Дата тема целиДата22.07.2016
Размер327.25 Kb.дата

тема

цели

забележка

Н а ч а л е н п р е г о в о р

1
Числата до 1000

Да се обобщят и задълбочат знанията за числата до 1000
2
Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

Да се обобщят и задълбочат знанията за действията събиране и изваждане до 1000 без преминаване, да се усъвършенстват уменията за извършването им.
3
Събиране на числата до 1000 с преминаване

Да се усъвършенстват уменията за устна и писмено събиране с преминаване. Да се актуализират знанията за връзката между събиран и изваждане, за намиране обиколка на триъгълник
4
Събиране на числата до 1000 с преминаване

Да се задълбочат знанията и усъвършенстват уменията за писмено събиране с преминаване. Да се актуализират знанията за свойствата на събирането и използването им за по-лесно пресмятане на сбор от 3 числа.
5
Изваждане на числата до 1000 с преминаване

Да се обобщят и задълбочат знанията и усъвършенстват уменията за изваждане на числата до 1000 с преминаване. Да се обобщят знанията за права линия, крива линия, отсечка, лъч, ъгъл.
6
Изваждане на числата до 1000 с преминаване

Да се обобщят и задълбочат знанията за писмено изваждане, когато цифрите на десетиците и единиците в умаляемото са нули.
7
Изваждане на числата до 1000 с преминаване

Да се обобщят знанията и усъвършенстват уменията за събиране и изваждане до 1000, за решаване на съставни текстови задачи, за определяне вида на ъгъл.
8
Първо математическо състезание

Да се проверят знанията за числата до 1000, действията събиране и изваждане с тях, уменията за решаване на съставни текстови задачи, за намиране обиколка на триъгълник, за определяне вида на ъгли, за намиране на неизвестно събираемо и умаляемо.
9
Умножение и деление на сбор с число

Да се обобщят и задълбочат знанията за устно умножение и деление на числата до 1000, умножение и деление на сбор с число.
10
Умножение и деление на числата до 1000 без преминаване

Да се обобщят и задълбочат знанията и усъвършенстват уменията за умножение и деление до 1000 без преминаване.
11
Умножение на числата до 1000 с преминаване

Да се обобщят и задълбочат знанията и усъвършенстват уменията за умножение и деление до 1000 с преминаване, за решаване на съставни текстови задачи, за намиране на страна на правоъгълник по дадени обиколка и едната му страна.
12
Деление на числата до 1000 с преминаване

Да се обобщят и задълбочат знанията и усъвършенстват уменията за умножение и деление до 1000 с преминаване, за определяне вида на триъгълници според ъглите им, за намиране на неизвестен множител и неизвестно делимо.
13
Умножение и деление на числата до 1000 с преминаване

Да се усъвършенстват уменията за умножение и деление до 1000, като се акцентува върху случаите от деление, когато частното е трицифрено число с цифра на десетиците или единиците нула ; за използване на връзката между действията умножение и деление, за спазване реда на извършване на действията, за решаване на съставни текстови задачи, за определяне вида на триъгълник според страните и ъглите му, за намиране обиколка на триъгълник и квадрат и за намиране на страна на равностранен триъгълник по дадена обиколка.
14
Умножение и деление на числата до 1000 с преминаване

Да се усъвършенстват уменията за умножение и деление до 1000, за решаване на текстови задачи от движение. Да се актуализират знанията за свойствата на умножението и уменията за използването им при пресмятане на произведение от три числа.
15
Второ математическо състезание

Да се проверят знанията за умножение и деление до 1000 , за видовете триъгълници според ъглите им, уменията за решаване на съставни текстови задачи, за намиране на неизвестни множител и делимо.
Естествените числа, по-големи от 1000

16
Числата от 1001 до 10 000

Да се формират понятията : числата от 1001 до 10 000, хИляда. Да се изградят знания и формират умения за броене до 10 000.
17
Числата от 1001 до 10 000

Да се затвърдят знанията за числата до 10 000. Да се формират умения за броене, писане, сравняване на числата до 10 000.
18
Числата до 100 000

Да се формират понятията: числата от 10 001 до 100 000, десетохИляда. Да се изградят знания за броене до 100 000.
19
Числата до 100 000

Да се затвърдят знанията за числата до 100 000 , за принципа на образуване на редицата на естествените числа до 100 000. Да се формират умения за броене, писане, сравняване на числата.
20
Числата до 1 000 000

Да се формират понятията: числата от 100 001 до 1 000 000, стохИляда. Да се изградят знания за броене до 1 000 000.

21
Многоцифрени числа

Да се задълбочат знанията за числата до 1 000 000, за принципа за образуване на редицата на естествените числа до 1 000 000. Да се формират умения за броене, писане, сравняване на числата. Да се формират понятия за клас на единиците и клас на хилядите.
22
Числата да 1 000 000

Да се затвърдят знанията за числата до 1 000 0001 за редното значение на числата, за принципа за образуване на числовата редица . Да се усъвършенстват уменията за сравняване на числата. Да се формират умения за въвеждане на многоцифрени числа върху калкулатор.
23
Естествени числа

Да се затвърдят знанията за числата до 1 000 000, за позиционния принцип за записване на числата. Да се усъвършенстват уменията за броене, писане, сравняване на числа. Да се изгради основа за разбиране „безкрайността” на редицата на естествените числа.
24
Естествени числа, по-големи от 1 000 000

Да се формират понятията: числата от 1 000 001 да 1 000 000 000. Да се изградят знания за позиционния принцип за записване на числата. Да се формират умения за броене, писане, сравняване.
25
Числата до 1 000 000 000

Да се затвърдят знанията за числата до 1 000 000 000, за позиционния принцип за записване. Да се усъвършенстват уменията за броене, четене, писане, сравняване. Да се осмисли названието десетична позиционна бройна система.
26
Окръжност

Да се изгради представа за окръжност, за център и радиус. Да се формират умения за чертане на окръжност с пергел.
27
Окръжност

Да се затвърдят знанията за окръжност, център и радиус, за числата до 1 000 000 000. Да се усъвършенстват уменията за чертане на окръжност с пергел, за решаване на текстови задачи.
28
Естествените числа. Окръжност

Да се затвърдят и задълбочат знанията за естествените числа, за окръжност, център и радиус. Да се усъвършенстват уменията за чертане на окръжност с пергел, за решаване на текстови задачи.


Нещо интересно

Подготовка за Първия математически турнир
29
Първи математически турнир

Да се проверят знанията за естествените числа по-големи от 1000,уменията за записването им, подреждането им, за решаване на съставна текстова задача, за чертане на окръжност по даден център и радиус.


Да играем

Награда за доброто представяне на турнира.
Събиране и изваждане на естествени числа

30
Събиране и изваждане на кръгли хиляди

ДА се усвоят случаите на устно смятане: 3000 + 2000 = 5000, 3000 – 2000 = 1000
31
Събиране и изваждане без преминаване на числата след 1000

Да се усвоят случаите на устно пресмятане : 25 000 + 347 = 25 347,

786 340 – 340 = 786 000.


32
Събиране без преминаване на числата след 1000

Да се усвои алгоритъмът за писмено събиране без преминаване на естествените числа, по-големи от 1000.
33
Изваждане без преминаване на числата след 1000

Да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане без преминаване на естествените числа, по-големи от 1000
34
Събиране с едно преминаване

Да се усвои алгоритъмът за писмено събиране с едно преминаване на числата, по-големи от 1000.
35
Събиране с две и повече преминавания

Да се усвои алгоритъмът за писмено събиране с две и повече преминавания, които на се последователни.
36
Събиране с две и повече преминавания

Да се усвои алгоритъмът за писмено събиране с две и повече последователни преминавания.
37
Събиране до кръгли хиляди

Да се усвои алгоритъмът за събиране на числа, по-големи от 1000, когато се получава сбор, който завършва на нули в записа си.
38
Събиране с две и повече преминавания. Калкулатор

Да се затвърдят знанията и уменията за писмено събиране с две и повече преминавания. Да се формират умения за събиране на многоцифрени числа с помощта на калкулатор.
39
Намиране на неизвестен умалител

Да се усвои правилото за намиране на неизвестен умалител.
40
Намиране на неизвестен умалител

Да се затвърдят знанията и уменията за писмено събиране на естествените числа, по-големи от 1000, за намиране на неизвестен умалител.
41
Трето математическо състезание

Да се проверят уменията за събиране на многоцифрени числа с преминаване, за спазване реза на действията, за решаване на съставна текстова задача, за намиране на неизвестен умалител, за намиране на обиколка на равнобедрен триъгълник.
42
Изваждане с едно преминаване

Да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане с едно преминаване на естествените числа, по-големи от 1000.
43
Изваждане с две и повече преминавания

Да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане с две и повече преминавания, които не са последователни.
44
Изваждане с две и повече последователни преминавания

Да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане с две и повече преминавания, които са последователни.
45
Изваждане когато умаляемото завършва на три,четири или повече нули

Да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане, когато умаляемото е число, което в записа си завършва на три, четири или повече нули
46
Изваждане с две и повече преминавания

Да се затвърдят уменията за изваждане с две и повече преминавания. Да се формират умения за изваждане на многоцифрени числа с калкулатор.
47
Изваждане с две и повече преминавания

Да се затвърдят уменията за изваждане с две и повече преминавания.
48
Измерване на ъгли

Да се запознаят с мерната единица за големина на ъгъл градус. Да се формират умения за измерване големината на ъгъл с транспортир.
49
Измерване на ъгли

Да се затвърдят знанията за мерната единица за големина на ъгъл градус, уменията за измерване на ъгъл с транспортир. Да се формират умения за чертане на ъгъл по дадена големина в градуси.
50
Римски цифри

Да се запознаят с римските цифри. Да се формират умения за записване на числа с римски цифри.
51
Римски цифри

Да се затвърдят знанията за римските цифри, уменията за записване на числа с римски цифри
52
Събиране и изваждане на естествените числа след 1000.


Да се обобщят и задълбочат знанията и усъвършенстват уменията за събиране и изваждане на естествените числа, по-големи от 1000, за решаване на текстови задачи, за намиране на неизвестен умалител, за измерване на ъгли и чертане на ъгли по дадена големина в градуси, за записване на числа с римски цифри.


Нещо интересно!

Подготовка за Втория математически турнир
53
Втори математически турнир

Да се проверят знанията за събиране и изваждане, за решаване на съставни текстови задачи, за записване на числа с римски цифри, за измерване на ъгъл, за намиране на неизвестен умалител.


Да играем!

Награда за доброто представяне на турнира
Умножение и деление на естествени числа с едноцифрено число

54
Умножение и деление на кръгли хиляди с едноцифрено число

Да се усвоят случаите на устно пресмятане : 4. 3000 = 12 000,

14 000 : 2 = 7000


55
Умножение и деление на кръгли хиляди с едноцифрено число

Да се затвърдят знанията и уменията за устно умножение и деление
56
Умножение с едноцифрено число без преминаване

Да се усвои алгоритъмът за писмено умножение без преминаване на естествените числа, по-големи от 1000.
57
Деление с едноцифрено число без преминаване

Да се усвои алгоритъмът за писмено деление без преминаване но естествените числа, по-големи от 1000.
58
Умножение и деление без преминаване

Да се затвърдят знанията за писмено умножение и деление без преминаване.
59
Умножение с едно преминаване

Да се усвои алгоритъмът за писмено умножение с едно преминаване
60
Умножение с две и повече преминавания

Да се усвои алгоритъмът за умножение с две и повече преминавания, които не са последователни.
61
Умножение с две и повече преминавания

Да се усвои алгоритъмът за писмено умножение с две и повече преминавания, които са последователни.
62
Умножение с две и повече преминавания

Да се затвърдят уменията за писмено умножение с две и повече преминавания.
63
Лице на правоъгълник

Да се възприеме интуитивно понятието лице на правоъгълник. Да се усвоят мерните единици за лице и техните означения.
64
Намиране лице на правоъгълник

Да се формират умения за намиране на лице на правоъгълник по дадени страни.
65
Намиране лице на правоъгълник

Да се затвърдят знанията за лице на правоъгълник, уменията за намирането му по дадени страни. Да се формират умения за намиране страна на правоъгълник по дадени лице и другата му страна. Да се формират умения за умножение на многоцифрени числа с калкулатор.
66
Умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено.

Да се усъвършенстват уменията за устно умножение и деление на на многоцифрени числа с едноцифрено, на писмено умножение с едноцифрено число. Да се усъвършенстват уменията за намиране лице на правоъгълник и на страна по дадени лице и другата му страна.
67
Четвърто математическо състезание

Да се проверят уменията за умножение на естествени числа с едноцифрено число и деление с едноцифрено числи без преминаване, за решаване на съставна текстова задача, за намиране лице на правоъгълник, за намиране на неизвестно делимо.
68
Деление на многоцифрени числа с едноцифрено от вида 8491 : 7 = 1213

Да се усвои алгоритъмът за деление на естествени числа, по-големи от 1000, когато броят на единиците от най-високия ред в записа на делимото е по-голям или равен на делителя.
69
Деление на многоцифрени числа с едноцифрено от вида2688 : 3 = 896

Да се усвои алгоритъмът за деление на естествени числа, по-големи от 1000, когато броят на единиците от най-високия ред в записа на делимото е по-малък от делителя.
70
Деление на многоцифрени числа с едноцифрено от вида 41 000 : 2 = 20 500

Да се усвои алгоритъмът за деление на естествени числа, по-големи от 1000, когато в записа на частното се получават нули – в средата и в края.
71
Деление на многоцифрени числа с едноцифрено


Да се затвърдят уменията за деление на многоцифрени числа с едноцифрено число. Да се усвои правилото за предварително определяне броя на цифрите в записа на частното.
72
Умножение на разлика с число

Да се изясни правилото за деление на разлика с число.
73
Умножение на разлика с число

Да се усвои правилото за деление на разлика с число.
74
Намиране на неизвестен делител

Да се усвои правилото за намиране на неизвестен делител.
75
Намиране на неизвестен делител

Да се затвърдят уменията за намиране на неизвестен делител. Да се формират умения за деление на многоцифрени числа с едноцифрено с помощта на калкулатор.
76
Умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено

Да се затвърдят и задълбочат знанията за умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено, за връзката между умножение и деление, за намиране на лице на правоъгълник, за решаване на съставни текстови задачи.
77
Умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено

Да се обобщят и задълбочат знанията и уменията за умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено, за свойствата на умножението, за умножение и деление на разлика с число, за връзката между умножение и деление, за намиране лице на правоъгълник, за решаване на текстови задачи, за намиране на неизвестен множител, делимо и делител.


Нещо интересно!

Подготовка за третия математически турнир.
78
Трети математически турнир

Да се проверят знанията за извършване на действията умножение и деление на естествени числа, по-големи от 1000, за решаване на съставни текстови задачи, за намиране страна на правоъгълник по дадени лице и другото му страна, за намиране на неизвестен делител.


Да играем!

Награда за доброто представяне на турнира.
Умножение и деление на естествени числа с двуцифрено число

79
Умножение с 10, 100

Да се усвои алгоритъмът за умножение на естествени числа с 10 и 100
80
Деление с 10, 100

Да се усвои алгоритъмът за деление с 10 и 100.
81
Превръщане на мерни единици за лице

Да се формират умения за преминаване от квадратни милиметри в квадратни сантиметри, от квадратни сантиметри в квадратни дециметри, от квадратни дециметри в квадратни метри.
82
Превръщане на мерни единици. Декар

Да се формират умения за преминаване от квадратни милиметри в квадратни сантиметри, от квадратни сантиметри в квадратни дециметри, от квадратни дециметри в квадратни метри. Да се запознаят с мерната единица за лице декар.
83
Умножение с 20, 30, ..., 90

Да се усвои алгоритъмът за умножение на естествени числа с 20, 30, ..., 90.
84
Умножение с двуцифрено число

Да се усвои алгоритъмът за умножение на естествени числа с двуцифрено число.
85
Умножение с двуцифрено число

Да се затвърдят уменията за умножение на естествени числа с двуцифрено число.
86
Умножение с двуцифрено число с помощта на калкулатор

Да се затвърдят и задълбочат знанията и уменията за умножение на естествени числа с двуцифрено число. Да се формират умения за умножение на многоцифрени число с двуцифрено с помощта на калкулатор.
87
Умножение на естествени числа с двуцифрено число, умножение и деление с 10, 100

Да се обобщят и задълбочат знанията и усъвършенстват уменията за умножение на естествени числа с двуцифрено число, за умножение и деление с 10, 100, да решават текстови задачи, да намират лице на правоъгълник, да преминават от квадратни милиметри в квадратни сантиметри, от квадратни сантиметри в квадратни дециметри, от квадратни дециметри в квадратни метри, да намират неизвестно делимо и неизвестен множител.
88
Пето математическо състезание

Да се проверят знанията и уменията за умножение на естествени числа с двуцифрено число, за умножение и деление с 10, 100, за решаване на съставни текстови задачи, за намиране лице на правоъгълник, като се изисква превръщане на квадратни милиметри в квадратни сантиметри, за намиране на неизвестно делимо и неизвестен множител.
89
Деление с двуцифрено число

Да се усвои алгоритъмът за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато числото, записано с първите две цифри на делимото е по-голямо или равно на делителя.
90
Деление с двуцифрено число

Да се затвърдят уменията за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато числото, записано с първите две цифри на делимото е по-голямо или равно на делителя.
91
Деление с двуцифрено число от вида 1116:12 = 93

Да се усвои алгоритъмът за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато числото, записано с първите две цифри на делимото е по-малко от делителя
92
Деление с двуцифрено число

Да се затвърдят уменията за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато числото, записано с първите две цифри на делимото е по-малко от делителя.
93
Деление с двуцифрено число от вида 6528:32 = 204

Да се усвои алгоритъмът за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато се получават нули в средата на записа на частното.
94
Деление с двуцифрено число от вида

39 900 : 35 = 1140Да се усвои алгоритъмът за деление на естествени числа с двуцифрено число, когато се получават нули в края на записа на частното.
95
Деление с двуцифрено число

Да се затвърдят уменията за деление на естествени числа с двуцифрено число.
96
Деление с двуцифрено число с помощта на калкулатор

Да се затвърдят уменията за деление с двуцифрено число. Да се формират умения за деление на многоцифрени числа с помощта на калкулатор
97
Деление с двуцифрено число

Да се затвърдят и задълбочат знанията и уменията за деление на естествени числа с двуцифрено число.
98
Деление с двуцифрено число

Да се обобщят и задълбочат знанията и уменията за извършване на действията умножение и деление с двуцифрено число, за решаване на съставни текстови задачи, за намиране лице на правоъгълник.
99
Деление с двуцифрено число

Да се обобщят и задълбочат знанията и уменията за извършване на действията умножение и деление с двуцифрено число, умножение и деление с 10, 100, за решаване на съставни текстови задачи, за намиране лице на правоъгълник, когато страните му са изразени с различни мерни единици, за намиране на неизвестен множител, делимо и делител.


Нещо интересно!

Подготовка за Четвъртия математически турнир
100
Четвърти математически турнир

Да се проверят знанията и уменията за извършване на умножение и деление с 10, 100, с двуцифрено число, за решаване на съставни текстови задачи, за намиране обиколка на правоъгълник по дадени лице и страна, изразени в различни мерни единици.


Да играем!

Награда за доброто представяне на турнира
Годишен преговор

101
Естествени числа

Да се актуализират и обобщят знанията за естествените числа, по-големи от 1000, за принципа за образуване на редицата на естествените числа, за изучени мерни единици; уменията за броене, писане, сравняване и представяне на числата като сбор от редните им единици.
102
Естествените числа

Да се актуализират и задълбочат знанията за естествените числа, за десетичната позиционна бройна система, за мерните единици за дължина и маса, за геометричните фигури: права и крива линия, отсечка, лъч, ъгъл, триъгълник, окръжност.
103
Събиране и изваждане на естествените числа

Да се актуализират знанията за действията събиране и изваждане на естествените числа, умения за извършване на устно и писмено събиране и изваждане на многоцифрени числа, за решаване на текстови задачи, за определяне вида на триъгълник според страните и ъглите му.
104
Умножение и деление с едноцифрено число

Да се актуализират знанията за действията умножение и деление на естествените числа, за окръжност, умения за устно и писмено умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено число, за чертане на окръжност по дадени център и радиус, за измерване на ъгъл с транспортир.
105
Умножение и деление с едноцифрено число

Да се актуализират знанията за свойствата на умножението, за умножение и деление на сбор с число, за връзката между действията умножение и деление. Да се усъвършенстват уменията за умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено число, за решаване на съставни текстови задачи, за чертане на отсечка по дадена дължина и на ъгъл по дадена големина, изразена градуси.
106
Умножение и деление с едноцифрено число

Да се актуализират знанията за частните случаи при четирите аритметични действия (когато някои от компонентите са нула, едно или равни). Да се усъвършенстват уменията за пресмятане на числови изрази по най-лесен начин, за решаване на съставни текстови задачи, за определяне вида на триъгълник според страните и ъглите му, за намиране обиколка на триъгълник.
107
Умножение и деление с двуцифрено число

Да се актуализират знанията за умножение и деление на естествени числа с двуцифрено число, за квадрата като вид правоъгълник, за намиране обиколка на квадрат.
108
Събиране, изваждане, умножение и деление на естествените числа

Да се актуализират знанията за умножение и деление на многоцифрени числа с двуцифрено число, за мерните единици за лице на правоъгълник, умението да се преминава от една в друга мерна единица, да се намират обиколка и лице на правоъгълник.
109
Умножение и деление с двуцифрено число

Да се актуализират уменията а извършване на четирите аритметични действия с многоцифрени числа, за решаване на съставни текстови задачи, за съставяне на текстови задачи по дадено решение, за намиране на обиколка и лице на правоъгълник и квадрат.
110
Събиране, изваждане, умножение и деление на естествените числа

Да се актуализират уменията а извършване на четирите аритметични действия с многоцифрени числа, за решаване на съставни текстови задачи, задачи, свързани с обиколка и лице на правоъгълник и квадрат.
111
Събиране, изваждане, умножение и деление на естествените числа

Да се обобщят знанията и усъвършенстват уменията за извършване на четирите аритметични действия с многоцифрени числа, за спазване реда за извършване на действията, за измерване на ъгли, за намиране лице на правоъгълник по дадени страни и страна по дадени лице и другата му страна, за намиране на неизвестен компонент при четирите аритметични действия.
112
Пети математически турнир

Да се проверят знанията за естествените числа, уменията за извършване на действията с тях, намиране сбор и произведение на три числа, спазване на реда за извършване на действията в числови изрази със и без скоби, решаване на съставни текстови задачи, измерване на ъгли, чертане на окръжност, намиране страна на правоъгълник по дадени лице и другата страна, намиране на неизвестен делител.
113
Да играем!

Награда за доброто представяне на турнира.
114
Весело лято! До пети клас!


115
Входно ниво


116
Междинно ниво


117
Изходно ниво


118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница