Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от змдт за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобилиДата03.10.2017
Размер61.21 Kb.
Община …………….…………………………. Приложение № 3

…………………….............................................

вх.N...………................../......................20... г.

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ

за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобилиВ кои случаи се подава – Декларацията се подава при придобиване на пътно превозно средство, с изключение на леки автомобили или при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.

От кого се подава - Декларацията се подава от собствениците на пътни превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Когато пътното превозно средство принадлежи на няколко лица, декларация може да подаде единият от съсобствениците, като задължително се вписват данните за другите съсобственици. Декларация не се подава за пътно превозно средство, принадлежащо на един собственик.

Срок на подаване – Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на пътното превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък, с изключение на горепосочените случаи. Когато се придобива ПС, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение.

При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.Къде се подава – Декларацията се подава в общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика /за предприятия/. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрацията на превозното средство.

Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %. За превозните средства, придобити или регистрирани през текущата година данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването, съответно от регистрацията им за движение.

При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
1. от …………......................................................…….…………………............................………..........................

/собствено, бащино и фамилно име на лицето; наименование на предприятието/

ЕГН /ЛНЧ или служебен номер/ ………………………….……………....….……………………….................

ЕИК …….……………………... постоянен адрес/седалище …………………………..………………………...

......................……………………………………………………………………………………………..………….

адрес за кореспонденция ….……………………….……………………………….………….…………………..

л.к. N……...…….......…..., издадена на ...........…………….., от ………….……............…………………….….

притежаващ/о ……………………….. идеални части от декларираното превозно средство.


2. чрез ........................................................................................................................……………..…………..……

/собствено, бащино и фамилно име на представителя или пълномощника/

ЕГН /ЛНЧ или служебен номер /………………..…………………………..……………….……………….…..

постоянен адрес: ....……………................................................................................................…………………...

л.к. N…..…..........……..……, издадена на ….………................., от…….………………...……………………..

пълномощно N....…………..., заверено на ……………..от .....................…………………….....………….........

/нотариус/

3. Настоящата декларация се подава на следното основание /отбележете с “х”/:

придобиване на пътно превозно средство, без леки автомобили


  • настъпване на обстоятелство, водещо до данъчно облекчение или освобождаване

  • подаване на коригираща декларация за същото ППС


4. Декларираното превозно средство притежавам/предприятието притежава в съсобственост със следните лица и в следните идеални части:

...................................................…….……………………….……............................……….....……………………

/собствено, бащино и фамилно име на лицето/наименование на предприятието/

ЕГН /ЛНЧ или служебен № / ……………………………….………………………….…………………………

ЕИК ……………..…………….…………… постоянен адрес/седалище ….……………………………………

………….………………………………адрес за кореспонденция .………………………………………….....…

л.к. № ……………..…………., издадена на …………….. от …………………………………………...…..……

притежаващо ……………………………… идеални части от превозното средство.

5. Декларирам, че притежавам/ прeдставляваното от мен предприятие притежава следното пътно превозно средство:

вид ....................................……..................................................................…………………........................

/мотоциклет, мотопед, автобус, товарен автомобил, седлови влекач или влекач с ремарке, товарно или къмпинг ремарке към лек автомобил, моторна шейна, специален автомобил - бетоновоз, бетонпомпа и др., автокран, трактор, други самоходни машини и др. /

марка ....……...............….......….........…...…, модел …………................…..............................………..…….…,

модификация……………………..………………., вид гориво …..…..….…..………………………….…..…,

обем на двигателя ……………...….....… куб. см, мощност kw /к.с./……….....……..... /............/, брой места /за автобуси/ ………….……, товароносимост /за товарни автомобили с техн. допустима макс. маса до 12 т/ ……...……, товароподемност /за автокранове и специал. ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари/ …………………; за влекачи с ремаркета, седлови влекачи и товарни автомобили с технически допустима макс. маса над 12 т: технически допустима макс. маса………… тона, допустима макс. маса …….…. тона /за влекачи се посочва допустимата макс. маса на състава от ПС/, брой на осите .…… /за влекачи – брой на осите само на влекача/, вид на окачването /отбележете с “х”/:

пневматично или прието за еквивалентно на пневматичното; други системи на окачване

дата на първоначална регистрация в страната …………….., регистрирано в “Пътна полиция” при РДВР – гр. ……………………, регистр. № ………………………………….., № на шаси ……......…..........................., № на двигателя …………......................….……, начин на придобиване ................……..……….…, дата на придобиване ....................................., № и дата на митн. декларация /при внос/ ..............……........…..............,

№ и дата на документа за придобиване ………………………………………………………………………….
6. Декларирам, че е налице следното обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение /отбележете с “х”/:

превозното средство с мощност на двигателя до 74 kW притежава действащо катализаторно устройство, считано от ……………………..г. и не съответства на екологичните категории Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6 или ЕЕV

превозното средство с мощност на двигателя до 74 kW съответства на екологична категория Евро 3, Евро 4, Евро 5 или Евро 6/, за удостоверяване на което прилагам …………………………….

……………………………………………….………………………………………………………….….

/вид и номер на документа/

автобус, товарен автомобил, седлови влекач или влекач с ремарке, снабден с двигател, отговарящ на екологична категория ……………. /Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6 или ЕЕV, за удостоверяване на което прилагам ………………………………………………………………………………

/вид и номер на документа/

автобус, извършващ обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете или в слабонаселени планински и гранични райони, субсидирани от общините и не се използват за други цели


7. Декларирам, че е налице следното основание за освобождаване от данък /отбележете с “х”/:

превозното средство е линейка или пожарна кола

е превозно средство на държавен или общински орган или организация на бюджетна издръжка със специален режим на движение

е превозно средство на ДА „Технически операции“ и служи за изпълнение на дейностите, определени със закон”

еrectangle 6 собственост на дипломатическо представителство или консулство /освобождаване при условията на взаимност/

е собственост на БЧК и се използва за целите на организацията

превозното средство е придобито в техническа неизправност /по смисъла на чл. 171, т. 2, б.“а” ЗДвП/

превозното средство е електрически автомобил

превозното средство е електрически мотоциклет или мотопед
8. Декларираното превозно средство е придобито от ………………………………………..……………..…...

/трите имена и ЕГН на лицето/ата/наименование и ЕИК на предприятието/Забележка: Когато данъкът за превозното средство за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци, моля приложете копие от платежния документ.
Дата: ................................ Декларатор/и: 1 ……………………………..

2. …………………………….За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница