Декларация долуподписаниятДата28.02.2018
Размер14.83 Kb.

Приложение № 2

към договора за целево финансиране /приложение № 11/
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, ………………………………………… в качеството ми на представляващ община …………………….. и на пълномощник на Сдружение на собственици …………………………………………, декларирам безусловно, че:  1. Сдружението, чрез неговия управител е представил Справка за собствениците на самостоятелни обекти в Сградата, в които се развива стопанска дейност, включително отдаване под наем, съгласно Справка образец № 6 от Методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

  2. Съм проверил и установил поименно собствениците по т. 1, които отговарят на условията на схемата за минимална помощ, както и тези за които възниква задължение за плащане към общината.

  3. Всички собственици на самостоятелни обекти по т. 1, които отговарят на условията на схемата за минимална помощ, са извън изключенията на чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

  4. На всички собственици на самостоятелни обекти по т. 1 по-горе, които отговарят на условията на схемата за минимална помощ е предоставена минимална помощ в размер равен на дела от разходите за обекта, а именно разходите за собствения им самостоятелен обект и припадащата им се част от общите части на Сградата, с който размер на помощта не се надвишава прагът по чл. 3, пар. 2 от Регламент (ЕС)№1407/2013 г.

  5. В качеството ми на администратор на минимална помощ съм задължен да изпълня изискванията на чл. 11 от Закона за държавните помощи, както и Раздел V от ППЗДП по отношение на всички собственици на самостоятелни обекти в Сградата, за които са изпълнени условията на схемата за минимална помощ.

  6. Съгласен съм, че Банката не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните от мен, съгласно настоящата декларация, обстоятелства.

Декларатор: ……………………………………….База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница