Департаментът за езикова и специализирана подготовка към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив организира специализирани курсове за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалистистраница1/3
Дата23.10.2018
Размер201.5 Kb.
  1   2   3
Департаментът за езикова и специализирана подготовка към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив организира специализирани курсове за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Записване и информация: АМТИИ – Пловдив, ул. «Тодор Самодумов» № 2, етаж ІІІ, кабинет № 45, тел. 032/ 601 464, e-mail: department@artacademyplovdiv.com

При група от 3 човека, желаещи да придобият 1 квалификационен кредит – цена 150 лева.

При група от 5 човека, желаещи да придобият 1 квалификационен кредит – цена 108 лева.

При група над 10 човека, желаещи да придобият 1 квалификационен кредит – цена 70 лева.

Занятията могат да бъдат провеждани в залите на АМТИИ или при група от желаещи – лекторът посещавана училището.Обучителните програми са одобрени от МОН и РУО Пловдив!


І. ТЕМА: „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МУЗИКА”

Лектор: доц. д-р Цветанка Коловска

Анотация – Обучението по предложената програма е насочено към запознаване на учителите по музика с иновации в съвременната музикално-педагогическа теория и практика и интеграцията между тях. Усвоените знания и формирани умения по време на обучителния курс допринасят за усъвършенстване на професионалната компетентност на учителите по музика, като им осигуряват знания и компетентност за музикалното възпитание и обучение като съвременен образователен процес и изискванията към него.

Комплексният курс на обучение предвижда теоретична и практическа част по равен брой часове. В теоретичната част са предвидени теми, насочени към обогатяване на знанията относно съвременните тенденции в преподаването на музика в детска градина и училище, активизиране на креативна мисъл и иновации на музикалните педагози в търсене и експериментиране на съвременни методи и форми на работа в обучението по музика.

Практическият аспект на курса е представен чрез теми, които отразяват актуалните изисквания за съвременно обучение по музика. Чрез демонстрации, наблюдение, дискусия, работа в екип, интерактивни методи в аналитичен план се представят добри музикално-педагогически практики на водещи съвременни направления и школи.

Брой часове – 16 академични часа, от които 8 присъствени

Брой квалификационни кредити – 1 брой

Начин на завършване на обучението – разработване и презентиране на проект по тема от програмното съдържание на обучителния курс.


ІІ. ТЕМА: „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ ЗА СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО МУЗИКА”

Лектор: доц. д-р Цветанка Коловска

Анотация – Програмата на обучителния курс запознава със съвременни образователни технологии в учебния процес по музика в начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение, насочени към социализиране на учениците. Очертан е позитивен работещ модел на учебен процес по музика, при който, наред с възможностите за интелектуално развитие на учениците, за тяхното пълноценно развитие като личности, е изведена и неговата социализираща роля.

Програмата се реализира в теоретична и практическа част с равен брой часове. В теоретичен план са изяснени въпроси относно съдържанието, стадиите, механизмите и факторите, допринасящи за социализацията на учениците. Разгледана е релацията изкуство и в частност музикално изкуство – социализация. Музикално-възпитателният процес е представен в съвременен ракурс, като е изведена и творческата роля на музикалния педагог в разработване и прилагане на система от стратегии за социализиране на учениците.

В практически план се разкриват музикалните измерения на социализацията на учениците чрез активното им участие в музикалните дейности. Акцентът се поставя върху познаването на особеностите на музикалното възпитание и неговите аспекти и възможностите за оптимизиране на процеса социализация.

Брой часове – 16 академични часа, от които 8 присъствени

Брой квалификационни кредити – 1брой

Начин на завършване на обучението – изготвяне на реферат върху проблемна област, дискутирана по време на курса, и неговото устно презентиране.ІІІ. ТЕМА: „МУЗИКАЛНО ТВОРЧЕСТВО И СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”

Лектор: доц. д-р Цветанка Коловска

Анотация – Програмата „Музикално творчество и социализация в детската градина“ развива и усъвършенства компетенциите на учителите по музика в посока на креативно педагогическо общуване. Предлага се парадигма в избора и прилагането на иновационни технологии на педагогическо взаимодействие, стимулиращи проявите на детско музикално творчество като фактор за социализационните процеси.

Програмата предвижда теоретичен модул от теми, които запознават със същността на социализацията като ключов проблем на обществото и ролята на детското музикално творчество за социализирането на децата в детската градина.В практически план акцентите са насочени към стимулиране на оригиналност и креативност на педагогическото общуване в музикално-възпитателния процес като предпоставка за детско музикално творчество и процесите на социализация в детската градина. Предвидените теми в теоретичен и практически план са с равен брой часове.

Брой часове – 16 академични часа, от които 8 присъствени

Брой квалификационни кредити – 1 брой

Начин на завършване на обучението – устно презентиране на казус върху проблем от дискутираните по време на курса теми.


ІV.ТЕМА : „СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ, ПСИХОТЕХНИКИ И ФОРМИ НА РАБОТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛНИЯ СЛУХ“

Лектор : ас.д-р Милена Богданова

Анотация: Този специализиран курс е предназначен за преподаватели по солфеж и теория на музикалните елементи, за музикални педагози, които се интересуват от актуалните тенденции в методиката и практиката на музикално-слуховото обучение с цел да повишат своята обща професионална компетентност. Програмата на настоящия курс предлага задълбочаване на знанията за методите за музикално-слухово развитие и запознаване с новите принципи за възпитаване на музикалния слух, които композиторите реформатори през XX век пресъздават в областта на солфежа, изяснява формите на работа за развитието на различните видове и категории музикален слух. Основна задача на курса е чрез анализ на промените във възгледите за солфежа да се обобщят и разширят хоризонтите за професионално развитие на музикалния слух с поглед към практиката. Съдържанието на програмата съчетава два важни аспекта от дидактиката на слуховото обучение: съвременните методи и техния приложен аспект. В курса се коментират съвременни методологични постановки, изградени върху европейското схващане за музикален език, изразност и стил, на основата на органическа връзка между национално наследство и традиции в професионалната музика. Тематичния план включва анализ на нови педагогически подходи, както и на учебни пособия по солфеж и теория на музикалните елементи. Курсът е комплексен и предвижда равен брой теоретични и практически часове.

Брой часове: 16 академични часа, от които 8 присъствени

Брой квалификационни кредити: 1 кредит

Начин на завършване на обучението:Самостоятелно разработване на тема/проект по избор от теоретичната програма на курса.V. ТЕМА: ТЕХНОЛОГИЯ НА ХАРМОНИЧНИЯ АКОМПАНИМЕНТ

Лектор: гл. ас. д-р Светослав Карагенов

Анотация: Програмата по Технология на хармоничния акомпанимент съчетава професионален поглед върху историко-теоретически и практически проблеми на съпровода. Разглежда се зараждането на идеята за акомпанимент и въплъщението й в определени жанрове в различни музикално-исторически епохи. Основен акцент се поставя върху появата и същността на генералбаса в неговата амбивалентна същност - като прототип на клавирен съпровод и като база на учението за хармония.

Проблемът за клавирния акомпанимент се разглежда във връзка с музикалните жанрове, спецификата на клавирната фактура (видове фигурации) и естеството на хармоничния език, на чиято основа се извежда технология и се формират умения за неговото изготвяне. С ориентир към конкретно приложение – в помощ на учителя в часа по музика - през време на обучението се демонстрират образци на клавирен съпровод в жанра на училищната и детска песен.Брой часове: 16 академични часа, от които 8 присъствени

Брой квалификационни кредити: 1 един

Начин на завършване на обучението: Представяне на изготвен акомпанимент по предварително зададени параметри.


VІ. ТЕМА: ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО МУЗИКАЛЕН АНАЛИЗ

Лектор: гл. ас. д-р Светослав Карагенов

Анотация: Програмата на Практически курс по музикален анализ е насочена към удовлетворяване на възникналата необходимост от интегриране на знанията от корпуса Теоретични дисциплини в интерес на приложимостта им като инструментариум за рационално постигане на музикалното наследство на Класицизма и Романтизма. В този аспект тя е насочена предимно в помощ на студенти. Основен акцент в курса се поставя върху практическото извършване на аналитична дейност, като се разкриват механизмите на действие на елементите, структурите, функциите и формообразуващите принципи на различни нива.

Брой часове: 16 академични часа, от които 8 присъствени

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Самостоятелно изготвяне на цялостен формално-структурен и естетически анализ на непозната творба.VІІ. ТЕМА : „СЪВРЕМЕННА КЛАВИРНА КУЛТУРА“

Лектор: проф. Албена Димова

Анотация: Този специализиран курс е предназначен за преподаватели по пиано с различен педагогически стаж и за всички, които се интересуват от актуалните тенденции в методиката и практиката на клавирното обучение. Той предлага повишаване на общата професионална компетентност чрез обогатяване на познанията за състоянието на българското и световно клавирно изкуство. Съдържанието на програмата е съсредоточено върху най-ярките педагогически направления и интерпретаторски идеи, които оформят облика на съвременната концертна и методическа практика. В курса се коментира спецификата и връзката между националните клавирни школи, устойчивостта и трансформацията на педагогическите подходи, анализират се естетическите концепции и репертоара на изтъкнати пианисти, осмислят се модерни тенденции и културни процеси с голямо обществено значение. Тематичният план включва проблематика, която усъвършенства предварителната подготовка и насочва към търсене на оригинални методи и форми, съобразно особеностите на отделните възрастови групи в образователния процес. Курсът е комплексен и предвижда равен брой теоретични и практически часове.

Брой часове: 16 академични часа, от които 8 присъствени

Брой квалификационни кредити: 1 кредит

Начин на завършване на обучението: Самостоятелно разработване на тема, избрана по желание от теоретичната програма на курса.ХVІІІ. ТЕМА: „МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПИАНО”

Лектор: проф. Роксана Богданова

Анотация: Настоящият специализиран курс е предназначен за преподаватели по пиано с различен педагогически стаж. Курсът способства разширяване познанието за методиката и практиката на музикално-изпълнителското обучение, като дава възможност да се анализират индивидуални програми за всеки етап от развитието на учащите се по пиано. Във връзка с това е включено обсъждане на примерни репертоарни програми с рядко изпълнявани произведения за пиано в различна трудност. Специализираните насоки на курсовата програма обхващат цялата палитра от проблеми на клавирната педагогика от началния етап, през овладяване на подходите и методите на работа в развитието на пианиста, до подготовката за концертно изпълнение, конкурсно участие, изпит и др. Програмата предлага възможност да бъдат коментирани конкретни методически системи и практики. Акцент в съдържанието на курса е поставен върху две основни методически направления: развитието на аналитичния метод при осмислянето на произведенията за пиано и практическо осъществяване на връзка между музикална идея и двигателна нагласа. Предвиждат се лекционни часове и упражнения.

Брой часове: 16 академични часа , от които 8 присъствени

Брой квалификационни кредити: 1 кредит

Начин на завършване на обучението: Анализ на изпълнителските задачи и педагогически коментар към свободно избрано произведение от клавирната литература, представен в писмен вид.ІХ. ТЕМА: КЛАВИРНИ ТВОРБИ В УЧЕБНИЦИ ПО МУЗИКА ЗА СОУ

Лектор: Доц. д-р Красимира ФилеваАнотация: Запознаването на практикуващите учители с произведения за пиано, приложени за слушане при обучението по музика в общообразователното училище, разглеждането на акомпанименти на песни за изпълнение и възможността учителите сами да изготвят свои клавирни съпроводи, е ценно помагало в занятията по музика. Към темата за произведения за слушане, включени в учебното съдържание за СОУ е предвиден показ и обсъждане с курсистите на задачи, които те могат да поставят на класа преди и след прослушване на конкретния запис. В курса на обучение е предложено и запознаване с клавирната музика в новите електронни учебници за 1., 2., 5. и 6. клас на „Просвета+“, разглеждат се и начини за използването ѝ в занятията.

Брой часове: 16 академични часа, от които 8 присъствени

Брой квалификационни кредити: 1 кредит.

Начин на завършване на обучението: Проверка на придобитите знания чрез тест, показ на разработени от курсистите съпроводи на песни.


Х. ТЕМА: СПОСОБНОСТИ И НАДАРЕНОСТ. СПЕЦИФИКА НА РАБОТА С НАДАРЕНИ ДЕЦА В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО

Лектор: проф. д-р Капка Солакова

Предназначение: Курсът е ориентиран към педагогически специалисти в областта на музикалното изкуство - учители по музика в детската градина и в средното училище, учители по музикален инструмент, корепетитори

Анотация: Тематичният обхват на теоретичната част от курса представя в психолого-педагогически аспект основни подходи към проблема за способностите и надареността; спецификата на личностното развитие и поведенческите прояви; организирането на личното пространство за творческа активност и реализирането на дейност, която съответства на потребностите, интересите и способностите на обучаваните; запазванета на тяхната уникалност и нестандартност чрез дейностен, аксиологичен и личностно-ориентиран подход в педагогическото взаимодействие. Посочени са особеностите на педагогическото общуване при опосредстващата роля на изкуството.

Организационна форма : Тематичен курс

Форма на обучение: Присъствена

Брой часове: 16 учебни часа, от които 8 присъствени

Брой квалификационни кредити: 1

Форма на завършване на обучението: ТестХІ. ТЕМА: КОРЕКЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕТСКАТА АГРЕСИЯ СЪС СРЕДСТВАТА НА ИЗКУСТВОТО

Лектор: проф. д-р Капка Солакова

Анотация: Тематичният обхват на теоретичната част от курса представя същността на агресията на базата на различни подходи и обяснителни модели; очертава проявите, особеностите, детерминантите и механизмите на агресията в предучилищна възраст. Посочени са педагогическите условия за превенция и преодоляване на агресията. В теоретико-приложен план са откроени корекционно-развиващите и терапевтични възможности на изкуството/ с акцент върху музикалното изкуство/ за самоизразяване на детето, за утвърждаване на АЗ-а и за улесняване на социалните взаимодействия с възрастни и с връстници.

Организационна форма : Тематичен курс

Форма на обучение: Присъствена

Брой часове: 16 учебни часа, от които 8 присъствени

Брой квалификационни кредити: 1

Форма на завършване на обучението: Разработване на педагогическа ситуация с приложение на артпедагогически и арттерапевтични подходиХІІ. ТЕМА: „ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ“

Лектор: д-р Весела Казашка
Анотация - Обучението по предложената програма е насочено към запознаване на учителите със съвременните модели и възможности за интеграция на ученици със специални образователни потребности. Усвоените знания и умения по време на обучителния курс ще допринесат за усъвършенстване на професионалната компетентност на учителите, като осигуряват знания и компетентност за работа и интеграция на деца със СОП в масовото училище и детска градина, като част от съвременния образователен процес и изискванията към него.

Комплексният курс на обучение предвижда теоретична и практическа част, разделена в равен брой часове.

В теоретичната част са предвидени теми, насочени към обогатяване на знанията относно интеграцията на децата със СОП в масовото училище и детската градина, моделите на интеграция, помощни технически средства, арт-терапия и други актуални теми.

Практическият аспект на курса е насочен към споделяне на опита, базиран на работа по съвместни проекти, свързани с деца със СОП в България, Румъния, Полша. Ще бъдат представени демонстрации, наблюдение на клипове на работа на педагози в реална работна среда с деца със СОП, дискусия, работа в екип и поставяне на конкретни задачи, пряко участие и изпълнение на задачи, свързани с интеграция на деца със СОП.Продължителност на обучението - Обучението ще бъде с продължителност 16 академични часа, като 8 часа теория и 8 часа практика.

Квалификационни кредити - След успешно приключване на обучението курсистите ще получат квалификационни кредити – 1 брой.

Начин на завършване на обучението - След приключване на обучението курсистите ще получат задача да разработят и презентират проект по тема от програмното съдържание на обучителния курс. Проектът ще бъде оценен и след успешното му представяне курсистът ще получи сертификат за успешно завършен курс.

Програма на курса

Тема

Брой часове теория

Брой часове практика

1.

Съвременни модели на интеграция на деца със СОП

3

3

2.

Помощни технически средства

3

3

3.

Арт-терапия

2

2
Всичко часове

8

8ХІІІ. ТЕМА: „ВЛИЯНИЕ НА МУЗИКАТА ВЪРХУ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ”

Лектор: хон.преп. д-р Т. Стоев

Анотация - Обучението по приложената програма е насочено към запознаването на учителите с въздействието и моделите на интеграция, използвани при работа с деца със специални образователни потребности. Музиката е мощен фактор както при превенция на емоционалния стрес така и за социализацията на децата със специални образователни потребности. В настоящия момент усвоените знания от учителите ще послужат за повишаване на професионалните им умения в тази област

Комплексният курс на обучение предвижда теоретична част и практическа част.

Теоретичната част предвижда запознаване на преподавателите със спецификата на психофизиологичните отклонения, както и с използваните методики и технически средства. Практическият аспект на курса е насочен към споделяне на опита използван в чуждестранни обучителни системи.

Продължителност на обучението - Обучението е с продължителност 8 академични часа теория и 8 академични часа практика

Квалификационни кредити - След приключване на обучението курсистите получават 1 (един) квалификационeн кредит.

Начин на завършване на обучението - След приключване на обучението курсистите получават задача да презентират собствен проект по тема от програмното съдържание на обучителния курс. При успешно представяне курсистът получава сертификат за успешно завършен курс.

Програма на курса

Тема

Брой часове теория

Брой часове практика

1.

Съвременни модели на интеграция на деца със специални образователни потребности

3

3

2.

Помощни технически средства

3

3

3.

Арт-терапия

2

2
Всичко часове

8

8

Каталог: news
news -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
news -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
news -> Тема: здравеопазване
news -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
news -> Списък на училищата, които имат ученици с ниски резултати от външно оценяване след 5 клас по съответните предмети
news -> Уважаеми колеги, Лятото е при нас и ето, че е време да помислим къде ще прекараме лятната отпуска
news -> Новости в програмен продукт Заплати – версия 12
news -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
news -> Код на училище Име на училище


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница