Декларация на кандидатаДата23.07.2016
Размер26.75 Kb.

Образец на декларация на кандидата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА


Долуподписаният/-ата

_________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)


ЕГН ______________________,
в качеството си на ___________________________________________________________
на _______________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)


търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № _______________, със седалище _______________ и адрес на управление __________________________________________, - кандидат в процедура за
определяне на изпълнител с предмет “_____________________________________”,

(наименование на процедурата)Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :

 1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс или съгласно законодателството на страната, в която съм установен или регистриран:

  1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

  2. подкуп;

  3. участие в организирана престъпна група;

  4. престъпления против собствеността;

  5. престъпления против стопанството;

  6. престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП

 2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност.

 3. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

 4. Представляваният от мен кандидат няма :

4.1. задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които да не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, и

4.2. задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които да не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и

4.3. задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.


 1. Аз и представляваният от мен кандидат не сме свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с бенефициента или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 2. Аз и представляваният от мен кандидат не сме сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 3. В случай че кандидатът _____________________________________________

(наименование на кандидата)

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 4 обстоятелства преди сключването на договора. 1. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно бенефициента (не по-късно от 7 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства).

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


____________ 20_____г. ДЕКЛАРАТОР: _______________

(дата) Декларацията се подписва от всички лица, които представляват кандидата, в това число и прокуристите ако има такива.


Каталог: images -> filerepository
images -> 1 среща: 2 среща: 3
images -> Дата Място
filerepository -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
filerepository -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 02 „подкрепа за развитието на клъстерите в българия” въпрос №1
filerepository -> Програма европейски фонд „Развитие на конкурентоспособността
filerepository -> Министър лукарски ще се срещне с бизнеса в гр. Враца за отварянето на първата процедура „подобряване на производствения капацитет в мсп“


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница