Да четем едновременно от Свещенните Писания (текстът е на Български език) der gottстраница4/10
Дата14.01.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Битие 1, 24 - 25

“И рече Бог: да произведе земята... добитък и гадини, и земни зверове... И създаде Бог земните зверове... и добитъка... и всички земни гадове...”3 Царе 17, 16

“Брашното в делвата се не свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия.”Псалом 32, 9

“... Той рече – и всичко стана; Той заповяда – и всичко се яви.”Прем. Солом. 9, 1

“Боже на отците и Господи на милостта, Който си направил всичко със словото Си.”


Коран:

19, 35

“Не подобава на Аллах да се сдобива със син. Пречист е Той! Щом реши нещо, Той само му казва „Бъди!” и то става.”40, 68

“Той е, Който съживява и умъртвява. И щом отсъди нещо, му казва само: „Бъди!” и то става.”3, 47

“... Аллах сътворява каквото пожелае. Щом реши нещо, казва му само: „Бъди!” и то става.”


Книга на Мормон:

1 Нефи 17, 31

“... и нищо не бе направено, освен ако не беше според словото Му.”Яков 4, 9

“... чрез силата на Неговото слово човекът дойде на лицето на земята...”Еламан 12, 13

“... ако Той каже на земята: Отмести се – тя е отместена.”1 Нефи 17, 46

“... чрез силата на Неговото всемогъщо слово Той може да направи земята да премине... неравните места да станат равни...”


4. Твори и поддържа всичко с лекота (не Му е трудно, не се измаря).

Библия:

Прем. Иисуса 16, 27

“Той е устроил делата Си навеки... Те не гладуват, не се изморяват и не прекъсват действията си.”Исаия 40, 15

“Ето, народите са като капка из ведро и се смятат като прашинка на къпони. Ето, островите Той подига като прашец.”Битие 18, 13 - 14

“И рече Господ на Авраама: ... Има ли нещо мъчно за Господа? ... догодина Аз ще бъда у тебе и Сарра (ще има) син.”Исаия 40, 28

“ ... вечният Господ Бог, Който е створил краищата на земята, не се уморява и не изнемогва; Неговият разум е неизследим.”


Коран:

4, 29-30

“О, вярващи, не изяждайте своите имоти с измама помежду си... А който върши това с престъпване и несправедливост, ще го изгаряме в Огъня. Това е лесно за Аллах.”46, 33

“Не виждат ли, че Аллах, Който сътвори небесата и земята, и не се умори от тяхното сътворяване, има сила да съживи мъртвите...”22, 70

“Нима не знаеш, че Аллах знае всичко на небето и на земята? Всичко това е в Книга. За Аллах то е лесно.”37, 180

“Пречист е твоят Господ, Господът на мощта...”29, 19

“Не виждат ли как Аллах начева творението, после го повтаря? За Аллах това е лесно.”3, 199

“... Аллах бързо прави равносметка.”14, 19-20

“... Ако пожелае, Той ще ви премахне и ще доведе нови творения. И това за Аллах не е трудно.”50, 38

“Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях в шест дни, без да Ни засегне умора.”4, 168-169

“Които не вярват и угнетяват, Аллах не ще им прости и не ще им посочи път, освен пътя към Ада, там ще пребивават вечно и завинаги. Това за Аллах е лесно.”


Гита:

10, 42

“... Знай, че аз съм. И света поддържам с една невидима своя частица.” [с незначителна част(енергия)].


VI. ВЪРХОВЕНСТВО.

1. Всевишен (най-висш, превисш, върховен).

Библия:

Битие 14, 18

“и Мелхиседек, цар салимски... бе свещеник на Бога Всевишни.”Ездра 12, 36

“Само ти бе достоен да знаеш тая тайна на Всевишния.”Даниил 3, 99

“Угодно ми е да ви обадя личбите и чудесата, които Всевишният Бог извърши над мене.”Псалом 49, 1

“Бог на боговете, Господ заговори и призова земята от изгрев слънце до запад.”


Коран:

9, 129

“... Той е Господът на великия Трон.”22, 58

“... Аллах е Най-добрият от даряващите препитание.”7, 180

“Аллах има Най-прекрасните имена...”27, 65

“... Никой на небесата и на земята не знае неведомото, освен Аллах...”6, 62

“... Единствен Той отсъжда. Той най-бързо прави равносметка.”6, 3

“Той е Богът и на небесата, и на земята...”7, 190

“... Всевишен е Аллах над онова, с което Го съдружават!”30, 27

“... Негово е върховенството на небесата и на земята...”


Книга на Мормон:

Алма 26, 14

“... Той е Всевишният Бог и е освободил братята ни от веригите на пъкъла.”Мосия 11, 23

“... ако този народ не се покае и не се обърне към Господа, техния Бог, той ще бъде доведен в робство; и никой не ще ги избави освен Господ, Всемогъщият Бог.”2 Нефи 10, 14

“... Аз, Господ, Царят на Небесата, ще бъде техен цар...”1 Нефи 11, 6

“... Осана на Господа, Всевишния Бог, защото Той е Бог на цялата земя, да, дори над всичко...”


Гита:

4, 7

“... аз – Едното, върховното...”5, 16

“... тази мъдрост подобно на слънце

ще освети върховния брахман.”

7, 7

“Няма по-висше от мен...”8, 10

“...той в този Върховен пуруша отива.”


2. Съвършен (всесъвършен).

Библия:

Второзаконие 32, 4

“... делата Му са съвършени, и всичките Му пътища са праведни...”1 Коринт. 14, 33

“... Бог не е Бог на безредие, а на мир...”Матей 5, 48

“И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.”Псалом 135, 3 - 4

“Славете Господа на господарите... Който едничък прави велики чудеса.”Иов 37, 16

“Разумяваш ли равновесието на облаците, чудното дело на най-Съвършения в знанието?”


Коран:

7, 155

“... Ти си Най-добрият от прощаващите.”19, 64

“[Каза Джибрил:] „Слизаме ние само по повелята на твоя Господ. Негово е всичко пред нас и зад нас, и всичко по средата на това. Твоят Господ никога не забравя -”8, 40

“... Аллах е вашият Покровител! Най-прекрасният Покровител е Той и Най-прекрасният Избавител!”6, 149

“... На Аллах принадлежи съвършеният довод...”


Книга на Мормон:

Мормон 9, 15

“... Бог не е престанал да бъде Бог на чудесата!”3 Нефи 12, 48

“... Аз бих желал да бъдете съвършени, както съм Аз, или както вашият Отец, Който е в небесата, е съвършен.”Мороний 7, 12

“... всяко нещо, което е добро, идва от Бога, а което е зло, идва от дявола...”2 Нефи 22, 5

“Пейте Господу, защото делата Му са великолепни...”Еламан 12, 24

“И дано Господ според Неговото велико съвършенство дари на човеците да бъдат доведени до покаяние и добри дела...”


Гита:

10,14

“... Ни богове, нито демони знаят

твоята същност, о, Най-прекрасни!”

10,41

“Всичко, което е мощно и славно,

което е истинско или красиво,

възниква, понеже съдържа частица

от моята великолепна сила.”
3. Пресвет (върховно свят).

Библия:

1 Царе 2, 2

“Никой не е тъй свет като Господа...”Изход 26, 33

“... и внеси там зад завесата ковчега на откровението; и завесата ще ви отделя светилището от святая-святих.”Изход 15, 11

“Кой е като Тебе, Господи, между боговете? Кой е като Тебе, величествен със светост, многопочитан с похвали, творец на чудеса?”Откровение 15, 3

“... велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю! Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на светиите!”


Коран:

62, 1

“Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах – Владетеля, Пресветия, Всемогъщия, Премъдрия.”59, 23

“Той е Аллах, няма друг Бог освен Него – Владетеля, Пресветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния...”


Книга на Мормон:

2 Нефи 9, 20

“О, колко велика е светостта на Бога Наш!...”


Гита:

10,12

“Ти си върховен брахман, сияние,

върховна святост и вечен пуруша...”


  1. Всесправедлив.

Библия:

Римляни 2, 5 – 8

“... деня на гнева, когато се открие праведният съд от Бога, Който ще въздаде всекиму според делата му: живот вечен на ония, които с постоянство в добри дела търсят слава, чест и безсмъртие; ярост и гняв пък на тия, които упорстват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата.”Матей 5, 6

“Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.”Иов 37, 23

“Вседържител е! ...Велик е по сила, по съд и по пълнота на правосъдието. Той никого не угнетява.”Псалом 118, 142

“Твоята правда е правда вечна, и Твоят закон е истина.”


Коран:

51, 5-6

“че е истина това, което ви е обещано! И че възмездието ще настъпи.”7, 43

“... Ето го Раят, оставен ви в наследство заради онова, което сте вършили.”14, 49-51

“В този Ден ще видиш престъпниците заедно, оковани във вериги. Одеждите им – от нажежен катран и лицата им покрива Огънят, за да въздаде Аллах на всяка душа каквото е придобила...”3, 18

“Аллах свидетелствува, че няма друг бог освен Него. И ангелите, и най-издигнатите в знанието свидетелствуват същото – Той отстоява справедливостта...”6, 164

“... Всяка душа придобива [греха] единствено за себе си – никой съгрешил не ще носи греха на друг...”3, 24-25

“... И ги заслепи в религията им онова, което бяха съчинили. И как ще бъдат, щом ги съберем в Деня, за който няма съмнение, и на всяка душа напълно се изплати онова, което е придобила...”


Книга на Мормон:

2 Нефи 12, 17

“И надменността човешка ще се сниши и високомерието на човеците ще бъде унизено; и само Господ единствен ще се възвиси в оня ден.”2 Нефи 9, 44

“... в последния ден, когато всички човеци ще бъдат съдени за делата си...”1 Нефи 15, 30

“... Божието правосъдие също разделяше нечестивите от праведните...”Мосия 29, 12

“... по-добре е човек да бъде съден от Бога, отколкото от човека, защото възмездията Божии са винаги справедливи...”2 Нефи 8, 8

“... праведността Ми ще пребъде навеки...”Алма 12, 15

“... и да признаем за наш вечен срам, че всички Негови възмездия са справедливи; че Той е справедлив във всичките Си дела...”


Гита:

9,29

“Към всички същества съм еднакъв.

Нямам по-скъпи и по-омразни...”

14,27

“Защото аз съм дом-въплъщение

на нерушимия безкраен брахман,

на абсолютната вечна правда,

на неизчерпаемото блаженство.”


  1. Пречист.


Библия:

Псалом 11, 7

“Думите на Господа са думи чисти, сребро очистено от пръст в горнило, седем пъти претопено."


Коран:

9, 31

“Те взеха за господари не Аллах, а своите правници и своите монаси, и Месията, сина на Мариам. А им бе повелено да служат само на единствения Бог. Няма друг Бог освен Него. Пречист е Той от онова, което съдружават с Него!”2, 31-32

“И научи Той Адам на имената на всички [неща], после ги представи на ангелите и рече: „Съобщете ми имената на тези [неща], ако говорите истината!” Рекоха: „Пречист си Ти! Нямаме друго знание, освен това, на което Ти ни научи. Ти си Всезнаещият, Премъдрият.”37, 159

“Пречист е Аллах от онова, което Му приписват...”


Гита:

13,32

“Както ефирът всепроникващ

е чист, понеже е недосегаем,

така и атманът във всяко тяло

е чист – не го докосва материята.”  1. Всемилостив.

Библия:

Псалом 144, 8 - 9

“Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.”Иезекиил 33, 11

“... жив съм Аз, казва Господ Бог: не искам Аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив...”Матей 5, 45

“ ... вашият Отец Небесен... оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.”Псалом 107, 5

“ ... по-високо от небесата е Твоята милост, и до облаците – Твоята истина.”Прем. Иисуса 18, 12

“Милостта на човека е към неговия ближен, а милостта на Господа е върху всяка плът.”


Коран:

7, 151

“Рече [Муса]: „Господи, опрости мен и брат ми и ни въведи в Твоето милосърдие! Ти си Най-милосърдният от милосърдните!”22, 59

“... Аллах е всезнаещ, всеблаг.”18, 58

“Твоят Господ – Опрощаващият, Владетелят на милосърдието...”6, 147

“... Вашият Господ е с всеобхватна милост, ала не ще бъде отклонено Неговото мъчение от престъпните хора.”7, 156

“... Моето милосърдие обхваща всяко нещо...”1, 1

“В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!”


Книга на Мормон:

Алма 26, 18-20

“Ето, ние тръгнахме с ярост и с големи заплахи да унищожим Неговата църква... Той не изпълни правосъдието Си спрямо нас, но в голямата Си милост Той ни отведе... към спасението на душите ни.”Мосия 28, 4

“... те бяха най-долните грешници. И Господ намери за уместно да ги пощади в безпределната Си милост...”Мороний 8, 22

“... силата на изкуплението обхваща всички онези, които нямат закон...”1 Нефи 1, 14

“... Твоята сила и добрина, и милост са над всички жители на земята...”Алма 26, 37

“... Неговото милостиво сърце е над цялата земя...”
  1. Премъдър (мъдър).

Библия:

1 Коринт. 2, 7

“а проповядваме Божията премъдрост, тайна съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава.”Иеремия 10, 12

“Той сътвори земята със силата Си, утвърди вселената с мъдростта Си и с разума Си разпростря небесата.”Римляни 14, 26

“на Тогова единаго премъдраго Бога, чрез Иисуса Христа, слава вовеки, амин!”Притчи Соломонови 2, 6

“ ... Господ дава мъдрост; от устата Му иде знание и разум.”Псалом 103, 24

“Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро...”


Коран:

4, 113

“... Аллах ти низпостла Книгата и мъдростта и те научи на онова, което не си знаел. Огромна е благодатта на Аллах към теб.”18, 109

“Кажи [о, Мухаммад]: „Дори морето да е от мастило за [да се записват] Словата на моя Господ, морето ще се изчерпи, преди да се изчерпят Словата на моя Господ, дори и да добавяме по толкова.”11, 45

“... Твоето обещание винаги е истина. Ти си Най-мъдрият Съдник.”10, 21

“... Аллах е най-бърз в промисъла...”4, 157-158

“и изричаха: „Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах” – но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те. Да, възнесе го Аллах при Себе си. Аллах е всемогъщ, премъдър.”13, 39

“Аллах изличава и утвърждава каквото пожелае и у Него е Книгата – майка.”45, 22

“И сътвори Аллах небесата и земята с мъдрост, и за да въздаде на всяка душа каквото е придобила...”


Книга на Мормон:

3 Нефи 26, 2

“... Тези писания, които вие нямате с вас, Отец Ми заповяда да ви ги дам, защото това беше според Неговата мъдрост – те да бъдат дадени за бъдещите поколения.”Яков 4, 8

“... Колко неведоми са дълбочините на Неговите тайнства... И никой човек не познава пътищата Му, освен ако те не му бъдат открити; затова, братя, не презирайте откровенията Божии.”Мосия 2, 36

“... ако вие прегрешите... вие се отдръпвате от Духа Господен, тъй че Той не може да има място във вас, за да ви направлява в пътеките на мъдростта...”Алма 26, 35

“... Той има цялата сила, мъдрост и пълното разбиране; Той разбира всички неща...”2 Нефи 31, 3

“... Господ Бог дава светлина на разума...”Алма 37, 12

“... Той обмисля всичките Си дела с мъдрост...”Мосия 4, 9

“... Той е всемъдър и всемогъщ както на небето, тъй и на земята...”


Гита:

7,8

“... Аз съм ом – мъдростта на

ведите, звукът в ефира...”
10,22

“Сред ведите аз съм Самаведа...

Сред сетивата – Ум съм наречен.

В съществата аз съм Съзнанието.”10,25

“Сред великите риши съм Бхригу...”10,26

“... съм... Сред богоподобните мъдри  • Нарада...”

10,37

“... Сред мъдреците в света съм Вяса...”

Виж и II, 4 цитат 10,2


  1. Превелик (велик).

Библия:

Изход 18, 11

“... Господ е по-велик от всички богове...”Даниил 3, 100

“Колко велики са личбите Му, и колко мощни чудесата Му! Царството Му е царство вечно, и владичеството Му – из рода в род.”Исаия 55, 8 - 9

“Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са Мои пътища, казва Господ. Но както небето е по-високо от земята, тъй Моите пътища са по-високо от вашите пътища, и мислите Ми – по-високо от вашите мисли.”Псалми 94, 3 и 144, 3

“... Господ е Бог велик и Цар велик над всички богове... Неговото величие е неизследимо.”


Коран:

72, 3

“Той – превисоко е величието на нашия Господ! – не се е сдобивал нито със съпруга, нито със син.”17, 43

“Пречист е Той и е много високо, превисоко над онова, което говорят!”45, 37

“Негово е величието на небесата и на земята...”4, 34

“... Аллах е всевишен, превелик.”


Книга на Мормон:

Алма 24, 8

“... благодаря на моя велик Бог, че ни даде част от Неговия Дух да смекчи сърцата ни...”Яков 3, 7

“... в какво вие сте по-добри от тях в очите на вашия велик Творец?”Алма 26, 16

“... кой може да изговори прекалено много за великата Му сила и за милостта Му, и за дълготърпението Му към чедата човешки?...”2 Нефи 9, 13

“О, колко велик е планът на нашия Бог!...”1 Нефи 16, 29

“... ние виждаме, че Господ може да направи велики неща с помощта на малки средства.”Яков 4, 8

“Ето, велики и чудни са делата Господни!...”Мосия 4, 11

“... да запазите завинаги в паметта си величието Божие и вашата собствена нищожност...”


Гита:

11,1

“Твоето слово от обич към мене,

с което ти ми разкри висша тайна –

тайната на великия атман,

вече разнесе мойта заблуда.”

11,18

“... пазач на вечния закон...

ти си Великия пуруша – виждам.”

11,50

“... Прие блага форма великият атман,

за да успокои изплашения.”


  1. Преславен.

Библия:

Псалом 8, 2

“... Твоята слава се простира по-горе от небесата.”Деяния 7, 2

“... Бог на славата се бе явил на отца ни Авраама, когато беше в Месопотамия...”Псалом 23, 10

“... Господ на силите, Той е Цар на славата.”


Коран:

17, 44

“Прославят Го седемте небеса и земята, и всичко по тях...”2, 267

“О, вярващи, раздавайте от благата, които сте придобили, и от онова, което извадихме за вас от земята! И не възнамерявайте да раздадете от него лошото, което сами не бихте взели, освен ако не си затворите очите! И знайте, че Аллах е над всяка нужда, всеславен.”34, 1

“... Негова е славата и в отвъдния живот...”45, 36

“Прославата е за Аллах – Господа на небесата и Господа на земята, Господа на Световете.”


Книга на Мормон:

2 Нефи 16, 2-3

“Над него стояха серафимите, всеки от тях имаше по шест крила... единият... казваше: Свят, свят, свят е Господа на Силите; цялата земя е изпълнена със славата Му.”2 Нефи 12, 19

“... ще ги сполети страхът от Господа и славата на величието Му ще ги порази...”3 Нефи 13, 13

“Защото Твое е царството и силата, и славата навеки. Амин!”
  1. Върховен дух.

Библия:

[Че Бог е върховен дух, се разбира едновременно (заедно) от IX, 5 и следните цитати:]Иоан 3, 6

“Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.”Евреите 12, 9

“... не ще ли се много повече покорим на Отца на духовете, та да бъдем живи?”Числа 16, 22

“ ... Боже на духовете и на всяка плът!... “


Гита:

3,19

“... с чисто действие непривързаният

ще достигне върховния атман.”

6, 7-8

“Който се е победил и спокоен

пребивава във Висшия атман,

еднакъв при радост, скръб...

за когото кал, камък и злато

са едно – той е йогин...”11,12

“Дори хиляда слънца едновременно

сред небето да бяха изгрели,

със своя блясък би ги засенчил

този сияен Върховен атман.”

11,20

“Небето, земята и пространството

в четирите посоки изпълваш ти –

и трите свята треперят от твоя

прекрасен и страшен лик, о, Висш атман!”


  1. Върховен собственик (вседържител).

Библия:

Иов 34, 10

“... Не може да има у Бога неправда или у Вседържителя неправосъдие.”Прем. Иисуса 16, 18

“Ето, небето и небето на небесата е Божие, бездната и земята се клатят от Неговото посещение.”Псалом 23, 1

“Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея.”


Коран:

3, 180

“... На Аллах е наследството на небесата и на земята...”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница