Димитър я н к о в димитров роден на 18. 01. 1950 г в гр. Стара Загора. Завършва специалност «История» във вту «Св. Св. Кирил и Методий»Дата07.05.2018
Размер81.33 Kb.
ДИМИТЪР Я Н К О В ДИМИТРОВ
Роден на 18.01.1950 г. в гр. Стара Загора. Завършва специалност «История» във ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» през 1972 г. От 1973 г. работи в Исторически музей – Стара Загора като уредник и завеждащ отдел «Средновековна археология». От 1989 г. е главен уредник на музея.
1979 г.

 1. Верея, Иринополис, Боруй. – В: Стара Загора от Берое до наши дни, Стара Загора, 1979, с. 23-29.

 2. Буюклиев, Х., Д. Янков. Средновековни български некрополи в района на комплекса «Марица-изток». – ИМЮИБ, 2, Пловдив, 1979, с. 63-72.

 3. Въстанието на шейх Бедреддин и българските земи. – В: Втора нац. конф. на младите историци "Държавно-политическа традиция по българските земи" (Резюмета), В. Търново, 1979, с. 20-21.

 4. Разкопки на надграбна могила в с. Богомилово, Старозагорски окръг. - АОР за 1978 г., С., 1979, с. 105.

 5. Николов, Д., Д. Янков. Проучвания на обект "Форум на Августа Траяна, Стара Загора. - АОР през 1978 г., С., 1979, с. 77.

 6. Николов, Д., Д. Янков Разкопки на крепостната стена на Августа Траяна-Верея. - АОР през 1978 г., С., 1979, с. 78.


1980 г.

 1. Николов, Д., Д. Янков. Антични водоснабдителни съоръжения в Стара Загора и Старозагорско. - ИМЮИБ, 3, Пловдив, 1980, с. 17-22.

 2. Николов, Д., К. Калчев, Д. Янков. Разкопки на обект «Партиен дом». - АОР през 1979 г. ХХV нац. конф. в гр. Хасково. Посвещава се на 750-годишнината от битката при Клокотница, С., 1980, с. 84-85.

 3. Николов, Д., К. Калчев, Д. Янков. Разкопки на ул. Доньо Пехливанов в Стара Загора. - АОР през 1979 г. ХХV нац. конф. в гр. Хасково. Посвещава се на 750-годишнината от битката при Клокотница, С., 1980, с. 124.

 4. Николов, Д., К. Калчев, Д. Янков. Разкопки на обект «Надгробни могили» - външно насипище «Дряново» на Рудник 3 в Марица-изток, с. Медникарово. - АОР през 1979 г. ХХV нац. конф. в гр. Хасково. Посвещава се на 750-годишнината от битката при Клокотница, С., 1980, с. 57.

 5. Гатев, П., М. Караниколова, Д. Янков. Разкопки на средновековния град Крън. - АОР през 1979 г., С., 1980, с. 221-223.

 6. Остатки средневековой стекольной мастерской в Старой Загоре. – В: [Четвертый] IV международный конгресс славянской археологии (тезисы докладов), С., 1980, с. 39-40.


1981 г.

 1. Към въпроса за мястото на средновековните крепости в структурата на феодалното имение. - ИМЮИБ, 4, Пловдив, 1981, с. 65-70.

 2. Стара Загора от VI до ХII в. – В: Българският средновековен град, С., 1981, с. 337-342.


1982 г.

 1. Николов, Д. и др. Спасителни разкопки на надгробни могили. Сондажни проучвания на м. «Калето» при с. Рупките, Старозагорски окръг. – АОР през 1981 г. ХХVІІ нац. конф. по археология в Михайловград, Михайловград, 1982, с. 31-32 и 62.

Др. авт.: Д. Янков, К. Калчев, М. Венде и Б. Бьотгер.
1983 г.

 1. Резултати от проучванията на средновековни обекти в Старозагорски окръг. – В: Старозагорски окръг в историческите изследвания, Ст. Загора, 1983, с. 26-34.

 2. Останки от средновековна стъкларска работилница в Стара Загора. – ИМЮИБ, 6, Пловдив, 1983, с. 43-47.

 3. Николов, Д., К. Калчев, Д. Янков. Разкопки на обект «Младежки дом» в Стара Загора. – АОР през 1982 г., Плевен, 1983, с. 68 и 132.


1984 г.

 1. Попов, Атанас. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. С., БАН, 1982, 162 с. (Рецензия) - ИМЮИБ, 7, Пловдив, 1984, с. 103-108

 2. Николов, Д. и др. Августа Траяна – Берое. – Античен бронз (Каталог), С., 1984, с. 3-5.

Др. авт.: Х. Буюклиев, К. Калчев, Д. Янков.
1985 г.

 1. Археологически проучания. на средновековни обекти в Стара Загора. – АОР през 1984 г., Сливен, 1985, с. 279-281.

 2. Средневековой город Берое-Боруй (VI-ХII в.) по археологическим данным (Резюме). – В: [Пятый] V Международный конгресс славянской археологии, Киев, (СССР), С., 1985, с. 26-27.

 3. Средновековна пластика Стара Загора (Албум). - С., 1985.

 4. Средновековни бронзови кръстове от Стара Загора. - ИМЮИБ, 8, Пловдив, 1985, с. 87-95.

 5. Николов, Д. и др. Спасителни разкопки в Стара Загора. - АОР през 1984 г. ХХХ нац. конф. по археология, Сливен, 1985, с. 120-121.

Др. авт. : Х. Буюклиев, К. Калчев, Д. Янков.

 1. Николов и др. Археологически проучвания на средновековни обекти в Стара Загора. – АОР през 1884 г. ХХХ нац. конф. по археология, Сливен, 1985, с. 279-281.

Др. авт.: Х. Буюклиев, Д. Янков, К. Калчев.

 1. Николов, Д. и др. Разкопки на антична пътна станция Карасура при с. Рупките, Старозагорско. - АОР през 1984 г., Сливен, 1985, с. 152-153.

Др. авт.: Д. Янков, М. Вендел, Б. Бьотгер.
1986 г.

 1. Енина - книжовен и просветен център в миналото. – В: Страници от историята на българската култура. Сб. материали посветени на 1100 години от пристигането на Кирил и Методийевите ученици в България, С., 1986, с. 25-30.

 2. Буюклиев, Х., К. Калчев, Д. Янков. Спасителни разкопки на централния площад в Стара Загора. – АОР през 1985 г. ХХХІ нац. конф. по археология, В. Търново, 1986, с. 75.


1987 г.

 1. Янков, Д., К. Стефанова. Сондажни проучвания на църквата "Св. Параскева" при с. Енина, Старозагорски окръг. - АОР през 1986 г., Разград, 1987, с. 244-245.

 2. Нешева, В. и др. Разкопки на обект Карасура при с. Рупките, Старозагорски окръг. Българо-германска археологическа експедиция. - АОР през 1986 г., Разград, 1987, с. 222-225.

Др. авт. : Д. Янков, М. Вендел, Б. Бьотгер, Б. Дьол, Г. фон Бюлов

 1. Буюклиев, Х., К. Калчев, Д. Янков. Спасителни разкопки на централния площад в Стара Загора. – АОР през 1986 г. ХХХІІ нац. конф. по археология, Разград, 1987, с. 130-131.

 2. Стара Загора с VI до ХI века. – В: Труды пятаго междунар. конгресса славянской археологии, 3, М., 1987, вып.1, с.113-119.


1988 г.

 1. Средновековното въоръжение от Стара Загора. – В: Научна конф.. Приносът на съюзните членове за развитие на фундаменталните и приложните науки (Резюмета), Ст. Загора, 1988, с. 100-101.

 2. Буюклиев, Х., К. Калчев, Д. Янков. Спасителни разкопки на централния площад в Стара Загора. – АОР през 1987 г. ХХХІІ нац. конф. по археология, Благоевград, 1988, с. 91-93.


1989 г.

 1. Из археологическото наследство в Старозагорско. – В: Ислямизационни процеси в Старозагорско и Казанлъшко през епохата на османското владичество, Ст. Загора, 1989, с. 12-18.

 2. Християнското култово строителство в Стара Загора през късната античност и средновековието. – В: Проблеми на градоустройствения облик на Стара Загора през вековете. Посвещава се на 110-годишнината от възстановяването на Стара Загора и 45–годишнината на соц. революция в България (резюмета), Ст. Загора, 1989, с. 8-9.


1991 г.

 1. Буюклиев, Х., К. Калчев, Д. Янков. Средновековен некропол на обект «Военен терен» в Стара Загора. - АОР 1990 г., Ловеч, 1991, с.172-173.

 2. Буюклиев, Х., К. Калчев, Д. Янков. Спасителни археологически проучвания на късноантична сграда в Стара Загора. - АОР 1990 г., Ловеч, 1991, с.126-128.

 3. Средновековни християнски некрополи в района на "Марица-изток". – В: Марица - изток. Археологически проучвания, 1, С., 1991, с. 113-125.


1992 г.

 1. Четвъртият поход на Исак II Ангел и разгромът на византийските войски в 1190 г. – В: [Осемдесет и пет] 85 години Исторически музей Стара Загора, Ст. Загора, 1992, с. 99-106.

 2. Янков, Д, К. Стефанова. Сондажни проучвания на църквата "Св. Параскева" в с. Енина, Старозагорско. - ИМЮИБ, 15, 1992, с. 133-143.


1993 г.

 1. Християнското култово строителство в Стара Загора през късната античност и средновековието. - ИМЮИБ, 16, Ст. Загора, 1993, с. 139-154.


1994 г.

 1. Бронзова матрица и калъпи за производство на бронзови предмети от фонда на Историческия музей, Стара Загора. - ИМЮИБ, 17, Ст. Загора, 1994, с. 87-92.

 2. Най-старото име на Стара Загора. – В: Марица - изток. Археологически проучвания, 2, С., 1994, с. 189-194.

 3. Средновековни гробове от Стара Загора. – В: Историко - археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов, В. Търново, 1994, с. 121-127.

 4. Буюклиев, Х., К. Калчев, Д. Янков. Сондажни проучвания на обект «Форум и терми» в Археологическия резерват «Августа Траяна-Верея», 1992 и 1993 г. – АОР през 1992-1993 г., В. Търново, 1994, с. 89-90.

 5. Буюклиев, Х. и др. Българо-германски археологически разкопки на обект «Карасура» през 1993 г. - АОР през 1992-1993 г., В. Търново, 1994, с. 91-92.

Др. авт.: Х. Попова, Д. Янков, М. Вендел.

 1. Тракийска гробница край с. Венец, Старозагорско. – В: Първи международен симпозиум «Севтополис». Надгробните могили в Югоизточна Европа, 1 , В. Търново, 1994, с. 139-144.


1995 г.

 1. Къде е бил покръстен княз Борис I. – В: [Хиляда и сто] 1100 години Велики Преслав, 1, Шумен, 1995, с. 206-211.


1996 г.

 1. Етнически и демографски промени в средновековна Стара Загора. – В: [Сто двадесет и пет] 125 години с името Стара Загора, Ст. Загора, 1996, с. 60-68.


1999 г.

 1. Wandmalereien eines frühchristlichen Grabes mit Kreuzdarstellung – In: Corpus der spätantiken und frühchristlichen Wandmalereien Bulgariens, Red. R. Pillinger, V. Popova, B. Zimmermann; Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 1999, p. 36.

 2. Wandmalereien eines spätantiken Grabes im Kasernenhof” - Corpus der spätantiken und frühchristlichen Wandmalereien Bulgariens, Red. R. Pillinger, V. Popova, B. Zimmermann; Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 1999, р. 37.


2001 г.

 1. Where had Diospolis Bishop`s Centre been Located? - Maritsa-iztok. Archaeological research, 5, Radnevo, 2001, p. 267-269.

 2. Средновековните каменни релефи от Стара Загора – Везни, XI, 8., 2001: 85-88.


2002 г.

 1. Янков, Д., С. Саватинов. Сондажни археологичекски разкопки на обект от късната желязна епоха в землището на с. Зетьово, Чирпанско. – Изв.СЗИМ, 1, Ст. Загора, 2002, с. 55-66.


2003 г.

 1. Minkova, M. and D. Jankov. Traditions in bronze production on the territory of Augusta Traiana in Antiquity, The antique bronzes, Typology, chronology, authenticity. – In: The acta of the 16 th International congress , 2003, р. 319- 323


2004 г.

 1. Разкопки на Ески джамия в Стара Загора през 2003 г. – АОР през 2003 г., С., 2004, с. 211 - 212.


2005 г.

 1. Разкопки на обект „Ески джамия” в Стара Загора. – [Двадесет и четвърта] XXIV среща на музеите от югоизточна България, 1, С., 2005, с. 68.

 2. Разкопки на обект „Ески джамия” в Стара Загора – АОР през 2004 г.; С., 2005, с. 222-223.

 3. Димитър Николов на 80 г. – ИМЮИБ, 21, Бургас, 2005, с. 274-276


2006 г.

 1. Проучвания на обект УПИ III-1685, кв. 25 от регулационния план на Стара Загора в АР „Августа Траяна – Верея – Стара Загора”. – АОР през 2005 г., С., 2006 г., с. 273-275.

 2. Янков, Д., М. Камишева. Проучвания на обект УПИ ІІ-3333, 3334, кв. 68, ул. „Сава Силов” № 81-83 от рег. план на Стара Загора. Крепостни стени в АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”. – АОР през 2005 г., С., 2006, с. 275-278.

 3. Янков, Д., М. Камишева. Проучвания на обект УПИ ІІ-154, кв. 69а, ул. „Х. Д. Асенов/ул. „Ген. Толетов” от рег. план на Стара Загора. Крепостна стена с правоъгълна кула в АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”. – АОР през 2005 г., С., 2006, с. 278-280.

 4. Минкова, М., Д. Янков. Ст.н.с. д-р Христо Буюклиев на 70 години. – ИМЮИБ, 22, Бургас, 2006, с.10-12.


2007 г.

 1. Средновековен пръстен с антична гема от Серапис. – Изв. СЗИМ, 2, Ст. Загора, 2007, с. 338-340.


2008 г.

 1. Ески Джамия в Стара Загора в българските медии. – Добри практики на музеите с медиите, Ст. Загора, 2008, с. 71-73.

 2. Стара Загора през първото и второто десетилетие на ХV в. – Изв. СЗИМ, 3, Ст. Загора, 2008, с. 197-203.

 3. Sharankov , N. and D. Yankov.A 784 AD Inscription of Constantine VI and Irene from Beroe-Irenopolis (modern Stara Zagora, South Bulgaria) - Archaeologia Bulgarica, 1, 2008, p.77-86

 4. Още веднъж за Загора, архиепископ Василий и отношенията между Охридската архиепископия и Търновската патриаршия през Средновековието. – В: Societas classica. Култура и религия на Балканите ІІІ-2, В.Търново, 2008, с.30-40


2009 г.

 1. Янков, Д. , Г. Илиев. АР"Августа Траяна-Верея-Стара Загора". Спасителни археологически разкопки на бул. "М. Методий" 64, УПИ ІХ-3430, кв.65 А. - АОР през 2008 г., С., 2009, с. 397-399.

 2. АР"Августа Траяна-Верея-Стара Загора". Спасителни археологически разкопки на ул. "Железни врата" 42, УПИ ХХV-3480, кв.58. - АОР през 2008 г., С., 2009, с. 399-400.

 3. Средновековна църква в молитвения салон на Ески джамия. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, 4, В. Търново, 2009, с. 251- 257.

 4. Янков, Д., М. Камишева. АР Августа Траяна –Верея-Стара Загора Проучвания на обект „Открит лапидариум на РИМ – Стара Загора” – АОР през 2008 г., с. 394-396.

 5. Янков, Д., Г. Илиев. Спасителни археологически разкопки на обект „Бул. Методи Кусев 64”. – АОР през 2008 г.,С., 2009, с. 397-398.

 6. Спасителни разкопки на ул. „Железни врата” 42. – АОР през 2008 г., С., 2009, с. 399-400.


2012 г.

 1. Средновековно селище и некрапал при с. Златна ливада, км. 19+900-20+400 по АМ „Марица”. – АОР през 2011 г., С., 2012, с. 488-493

 2. Новооткрита подова мозайка на ул."Иречек" 38, Стара Загора. - АОР през 2011 г., С., 2012, с. 343-345


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница