„Диагноза и хирургично лечение на травматичните наранявания на плексус брахиалис., 1987 гДата02.01.2018
Размер215.05 Kb.


Списък на научните трудове на Доцент Александър Пеев Петков, д.м.н., представени за рецензиране във връзка с участие в конкурс за Професор по неврохирургия

А. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на тема: „Диагноза и хирургично лечение на травматичните наранявания на плексус брахиалис.”, 1987 г.

Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на тема: „Диагноза и хирургично лечение на травматичните наранявания на плексус брахиалис.”, 1987 г.

Б. Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на медицинските науки” на тема: „Хирургично лечение на цивилните огнестрелни черепномозъчни наранявания.”, 2009 г.

Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на медицинските науки” на тема: „Хирургично лечение на цивилните огнестрелни черепномозъчни наранявания.”, 2009 г.

В. Научни трудове:

I. НЕВРООНКОЛОГИЯ

1. Eftimov T, Petkov A, Ivanov I, Hadzhiangelov I: One-staged and multi-staged image-guided polymetastasectomies in patients with multiple parenchymal brain metastases. Balkan Military Medical Review 10:72-77, 2007

2. Eftimov T, Petkov A, Ivanov I, Stoev I, Kutin P, Shamov T: Early results of image-guided polymetastasectomies in patients with multiple parenchymal brain metastases. Военна медицина 58:14-19, 2006

3. Eftimov T, Petkov A, Stoev I, Ivanov I: Image guided metastasectomy in surgical treatment of brain metastases. 10th Anniversery Congress of Balkan Military Medical Committee. Sofia, Bulgaria, 2005

4. Eftimov T, Petkov A, Stoev I, Ivanov I: Image-guided cerebral metastasectomy. Военна медицина 56:11-14, 2005

5. Hadzhiangelov I, Stoev I, Petkov A, Stoeva M: Diagnosis and treatment of peripheral nerve tumors, in 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 1998, p 380

6. Ivanov I, Petkov A, Eftimov T, Shamov T, Karcheva S: Management of recurrent gliomas. Balkan Military Medical Review 10:52-58, 2007

7. Petkov A: Extramedullar spinal cord tumors and cysts with high cervical (C1-C2-C3) localization, in The IX bi-ennial Conference of the Pan African Association for Neurological Sciences, 1990

8. Petkov A, Hadzhiangelov I, Petrov LA, Zlatev Z: Giant tumors of the cerebellopontine angle. Pro Otology 1:74-77, 2001

9. Petkov A, Marinov N, Petrov LA: Long-term follow-up in young patients after complex treatment for cerebellar astrocytoma, in 11-th International Congress of Neurological Surgery. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 1997, pp S225-S226

10. Stoev I, Petkov A, Petrov LA, Popov P: Craniospinal tumors and cysts. Some management considerations, in 11-th International Congress of Neurological Surgery. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 1997, pp S189-S190

11. Ефтимов Т, Кадурина М, Петков А, Димитров Б: Неврохирургично лечение при болни с паренхимни мозъчни метастази от малигнен кожен меланом. Съвременна медицина 56:20-30, 2005

12. Ефтимов Т, Петков А: Интрааксиални паренхимни мозъчни метастази - епидемиология, патогенеза, клиника и диагноза. Neurologia balkanica 8:95-99, 2004

13. Ефтимов Т, Петков А, Генов К: Съвременни възможности за мултимодално лечение на болни с паренхимни мозъчни метастази. Българска неврология 6:184-189, 2006

14. Ефтимов Т, Петков А, Иванов И, Шамов Т, Стоев И: Случай на мултифокален мултиформен глиобластом. Военна медицина 56:30-32, 2005

15. Ефтимов Т, Петков А, Стоев И, Иванов И: Невохирургично лечение при болни с паренхимни мозъчни метастази от карцином на млечната жлеза. Хирургия 60:8-11, 2005

16. Ефтимов Т, Петков А, Стоев И, Хаджиангелов И, Иванов И: Неврохирургично лечение на болни с паренхимни мозъчни метастази от белодробен карцином. Военна медицина 57:25-29, 2005

17. Ефтимов Т, Петков А, Хаджиангелов И, Златев З, Шамов Т, Кадурина М, et al: Интерстициална химиотерапия с Gliadel при пациент с рекурентен мултиформен глиобластом. Военна медицина 59:19-24, 2007

18. Ефтимов Т, Петков А, Шамов Т, Иванов И, Войнов Л: Първични тумори на слъзната жлеза. Хирургия 64:49-55, 2008

19. Иванов И, Петков А, Ефтимов Т, Поповска С: Интракраниален туберкулом - случай от практиката и преглед на литературата. Военна медицина 56:33-37, 2005

20. Иванов И, Петков А, Ефтимов Т, Хаджиангелов И, Шамов Т: Бифронтален супраорбитален достъп при хирургично лечение на олфакториус менингеоми. Военна медицина 56:24-29, 2005

21. Кръстев Д, Петков А, Хаджиангелов И, Женков П, Безлов С: Гигантски супратенториални менингеоми, in Първи национален конгрес по неврохирургия. София, България, 1987, pp 8-11

22. Маринов Н, Петков А: Хирургично лечение на мозъчните метастази. Военна медицина и фармация 53:32-34, 1998

23. Петков А: Неврофиброматоза на скалпа, съчетана с дефект на тилната кост. Неврология психиатрия и неврохирургия 26:46-50, 1987

24. Петков А, Ефтимов Т, Иванов И, Хаджиева Т, Шамов Т, Хаджиангелов И, et al: Високостепенни малигнени глиоми - мултимодално лечение. Списание на Българско Онкологично Дружество 1:4-12, 2007

25. Петков А, Ефтимов Т, Хаджиангелов И, Михова А, Недкова А, Наков Е: Клиничен случай на мозъчно-стволови и гръбначни метастази от церебрален олигоастроцитом. Списание на Българско Онкологично Дружество 2:22-27, 2009

26. Петков А, Ефтимов Т, Шамов Т, Хаджиангелов И, Наков Е: Хирургично лечение на нискостепенни супратенториални глиоми при възрастни пациенти. Списание на Българско Онкологично Дружество 2:4-14, 2007

27. Петков А, Женков П, Стоев И: Менингеоми в задната черепна ямка, in Първи национален конгрес по неврохирургия. София, България, 1987, pp 159-161

28. Петков А, Иванов И, Ефтимов Т, Шамов Т, Хаджиангелов И: Неврохирургично и мултимодално лечение на рекурентните високостепенни глиоми. Списание на Българско Онкологично Дружество 1:13-20, 2007

29. Петков А, Кръстев Д, Петров Л: Холестеатом с интра- и екстрамедуларен растеж. Неврология психиатрия и неврохирургия 26:62-64, 1987

30. Петков А, Кръстев Д, Стоев И, Аладжов Д: Приложение на Неодим-иаг лазер и ултразвуков аспиратор при хирургичното лечение на мозъчни тумори, in Симпозиум по неврохирургия с международно участие. Плевен, България, 1990, p 7

31. Петков А, Маринов Н: Спешни състояния при гръбначномозъчните тумори, in Герасимов Б, Стаменова П (eds): Диагностика и поведение при спешните състояния в неврологията. София, България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1997, pp 339-342

32. Петков А, Маринов Н, Ефтимов Т, Златев З: Хипофизарни аднеоми - ретроспективен анализ за десетгодишен период. Българска неврохирургия 6:36-41, 2001

33. Петков А, Пандова В, Хаджиангелов И, Маринов Н, Златев З, Безлов С: Комбинирано лечение на глиалните мозъчни тумори, in Национална конференция по неврохирургия. Плевен, България, 1997, pp 59-60

34. Петков А, Петров Л, Кръстев Д: Холестеатоми на темпоралната кост с интракраниално прорастване. Неврология психиатрия и неврохирургия 25:35-41, 1986

35. Петков А, Петров Л, Кръстев Д, Попов П: Менингеоми в областта на foramen magnum (описание на две наблюдения с преглед на литературата). Неврология психиатрия и неврохирургия 25:20-25, 1986

36. Петков А, Петров Л, Лазарова Р: Малкомозъчни астроцитоми в млада възраст, in Национална конференция по неврохирургия. Плевен, България, 1997, p 54

37. Петков А, Петров Л, Попов П: Гръбначномозъчни тумори с висока шийна локализация, in Трета обединена научна сесия. Стара Загора, България, 1989, pp 343-344

38. Петков А, Стоев И: Екстрамедуларни краниоспинални тумори - един нов стар проблем, in Национална конференция по неврохирургия. Боровец, България, 1996, p 3.9

39. Петков А, Стоев И: Спешни състояния при тумори на мозъка, in Герасимов Б, Стаменова П (eds): Диагностика и поведение при спешните състояния в неврологията. София, България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1997, pp 333-338

40. Петков А, Стоев И, Златев З: Краниоспинални тумори и кисти. Българска неврохирургия 6:72-79, 2001

41. Петков А, Стоев И, Иванов И, Петров Н: Фронтобазални менингеоми. Българска неврохирургия 7:34-39, 2002

42. Петков А, Стоянчев Т: Холестеатоми на централната нервна система, in Трета обединена научна сесия. Стара Загора, България, 1989, pp 340-341

43. Петков А, Тончев З, Стоев И, Наков Е, Златев З: КТ-асистирана мозъчна биопсия, in Национална конференция по неврохирургия. Плевен, България, 1997, p 53

44. Савов Г, Стоянчев Т, Кръстев Д, Гергелчев Н, Манчев Т, Петков А, et al: Катамнезна оценка на резултатите от хирургичното и комбинирано лечение на хипофизните тумори, in Трета национална конференция по неврохирургия. София, България, 1985, pp 128-131

45. Стоев И, Петков А, Попов П: Питуитарна апоплексия, in Сборник с национални трудове и резюмета на научно-практическата конференция на тема "Спешна хирургична медицина". Варна, България, 1994, pp 245-251

46. Стоянчев Т, Гергелчев Н, Петков А, Петров Л, Манчев Т, Маринов Н, et al: Нашият опит от диагностицирането и лечението на гръбначномозъчните тумори, in Трета национална конференция по неврохирургия. София, България, 1985, pp 164-167

47. Титянова Е, Каракънева С, Петков А, Петров Л: Мозъчни тумори, in Титянова Е, Нидеркорн К, Христова Е (eds): Атлас по невросонология. София, България: "КОТИ" ЕООД, 2008, pp 135-138

48. Хаджиангелов И, Стоев И, Петков А: Алтернативно лечение на острия хидроцефално-хипертенсионен синдром при мозъчни тумори, in Сборник с национални трудове и резюмета на научно-практическата конференция на тема "Спешна хирургична медицина". Варна, България, 1994, pp 252-257

49. Шамов Т, Петков А, Войнов Л, Иванов И, Ефтимов Т, Вълова Н: Тумори на слъчната жлеза: Клинико-патологично проучване на седем случая. Български офталмологичен преглед 52:30-35, 2008

50. Шамов Т, Петков А, Ефтимов Т, Иванов И, Кутин П, Титянова Е, et al: Хирургично лечение на ретробулбарните тумори, in Балабанов Ч (ed): Тумори на окото и очните придатъци - Втора национална конференция. Плевен, България: ИЦ "МУ - Плевен", 2008, pp 103-114

II. НЕВРОТРАВМАТОЛОГИЯ

51. Hadzhiangelov I, Petkov A, Marinov N, Bakalov A: A persistent vegetative state - possibilities for better treatment, in ICRAN 96 - International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology. Riccione, Italy, 1996, p 520

52. Ivanov I, Petkov A, Eftimov T, Karakaneva S, Titianova E: Transcranial doppler sonography in patients with chronic subdural haematoma. Военна медицина 58:20-23, 2006

53. Marinov N, Petkov A, Hadzhiangelov I, Petrov LA: Gunshot injuries of the spinal cord in the thoracolumbar segment, in ICRAN 96 - International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology. Riccione, Italy, 1996, p 37

54. Marinov N, Petkov A, Stoev I, Petrov LA, Hadzhiangelov I: Prognosis and management of missile injuries of the thoracolumbar spinal cord. Balkan Military Medical Review 2:122-126, 1999

55. Marinov N, Petkov A, Stoev I, Petrov LA, Hadzhiangelov I: Thoracolumbar fractures: treatment, results and analysis. Balkan Military Medical Review 2:40-44, 1999

56. Petkov A: Grafting in traction injury of the brachial plexus, in Nőroşirűrji Kongresi Bildiri Őzetleri. Űrgűp, Turkey, 1992, p 240

57. Petkov A, Eftimov T, Kutin P: Decompressive osteoplastic craniectomy in patients with civil craniocerebral gunshot injuries. Balkan Military Medical Review 11:1-10, 2008

58. Petkov A, Eftimov T, Kutin P, Ivanov I: Decompressive osteoplastic craniectomy in patients with civil craniocerebral gunshot injuries, in 12th EMN Annual Meeting. Roma, Italy, 2007, p 15

59. Petkov A, Eftimov T, Marinov N, Hadzhiangelov I, Kutin P, Ivanov I, et al: Decompressive osteoplastic craniectomy in patients with civil craniocerebral gunshot injuries, in 12th Congress of Balkan Military Medical Committee. Poiana Brasov, Romania, 2007, p 102

60. Petkov A, Hadzhiangelov I: Gunshot injuries of the peripherial nerve system, in ICRAN 96 - International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology. Riccione, Italy, 1996, p 101

61. Petkov A, Hadzhiangelov I: Surgical treatment of cerebrospinal fluid rhinorrhea, in Chiu W-t (ed): ICRAN 99 - International Conference on Recent on Recent Advances in Neurotraumatology. Taipei, Taiwan, 1999, pp 327-332

62. Petkov A, Hadzhiangelov I, Zlatev Z: Gunshot injuries of the plexus brachialis - diagnosis and treatment, in 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 1998, p 395

63. Petkov A, Stoev I, Hadzhiangelov I: Brachial plexus trauma - state of art, in ICRAN 94 - International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology. Gold Coast, Queensland, Australia, 1994, Vol 1, pp 183-184

64. Petkov A, Stoev I, Hadzhiangelov I, Petrov LA, Bakalov A: Outcome in patients who sustained craniocerebral gunshot injury, in ICRAN 96 - International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology. Riccione, Italy, 1996, p 45

65. Petkov A, Stoev I, Kazandziev G: Craniocerebral gunshot injury - state of art, in 2-nd Congress of Balkan Military Medical Committee. Sofia, Bulgaria, 1997, p 85

66. Petkov A, Stoev I, Marinov N: Management of CSF fistulas after isolated frontobasal injury. Journal of Neurotrauma, 3rd International Neurotrauma Symposium, June 3, 325-327, 1995

67. Petkov A, Stoev I, Marinov N: Management of CSF fistulas after isolated frontobasal injury. Journal of Neurotrauma 12:321, 1995

68. Petkov A, Stoev I, Marinov N, Hadzhiangelov I, Petrov LA: Gunshot brain injury - a new look at an old problem, in ICRAN 94 - International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology. Gold Coast, Queensland, Australia, 1994, Vol 2, pp 301-304

69. Stoev I, Hadzhiangelov I, Petkov A, Bakalov A, Petkov G: Differential treatment of focal brain contusion, in 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 1998, p 46

70. Безлов С, Лефтеров С, Маринов Н, Хаджиангелов И, Петков А: Случай на съчетана черепномозъчна травма с електрокомбусцио, in Медицината на катастрофите - аналог на бойната медицинска травма. София: Издателство на Министерството на Отбраната "Свети Георги Победоносец", 1995, pp 576-577

71. Ефтимов Т, Маринов Н, Шамов Т, Иванов И, Петков А: Гръбначномозъчни огнестрелни наранявания. Военна медицина 57:21-24, 2005

72. Ефтимов Т, Петков А, Иванов И, Хаджиангелов И: Възможности за лечение на пациенти с травматична спондилолистеза на Axis. Военна медицина 60:26-31, 2008

73. Иванов И, Петков А, Ефтимов Т, Маринов Н, Хаджиангелов И, Петров Н: Съчетана тежка черепномозъчна травма. Хирургия 60:30-35, 2007

74. Иванов И, Петков А, Маринов Н, Стоев И, Кутин П, Шамов Т, et al: Постоперативен хиперперфузионен синдром при пациенти с хроничен субдурален хематом. Българска неврохирургия 7:83-87, 2002

75. Иванов И, Петков А, Хаджиангелов И, Ефтимов Т, Златев З, Николов Д, et al: Постоперативна епилепсия при пациенти с хроничен субдурален хематом. Българска неврохирургия 7:88-91, 2002

76. Иванов И, Петков А, Хаджиангелов И, Ефтимов Т, Златев З, Шамов Т, et al: Лечение на пациенти с травматична спондилолистеза на Axis. Спешна медицина 14:96-101, 2007

77. Иванов И, Петков А, Хаджиангелов И, Маринов Н, Ефтимов Т, Шамов Т: Интракраниално налягане, "Compliance" и "Elastance" при пациенти с тежка черепномозъчна травма. Българска неврохирургия 8:13-20, 2003

78. Каракънева С, Петков А, Петров Л, Титянова Е: Посттравматична хидроцефалия и енцефалопатия, in Титянова Е, Нидеркорн К, Христова Е (eds): Атлас по невросонология. София, България: "КОТИ" ЕООД, 2008, p 141

79. Кръстев Д, Петков А, Хаджиангелов И: Поведение при шийните гръбначно-мозъчни травми в острия период, in Десета юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 120-годишнината от основаването на Първостепенна окръжна болница - Велико Търново. Велико Търново, България, 1987, p 34

80. Маринов Н, Петков А, Хаджиангелов И, Петров Л: Гръбначномозъчни огнестрелни наранявания в тораколумбалния сегмент на гръбначния стълб, in Национална конференция по неврохирургия. Боровец, България, 1996, p 2.3

81. Маринов Н, Петров Л, Петков А, Безлов С: Ролята на незначителната травма за клиничната изява на скрити гръбначни лезии, in Национална Конференция по Неврохирургия Гръбначно-мозъчна травма. Смолян, България, 1993, pp 13-14

82. Москов Р, Митев Г, Петков А: Промени в хипоталамо-хипофизно-надбъбречната и тиреоидната оси при пациенти с главоболие в острия стадий на мозъчната травма. Българска неврохирургия 3:23-26, 1995

83. Петков А: Микрохирургична техника при травматичните увреждания на раменния сплит, in Научна конференция, посветена на 25-годишнината на научното медицинско дружество по неврология. Стара Загора, България, 1986, pp 1-4

84. Петков А: Увреждане на раменния сплит при насилствена луксация в раменната става. Ортопедия и Травматология 27:25-27, 1990

85. Петков А, Добрев Н, Женков П: Съвременни насоки в хирургичното третиране на увреди на плексус брахиалис, in Втора младежка научна конференция на ТНТМ. София, България, 1986, pp 11-12

86. Петков А, Ефтимов Т, Маринов Н, Иванов И, Кутин П, Тодоров И: Черепномозъчни огнестрелни наранявания със “стоп-патрон”. Военна медицина 1:23-28, 2007

87. Петков А, Златев З, Стоев И, Петров Н, Войнов Л: Нараняване и тромбоза на венозни синуси след огнестрелни черепномозъчни наранявания. Невросонография и мозъчна хемодинамика 2:67-72, 2006

88. Петков А, Маринов Н: Нараняване на периферните нерви. Общи принципи на третиране в острия период., in Герасимов Б, Стаменова П (eds): Диагностика и поведение при спешните състояния в неврологията. София, България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1997, pp 269-271

89. Петков А, Маринов Н, Ефтимов Т, Пранджев В: Тенсионна пневмоцефалия след огнестрелно нараняване на главата в челната област. Военна медицина 3:43-47, 2006

90. Петков А, Маринов Н, Петров Л, Стоев И: Интракраниални движещи се проектили след огнестрелни наранявания на мозъка. Българска неврохирургия 4:28-34, 1996

91. Петков А, Маринов Н, Стоев И, Казанджиев Г: Черепномозъчни огнестрелни наранявания - патофизиология и предсказване на крайния изход. Българска неврохирургия 4:54-61, 1996

92. Петков А, Стоев И: За и /или/ против против хирургичното лечение при шийните гръбначно-мозъчни травми в острия период, in Национална Конференция по Неврохирургия Гръбначно-мозъчна травма. Смолян, България, 1993, p 15

93. Петков А, Стоев И: Предна стабилизация при гръбначни и гръбначномозъчни шийни травми. Българска неврохирургия 7:120-127, 2002

94. Петков А, Стоев И, Казанджиев Г: Съвременни аспекти при третирането на съчетаните черепномозъчни травми, in Сборник с национални трудове и резюмета на научно-практическата конференция на тема "Спешна хирургична медицина". Варна, България, 1994, pp 163-170

95. Петков А, Хаджиангелов И, Иванов И: Огнестрелни наранявания на плексус брахиалис. Военна медицина 56:36-38, 2004

96. Петков А, Хаджиангелов И, Маринов Н: Огнестрелни наранявания на раменния сплит-някои специфични клинични симптоми и резултати, in Национална конференция по неврохирургия. Боровец, България, 1996, p 2.4

97. Савов Г, Петков А: Върху третирането на каузалгията при травмени

(158) увреждания на периферните нерви, in Симпозиум "Третиране на усложненията при невротравмите". София, България, 1982, p 3

98. Стоев И, Петков А, Петров Л, Гиндева И: Черепномозъчни огнестрелни наранявания, in Национална конференция по неврохирургия. Боровец, България, 1996, p 2.1

99. Стоев И, Петков А, Хаджиангелов И, Маринов Н, Йотова Ю: Задна стабилизация при травми на тораколумбалния отдел на гръбначния стълб. Българска неврохирургия 7:128-132, 2002

100. Стоянов С, Петков А, Гяхов И, Андреев А: Закрити и открити съдово-нервни увреждания на горния крайник, in Съдови наранявания, тромбоемболични заболявания и вътрествани увреди и фрактури на колянната и лакътната става. София, България, 1989, p 12

101. Хаджиангелов И, Петков А: Съвременни насоки в хирургическото лечение на уврежданията на периферните нерви и плексус брахиалис, in Десета юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 120-годишнината от основаването на Първостепенна окръжна болница - Велико Търново. Велико Търново, България, 1987, Vol VI, p 62

102. Хаджиангелов И, Петков А, Иванов И, Шамов Т, Кутин П, Николов Д, et al: Хирургично лечение на травматичните интракраниални хематоми. Българска неврохирургия 8:21-24, 2003III. СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦНС

103. Hadzhiangelov I, Petkov A: Spontaneous intracerebral hematoma. Surgical or conservative treatment?, in 11-th International Congress of Neurological Surgery. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 1997, p S58

104. Petkov A: Intracranial giant aneurysms - surgical treatment and results, in Nőroşirűrji Kongresi Bildiri Őzetleri. Űrgűp, Turkey, 1992, p 240

105. Romansky K, Bussarsky V, Gabrovsky S, Petkov A, Stoianchev N, Petrov LA, et al: Outcome following surgical treatment for cerebral aneurysms in Bulgaria - a national survey, in McCulloch G, Reilly P (eds): 12th World Congress of Neurological Surgery. Sydney, Australia, 2001, pp 632-633

106. Ефтимов Т, Иванов И, Петков А: Лечение на хипертензивни спонтанни интрацеребрални хематоми. Българска неврология 8:103-108, 2008

107. Ефтимов Т, Петков А, Шамов Т, Лилов М: Клинико-диагностични аспекти и възможности за лечение на спиналните артерио-венозни малформации. Рентгенология Радиология 47:138-144, 2008

108. Иванов И, Петков А, Ефтимов Т, Хаджиангелов И, Шамов Т, Карчева С: Резултати от хирургичното лечение на хипертензивни интрацеребрални хематоми. Спешна медицина 2:102-107, 2007

109. Иванов И, Петков А, Маринов Н, Ефтимов Т, Карчева С: Ранна смърт при неоперирани пациенти с аневризмална субарахноидна хеморагия. Военна медицина 57:30-33, 2005

110. Каракънева С, Петков А, Петров Л, Титянова Е: Хроничен субдурален хематом, in Титянова Е, Нидеркорн К, Христова Е (eds): Атлас по невросонология. София, България: "КОТИ" ЕООД, 2008, p 141

111. Лилов М, Юшкат Р, Петков А, Ефтимов Т, Хаджиангелов И, Тодоров И: Leo стент при ендоваскуларно лечение на аневризми - начален опит. Рентгенология Радиология 47:211-215, 2008

112. Лилов М, Юшкат Р, Петков А, Тодоров И: Ендоваскуларна емболизация на интракраниални менингеоми като предхождащ етап при оперативното им лечение. Рентгенология Радиология 48:179-185, 2009

113. Лилов М, Юшкат Р, Петков А, Тодоров И, Цветков Й: Реканализация на остра ин-стент тромбоза посредством abciximab при пациент с интракраниална аневризма. Рентгенология Радиология 48:210-215, 2009

114. Лилов М, Юшкат Р, Петков А, Хаджиангелов И, Цветков Й: Начален опит при приложение на ендоваскуларно лечение на интракраниални аневризми. Рентгенология Радиология 46:178-183, 2007

115. Петков А: Гигантски аневризми на клиноидалната и интракавернозната част на вътрешната сънна артерия, in Медицината на катастрофите - аналог на бойната медицинска травма. София: Издателство на Министерството на Отбраната "Свети Георги Победоносец", 1995, pp 650-654

116. Петков А, Ефтимов Т, Шамов Т, Лилов М, Йотова Ю: Хирургично и ендоваскуларно лечение на гръбначномозъчни артериовенозни малформации - представяне на три случая с дорзални интрадурални артериовенозни фистули. Невросонография и мозъчна хемодинамика 3:100-107, 2007

117. Петков А, Иванов И, Стоев И: Субтенториални стволови кавернозни хемангиоми. Българска неврохирургия 8:119-126, 2003

118. Петков А, Кръстев Д, Петров Л: Екстракраниални съдови аномалии, in Научна конференция, посветена на 25-годишнината на научното медицинско дружество по неврология. Стара Загора, България, 1986, pp 1-4

119. Петков А, Кръстев Д, Петров Л, Данев К, Женков П: Екстракраниални артерио-венозни малформации в системата на a. temporalis superficialis. Sinus pericranii. Неврология психиатрия и неврохирургия 27:51-57, 1988

120. Петков А, Петров Л, Златев З: Хирургично лечение на интракраниалните артериални аневризми. Ангиология и съдова хирургия 6:43-49, 2001

121. Петков А, Стоев И: "Трепинг" техника: Алтернатива при хирургичното лечение на гигантските интракраниални аневризми. Българска неврохирургия 2:55-61, 1994

122. Петков А, Стоев И, Златев З, Пранджев В, Петров Л: Множествени интракраниални аневризми. Българска неврохирургия 5:49-52, 2000

123. Петков А, Стоев И, Петров Л, Златев З: Хирургично лечение на интракраниалните артериални аневризми, in Национална конференция по неврохирургия. Стара Загора, България, 2000, pp 1-6

124. Стоянчев Т, Мирчев С, Манчев Т, Петков А, Петров Л: Катамнезни проучвания на болни със съдови заболявания на главния мозък, in Втора национална конференция на неврохирурзите в България. София, България, 1982, p 37

125. Стоянчев Т, Мирчев С, Манчев Т, Петков А, Петров Л: Катамнезни проучвания на болни със съдови заболявания на главния мозък. МНЗ - Медицинска академия. Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия. Бюлетин 1:70-74, 1983

126. Титянова Е, Каракънева С, Петков А, Петров Л: Мозъчна смърт, in Титянова Е, Нидеркорн К, Христова Е (eds): Атлас по невросонология. София, България: "КОТИ" ЕООД, 2008, pp 142-143

127. Титянова Е, Каракънева С, Петков А, Петров Л, Нидеркорн К: Мозъчни аневризми, in Титянова Е, Нидеркорн К, Христова Е (eds): Атлас по невросонология. София, България: "КОТИ" ЕООД, 2008, pp 121-126

128. Титянова Е, Петков А: Мозъчен каверном, in Титянова Е, Нидеркорн К, Христова Е (eds): Атлас по невросонология. София, България: "КОТИ" ЕООД, 2008, p 134

129. Титянова Е, Петков А, Петров Л: Каротидо-кавернозна фистула, in Титянова Е, Нидеркорн К, Христова Е (eds): Атлас по невросонология. София, България: "КОТИ" ЕООД, 2008, pp 132-133IV. ДЕГЕНЕРАТИВНИ СПОНДИЛОГЕННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

130. Hadzhiangelov I, Petkov A: Anterior decompresiionn, fusion and fixation for cervical spondylotic myelopathy, in 13th Congress of the European Association of Neurosurgical Societies (EANS). Glasgow, UK: SpringerWien, 2007, p XIV

131. Hadzhiangelov I, Petkov A, Shamov T: Anterior decompression and fusion in cervical spondylotic myelopathy, in 4th Spine Experts Group Meeting. Sinaia, Romania, 2006, p 22

132. Marinov N, Petkov A, Hadzhiangelov I, Stoyanov E: Anterior stabilization of cervical spine using methylmetacrylate (MMA). Военна медицина и фармация 2:25-28, 1998

133. Petkov A, Hadzhiangelov I, Eftimov T, Shamov T: Anterior decompression and fusion in cervical spondylosis. Balkan Military Medical Review 10:44-48, 2007

134. Petkov A, Hadzhiangelov I, Eftimov T, Shamov T: Anterior decompression and fusion in cervical spondylosis, in 12th Congress of Balkan Military Medical Committee. Poiana Brasov, Romania, 2007, p 88

135. Petkov A, Stoev I, Eftimov T, Hadzhiangelov I, Ivanov I: Surgery of cervical spondylosis, in 10th Anniversary Congress of the Balkan Military Medical Committee. Varna, 2005, pp P-136

136. Stoev I, Hadzhiangelov I, Petkov A: Image guided spinal instrumentation, in 10th Anniversary Congress of the Balkan Military Medical Committee. Varna, 2005, pp OP-094

137. Иванов И, Петков А, Calenbergh F, Goffin J: Цервикално дисково протезиране. Хирургия 60:25-29, 2007

138. Кръстев Д, Петков А: Хирургично поведение при шийните дискови хернии. Ортопедия и Травматология 27:54-55, 1990

139. Кръстев Д, Петков А, Петров Л, Хаджиангелов И: Заден достъп при острите шийни дискови протрузии и дегенеративна стеноза на междупрешленния отвор, in Научна конференция, посветена на 25-годишнината на научното медицинско дружество по неврология. Стара Загора, България, 1986, pp 1-5

140. Петков А, Безлов С: Интра- и екстрафораминални лумбални дискови хернии, in Медицината на катастрофите - аналог на бойната медицинска травма. София: Издателство на Министерството на Отбраната "Свети Георги Победоносец", 1995, pp 630-632

141. Петков А, Ефтимов Т, Хаджиангелов И, Иванов И: Хирургично лечение на шийната спондилоза. Хирургия 64:36-40, 2008

142. Петков А, Ефтимов Т, Шамов Т, Хаджиангелов И, Маринов Н, Кутин П: Неврохирургично лечение на лумбалната стеноза. Военна медицина 60:22-25, 2008

143. Петков А, Кръстев Д, Петров Л: Принудително отвеждане на ръката в рамото - симптом при латерална шийна дискова херния. Неврология психиатрия и неврохирургия 29:74-77, 1990

144. Петков А, Петров Л, Хаджиангелов И: Случай на торакална дискова протрузия, диагностицирана с компютъртомографна асистирана миелография. Неврология психиатрия и неврохирургия 23:286-290, 1984

145. Хаджиангелов И, Маринов Н, Петков А: Шийни дегенеративни заболявания - дисцектомия или предна стабилизация, in Кумчев Я, Петков С, Желязков Х (eds): Национална конференция по неврохирургия. Пловдив, България, 1999, pp 21-24

146. Хаджиангелов И, Петков А, Ефтимов Т: Предна декомпресия, вертебродеза и стабилизация при шийна спондилоза. Българска неврохирургия 13:73-78, 2008V. НЕВРОИНФЕКЦИИ

147. Ivanov I, Petkov A, Eftimov T, Hadzhiangelov I, Karcheva S: Surgical treatment of subdural empyema. Balkan Military Medical Review 10:32-37, 2007

148. Гергелчев Н, Савов Г, Петров Л, Петков А: Върху постоперативните спондилодисцити при дискови хернии в лумбалния отдел на гръбначния стълб. Неврология психиатрия и неврохирургия 25:24-31, 1986

149. Ефтимов Т, Петков А, Галев А, Димова Й, Иванов И, Чобанова П, et al: Представяне на клиничен случай с паренхиматозна форма на невроцистицеркоза. Инфектология 44:43-46, 2007

150. Манчев Т, Мирчев С, Петков А, Маринов Н: Нашият опит при третирането на декубитусите у болни с травмени параплегии, in Симпозиум "Третиране на усложненията при невротравмите". София, България, 1982, p 3

151. Петков А: Рядък случай на мозъчна цистицеркоза, in I-ва конференция на ТНТМ. София, България, 1980, pp 1-3

152. Петров Л, Гергелчев Н, Петков А, Тончев З: Стойност на компютърната томография при неслецифичния спондилодисцит. Рентгенология Радиология 24:15-24, 1987

153. Савов Г, Петков А: Два случая на мозъчна цистицеркоза с рядко срещани размери на цистцеркусовите мехури, in Научно-практичен сбор по неврология, психиатрия и неврохирургия. София, България, 1981, pp 1-3VI. ФУНКЦИОНАЛНА НЕВРОХИРУРГИЯ /ЕПИЛЕПСИЯ, БОЛКОВИ СИНДРОМИ/

154. Stoev I, Petkov A, Petrov LA, Stoeva M, Popov P: Surgical management of trigeminal neuralgia, in 2nd Congress of Balkan Military Medical Committee. Sofia, Bulgaria, 1997, p 87

155. Stoev I, Petrov LA, Petkov A, Stoeva M, Popov P: Percutaneous treatment of trigeminal neuralgia, in 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 1998, p 50

156. Stojantchev A, Petkov A, Petrov LA: Surgical treatment for symptomatical epilepsy in children, in 18th Annual Scientific Meeting. Paris, France, 1990, p 13

157. Кръстев Д, Стоянов С, Петков А: Нашият опит от неврохирургичното лечение на огнищната корова епилепсия с приложение на електрокортикография, in Научна конференция, посветена на 25-годишнината на научното медицинско дружество по неврология. Стара Загора, България, 1986, pp 1-4

158. Савов Г, Петков А: Върху третирането на каузалгията при травмени

(97) увреждания на периферните нерви, in Симпозиум "Третиране на усложненията при невротравмите". София, България, 1982, p 3

VII. НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ, ИНТРАОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГ, ИКН, ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ

159. Байкушев С, Йотова Ю, Стоянов С, Петков А: Соматосензорен церебрален евокиран потенциал в диагностиката на закрити травматични увреди на плексус брахиалис, in Първи национален конгрес по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология с международно участие. Варна, България, 1984, p 8

160. Безлов С, Стоев И, Петков А, Добрев Н: Компютъртомографски асистирана мозъчна биопсия, in VII Симпозиум на ТНТМ. София, България, 1988, p 43

161. Иванов И, Петков А, Лилов М, Ефтимов Т, Хаджиангелов И, Николов В, et al: Компютъртомографска ангиография при пациенти с аневризмална субарахноидална хеморагия. Рентгенология Радиология 4:263-268, 2006

162. Йотова Ю, Байкушев С, Петков А: Стойност на соматосензорните церебрални евокирани потенциали в диагностиката и прогнозата при гръбначномозъчни увреждания, in IX Joint Annual Meeting on Elektroencephalography and Clinical Neurophysiology. Gloden Sands, Varna, Bulgaria, 1986, p 22

163. Йотова Ю, Каракънев Н, Петков А, Атанасова Л: Диагностична и прогностична стойност на соматосетивните предизвикани потенциали (СЕП) при гръбначномозъчните тумори, in 21-и Дунавски симпозиум по неврология. Варна, България, 1988, p 9

164. Йотова Ю, Кръстев Д, Стоянов С, Петков А: Соматосензорни евокирани потенциали при гръбначномозъчни увреди в шийната област, in Десета юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 120-годишнината от основаването на Първостепенна окръжна болница - Велико Търново. Велико Търново, България, 1987, p 25

165. Петков А: Изтръгване на коренчетата на plexus brachialis. Възможности на диагностичните методи. Дихателна синкинезия. Неврология психиатрия и неврохирургия 24:28-35, 1985

166. Петков А: Ролята на дооперативното електрофизиологично изследване при травматичните лезии на раменния сплит. Военномедицинско дело 41:22-27, 1987

167. Петков А, Ефтимов Т, Кутин П, Абрашева М, Петров Н: Мониторинг на интракраниалното налягане при тежка черепномозъчна травма. Българска неврохирургия 13:3-10, 2008

168. Петков А, Йотова Ю: Комплексное электрофизиологические исследование при закрытых травматических повреждений плечевого сплетения, in IX Joint Annual Meeting on Elektroencephalography and Clinical Neurophysiology. Gloden Sands, Varna, Bulgaria, 1986, p 56

169. Петков А, Йотова Ю: Параспинална шийна ЕМГ при закрити тракционни лезии на плексус брахиалис, in Първи национален конгрес по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология с международно участие. Варна, България, 1984, p 70

170. Петков А, Йотова Ю: Церебрални соматосензорни евокирани потенциали при гръбначномозъчни увреди чрез стимулация на n. peroneus. Неврология психиатрия и неврохирургия 25:43-49, 1986

171. Петков А, Петров Л: Селективна цервикална миелография с метризамид в съчетание с компютърна томография при закрити тракционни увреждания на plexus brachialis. Неврология психиатрия и неврохирургия 24:42-48, 1985

172. Петров Л, Кръстев Д, Стоянчев Т, Петков А: Съвременни аспекти на неврорентгенологията на шийния гръбначно-мозъчен сегмент, in Научна конференция, посветена на 25-годишнината на научното медицинско дружество по неврология. Стара Загора, България, 1986, pp 1-4

173. Петров Л, Петков А: Върху рентгенологичната диагностика на солитарните остеолитични лезии на мозъчния череп, in Трета обединена научна сесия. Стара Загора, България, 1989, p 204

174. Петров Л, Петков А, Манчев Т: Особености в неврорентгенологичната диагностика на дисрафичните състояния в лумбосакралния сегмент на гръбначния стълб, in Пета научо-практическа конференция по рентгенология, радиология и радиобиология. Толбухин, България, 1987, p 72

175. Петров Л, Петков А, Манчев Т, Тончев З: Особености в неврорентгенологичната диагностика на дисрафичните състояния в лумбосакралния сегмент на гръбначния стълб, in Първи национален конгрес по неврохирургия. София, България, 1987, pp 67-68

176. Петров Л, Петков А, Маринов Н: Гръбначна асистирана компютъртомографска миелография с водноразтворими контрастни препарати, in Шести национален конгрес по рентгенология. София, България, 1985, pp 1-9

177. Петров Л, Петков А, Тончев З: Компютъртомографска и миелографска диагностика на гръбнчно-мозъчните тумори, in Трета национална конференция по неврохирургия. София, България, 1985, p 180

178. Титянова Е, Каракънева С, Петров Н, Кирвиков З, Петков А, Петров Л, et al: Ултразвукова характеристика при мозъчна смърт. Невросонография и мозъчна хемодинамика 4:69-73, 2008

179. Тончев З, Петков А: Ръководена с КТ биопсия на мозъчни тумори, in Трета обединена научна сесия. Стара Загора, България, 1989, p 353

180. Шамов Т, Петков А, Ефтимов Т, Дилков Д: Транскраниална магнитна стимулация и невронавигация при глиоми в оперкуларната област на доминантната хемисфера. Българска неврология 8:153-156, 2008

VIII. ВРОДЕНИ МАЛФОРМАЦИИ, ХИДРОЦЕФАЛИЯ, ВЕГЕТАТИВЕН СТАТУС

181. Петков А, Аладжов Д: Случай с агенезия на корпус калозум, хемиатрофия на мозъка, хемиатрофия на крайниците и симптоматична епилепсия, in I-ва конференция на ТНТМ. София, България, 1980, pp 1-3

182. Петков А, Ефтимов Т, Кутин П, Маринов Н: Съчетание на diastematomyelia, tethered cord syndrome и megasac. Военна медицина 2:25-29, 2007

183. Hadzhiangelov I, Petkov A, Marinov N, Bakalov A: A persistent vegetative state - possibilities for better treatment, in ICRAN 96 - International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology. Riccione, Italy, 1996, p 520

23. Петков А: Неврофиброматоза на скалпа, съчетана с дефект на тилната кост. Неврология психиатрия и неврохирургия 4:46-50, 1987

IX. ИСТОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ

184. Петков А: История и развитие на клиниката по неврохирургия при ББАЛ - София на Военно-медицинска Академия. Българска неврохирургия 11:30-31, 2006185. Бусарски В, Маринов М, Габровски С, Петков А, Каракостов В, Цеков Х, et al: Общи стандарти при вродените малформации на ЦНС, изискващи неврохирургично лечение. Българска неврохирургия 14:7-15, 2009

Български

141

Английски

44Първи автор

82

Втори автор

67

Трети и следващ автор

36


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница