Д-р Красимир Вальовстраница7/7
Дата25.07.2016
Размер1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ :
При изпълнение на поръчката ЩЕ ПОЛЗВАМ / НЯМА ДА ПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

(Забележка: Невярното се зачертава).

№ Идентификация на подизпълнителите(наименование и адрес)

Дял на участие от поръчката за подизпълнителя

(процент от общата стойност и конкретна част от предмета на поръчката)

1

2(Попълва се, когато участникът ще ползва подизпълнители)


Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата на деклариране: Декларатор: ............................

............................ (подпис)

Приложение №12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от подизпълнител на участник

Подписаният/та ........................................................................... (име, презиме, фамилия),

ЕГН ................, адрес: гр. ....................................................................................................................., л.к.№ ............................... издадена от ............................... на .............................................., в качеството на .......................................................................................... (наименование на участника)

- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”:

Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”
Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ :
СЪМ СЪГЛАСЕН да бъда ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ на

........................................................................................................................................................(наименование на участника)

адрес: .............................................................................................................................................(седалище и адрес на управление)

представляван от ..........................................................................................................................


Делът на участие на подизпълнителя ще се изрази в следното:

........................................................................................................................................................(посочва се процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на поръчката).
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност съгл. чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата на деклариране: Декларатор: ............................

............................ (подпис)


Приложение №13
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за приемане клаузите на проекта на договора

Подписаният/ната ....................................................................................................................., ЕГН ..............................., л.к.№ ............................... издадена на ............................... от ......................., в качеството ми на ....................................................................................................... (посочете длъжността) на ............................................................................................... (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”:

Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.


Дата на деклариране: Декларатор: ............................

............................ (подпис)

ПРОЕКТ!

Приложение №14

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Днес, .............................. 2016г., в гр.Пловдив, между:


1. “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК 000463379, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” №15А, тел. 032/ 641 536, факс 032/ 644 388, представлявано от д-р Красимир Вальов – управител, наричано по-долу, за краткост, ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
2. .................................................................................................................................................................,

ЕИК .............................., със седалище и адрес на управление в гр. ..............................................., бул./ул. .................................................. № .........., тел. .............................., факс .............................., представлявано от ........................................ - .............................., наричано по-долу, за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,


на основание Решение № ....../ .............. 2016г. на управителя на “КОЦ – Пловдив” ЕООД за определяне на Изпълнител по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции:

Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”, както и на основание чл.41 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия (съставляващи предмет на Обособена позиция №1 по проведената обществена поръчка), наричани по-долу за краткост “стоките”, съгласно Спецификацията от документацията по обществената поръчка, при спазване условията и изискванията, заложени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и съгласно направеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценово предложение, неразделна част от настоящия договор, както и всички останали условия от него. Посочените в Спецификацията количества са ориентировъчни, като Възложителят си запазва правото да иска различни от посочените количества от всяка от стоките, предмет на договора до изчерпване на стойността му.

Чл.2. Стоките следва се придружават със сертификат за качество и произход.
II. СРОК НА ДОСТАВКА

Чл.З. Срокът на доставка на стоките по настоящия договор е до .............................. след заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


III. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Чл.4. Място на доставката на стоките е база на „КОЦ – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15А, Отделение по Клинична патология.


IV. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5.(1). Единичната цена на стоките по чл.1 от настоящия договор е определена в лева, съгласно приложена Ценова оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Цената е определена франко склада на Отделение по Клинична патология и в стойността ́ѝ са включени всички съпътстващи доставката разходи.

(3) Общата цена на договора е ................................................................................ без включен ДДС, съгласно Ценова оферта, приложена към офертата за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, неразделна част от договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение да поръчва доставката на цялото предвидено количество по отделните номенклатурни позиции от Ценова оферта.

Чл.6. Плащанията по този договор, ще бъдат извършвани в лева, чрез банкови преводи


по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с надлежно оформена фактура и приемо-
предавателен протокол до .................... дни отложено плащане.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоките, предмет на настоящия договор, във вид и качество, съгласно заявеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, спецификацията и в съответствие с ценовата оферта, неразделна част от настоящия договор.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставките със собствен транспорт и за своя сметка, като осигурява сам товаро-разтоварните дейности.

Чл.9. При предаване на стоките, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи, доказващи техния произход и качество, както и документация с основни технически параметри на стоките.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

10.1. При направена заявка от негова страна, да получи стоките, които отговарят по вид и качество на заявеното, спецификацията и ценовата оферта, както и да го приеме при условията и реда на настоящия договор;

10.2. Да заплати уговорената цена в размер и по начина, определени в договора, след


като се убеди в съответствието на заявеното.
VII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.11. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 2 (два) % от общата стойност на договора без ДДС под формата на депозит или банкова гаранция.

Чл.12. Гаранцията за изпълнение компенсира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при претърпени вреди при виновно неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди са в по-голям размер от размера на гаранцията, последният има право да поиска обезщетение по съдебен ред.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да освободи в срок от 30 (тридесет) работни дни внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, след изтичане на срока му и при цялостно изпълнение на същия, а когато настоящият договор се прекрати по взаимно съгласие на страните – същите се споразумяват за размера от гаранцията, която трябва да се върне и за срока на връщане.

Чл.14.(1). При констатиране на недостатъци и/или липси на стоките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 (десет) дневен срок от откриването им и да посочи дата, час и място за съставяне на констативен протокол. Неявяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не освобождава последния от отговорност, като в този случай протокола се съставя само от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, имащи съответната техническа компетентност и се счита, че направената рекламация е приета от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В констативния протокол се посочват начинът и срокът за отстраняване на недостатъците и/или липсите.

(2) Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в срока по предишната алинея с протокол, съставен от оторизирана организация.


VIII. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ

Чл.15.(1). Качеството на стоката, предмет на настоящия договор следва да отговоря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от компетентен орган в страната производител.

(2) Към датата на доставката, гаранционният срок на доставките, предмет на настоящия договор следва да бъде не по-кратък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.

(3) Възложителят може да откаже приемането на стоките, ако в деня на подписване на приемо-предавателния протокол, същите не отговарят на договореното в настоящия договор.


IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.16. Настоящият договор се прекратява:

16.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

16.2. с отправяне на 10-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при забава на последния с повече от 30 дни на доставката в сроковете по чл.3 от настоящия договор;

16.3. едностранно, без предизвестие, с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите в които срещу последния е открито производство по обявяването му в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му са наложени обезпечителни мерки за погасяване на дълг.

16.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при условията на чл.43, ал.4 от ЗОП, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.


Х. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ:

Чл.18. При неспазване на договорените с настоящия договор срокове за доставка на стоките, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) дневно, върху стойността на недоставените в срок стоки, но не повече от 20% (двадесет процента) от общата стойност на цялата доставка по договора.

Чл.19. В случай на доставка на стоки с по-кратък срок от договорения срок на годност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в следните размери:

от 69,99% до 60% - 3% върху стойността на доставката;

от 59,99% до 50% - 5% върху стойността на доставката;

от 49,99% до 40% - 10% върху стойността на доставката;

от 39,99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;

от 29,99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;

под 20% - 90% върху стойността на доставката;

Чл.20. При неспазване на договорения, в настоящия договор, срок за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение, в размер на законната лихва за всеки просрочен ден, върху стойността на дължимата сума.

Чл.21. Неустойката по този договор се заплаща, в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на предявяване на претенция за неустойка. Ако в определеният за това срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да изплати размера на дължимата неустойка по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да инкасира тази стойност от гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.22. Неустойките по този договор се начисляват, върху цените по договора без ДДС.

Чл.23. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора не се връща ако по негова вина е прекратен договора или същият не е изпълнен изцяло.
XI. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.24.(1). Всички съобщения между страните свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на пощенската разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по факс.

(3) За валидни адреси и номер на факс на приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: “КОЦ – Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” № 15А, факс: 032 644388

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ............................................................................................................

(4) При промяна на адреса или номера на факса, съответната страна е длъжна да уведоми отсрещната в три дневен срок от промяната.


XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.25. Споровете, възникнали по тълкуването или изпълнението на настоящия договор, ще се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Чл.26. Настоящият договор е със срок на действие 1 (една) година, или до изчерпване на стойността му, считано от датата на подписването му и е в сила до датата на сключване на нов договор за доставка на медицински консумативи след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицински изделия за “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД за 2017/2018г.

Чл.27. Настоящият договор не може да бъде променян и допълван за срока на неговото действие, освен в случаите на чл.43 от ЗОП.

Чл.28. 3а неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на ЗОП, ЗЗД и другите действащи нормативни актове, уреждащи тази материя.

Настоящият договор се състави и надлежно оформи в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Приложение: Ценова оферта

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управител: ......................................... ..............................

/ д-р Красимир Вальов /

Гл. счетоводител: ..............................

/ Красимир Тодоров /

Съгласувал: ........................................

/ Ива Панайотова – юрисконсулт /ПРОЕКТ!

Приложение №15
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Днес, .............................. 2016г., в гр.Пловдив, между:
1. “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК000463379, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” №15А, тел. 032/ 641 536, факс 032/ 644 388, представлявано от д-р Красимир Вальов – управител, наричано по-долу, за краткост, ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
2. ..................................................................................................................................................................,

ЕИК .............................., със седалище и адрес на управление в гр. ................................................, бул./ул. .................................................. № .........., тел. .............................., факс .............................., представлявано от ........................................ - .............................., наричано по-долу, за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,


на основание Решение № ....../ .............. 2016г. на управителя на “КОЦ – Пловдив” ЕООД за определяне на Изпълнител по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”:

Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”, както и на основание чл.41 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да доставя тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел AIA – 600 II, TOSOH – Япония на Клинична лаборатория на “КОЦ – Пловдив” ЕООД (съставляващи предмет на Обособена позиция №2 по проведената обществена поръчка) наричани по-долу за краткост “стоките”, съгласно Спецификацията от документацията по обществена поръчка, при спазване условията и изискванията, заложени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и съгласно направеното от Изпълнителя ценово предложение за участие в тази процедура, неразделна част от настоящия договор и всички останали условия от настоящия договор. Посочените в Спецификацията количества са ориентировъчни, като Възложителят си запазва правото да иска различни от посочените количества от всяка от стоките, предмет на договора до изчерпване на стойността му.II. СРОК НА ДОСТАВКА

Чл.2. Срокът на доставка на стоките по настоящия договор е до .............................. след заявка от Възложителя.


III. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Чл.З. Мястото на доставката на стоките е база на „КОЦ – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15А, Клинична лаборатория.


IV. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4.(1). Единичната цена на стоките по чл.1 е определена в лева, съгласно приложена Ценова оферта от Изпълнителя.

(2) Цената е определена франко склада на Клинична лаборатория и в стойността ѝ са включени всички съпътстващи доставката разходи.

(3) Общата цена на договора е до ...................................................................... без ДДС, съгласно Ценова оферта, неразделна част от договора.

(4) Възложителят няма задължение да поръчва доставката на цялото предвидено количество по отделните номенклатурни позиции от Техническата спецификация.

Чл.5. Плащанията по този договор, ще бъдат извършвани в лева, чрез банкови преводи


по банковата сметка на Изпълнителя с надлежно оформена данъчна фактура и приемо-
предавателен протокол при .............................. дни отложено плащане.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. Изпълнителят е длъжен да достави стоките, предмет на настоящия договор, във вид и качество, съгласно заявеното от Възложителя, спецификацията и в съответствие с ценовата оферта, неразделна част от настоящия договор.

Чл.7. Изпълнителят извършва доставките със собствен транспорт и за своя сметка, осигурява сам товаро-разтоварните дейности.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. Възложителят е длъжен:

8.1. При направена заявка от негова страна, да получи стоките, които отговарят по вид и качество на заявеното, спецификацията и ценовата оферта, както и да го приеме при условията и реда на настоящия договор;

8.2. Да заплати уговорената цена в размер и по начина, определени в договора, след


като се убеди в съответствието на заявеното.
VII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.9. При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 2 (два) % от общата стойност на договора без ДДС под формата на депозит или банкова гаранция.

Чл.10. Гаранцията за изпълнение компенсира Възложителя при претърпени вреди при виновно неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя. В случай, че претърпените от Възложителя вреди са в по-голям размер от размера на гаранцията, Възложителят има право да поиска обезщетение по съдебен ред.

Чл.11. Възложителят се задължава да освободи в срок от 30 (тридесет) работни дни внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора, след изтичане на срока му и при цялостно изпълнение на същия, а когато настоящият договор се прекрати по взаимно съгласие на страните – същите се споразумяват за размера от гаранцията, която трябва да се върне и за срока на връщане.

Чл.12.(1). При констатиране на недостатъци и/или липси на стоките, Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя в 10 (десет) дневен срок от откриването им и да посочи дата, час и място за съставяне на констативен протокол. Неявяването на Изпълнителя не освобождава последния от отговорност, като в този случай протокола се съставя само от служители на Възложителя, имащи съответната техническа компетентност и се счита, че направената рекламация е приета от Изпълнителя. В констативния протокол се посочват начинът и срокът за отстраняване на недостатъците и/или липсите.

(2) Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в срока по предишната алинея с протокол, съставен от оторизирана организация.


VIII. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ

Чл.13.(1) Качеството на стоката, предмет на настоящия договор следва да отговоря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от компетентен орган в страната производител.

(2) Към датата на доставката, гаранционният срок на стоките, предмет на настоящия договор следва да бъде не по-малък от 70 на сто от срока на годност, обявен от производителя.

(3) Възложителят може да откаже приемането на стоките, ако в деня на подписване на приемо-предавателния протокол, същите не отговарят на договореното в настоящия договор.


IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14. Настоящият договор се прекратява:

14.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

14.2. с отправяне на 10-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при забава на последния с повече от 30 дни на доставката в сроковете по чл.3 от настоящия договор;

14.3. едностранно, без предизвестие, с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите в които срещу последния е открито производство по обявяването му в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му са наложени обезпечителни мерки за погасяване на дълг.

14.4. Възложителят има право да развали договора при условията на чл.43, ал.4 от ЗОП, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.


X. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.15. При неспазване на договорените с настоящия договор срокове за доставка на стоките, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) дневно, върху стойността на недоставените в срок стоки, но не повече от 20% (двадесет процента) от общата стойност на цялата доставка по договора.

Чл.16. В случай на доставка на стоки с по-кратък срок от договорения срок на годност, Изпълнителят заплаща неустойка в следните размери:

от 69,99% до 60% - 3% върху стойността на доставката;

от 59,99% до 50% - 5% върху стойността на доставката;

от 49,99% до 40% - 10% върху стойността на доставката;

от 39,99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;

от 29,99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;

под 20% - 90% върху стойността на доставката.

Чл.17. Неустойката по този договор се заплаща, в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на предявяване на претенция за неустойка. Ако в определеният за това срок, Изпълнителят не изпълни задължението си да изплати размера на дължимата неустойка по договора, Възложителят има право да инкасира тази стойност от гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.18. Неустойките по този договор се начисляват, върху цените по договора без ДДС.

Чл.19. Внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора не се връща ако по негова вина е прекратен договора или същият не е изпълнен изцяло.


XI. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.20.(1). Всички съобщения между страните свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя.

(2) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на пощенската разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по факс.

(3) За валидни адреси и номер на факс на приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

За Възложителя: “КОЦ – Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” №15А,


факс: 032/ 644388

За Изпълнителя: ............................................................................................................................

(4) При промяна на адреса или номера на факса, съответната страна е длъжна да уведоми отсрещната в три дневен срок от промяната.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Споровете, възникнали по тълкуването или изпълнението на настоящия договор, ще се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Чл.22. Настоящият договор е със срок на действие 1 (една) година, считано от датата на подписването му и е в сила до датата на сключване на нов договор за доставка на медицински изделия след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицински изделия за “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД за 2017/2018г., ако не е изчерпана стойността на сключения договор.

Чл.23. Настоящият договор не може да бъде променян и допълван за срока на неговото действие, освен в случаите на чл.43 от Закона за обществените поръчки.

Чл.24. 3а неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на ЗОП, ЗЗД и другите действащи нормативни актове, уреждащи тази материя.
Настоящият договор се състави и надлежно оформи в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.
Приложение: Ценова оферта
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Управител: .................................. ..................................

/ Д-р Красимир Вальов /


Гл.счетоводител: ..................................

/ Красимир Тодоров /


Съгласувал: ..................................

/ Ива Панайотова – юрисконсулт /
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница