Даскалова, ДеницаДата03.07.2017
Размер145.41 Kb.

Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
Даскалова, Деница

Адрес
Бул. „Цариградско шосе” 73, София 1113, България

Телефон
+359/297113 95 / 71

ФаксE-mail
denydaskalova@abv.bg, denydaskalova@gmail.com
Националност
българкаДата на раждане
18.01
Трудов стаж• Дати (от-до)2013 до настоящия момент – Главен асистент, Доктор, в секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” - Институт по Биология и Имунология на Размножаването – БАН
• Дати (от-до)2009 до настоящия момент – Гавен асистент, докторант в секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” - Институт по Биология и Имунология на Размножаването – БАН
• Дати (от-до)
2007 до 2009 – Асистент, докторант в секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” - Институт по Биология и Имунология на Размножаването – БАН


• Име и адрес на работодателя
Институт по Биология и Имунология на Размножаването „Акад. К. Братанов”, Българска Академия на Науките

Бул. „Цариградско шосе” 73, София 1113, България• Вид на дейността или сферата на работа
Докторант в секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”

• Заемана длъжност
Асистент в секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”

• Основни дейности и отговорности
Разработване на дисертационна тема и научноизследователска дейност

• Дати (от-до)
2004 до 2007 – биолог-специалист в секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” - Институт по Биология и Имунология на Размножаването – БАН


• Име и адрес на работодателя
Институт по Биология и Имунология на Размножаването „Акад. К. Братанов”, секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, Българска Академия на Науките

Бул. „Цариградско шосе” 73, София 1113, България
• Вид на дейността или сферата на работа
Разработване на дипломна работа и научноизследователска дейност

• Заемана длъжност
Биолог-специалист
Образование и обучение
• Дати (от-до)
04.04.2013г. Доктор (PhD)


• Име и вид на обучаващата или образователната организацияИнститут по Биология и Имунология на Размножаването, Българска Академия на Науките• Основни предмети/застъпени професионални умения
Апоптоза и изследване на апоптотични промени в клетките биология на размножаването, криоконсервация на гамети, изследвания на влиянието на процеса криоконсервация върху клетъчните структури на сперматозоиди, хроматографски методи, , протеомен анализ и други

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор (PhD)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)от 2003 до 2005 г.- Магистър

Магистърска програма: Биология на развитието
от 1998 до 2002 г.- Бакалавър

Специалност: Биология и Химия, педагогически профил
• Име и вид на обучаващата или образователната организацияБиологически Факултет;Софийски Университет „Св. Климент Охридски”


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Ракова клетка, Сексуално поведение при човека и др.

• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

[Език]

• Четене
[Определете нива: отлично, добро, основно] английски - добре; руски – добре.

• Писане
[Определете нива: отлично, добро, основно] английски - добре; руски – дорбре

• Разговор
[Определете нива: отлично, добро, основно] английски - добре; руски – добре
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Колегиалност и работа в екип
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърна грамотност, умения за работа с HPLC, FPLC, 2D-electrophoresis, PCR, спермоанализатор, FACS, конфокален микроскоп и други апаратури необходими за научно-иследоватеска дейност

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.Свидетелство за управление на МПС
ДА
Допълнителна информация

Приложения
[ Опишете всички приложения. ] Основни публикации:
Научни публикации, излезли от печат  в чужди списания


 • Daskalova Denica, Kukov Alexander, Dimitrov Petar, Kicheva Maria. Proteomic analysis of boar seminal plasma proteins with low temperature protective effects of spermatozoa. American Journal of Reproductive Immunology 67, 24, ISSN 1600-0897, 2012, IF -2.17
 • A. Kukov, S Zapryanova, P Dimitrov, D Daskalova, M Ivanova- Kicheva. Separation of ram seminal plasma proteins: protective effect on ram spermatozoa during in vitro storage at low temperature. American Journal of Reproductive Immunology 67, 10, ISSN 1600-0897, 2012, IF -2.17
 • P Dimitrov, D Daskalova, A Kukov, M Ivanova- Kicheva. Comparative studies on the role of mono- and disaccharides at low temperatute storage of dog semen. American Journal of Reproductive Immunology 67, 25, ISSN 1600-0897, 2012, IF -2.17 • Kukov A, Daskalova D, Ivanova-Kicheva M, Stefanov R, Neicheva A. Immunocytochemical localization of separated seminal plasma proteins on the ram’s sperm plasma membrane during in vitro preservation at 40C.Journal of Biotechnology in Animal husbandry, 25 (5-6):925-934. ISSN: 1450-9156, 2009


 • Ivanova-Kicheva M., Kukov A., Daskalova D., Solenkova E., Nikolov I. and Todorov L.. Cell death differentiation in black headed rams’ spermatozoa, using fluorescent labelled annexin V. Journal of Central European Agriculture, 9, 2: 283-288, ISSN: 1332-9049, 2008

 • Ivanova-Kicheva M, Dimitrov A, Nikolov I, Daskalova D and Petrov M. Analysis of plasma membrane integrity by using of fluorescent labeled Annexin V and its relationship to motility and viability of ram sperm after cryopreservation. Journal Central European Agriculture, 6, 3:331-336, ISSN: 1332-9049, 2005
 • Ivanova-Kicheva M, Dimitrov A, Nikolov I, Daskalova D and Belcheva A. Detection of plasma membrane phosphatidylserine translocation in ram spermatozoa after in vitro treating with dexamethazone. Journal Central European Agriculture, 6, 3:337-342, ISSN: 1332-9049, 2005

Научни публикации, излезли от печат в български списания

 • Denica Boyanova Daskalova, Alexader Dimitrov Kukov, Irina Vladimirova Kirilova, Maria Georgieva Ivanova-Kicheva. Protein analysis of boar seminal plasma proteins with protective effect during low temperature storage of spermatozoa. iotechnology and Biotechnology Equipment (in press)
 • Александър Куков, Иво Сираков, Михаил Червенков, Ралица Попова, Стефан Алексиев, Деница Даскалова, Ирина Кирилова, Андрея Колев. Първичвни изследвания на три застрашени от изчезване породи овце от Западана България. Аграрни науки (под печат), 2012
 • Denica Daskalova, Alexander Кukov, Maria Ivanova-Kicheva. The role of separated lipoproteins from egg yolk on boar spermatozoa during in vitro storage at 40C. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, , 65, 6, ISSN 0861-1459, 2012, IF -0.260
 • Ivanova- Kicheva M, Georgi Dimov, Denica Daskalova, Vasko Gerzilov, Alexander Kukov. Impact of separatied seminal plasma proteins on the motility, integrity of plasma membrane and velocity parameters of ram spermatozoa during low temperature preservation. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 65, 7, ISSN 0861-1459, 2012, IF -0.260
 • Kukov, S. Zapryanova, D. Daskalova, J. Mincheva, V. Gerzilov, A. Neicheva. M. Kicheva, V. Gerzilov. Computer sperm analysisi of the protective effect of seminal plasma proteins from Pleven blackhead rams. Agriculture Science, 3, 6,17-24, ISSN 1313-6577, 2011
 • Иванова-Кичева М., А. Куков, Д. Даскалова, Р. Стефанов, Ж. Минчева, В. Герзилов. Поведение на фосфатидилсерин и вътреклетъчни структури като маркери за функционалност при in vitro съхранение на спематозоиди от коч. Аграрни науки, 3, 43-50, ISSN: 1313-6577, 2010
 • Ivanova-Kicheva М, Strzezek J, Kukov A, Wysocky P, Solenkova E, Daskalova D, Todorov L. Isolation of Annexin V from swine placenta to assay cell plasma membrane phosphatidylserine translocation. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 61, 6: 753-760, ISSN: 0861-1459, 2008, IF - 0.152


 • Solenkova E, Daskalova D, Kukov A, Ivanova-Kicheva M, Georgiev V. The influence of cryopreservation on cell morphology and phospholipids asymmetry of plasma membrane in ram spermatozoa. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 11, 6: 982-999, ISSN: 1311-0489, 2008
 • Dimitrov A, Ivanova-Kicheva M, Daskalova D, Kacheva D and Solenkova E. Protective role of separated seminal plasma proteins in in vitro storage of ram spermatozoa. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 10, 5:922-932, ISSN: 1311-0489, 2007

 • М. Кичева, А. Куков, Д. Даскалова, Е. Соленкова. ”Роля на ултравиолетовото лъчение върху интегритета на плазмената мембрана, митохондриите и ДНК при in vitro третиране на сперматозоиди от коч”. Животновъдни науки , 3: 33-38, ISSN: 0514-7441, 2007

 • M. Ivanova-Kicheva, D. Daskalova, A. Dimitrov. Signal pathways in capacitation and apoptosis with respect to the behavior of bio-molecules and structures in sperms. Journal of Animal Science, 4, 36-42, ISSN: 0514-7441, 2006

 • Ivanova-Kicheva M, Daskalova D, Dimitrov A, Tzvetkova P. Signal pathway during capacitation and apoptosis in connection with some biomolecules and structures behaviour in spermatozoa. Andrologiia, 13, 1:14-22 , ISSN 1310-3806, 2005

Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, както и в тематични сборници:

В България


 • Denica Daskalova, Alexader Kukov, Irina Kirilova, Maria Ivanova-Kicheva. Analysis of boar seminal plasma proteins with protective effect during low temperature storage, VIII-ма Работна среща „Биологична активност на метали, синтетични съединения и природни продукти”; Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей”, 2013 ( in press)

 • Ирина Кирилова, М Иванова, А Куков, П Димитров, Д Даскалова. Хроматографски анализ на протеини от спермална плазма от бивол. Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически Универските, Факултет по Ветеринарна медицина, 2012
 • М.Червенков, Д. Даскалова, И. Кирилова, А. Колев, А. Куков. Изследване на основните спермални параметри на три застрашени от изчезване, автохтонни породи овце от Западна България. „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически Универските, Факултет по Ветеринарна медицина, 2012
 • Минчева Жана, Иванова-Кичева Мария, Даскалова Деница, Събев Милко, Куков Александър, Маринков Тодор. Aнализ на ефекта на сепарирани липопротеини от яйчен жълтък върху сперматозоиди от нерез при нискотемпературно съхранение. Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, 2009
 • Даскалова Деница, Иванова-Кичева Мария, Минчева, Жана, Куков Александър, Петров Малчо. Анализ на протективната роля на сепарирани липопротеини от яйчен жълтък върху сперматозоиди от коч, при дълготрайно съхранение на 4 0С. Сборник доклади от научната конференция. ''Традиции и съвременост във ветеринарната медицина'', 2009
 • Д. Даскалова, M. Иванова-Кичева, A. Куков, Д. Качева, М. Петров, Т. Маринков. Роля на фракционирани липопротеини от яйчен жълтък върху мотилитета и преживяемостта на сперматозоиди от коч при съхранение на 4 0С. Сборник доклади от научната конференция. „Традиции и съвременост във ветеринарната медицина”, 176-185, ISSN: 1313-4337, 2008
 • Куков А, Даскалова Д, Соленкова Е, , Николов М, Събев М, Христев Хр. Влияние на облъчването с ултравиолетови лъчи върху проявата на апотоза-свързани белези при сперматозоиди от коч. Аграрен Университет – Пловдив. Научни трудове т. LII, 315-331, 2007
 • Даскалова Д, Куков А, Кичева. М., Петров М. Влияние на сепарирани спермално плазмени протеини върху преживяемостта на сперматозоиди от коч при съхранение ма 40С. Сборник доклади от научната конференция. „Традиции и съвременост във ветеринарната медицина”, 11-217, ISSN: 1313-4337, 2007
 • М. Иванова- Кичева., М. Ангелова, Д. Даскалова, Р. Стeфанов, М. Събев, И. Николов, Трин Tхи Ким Тхоа, Ц. Чемширова, М. Петров. Антиoксидантна защита на сперматозоиди от биволи при криоконсервация. Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, 187-196, ISBN 978 954 332 0400, 2006


Участия в научни форуми

В чужбина

 • Kukov А, Daskalova D., Ivanova-Kicheva M., Stefanov R., Neicheva A. Immunocytochemical localization of separated seminal plasma proteins on the ram’s sperm plasma membrane during in vitro preservation at 4 0C. 9th International symposium on animal husbandry. Modern trends in livestock production. Belgrade, Serbia, 7-9 October , 2009
 • Solenkova E., M. Ivanova-Kicheva, D. Daskalova, A. Kukov, G. Radoslavov, D. Teofanova. Synthesis of recombinant annexin V gene from swine placenta. Understanding and Controling Infectious Diseases: an agenda for the 21st century. Institute Pasteur – Paris, France, 11-13 November, 2008

В България

 • VIII-ма Работна среща „Биологична активност на метали, синтетични съединения и природни продукти”; Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей”. Denica Daskalova, Alexader Kukov, Irina Kirilova, Maria Ivanova-Kicheva. Analysis of boar seminal plasma proteins with protective effect during low temperature storage, гр. София, 27-29.11.2013

 • 13-ти Международен Симпозиум по Имунология на Репродукцията. Daskalova Denica, Kukov Alexander, Dimitrov Petar, Kicheva Maria. Proteomic analysis of boar seminal plasma proteins with low temperature protective effects of spermatozoa. гр. Варна, 21-22.06, 2012

 • 13-ти Международен Симпозиум по Имунология на Репродукцията. Kukov A, Zapryanova S, Daskalova D, Dimitrov P, Ivanova-Kicheva M. Separation of ram seminal plasma proteins: protective effect on ram spermatozoa during in vitro storage at low temperatures. гр. Варна, 21-22.06.2012

 • Международна научна конференция” традиция и съвременност във ветеринарната медицина”, Ирина Кирилова, М Иванова, А Куков, П Димитров, Д Даскалова. Хроматографски анализ на протеини от спермална плазма от бивол. ЛТУ, УОГС гр. Юндола, 30.11 - 02.12. 2012.

 • Международна научна конференция” традиция и съвременност във ветеринарната медицина”, М.Червенков, Д. Даскалова, И. Кирилова, А. Колев, А. Куков. Изследване на основните спермални параметри на три застрашени от изчезване, автохтонни породи овце от западна българия ЛТУ, УОГС гр. Юндола, 30.11 - 02.12. 2012 • Научна конференция” Състояние и перспоктиви за развитие на генетичните ресурси в животновъдството”. Александър Куков, Иво Сираков, Михаил Червенков, Ралица Попова, Стефан Алексиев, Деница Даскалова, Ирина Кирилова, Андрея Колев. ИАСРЖ, гр. Хисар,12-14.12, 2012

 • 2nd Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal reproduction, Proceeding BAS, Sofia, 24-25 March, 2011

 • M.Ivanova-Kicheva, A.Kukov, D. Daskalova. Mitohodria disfunction during cryopreservation and induced apoptosis in ram spermatozoa. Workshop -“Mitochondia and reproduction”. Sofia, Bulgaria, 2 - 3 June, 2010

 • Daskalova Denica, Kukov Alexander, Ivanova-Kicheva Maria. Chromatography separated proteins of seminal plasma provide protective effects to ram spermatozoa to maintain motility and survivor rate. 12th International Symposium of Immunology of Reproduction. Varna, Bulgaria, 25 - 27 June, 2009

 • Ivanova-Kicheva M., Kukov A., Daskalova D. Immunocytochemical localization of seminal plasma proteins on ram spermatozoa plasma membrane during the low temperature anabiosis. 1st Confernce of the Balkan network for biotechnology in animal reproduction. Sofia, Bulgaria, 18 - 19 February, 2009

 • Denica Daskalova, Alexander Kukov, Maria Ivanova - Kicheva. Chromatography separation of seminal plasma proteins and their effect on the viability of ram spermatozoa. XI Anniversary Scientific Conference with international attenddance, 120 Years of Academic Education in Biology, 45 Years Faculty of Biology,” Biology-traditions and challenges”. Sofia, Bulgaria, 27 - 29 May , 2009

 • Минчева Жана, Даскалова Деница, Събев Милко, Иванова-Кичева Мария, Куков Александър, Маринков Т. Спермокомпютърен анализ на ефекта на сепарирани липопротеини от яйчен жълтък върху сперматозоиди от нерез при нискотемпературно съхранение. Научна конференция „ Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически Универските. София, България, 19 - 20 Ноември , 2009

 • Даскалова Деница, Иванова –Кичева Мария, Минчева Жана, Куков Александър, Петров Малчо. Спермокомпютърен анализ на протективната роля на сепарирани липопротеини от яйчен жълтък върху сперматозоиди от коч при нискотемператутно съхранение. Научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически Универските. София, България, 19 - 20 Ноември, 2009 • Соленкова Е., Даскалова Д., Куков А., Иванова-Кичева М., Радославов Г., Теофанова Д. Молекулярно клониране и експрециране на гена за анексин V от свинска плацента . Научна сесия посветене на 70 години от създаването на Институт по Биология и Имунология на Размножаването „ Акад. К. Братанов”. София, България, 23 Октомври, 2008

 • E. Соленкова, Д. Даскалова, А. Куков, М. Иванова-Кичева. Влияние на криоконсервацията върху морфологията и фосфолипидната асиметрия на плазмената мембрана при сперматозоиди. 11та Научна конферения „Екологични проблеми в планинското земеделие”. Троян, България, 29 - 30 Май, 2008

 • Даскалова Д, Димитров А, Соленкова Е, Кичева-Иванова М, Стефанов Р, Петров М. Влияние на сепарирани спермално плазмени протеини върху преживяемостта на сперматозоиди от коч при съхранение ма 40С. Научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина, Лесотехнически Универскитет. София, България, 23 Ноември, 2007

 • А. Куков, Д. Даскалова, Е. Соленкова Е, М. Иванова-Кичева, И. Николов, М, Събев М, Хр. Христев. Влияние на облъчването с ултравиолетови лъчи върху проявата на апотоза-свързани белези при сперматозоиди от коч. Аграрен Университет. Научна конференция „Екологични проблеми на българското земеделие в ЕС”, Агроеко. Пловдив, България , 2007

 • М. Кичева, А. Димитров, Д. Даскалова, Д. Качева, Е. Соленкова. Протективна роля на изолирани протеини от спермална плазма при in vitro съхранение на сперма от коч. 10та Научна конферения с международно участие „Екологични проблеми в планинското земеделие”. Троян, България, 28 - 29 Май , 2007

 • Dimitrov A, Solenkova E, Daskalova D, Chaushev T, Wysocki P, Ivanova M, Strzezek J. Isolation and purification of Annexin V from swine placenta and using it in the detection of apoptosis. 11th International Symposium of Immunology of Reproduction. Varna, Bulgaria 2 - 4 June, 2006


Описание на научните проекти за последните 5 години

 • “Комплексен анализ на редки български породи овце – опазване и устойчиво използване” МУ-0347, Фонд научни изследвания МОН Ръководител: Александър Куков Колектив: Деница Даскалова, К. Лазов, М. Червенков, И. Кирилова, А. Махайлов, А. Левицки.

 • ''Characteristics of phospholipide plasma membrane asymmetry and spermatozoa DNA fragmentation during cryopreservation” Joint research project between Department of Animal Biochemistry and Biotechnology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, and Institute of Biology and Immunology of Reproduction-BAS, Sofia, Bulgaria

 • ''Proteomics of seminal plasma in relation to cryotolerance of ram, boar and dog spermatozoa”. Joint research project between Department of Animal Biochemistry and Biotechnology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn and Institute of Biology and Immunology of Reproduction-BAS, Sofia, Bulgaria


Проекти, допълнително финансирани по договори и програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и др. международни организации

 • Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии, bg051po001-3.3.06-0059, М. Мурджева

 • Reinforcement of the research capacity of the Bulgarian Institute “Biology and Immunology of Reproduction”. 2009-2012. №245641; Call FP7-REGPOT-2009-1. M. Mollova.


Каталог: uploads -> org person
org person -> Европейски формат на автобиография
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Europass curriculum vitae
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница