Дани-мед консулт” оод консултации по збутДата25.01.2018
Размер59.85 Kb.ДАНИ-МЕД КОНСУЛТ” ООД

КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗБУТНОВЕЛМЕД” ООД

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА


О Ф Е Р Т А

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ


Предлагаме на вашето внимание офертата за обслужване от консултантска фирма “Дани-Мед Консулт” ЕООД, чиято дейност е пряко свързана с подпомагане на работодателя при изготвяне и водене на документи касаещи безопасните условия на труд във фирмата,съобразно с изискванията произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

/ ЗЗБУТ/ и от Служба по трудова медицина “Новелмед”, съобразно със задължителните изисквания произтичащи от чл.16 ал.1 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд / ЗЗБУТ/.

Работодателят е длъжен да направи оценка на риска на здравето и безопасните условия на труд/ и подлежи на санкции по чл.55 от ЗЗБУТ/.Лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по този закон, носят отговорност по чл.413, 414, 415 и 416 от Кодекса на труда и другите специфични за съответната дейност закони и нормативни актове/.

Контролът по изпълнението се осъществява от Министерство на труда и респективно от Главна инспекция на труда .


Дани–Мед Консулт” ЕООД п р е д л а г а и и з в ъ р ш в а:


 • Регистрация в ДОИТ - Декларация образец 15

 • Оформяне и попълване на Книгите за видовете инструктажи

 • Програми за провеждане на видовете инструктажи

 • Попълване на служебни бележка за проведен начален инструктаж – по образец и декларация за трудоустрояване

 • Изготвяне на заповеди относно:

- определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве

- определяне на видовете инструктаж

- определяне на лицата, които ще провеждат видовете инструктаж

- определяне на лицето за поддържане на регистъра на трудовите злополуки

- определяне на работното време

- определяне на местата за пушене

- определяне на лицето за проверка на ръчните и преносими електрически инструменти

 • Правила за здравословни и безопасни условия на труд

 • Дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти

 • Инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти

 • Изготвяне на споразумение за безопасни условия на труд при работа на две фирми на една площадка или една територия

 • Подготовка и оформяне на Противопожарно досие

- План за действие при аварии, пожари и природни бедствия

- Схема за евакуация

- Противопожарна инструкции

- Заповед координатор при пожар

- Определяне на Противопожарна комисия за проверка на противопожарните средства

- Определяне на Нещатен Щаб за действие при пожари,аварии и природни бедствия

- Определяне на местата за тютюнопушене

 • Инструкция за работа с компютърни конфигурации

 • План–програма за профилактика на здравето при работа с компютърни конфигурации.

 • Правилник за вътрешният ред

 • Инструкция за ЛПС, Заповед ,Ведомост

 • Инструкция по електробезопасност

 • Организация за изграждане на Комитет по условия на труд или Група по условия на труд

 • Програми за обучение на ГУТ/КУТ;

 • Изготвяне на всички видове ИБР с машините и съоръженията във фирмата

 • Изготвяне на “Карта за първа до лекарска помощ“ – обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар;

 • Длъжностни характеристики

 • Знаци по безопасност;

 • Оформяне на документите касаещи настъпила трудова злополука във фирмата и представянето им пред компетентните органи


ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
ЧАСТ І

Съвместна дейност със Служба по трудова медицина “Новелмед” ООД, която извършва:

1 Оценка /преоценка/ на риска за здравето и безопасността на работещите.

Анализ и оценка на:

- Работни помещения

- Работни процеси

- Работно оборудване

- Работни места

- Организация на труда

- Използвани суровини и материали2 Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори,наложен ритъм и монотонност,принудителна работна поза,нерационални режими на труд и почивка.

3 Анализ на състоянието на работната среда и влиянието което оказва върху здравето на работещите.

4 Изготвяне на Програма предложение за управление на професионалните рискове и мерки за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес

5 Даване на препоръки по отношение на избора на средства за колективна и лична защита.

6 Оценка на условията на санитарно-битовото обслужване и предложение за подобряването му.

7 Организира и извърши медицински прегледи на работещите съгласно условията и периодичността уредени в нормативната уредба, регламентираща ЗБУТ и при допълнително договорени цени съгласно Допълнително споразумение

8 Обобщен анализ на резултатите от проведените задължителни медицински прегледи

9 Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка с установени при профилактичните прегледи отклонения в здравословното състояние,отдиференциране на лицата с повишен риск за здравето и безопасността при конкретно изпълняваната трудова дейност.

10 Анализ на заболеваемостта с временна нетрудоспособност на база представени болнични листове от работещите

11 Анализ на трудовия травматизъм

12 Обобщен анализ на здравното състояние на работниците и служителите във връзка с конкретните условия на труд

13 Участие в уточняване и регистриране на професионално заболяване

14 Изработване и водене на лични здравни досиета на работещите със заключение за здравословното състояние

15 Определяне на местата н трудоустрояване на лицата с намалена трудоспособност.Разработване на препоръки относно преустройството на работното място,организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.
ЧАСТ ІІ

1.“Дани-Мед Консулт” ЕООД предлага организиране и извършване на допълнителни медицински прегледи на работниците и служителите съвместно със специалисти от Медицински център “САНУС 2000” разположен във Военно медицинска академия

Допълнителните прегледи на работещите включват:

- преглед от специалист невролог

- преглед от специалист УНГ

- преглед от специалист очни болести

- ЕКГ и консултация с кардиолог

- пълна кръвна картина

- ехограф на коремни органи /уролог за мъжете/

- АГ + цитонамазка

- ехомамография

- изследване за остеопороза

Има възможност по усмотрение на работодателя и при съгласуване със СТМ,да се направи избирателност на прегледите които ще бъдат направени на служителите от фирмата.

На цените за допълнителни прегледи не се начислява ДДС.

2 “Дани-Мед Консулт” ЕООД предлага и организира сключване на всички видове застраховки, включително и задължителна застраховка “Трудова злополука” за

работниците и служителите от фирмите на преференциални цени със застрахователна компания “Армеец” АД


3. “Дани-Мед Консулт” ЕООД предлага комплексно обслужване и охрана от “Аркус Сигурност” ООД в клоновете и в цялата страна на преференциални цени и с промоционални условия
ДЯЛ ІІ ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
1 Стойността за направа на пълна документация касаеща ЗБУТ се договаря допълнително,като на тази цена не се начислява ДДС и същата се заплаща еднократно за календарната година.
2 Стойността на пълния пакет предлагани услуги от СТМ “Новелмед” за всички категории труд, се определя съобразно броят на персонала и извършените дейности
3 Не си изисква допълнително заплащане на транспортни разходи,свързани с дейността на обслужващата фирма
4 Заплащането може да се извърши на вноски при взаимно договаряне от двете страни.


гр. София ул. „Пъстър свят” №11 а

0888 822 271

0893 444 688

e-mail: danimedcst@gmail.com

С УВАЖЕНИЕ:.........................../дипл. инж. Даниел Христов /


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница