Дф статус Глобал etfsДата10.09.2016
Размер238.92 Kb.

ДФ Статус Глобал ETFs
Допълнителна информация чл. 72 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества към второ тримесечие на 2012 г.  1. Брой акции/дялове към края на отчетния период.

Към края на юни нетната стойност на активите е 2753355.52 лева, което представлява намаление от 467356.93 лева за полугодието. Дяловете в обръщение са 14033.721бр., като се увеличават с 2032.2464 спрямо края на края на декември.
  1. Нетна стойност на активите на една акция и дял.

Нетната стойност на един дял към края на месеците включени в периода е следната:
Дата

Нетна стойност на един дял

31.12.2011

97.3891

31.1.2012

100.8847

28.2.2012

101.8381

31.3.2012

102.7783

30.4.2012

102.5316

31.5.2012

99.3105

30.6.2012

100.3133  1. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти.
30.6.2012

Дружество

Брой ценни книжа

Цена за брой

Балансова стойност

Процент от активите

Lyxor ETF Malaysia

7 994

28.4

226 706

8.21%

Lyxor ETF MSCI India

2 480

19.0

47 016

1.70%

Lyxor ETF MSCI Taiwan

5 800

13.5

78 533

2.85%

db x-trackers FTSE Vietnam ETF

845

36.3

30 641

1.11%

db x-trackers :MSCI Mexico

21 565

8.3

179 170

6.49%

SHS DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN IND.ETF 1C


10 000

7.7

76 942

2.79%

iShares MSCI Korea

2 862

52.8

151 079

5.47%

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap

1 100

37.3

41 049

1.49%

Ishares MSCI Taiwan

2 323

47.2

109 678

3.97%

ISHARES MSCI CANADA

1 600

40.2

64 339

2.33%

ISHARES MSCI LATIN AMERICA

1 600

36.1

57 736

2.09%

Lyxor ETF Brazil Ibovesp

1 300

39.0

50 699

1.84%

Lyxor ETF Korea

608

73.5

44 676

1.62%

Lyxor ETF PAN AFRICA

3 000

19.2

57 666

2.09%

Db x-trackers MSCI TAIWAN

3 833

25.4

97 532

3.53%

Db x-trackers MSCI Korea

1 301

82.6

107 456

3.89%

Db x-trackers MSCI Asia ex Japan

1 100

45.1

49 633

1.80%

DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA

1 020

51.8

52 806

1.91%

Amundi Funds Thailand - C

805.715

164.8

132 751

4.81%

Amundi Funds Asean New Markets - C

891.355

140.7

125 399

4.54%

FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)

1 500

41.5

62 287

2.26%

SHS DB X-TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C

2 499

21.7

54 302

1.97%

LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN

1 524

63.4

96 664

3.50%

Ishares-MCSI AC Far East ex Japan

1 720

63.1

108 456

3.93%

Общо:2 103 214

76.21%


4.Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период
Промени в структурата на портфейла по основни инструменти


Активи

31.1.2011

28.2.2011

31.3.2011

30.4.2012

31.5.2012

30.6.2012

Структура на активите спрямо общата им стойност /%/

Дялове в КИС, акции и права

1 231 264

1 168 792

1 206 329

1 862 393

1 792 414

2 103 214

76.2%

Облигации

-

-

-

-

-

-

-Промени в структурата по емитенти

31.12.2011

30.6.2012

Дружество

Брой ценни книжа

Цена за брой

Балансова стойност

Процент от активите

Брой ценни книжа

Цена за брой

Балансова стойност

Процент от активите

Lyxor ETF Malaysia

7 994

26.4

211 228

9.22%

7 994

28.4

226 706.1

8.21%

Lyxor ETF MSCI India

2 480

17.0

42 199

1.84%

2 480

19.0

47 015.5

1.70%

Lyxor ETF MSCI Taiwan

5 800

12.8

74 018

3.23%

5 800

13.5

78 533.2

2.85%

db x-trackers FTSE Vietnam ETF

845

27.5

23 237

1.01%

845

36.3

30 640.6

1.11%

db x-trackers :MSCI Mexico

21 565

7.2

154 412

6.74%

21 565

8.3

179 169.9

6.49%

SHS DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN IND.ETF 1C


10 000

7.7

76 942.4

2.79%

iShares MSCI Korea

1 562

49.8

77 811

3.40%

2 862

52.8

151 078.8

5.47%

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap

1 100

35.0

38 467

1.68%

1 100

37.3

41 049

1.49%

Ishares MSCI Taiwan

823

44.6

36 684

1.60%

2 323

47.2

109 678

3.97%

ISHARES MSCI CANADA

1 600

40.2

64 339

2.33%

ISHARES MSCI LATIN AMERICA

1 600

36.1

57 736

2.09%

Lyxor ETF Brazil Ibovesp

1 300

39.0

50 699

1.84%

Lyxor ETF Korea

608

69.5

42 238

1.84%

608

73.5

44 676

1.62%

Lyxor ETF PAN AFRICA


3 000

19.2

57 666

2.09%

Db x-trackers MSCI TAIWAN

3 833

24.0

91 835

4.01%

3 833

25.4

97 532

3.53%

Db x-trackers MSCI Korea

1 301

77.7

101 094

4.41%

1 301

82.6

107 456

3.89%

Db x-trackers MSCI Asia ex Japan

1 100

41.6

45 761

2.00%

1 100

45.1

49 633

1.80%

DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA

1 020

48.5

49 515

2.16%

1 020

51.8

52 806

1.91%

Amundi Funds Thailand - C

805.715

143.3

115 430

5.04%

805.715

164.8

132 751

4.81%

Amundi Funds Asean New Markets - C

891.355

126.0

112 271

4.90%

891.355

140.7

125 399

4.54%

FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)

1 500

40.7

61 038

2.67%

1 500

41.5

62 287

2.26%

SHS DB X-TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C

2 499

22.1

55 230

2.41%

2 499

21.7

54 302

1.97%

LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN

1 524

59.0

89 927

3.93%

1 524

63.4

96 664

3.50%

Ishares-MCSI AC Far East ex Japan

1 720

58.4

100 517

4.39%

1 720

63.1

108 456

3.93%

Общо:1 522 911

66.50%2 103 214

76.21%


5. Промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите;
Промените в състоянието на активите


Активи

31.1.2011

28.2.2011

31.3.2011

30.4.2012

31.5.2012

30.6.2012

Структура на активите спрямо общата им стойност /%/

Дялове в КИС, акции и права

1 231 264

1 168 792

1 206 329

1 862 393

1 792 414

2 103 214

76.2%

Облигации

0

0

0

0

0

0

0.0%

Парични средства

141 108

130 001

126 351

234 797

436 129

298 074

10.80%

Депозити до 3 мес.

51 448

52 187

52 187

308 912

311 011

357 111

12.94%

Вземания

645

625

409

1 956

945

707

0.0%

Други

213

148

1 069

946

798

654

0.0%

Общо:

1 424 677

1 351 753

1 386 345

2 409 004

2 541 296

2 759 760

100.0%


Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци


Разходи


от 01.01.2011 г.

до 30.06.2011 г.


от 01.01.2012 г.

до 30.06.2012 г.

Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти

550 690

637 409

Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:

0

0

- възнаграждения на инвестиционни посредници

0

0

Разходи по валутни преоценки

16 183

29 397

Разходи за управление

13 801

24 216

Разходи банката депозитар

1 059

1 711

Разходи за други услуги

1 459

1 691

Банкови такси

199

250

Общо:

832 671

694 674Приходи от инвестиции


Приходи


от 01.01.2011 г.

до 30.06.2011 г.


от 01.01.2012 г.

до 30.06.2012 г.

Приходи от лихви

2 069

6 448

Приходи от дивиденти

957

1 541

Приходи от операции с финансови инструменти

0

0

Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти

450 563

714 084

Приходи от валутни преоценки

11 435

47 080

Общо:

465 024

769 154Промени в капитала


Капитал


31.12.2011 г.


30.06.2012 г.

Брой дялове

12 001.4746

14 033.721

Нетна стойност на активите

2 285 998.59

2 753 355.52

Мария Сивкова Ина Пандова

Изпълнителен директор Гл.Счетоводител

Дата: 30.07.2012 г.

гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през отчетния период
През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.04.2011 г. до 30.06.2011 г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на Статус Глобал ETFs.

Мария Сивкова

Изпълнителен директор


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница