяване контакт с ръководството на болницата, което да е ежедневно на смяна за времето от 08.00 ч до 13.00 ч на което възложителя се задължава да осигури мобилен телефон за връзка.

4.15. да осигури присъствието на лице от охраната, което да съблюдава за действията на външни лица в случаите на допускане на такива в секционната зала на болницата.

4.16. Да заплаща ежемесечно консумацията на ел.енергия, отчетена по контролен електромер в караулното помещение на входа на болницата, по цени на „Електроразпределение” до края следващия месец.

5.Изпълнителят има право:

5.1.да получи в срок договорената цена;

5.2.да получи свободен достъп до охраняваните обекти;

5.3.да се запознае с особеностите на охраняваните обекти;

5.4.да получи на разположение един телефонен пост и помещения за осъществяване на дейността си;

5.5.да участва при установяване на причинените щети в резултат на лоша охрана;


ІІІ.ЦЕНА И НАЧИ НА ПЛАЩАНЕ
6.За извършената охранителна услуга възложителят дължи на изпълнителя месечна цена в размер на …………… лева с вкл.ДДС за ………..души – физически охранители, платима в срок от 60 дни след изтичане на календарния месец, в който е извършена услугата и издадена фактурата по банковата сметка на изпълнителя ………………. в ……………….., BIC ………….. Цената е окончателна и не подлежи на корекция за времето на действие на договора.
ІV.СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ
7.Договорът се сключва за срок от една година считано от датата на подписването му, като действието му продължава до подписване на нов договор.

8.Настоящият договор може да бъде прекратен при:

8.1.взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

8.2.при заличаване от търговския регистър на някоя от страните;

8.3.от възложителя - чрез едностранно писмено предизвестие със срок от 30 дни – безвиновно. При упражняване на това право от възложителя, същия не дължи обезщетение или неустойка на изпълнителя за оставащия срок от договора;
V.ДРУГИ УСЛОВИЯ.
9.Изпълнителят дължи внасяне в полза на възложителя на гаранционна вноска в размер на ………………. /………………./ лева, която служи като обезпечение задълженията на изпълнителя по този договор.

10. В случай на неуредени по доброволен път спорове между страните, същите ще се отнасят за разрешаването им пред родово компетентния съд със седалище гр.Кюстендил.

11.Приложение към този договор са „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред” и „Правилника за пропускателния режим” на МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД – гр.Кюстендил, с които Изпълнителя декларира че е запознат.

12.Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра с равна сила – по един за всяка от страните.


Данни за възложителя: Данни за изпълнителя:

БУЛСТАТ 109080582 БУЛСТАТ ……………..

Адрес:гр.Кюстендил 2500 Адрес: ……………….

пл.”17 януари” №1 ул………………..

Тел:078/550261,Факс:078/550231 Тел: ………….., Факс: …………….

За възложителя:………………………. За изпълнителя:…………………………/Д-р Ал.Величков / /……………………………………../
Гл.счетоводител:......................

/Б.Георгиев/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница