Десислава Лекова Пепелянкова и съсобственици имат следното инвестиционно предложение точното наименование на ип, под което то ще се одобрява по реда на специален законДата15.10.2018
Размер113.48 Kb.

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Бургас

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От: Десислава Лекова Пепелянкова и съсобственици

/ име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо /

Пълен пощенски адрес: гр. Бургас

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас,

Телефон, факс и е-mail: 0878 811 297

Лице за контакти: Десислава Пепелянкова, тел: 0878 811 297


УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Десислава Лекова Пепелянкова и съсобственици


имат следното инвестиционно предложение (точното наименование на ИП, под което то ще се одобрява по реда на специален закон): „Изменение на ОУП на гр. Бургас, в обхват на имоти №038103, №038102, №038084 и №038042, местност „Шосе бою”, землище кв.Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас”.
Характеристика на инвестиционното предложение (попълнете подробно):

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др. строителство

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с изменение на ОУП на гр. Бургас, в обхват на имоти №038103, №038102, №038084 и №038042, местност „Шосе бою”, землище кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас”.


2. Резюме на предложението, в т.ч.:

Имот №038042 намиращ с в местност „Шосе бою”, землище кв. Ветрен, гр. Бургас е собственост на Станка Среброва Андреева и Стоян Жеков Андреев, съгласно Договор за делба №94/08.03.2011 г., представен в Приложение. Имотът е с площ от 7.015 dka, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта.

Имот №038103 намиращ с в местност „Шосе бою”, землище кв. Ветрен, гр. Бургас е собственост на Десислава Лекова Пепелянкова, съгласно Договор за делба №27/19.06.2015 г., представен в Приложение. Имотът е с площ от 3.000 dka, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта.

Имот №038102 намиращ с в местност „Шосе бою”, землище кв. Ветрен, гр. Бургас е собственост на Радка Тодорова Гъдева и Десислава Лекова Пепелянкова, съгласно Договор за делба №27/19.06.2015 г., представен в Приложение. Имотът е с площ от 12.705 dka, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта.

Имот №038084 намиращ с в местност „Шосе бою”, землище кв. Ветрен, гр. Бургас е собственост на Красимир Василев Банкин, Христо Стефанов Илич, Светлана Димитрова Банкина и Севдалина Миткова Илич, съгласно Договор за делба №27/19.06.2015г., представен в Приложение. Имотът е с площ от 3.000 dka, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта.

Във връзка с реализиране на инвестицонната инициатива на възложителите е изготвено изменение на ОУП на гр.Бургас за имоти №№038003, 038042, м. „Шосе бою”, кв. Ветрен, Община Бургас. Междувременно е извършена подялба на имот №038003, съгласно Договор за делба №27/19.06.2015 г., от които са образувани следните имоти:


Имот №

Площ, dka

038003

038103

3.000

18.705

038102

12.705

038084

3.000

Разглежданите имоти се намират в южната част на землището на кв. Ветрен, гр. Бургас. Те са в непосредствена близост до предвидения пътен възел на автомагистрала „Тракия” с автомагистрала „Черно море” и тангират с главен път І-6 (Е-773).

Съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, територията на която се намират имотите попада в устройствена зона „Земеделски територии със забрана за промяна предназначението”, Фиг. 1.


Фиг. 1. Извадка от действащ ОУП на гр. Бургас
С протокол №34/25.03.2014 г. (представен в Приложение), Общински съвет – Бургас дава съгласие за изработване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на имоти пл. №3 и 42 в масив 38, м. „До шосето” (бивша „Шосе бою”), землище кв. Ветрен.

Един от основните приоритети на ОУП във връзка с увеличаване броя на населението е изграждането на Смф зони с центрове за обществено обслужване към всеки квартал на града, както и по пътя Бургас-Банево-Ветрен. По този начин ще се отговори на нарастващата нужда на населението от по-качествено и по-достъпно обществено обслужване. Това е основание за собствениците на цитираните по-горе имоти да предприемат инициатива за промяна на предназначението им и да търсят приобщаване на имотите към една нова зона за обществено и смесено комплексно обслужване, която се създава от двете страни на главен път І-6 (Е-773).
Фиг. 2. Предложение за изменение на ОУП на гр. Бургас

Важен аргумент в подкрепа на тези искания и на възможността от практическото им осъществяване са и добрите комуникационни връзки. Разглежданите поземлени имоти са част от многото имоти в землището на кв. Ветрен, които са със сходни характеристики. Те са естествено продължение на зоните, предвидени за застрояване покрай главния път. Това е друго основание за промяна на предвижданията на ОУП, като по този начин се уеднаквят предпоставките за бъдещо развитие на територията. Увеличаването на Смф териториите се вписва в списъка от задачи, които ОУП прогнозира и развива.

Промяната на ОУП включва имотите в устройствена зона 29427/7, за която предвижданията са – Смесена територия с преобладаващо предназначение за обществено обслужване и допълващо за безвредни производства. Допуска се изграждането на жилища (не повече от 60% от общото РЗП), обекти за спорт и атракции и други допълващи функции без обекти за дейности с вредни отделяния и влияния.

Предвидените градоустройствени показатели съгласно правилата за прилагане на ОУП за устройствена зона 29427/7 са: Плътност до 60%, Кинт до 2.5-3.0, Озеленяване мин.30% и Височина до 15 метра (5 етажа).


 • посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност – инвестиционното предложение е ново.

 • необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища, електроснабдяване, ВиК; газопровод, и др.) – към проекта за измененение на ОУП е изготвена транспортно-комуникационна схема, обвързана с изградената транспортна инфраструктура на района. За електрозахранване на имотите се предвижда изграждане на трафопост тип БКТП 2х800 ква. Връзката на страна 20 кв за трафопоста ще се изпълни с кабел 20 кв и ще бъде съвместена към съществуващата мрежа на новоурегулирани поземлени имоти на територията на местност „Шосе бою” или „Пенчова могила”. Не се предвижда изграждане на газопровод.

 • предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив - реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изкопни работи и използване на взрив.


3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен /напр. ОУП, ПУП/ или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон /напр. по Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, разрешителни по чл. 104 и по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда и други/;

Инвестиционното предложение е свързано с с изменение на ОУП на гр. Бургас, в обхват на имоти №038103, №038102, №038084 и №038042, местност „Шосе бою”, землище кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас.

ОУП на гр. Бургас е одобрен с Решение № 51-1/21.07.2011 г. на ОбС-Бургас. Със становище по Екологична оценка №БС-23-11/14.12.2010г., Директорът на РИОСВ-Бургас, съгласува „Общ устройствен план на гр.Бургас”.

С Изх. №4331/23.08.2013 г., Директорът на РИОСВ Бургас съгласува Задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ за Изменение на Общия устройствен план за имоти №038003, 038042, местност „Шосе бою”, кв. Ветрен, Община Бургас.За инвестиционното предложение няма необходимост от издаване на разрешителни документи по реда на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, както и по чл.104 и по чл.117 от Закона за опазване на околната среда.

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон - Органът за съгласуване и одобряване на инвестиционното предложение, по реда на Закона за устройство на територията е Кмета на Община Бургас.
4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение:

 • населено място – гр. Бургас;

 • община – Бургас;

 • област – Бургас;

 • квартал – Ветрен;

 • местност – „Шосе бою”;

 • номер на имота (поземлен имот) – №038103, №038102, №038084 и №038042;

 • координати /съгласно приложената скица/ - списък с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти е представен в Приложение;

 • собственост /съгласно приложените документи доказващи качеството на възложителите/ - имотите са частна собственост, Актове за собственост на представени в Приложение;

 • близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, /ако е известно на възложителя/ - Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии и в защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ „Атанасовско езеро” BG0000270 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, 108/2008г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).
 • територии за опазване на обектите на културното наследство В границите на имотите няма паметници на културата и ИП не засяга такива паметници.
 • очаквано трансгранично въздействие – не се очаква;
 • схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура – Имотите са разположени в дясно от пътната връзка „Айтос-Бургас” на пътния възел на АМ „Тракия” с път І-6 „София-Бургас”. Пътната връзка се предвижда да мине по трасето на съществуващи полски пътища, като връзката с републиканската пътна мрежа е от път ІІІ-6008 „І-6-Лукойл Нефтохим-Камено”. При следваща фаза, проекта ще бъде изготвен при спазване на изискванията на Наредба №2 за планиране и проектиране на транспортно-комуникационните системи на урбанизираните територии, Нормите за проектиране на пътищата и съблюдаване на сервитутите на изградената пътна мрежа.


5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията;

С настоящото изменение на ОУП на гр. Бургас не се предвижда използване на природни ресурси. Същите ще станат ясни на следваща фаза на проектиране на ПУП-ПРЗ.
 • предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води;

Водоснабдяването на новопредвидената територия с вода за питейно-битови нужди се предвижда да се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на кв.Ветрен. Водопотреблението на обектите ще се съгласува с “ВиК” ЕАД – гр. Бургас и осъществи след сключен договор за предоставена водна услуга. Конкретното предложение ще бъде уточнено при проектиране на ПУП-ПРЗ за територията.


Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от повърхностни и подземни води и не се предвижда изграждане на нови съоръжения за водовземане.
6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.

Инвестиционното предложение е свързано с с изменение на ОУП на гр. Бургас, в обхват на имоти №038103, №038102, №038084 и №038042, местност „Шосе бою”, землище кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас и на този етап на проектиране не се очаква генериране на различни потоци отпадъци.


7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

За експлоатация на канализационната система на агломерация Ветрен-Минерални Бани-Банево с титуляр Община Бургас има издадено от БДЧР разрешително №23710039/10.04.2009г. Проектното предложение включва:    • Изграждане на канализационна система за битово-фекални отпадъчни води на агломерация Ветрен-Минерални Бани-Банево;

    • Изграждане на ПСОВ Ветрен-Минерални Бани-Банево.

Предвижда се отпадъчните битово-фекални води от имотите, чрез канализационно отклонение да постъпват в уличната канализационна мрежа на кв. Ветрен. Конкретното предложение ще бъде уточнено при проектиране на ПУП-ПРЗ за територията.
8. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник)

Настоящото инвестиционно предложение не предвижда използване на източници на отопление.


9. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на един етап. Срока за реализация е няколко месеца.


Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви)
Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31а на Закона за биологичното разнообразие.
Прилагам следните (задължителни) документи:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население /копие от писмата и обявата – да имат входящ номер на съответната община/район/кметство/

- Обява във вестник „Черноморски фар”, брой 22/7170/02.02.2016 г.;

- Вх. номер на Община Бургас.


2. Документ/и доказващи качеството на възложител на инвестиционното предложение, съгласно т. 20 от § 1 на доп. разпоредби на ЗООС (акт за собственост на имота, или договор за наем/ползване на имота по предназначение – съгласно целта и предмета на инвестиционното предложение), включително пълномощно (ако уведомлението се подава от упълномощено лице)

 • Договор за доброволна делба №94, том І, вх. рег. №1623/08.03.2011 г.;

 • Договор за доброволна делба №27, том ІІІ от 19.06.2015 г.

 • Удостоверение за наследници Изх. №94-01-1722/18.01.2016 г.

3. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система • Скица №К00080/27.01.2016 г. на имот 038084, местност „Шосе бою”, кв.Ветрен, гр.Бургас;

 • Скица №К00081/27.01.2016 г. на имот 038102, местност „Шосе бою”, кв.Ветрен, гр.Бургас;

 • Скица №К00082/27.01.2016 г. на имот 038103, местност „Шосе бою”, кв.Ветрен, гр.Бургас;

 • Скица №К00083/27.01.2016 г. на имот 038042, местност „Шосе бою”, кв.Ветрен, гр.Бургас;

4. Характеристика на засегнатата територия (общински служби по земеделие издават характеристика на поземлен имот) – вид и начин на ползване на земите; карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, снимки и др. • Извадка от действащ ОУП на гр.Бургас;

 • Изменение на ОУП на гр.Бургас;

 • Транспортно-комуникационна схема;

 • Схема електроснабдяване;

 • Схема водопровод;

 • Схема канализация.


Други документи (поясняващи инвестиционното предложение, по преценка на възложителя):

5. Изх. №4331/23.08.2013 г. на РИОСВ Бургас;

6. Протокол № 34/25.03.2014 г. на ОбС - Бургас;

7. Карта на защитените територии, М 1:200 000.Забележка: Уведомлението с приложените документи се подават в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител (CD).

Дата:......................... Възложител:.........................................../Десислава Пепелянкова/База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница