Д-р Красимир Вальовстраница6/7
Дата25.07.2016
Размер1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

УЧАСТНИК: ...................................................


Техническо предложение – образец

Приложение №4

Наименование на Участника:Представлявано от:

Седалище по регистрация:

ВIС, IВАN:

Булстат номер:

Точен адрес за кореспонденция:

Телефонен номер:

Факс номер:

Лице за контакти:

Е-mail:


ДО

Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООДгр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” № 15А
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ..................................

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

1. Приемаме следния начин на плащане – отложено, в срок до .................... дни след датата доставката въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма по нашата банкова сметка:

Банка........................................

ВIС: .........................................

IBAN: ......................................

2. Приемаме да доставяме стоките, обект на поръчката в срок от .................... дни/но не по-голям от 7 (седем) календарни дни след получаване на писмена заявка.

3. Приемаме към датата на доставка остатъчния срок на годност на китове, тестове, калибратори и контроли, които ще се доставят да не е по-малък от 70% от обявения от производителя.

4. Техническо предложение на предлаганите продукти е за обособената позиция № ………. (посочва се позицията/те, за която се участва),**

** За доказване на съответствието на предлагания продукт от съответната обособена позиция, с описания такъв в Техническата спецификация на Възложителя участникът представя в табличен вид (на хартиен и магнитен носител) техническо предложение (таблица попълнени данни за оферираните продукти по образец – Приложение №2.2. и/или Приложение №3.2.), а именно: номер на обособената позиция, наименование на продукта, търговско наименование на продукта, производител/упълномощеният представител, каталожен номер, опаковка (разфасовка), предназначена за търговска продажба, единица мярка, брой опаковки, изискани от Възложителя, количество оферирано от Изпълнителя.
При несъответствие в данните, посочени в техническата спецификация на предлаганите китове, тестове, калибратори и контроли и данните от ценовото предложение, за верни се приемат данните от техническата спецификация на предлаганите продукти като част от техническото предложение на участника.

................................... Участник: .........................................

(дата) (Име, подпис, печат)


Приложение №5
ДО

Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООДгр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 15А

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”:

Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”

от

………………………………………………………………………………………......(участник)


С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”:Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”
Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Всички предложени от нас продукти (посочват се и се изброяват в зависимост от обособената позиция, за която се участва), съответстват изцяло на продуктите от спецификацията на Възложителя.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя. Поемаме ангажимент да изпълняваме доставките на продукти (посочват се и се изброяват в зависимост от обособената позиция, за която се участва ), необходими за нуждите на “КОЦ – Пловдив” ЕООД.

Приемаме да изпълняваме поръчката в срок до 12 (дванадесет) месеца от възлагането й или до изчерпване на количествата.

Нашата оферта е със срок на валидност ……………….. дни. (Срокът за валидност на офертата не може да бъде по-малък от 120 календарни дни считано от крайния срок за подаване на офертите).

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ще използваме подизпълнител/няма да използваме подизпълнител/.

Делът на участие на подизпълнителя ще възлиза на .................... на сто от общата стойност, предложена за изпълнение на поръчката (попълва се при използването на подизпълнител).

В случай, че нашата оферта бъде приета, ние ще представим в посоченото време
гаранция за изпълнение на договора в размер, съобразно изискванията в Документацията за
участие в процедурата.

Правно обвързващ подпис: ..............................

Дата: ...................................................................

Наименование на кандидата: ...........................

Име и фамилия: .................................................

Длъжност: ..........................................................

Подпис на упълномощеното лице: .................

Надлежно упълномощен да подпише тази оферта от името на ..........................................

(попълва се в случай на упълномощаване)
Приложение №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният .............................................................................................. (име, презиме, фамилия), ЕГН ...................., л.к.№ ......................., издадена от ....................., на .......................,

адрес: гр. ....................................................................................................................................., в качеството на .....................................................................................................................................(наименование на участника)
- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”:Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
остатъчния срок на годност на китове, тестове, калибратори и контроли, които ще се доставят от ................................................................................ (наименование на участника) ще бъде не по-малък от 70 % към датата на доставката.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

...............................

(дата)


...............................

(декларатор)
Приложение №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.1, ал.2, т.1-5 и ал.5 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

(и м е, п р е з и м е, ф а м и л и я)

ЕГН: . . . . . . . . . . . . ., от гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , притежаващ/а л.к.№ . . . . . . . . . . . . . , издадена от МВР – . . . . . . . . . . . . . ., на . . . . . . . . . . . . . г., в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

(наименование на дружеството)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции:Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”.
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (осъждан/а съм, но съм реабилитиран/а) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл.108а от Наказателния кодекспри възлагане на поръчки по чл.3, ал.2.

2. Не съм обявен в несъстоятелност / Юридическото лице, което представлявам, не е обявено в несъстоятелност.

3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове / Юридическото лице, което представлявам, не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Нямам задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (Имам такива, но за същите е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията); Нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5. Не съм в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

7. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

8. Не съм осъден /а с влязла в сила присъда / осъден /а съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран /а за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

9. Не съм осъден /а с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

10. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

11. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 7-дневен срок за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлаган на обществена поръчка.


Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

. . . . . . . . . . . . . . . ДЕКЛАРАТОР : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( д а т а ) ( п о д п и с )

Приложение №8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки


Подписаният/ата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

( и м е, п р е з и м е, ф а м и л и я )

ЕГН: . . . . . . . . . . . . ., от гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , притежаващ/а л.к.№ . . . . . . . . . . . . . , издадена от МВР – . . . . . . . . . . . . . . . , на . . . . . . . . . . . . . г., в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . –

( н а и м е н о в а н и е н а д р у ж е с т в о т о )

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”:Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
1. Не съм свързано лице / Представляваното от мен дружество не е свързано предприятие по смисъла на от ЗОП с друг самостоятелен кандидат/участник в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”.2. Не съм участвал като външен експерт по смисъла на чл.8, ал.7 от ЗОП в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 7-дневен срок за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлаган на обществена поръчка.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от

Наказателния кодекс.

. . . . . . . . . . . . . . . ДЕКЛАРАТОР : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( д а т а ) ( п о д п и с )Приложение №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП

Долуподписаният /ата: ......................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ........................................................................................................................................................

постоянен адрес ....................................................................................................................................

гражданство ..........................................................................................................................................

документ за самоличност ...................................................................................................................

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на........................................................

..................................................................................................................................................................

вписано в регистъра при ......................................................................................................................


Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП, във връзка с чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице /следните физически лица;
1. ..........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ..................................................................................................................................................................

постоянен адрес ....................................................................................................................................

гражданство ..........................................................................................................................................

документ за самоличност .....................................................................................................................


2. .................................................................................................................................................................. (име, презиме, фамилия)

ЕГН .................................................................................................................................................................

постоянен адрес ....................................................................................................................................

гражданство ..........................................................................................................................................

документ за самоличност ....................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ..................................................................................................................................................................постоянен адрес .....................................................................................................................................

гражданство ...........................................................................................................................................

документ за самоличност ....................................................................................................................
Забележка: повтаря се толкова пъти, колкото е необходимо.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: Декларатор: ..............................

........................ (подпис)

Приложение №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП

Подписаният/ата: ..................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ..................................................................................................................................................................

постоянен адрес .....................................................................................................................................

гражданство .........................................................................................................................................

документ за самоличност .................................................................................................................

в качеството ми на .......................................................... в ................................................................

БУЛСТАТ ......................................................................................................................................

данъчен № .....................................................................................................................................

Декларирам, че паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка) ..................................................................................................................................................................имат следния произход:.........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................


Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: Декларатор: ............................

............................ (подпис)

Приложение №11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП

Подписаният/та ...................................................................... (име, презиме, фамилия),

ЕГН .............................., адрес: гр. ................................................................................................, л.к.№ ............................... издадена от ............................... на .............................................., в качеството на.......................................... на ................................................................... (наименование на участника)

- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”:

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница