Декларация на 39-то Народно събрание от 12 септември 2001 гДата22.07.2016
Размер107.95 Kb.
ДЕКЛАРАЦИЯ

На 39-то Народно събрание от 12 септември 2001 г.

по повод терористичните актове в САЩ от 11 септември 2001 г.

 

 Като изразява своята покруса и възмущение от безпрецедентните по своята жестокост и цинизъм терористични актове в САЩ, извършени вчера;- изказва своята искрена съпричастност към трагедията, засегнала хиляди невинни хора;

- декларира своята пълна солидарност с целия американски народ в този труден за него момент;

- потвърждава своята увереност в устоите на световната демокрация и във водещата роля на САЩ за нейното развитие;

- заявява, че няма политическа или морална кауза, която да оправдава посегателството срещу живота на невинни хора;

Народното събрание на Република България

- остро и категорично осъжда терористичните актове и ги разглежда като открита агресия срещу съвременната цивилизация;

- настоява за разкриване и сурово наказание на извършителите и подбудителите на този варварски акт;

- апелира към обединяване на усилията на международната общност за решителна борба с всички форми на тероризъм и изразява своята готовност да подкрепи действията на българското правителство в тази насока;

- призовава ООН да обяви 11 септември за световен ден в памет на жертвите на тероризма.

ДЕКЛАРАЦИЯ

На 39-то Народно събрание от 21 септември 2001 г.

по повод терористичните актове в Ню Йорк и Вашингтон

 

Като припомня принципната си позиция на осъждане на варварските актове на тероризъм, заложена в декларацията си от 12 септември 2001 г., Република България още веднъж заявява позицията си на категорично и последователно осъждане и противодействие на всички форми на тероризъм, независимо дали те са от национален или международен характер и дали са свързани с политически, религиозни, етнически, социални или други подбуди;- като подчертава стремежа на Република България да стане пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор;

- и водена от убеждението, че международният тероризъм представлява сериозна заплаща за мира и стабилността и като потвърждава принадлежността на Република България към семейството на страните, които  споделят ценностите на демокрацията, хуманността и свободата,  Тридесет и деветото Народно събрание:

1. Подкрепя усилията но Организацията на обединените нации и Международната общност за изграждане на глобална коалиция за борба с тероризма и изразява готовност Република България да участва ефективно в този процес.

2. Заявява подкрепата си на Заявлението на Съвета на НАТО от 12 септември т.г. в духа на своята декларация от същата дата.

3. Изразява солидарност с пострадалите от тероризма държави и категорична решимост страната ни да съдейства всестранно за неутрализирането, включително за идентифицирането, издирването, задържането и предаването на всички лица или групи, свързани с осъществяването на терористична дейност.

4. Подкрепя позицията на правителството от 13 септември т.г. Република България да съдейства като фактически съюзник на Съединените американски щати и страните от НАТО в мерките за борба със световния тероризъм и да се придържа към ангажиментите, произтичащи от Северноатлантическия договор, включително от чл. 5, в съответствие с националния интерес на страната да стане пълноправен член на организацията.

5. Потвърждава готовността на Република България на основата на споразумението между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор относно транзитно преминаване на сили и личен състав на НАТО да предостави необходимото съдействие за преминаване, обслужване и логистична поддръжка на съответните формирования в условията на оказване на допълнителна помощ.

6. Призовава правителството на Република България да положи допълнително усилия съвместно със съюзниците за гаранции за националната сигурност на Република България и сигурността на всеки неин гражданин.

7. Обявява борбата срещу тероризма във всички негови форми в света за водещ дългосрочен приоритет на Република България."

 
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯМ И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 277

от 12 декември 2001 година

ЗА изпълнение от Република България на Резолюция 1373 /2001/ на

Съвета за сигурност на ООН от 28 септември 2001 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. /1/ Блокират се финансовите средства и другите финансови активи или икономически ресурси на:


 1. 1.                                                        физически лица, които извършват или се опитват да извършат терористични актове, или подпомагат извършването на такива актове;

 2. 2.                                                      юридически лича, които са притежавани или контролирани пряко или непряко от лицата по т.1;

 3. 3.                                                        физически и юридически лица, които действат от името или по указание на лицата по т.1 и 2.

(2) Блокират се финансовите средства на трети лица, които са получени или произхождат от имущество, притежавано или контролирано пряко или непряко от лицата по ал.1 или от свързани с тях лица.

(3) Официални данни за лицата по ал.1 и 2 се предоставят от компетентните държавни органи.Чл.2. Забранява се на българските граждани и на физическите или юридическите лица на територията на Република България да предоставят пряко или непряко финансови средства, активи или икономически ресурси, както и финансови услуги или свързани с тях услуги на:

 1. 1.                                                       физически лица, които извършват или се опитват да извършат терористични актове, или подпомагат извършването на такива актове;

 2. 2.                                                       юридически лица, които са притежавани или контролирани пряко или непряко от лицата по т.1;

 3. 3.                                                       физически и юридически лица, които действат от името или по указание на лицата по т.1 и 2.

Чл. 3. Забранява се на българските граждани и на физически или юридически лица на територията на Република България предоставянето под каквато и да е форма на помощ – активна или пасивна, на структури и лица, замесени в терористични актове, включително съдействие на набиране на членове на терористични групи.

Чл. 4. Забраняват се продажбата, снабдяването или трансферът на български физически или юридически лица или от територията на Република България на всички видове въоръжение и свързаното с него оборудване от всякакъв вид на физически или юридически лица, които участват в подготовката или извършването на терористични актове.

Чл. 5 /1/ За неизпълнение на задълженията по чл. 1-4 и ако деянието не съставлява престъпление, се нови административнонаказателна отговорност по чл.32, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

/2/ Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция до 100 000 лв.

/3/ Установяването на нарушенията, съставянето на актовете за нарушение, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 6. Министърът на външните работи да уведоми Комитета, създаден по силата на § 6 от Резолюция 1373 /2001/ на Съвета за сигурност на ООН, за предприетите от Република България мерки в изпълнение на резолюцията.

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И Р А З П О Р Е Д Б И

§ 1. Възлага на министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи и на министъра на транспорта и съобщенията и препоръчва на управителя на Българската народна банка да осъществяват контрола по изпълнението на постановлението.

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров


Приложение 2

Списък на международноправни инструменти за преследване и наказване на различни форми на тероризъм, по които Р България е страна към настоящия момент

- Международна конвенция за борба с финансирането на тероризма

- Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм

- Конвенция за физическа защита на ядрения материал

- Международна конвенция срещу вземането на заложници

- Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети

- Конвенция за маркиране на пластичните взривни вещества с цел тяхното откриване

- Конвенция за предотвратяване и наказание на престъпления против лица, ползващи се с международна защита, в това число и дипломатическите агенти

- Конвенция за преследване на незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация

- Протокол за борба с незаконните актове на насилие в летищата, обслужващи международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация, приета в Монреал на 23.09.1971 г.

- Европейска конвенция за борба с тероризма, подписана на 11 септември 1997 г. в Страсбург

- Конвенция за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и Протокол за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф

- Конвенция за престъпленията и някои други действия, извършвани на борда на въздухоплавателните средства, подписана в Токио на 14.09.1963г.

- Конвенция относно безопасността на персонала на Организацията на обединените нации и на асоциирания персонал, 09.12.1994г.

- Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност
Приложение 3

Списък на нормативни актове от вътрешното законодателство на Република България, свързани с борбата срещу тероризма:


 • -   Концепция за националната сигурност - приета с решение на Народното събрание (обн. ДВ, бр.46/1998 г.).

 • -   Наказателен кодекс;

 • -    Наказателно-процесуален кодекс;

 • -   Закон за специалните разузнавателни средства;

 • -    Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите;

 • -    Закон за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;

 • -    Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори;

 • -    Закон за Министерството на вътрешните работи;

 • -    Закон за българските документи за самоличност;

 • -    Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи;

 • -    Наредба Nо 17 от 14.12.1999 г. за условията и реда за постигане на сигурността на гражданското въздухоплаване;

 • -   Постановление №39 от 27.03.2000 г. на Министерският съвет за изпълнение на Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, “замразяване” на финансовите ресурси, притежавани или контролирани от групировката “Талибан”;

 • -   Специално Постановление №277 на Министерския съвет от 12.12.2001 г. относно предвидените в Резолюция 1373 (2001) мерки за борба със световния тероризъм


Приложение 4

Списък на двустранни и многостранни международни споразумения, съдържащи клаузи относно осъществяване на сътрудничество в борбата срещу тероризма се съдържат в редица, по които Р България е страна

- Споразумение за сътрудничество при предотвратяването и борбата с трансграничната престъпност, подписано на 26.05.1999г. в рамките на Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа и има свои представители в Регионалния център за борба с организираната престъпност в Букурещ.

- Споразумение между правителствата на страните - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество, за сътрудничество в борбата срещу престъпността и особено срещу нейните организирани форми, подписано на 2.10.1998 г.

- Спогодба за сътрудничество между Правителството на Република България, Правителството на Румъния и правителството на Република Турция в областта на борбата срещу тероризма, организираната престъпност, трафика на наркотици и психотропни вещества, прането на пари, трафика на оръжия и хора и други тежки престъпления, подписана на 16.04.1998г.

- Протокол за засилено тристранно сътрудничество в борбата срещу престъпността и особено трансграничната престъпност между правителството на Република България, правителството на Република Гърция и правителството на Румъния, подписан на 08.09.1998г.

- Договор за разбирателство, приятелство и сътрудничество между Република България и Френската република (ДВ, бр.94/1993 г.);

- Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Белгия за полицейско сътрудничество и Протокол към чл.1 от Споразумението (закон за ратифициране, ДВ, бр.29/2001 г.);

- Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за сътрудничество в борбата с престъпността (ДВ, бр.12/2000 г.);

- Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за полицейско сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност (ДВ, бр.58/2001 г.);

- Споразумение за сътрудничеството между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на обществения ред на Република Албания, подписано на 24.01.1994 г. в Тирана и Протокол за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на обществения ред на Република Албания, подписан на 07.11.2000 г. в Тирана;

- Споразумение за сътрудничеството между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на обществения ред на Република Гърция, подписано на 08.07.1991 г. в Атина и Протокол за изпълнение на Споразумението за сътрудничество, подписан на 22.02.1996 г. в София;

- Споразумение за сътрудничеството между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Македония, подписано на 20.10.1992 г. в Скопие;

- Споразумение за сътрудничеството между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Румъния, подписано на 26.02.1992 г. в Букурещ и Протокол-приложение към Споразумение за сътрудничеството между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Румъния, подписан на 21.12.1995 г. в София;

- Споразумение за сътрудничеството между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Турция в борбата срещу контрабандата на наркотици, тероризма и организираната престъпност, подписано на 03.02.1993 г. в Анкара и Протоколи от срещите между министрите на вътрешните работи на Република България и Република Турция, проведени през 1999 и 2001 г.]- Договор между правителството на Република България и правителството на Република Хърватска за сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества и тероризма, подписан на 26.11.1996 г. в София.

- Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Словения за сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, незаконния трафик на наркотици, психотропни вещества и прекурсори, тероризма и други тежки престъпления, подписано на 05.11.2001 г. в Любляна.
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница