Декларация относно критериите за отстраняване и липсата на конфликт на интересиДата28.10.2018
Размер45.01 Kb.

Април 2008 г.

Актуализация от март 2013 г.

Декларация относно
критериите за отстраняване и липсата на конфликт на интереси

(Попълнете или заличете частите в сив курсив в кръгли скоби)

[Изберете варианти за частите в сиво между квадратни скоби]
Долуподписаният[ата] (посочете името на лицето, което подписва настоящия формуляр):

  • от [негово][нейно] собствено име (за физическо лице)

или

пълно официално наименование:

официална правна форма:

пълен официален адрес:

регистрационен номер по ДДС:  • декларира, че [посоченото по-горе юридическо лице][той][тя] не се намира в едно от следните положения:

а) обявен[а][о] е в несъстоятелност, е в ликвидация, неговата/нейната дейност е под разпореждане на съда, е сключил[а][о] споразумение с кредиторите, е преустановил[а][о] дейността си, е обект на производство по тези въпроси или се намира в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове;

б) осъден[а][о] е за професионално нарушение с решение на компетентен орган на държава членка, което има сила на пресъдено нещо;

в) виновeн[а][о] e за тежко професионално нарушение, доказано по какъвто и да е начин, който възложителите могат да обосноват, включително с решения на Европейската инвестиционна банка и на международни организации;

г) не спазва всичките си задължения във връзка с плащането на социални осигуровки и данъци съгласно правните разпоредби на държавата, в която е установен[а][о], тези на държавата на възложителя и тези на държавата, в която договорът трябва да бъде изпълнен;

д) обект е на съдебно решение със сила на пресъдено нещо за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или каквато и да е друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза;

е) обект е на административна санкция за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, изисквана от възложителя като условие за участие в процедура за предоставяне на безвъзмездни средства или друга процедура за възлагане на обществена поръчка, или не е предоставил[а][о] тази информация, или е обявен[а][о] за извършил[а][о] сериозно нарушение на задълженията си по договори или безвъзмездни средства, попадащи в обхвата на бюджета на Съюза.  • (Само за юридическите лица, различни от държавите членки и местните органи — в противен случай заличете) декларира, че физическите лица с правомощие за представителство, вземане на решения или контрол1 над горепосочения правен субект не се намират в положенията по букви б) и д) по-горе;

  • декларира, че [посоченото по-горе юридическо лице][той][тя]:

ж) не е в положение на конфликт на интереси във връзка с договора; конфликт на интереси може да възникне по-специално в резултат на икономически интереси, политически или национални пристрастия, семейни връзки, емоционалния живот или какъвто и да е друг общ интерес;

з) незабавно ще уведоми възложителя за всяка ситуация, която се счита за конфликт на интереси или която може да породи конфликт на интереси;

и) не е давал[а][о] и няма да дава, не е търсил[а][о] и няма да търси, не се е стремил[а][о] и няма да се стреми да получи и не е приемал[а][о] и няма да приема никаква изгода, финансова или в натура, в полза на или от която и да е страна, когато подобна изгода представлява, пряко или косвено, незаконна или корупционна практика дотолкова, доколкото изгодата е стимул или възнаграждение, свързани с възлагането на договора.

й) е предоставил[а][о] точна, вярна и пълна информация на възложителя в контекста на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка;  • признава, че спрямо [посоченото по-горе юридическо лице][него][нея] могат да бъдат приложени административни и финансови санкции2, ако която и да е от декларациите или предоставената информация се окажат неверни.

В случай на възлагане на договор следните доказателства се предоставят при поискване и в срока, определен от възложителя:

За положенията, описани в букви а), б) и д), се изисква актуално свидетелство за съдимост или, ако такова не може да бъде представено — актуален еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата на произход или отправната държава, доказващ, че тези изисквания са спазени. Когато оферентът е юридическо лице и според националното законодателство на държавата, в която оферентът е установен, за юридическите лица не се предоставят такива документи, документите следва да се предоставят за физическите лица, като например директорите на предприятия или всяко лице с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на оферента.

За положението, описано в буква г) по-горе, се изискват актуални удостоверения или писма, издадени от компетентните органи на съответната държава. Tези документи трябва да докажат, че оферентът е платил всички дължими данъци и социалноосигурителни вноски, включително например ДДС, подоходния данък (само за физическите лица), корпоративния данък (само за юридическите лица) и социалноосигурителните вноски.

За всяко от положенията по букви а), б), г) или д), когато който и да е от документите, посочени в двата параграфа по-горе, не се издава в съответната държава, той може да бъде заменен с клетвена декларация или, при липса на такава, с тържествена декларация, направена от заинтересованата страна пред съдебен или административен орган, нотариус или квалифициран професионален орган в държавата на произход или отправната държава на тази заинтересована страна.

Ако оферентът е юридическо лице, информацията за физическите лица с правомощие за представителство, вземане на решения или контрол над юридическото лице се предоставя само при поискване от възложителя.

Пълно име Дата Подпис
1 Това включва директорите на предприятия, членовете на управителните или надзорните органи и случаите, в които едно физическо лице притежава мажоритарен дял от акциите/дяловете.

2 Съгласно предвиденото в член 109 от Финансовия регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и член 145 от Правилата за прилагане на Финансовия регламент.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница