Дипломна работа На тема: Организация на кредитната дейност на "Евробанк"ад дипломант: Научен ръководител: Спец.:"Финанси"страница5/5
Дата21.03.2017
Размер0.74 Mb.
1   2   3   4   5

Заключение

Взаимовръзката между кредита и парите непрекъснато се разширява и задълбочава.

Днес можем да говорим за повсеместно функционално и институционално срастване между кредита и парите. В съвременното парично-кредитно стопанство цели нации живеят на кредит. Кредитните пари вече окончателно са изтласкали от сферата на обръщението стоковите пари. Всяко парично плащане днес може да се разглежда и като кредитна операция. В съвременния свят почти не съществуват окончателни разплащания, а се получава едно безкрайно прехвърляне на задълженията.

Кредитната дейност на банките като цяло многократно разширява паричните натрупвания в икономиката, посредством преливане на капитали от отрасли с висока норма на печалба към отрасли с по-ниска норма на печалба. Точно в това се състои огромната нужда на всяка икономика от банки, които да управляват, регулират и разпределят свободните парични средства печелившо, поемайки всички рискове, произтичащи от това.

В България за съжаление на практика единствено развитото кредитиране на банките е краткосрочното. Дългосрочното банково кредитиране в момента не се практикува.

“Евробанк”АД отпуска главно краткосрочни кредити, които са предимно за оборотни средства със срок на погасяване не по-дълъг от една година.

Значително по-рядко се отпускат дългосрочни, които са инвестиционни кредити съгласно условията и изискванията на ДФ”Земеделие”.

Подобно е положението и в останалите банки. Фактът, че банките не искат да кредитират дългосрочно е обясним главно с положението, в което се намират същите в момента, като се има предвид, че трябва да запазят една добра цена на своите акции, а от там и на самата банка.

Вярно е, че дългосрочните заеми гарантират един постоянен годишен доход, но първо: блокира се капитал за дълго време, което може да наруши платежоспособността и ликвидността на банката и второ: определено може да се каже, че инвеститорите искат да управляват по-голям свободен капитал и те да определят в бъдеще какъв % да е за дългосрочно и какъв за краткосрочно кредитиране, а не да се инвестира в банка, в която наличието на основен капитал е малко поради високият процент на краткосрочното кредитиране.

Литература:


1.”Основи на финансите”Іва и ІІра част – Велчо Стоянов
2.”Пари – Финанси – Борси” – Милети Младенов
3.Национални Счетоводни Стандарти – май 1999г.
4.Вътрешни правила за кредитиране на физически и юридически лица на “Евробанк”АД
5.Закон за БНБ
6.Закон за банките и кредитната дейност.


Приложение №1


Години

1997
1998
1999
Динамика в коефициенти

Актив98/97

99/98

Раздели, групи, статии

Сума хил.лв.

Отн. дял %

Сума хил.лв.

Отн. дял %

Сума хил.лв.

Отн. дял %А.Дълготрайни активи

24

27%

281

73%

286

67%

11,71

1,02

І.Материални ДА

24

27%

280

72%

282

66%

11,67

1,01

1.Сгради, земи, гори и трайни насаждения

16

18%

253

66%

247

58%

15,81

0,98

2.Машини, съоръжения и обурудване

2

2%

8

9%

10

2%

4,00

1,25

3.Други

5

6%

19

21%

24

6%

3,80

1,26

4.Разходи за придобиване на ДМА

1

1%

-

-

1

0,2%ІІ.Нематериални ДА

-

-

1

0,3%

2

0,5%
2,00

1.Разходи за учредяване на разширяване

-

-

-

-

-

-2.Програмни продукти

-

-

1

0,3%

2

0,5%
2,00

ІІІ.Дългосрочни инвестиции

1.Други

-

-

-

-

2

0,5%Б.Краткотрайни активи

65

73%

104

27%

143

33%

1,60

1,38

І.Материални запаси

17

19%

41

11%

56

13%

2,41

1,37

1.Материали

17

19%

41

11%

56

13%

2,41

1,37

2.Незавършено производство

-

-

-

-

-

-3.Продукция

4.Стоки

ІІ.Вземания

21

24%

29

7%

33

8%

1,38

1,14

1.Вземания от продажби

20

23%

26

6%

28

7%

1,30

1,08

2.Вземания по липси и начети

-

-

-

-

-

-3.Съдебни и присъдени вземания

1

1%

1

0,3%

2

0,5%
2,00

4.Други вземания

-

-

2

0,5%

3

0,7%
1,50

ІІІ.Парични средства

25

28%

26

6%

46

11%

1,04

1,77

1.Парични средства в брой

22

25%

16

4%

45

10%

0,73

2,81

2.Парични средства в банкови сметки

3

3%

10

3%

1

0,2%

3,33

0,10

3.Движими ценности

-

-

-

-

-

-ІV.Разходи за бъдещи периоди

2

2%

8

2%

7

2%

4,00

0,87

В.Вземания по записани дялови вноски

-

-

-

-

-

-Сума на актива(раздели А+Б+В)

89

-

385

-

428

-

4,33

1,11

Пасив

А.Собствен капитал

-12

-13%

285

67%

255

60%
0,99

І.Капитал

10

11%

10

3%

24

6%
2,40

1.Основен капитал

9

10%

9

2%

23

5%
2,55

2.Допълнителен капитал

1

1%

1

0,3%

1

0,2%ІІ.Преоценъчен резерв

-

-

240

62%

214

50%

26,67

0,89

ІІІ.Резерви(допълнителни)

9

10%

9

2%

8

2%
0,88

ІV.Финансов резултат

-31

-35%

-1

-0,3%

9

2%1.Неразпределена печалба от минали години

-

-

-

-

-

-2.Печалба от текущата година

-

-

30

8%

10

2%
0,33

3.Непокрита загуба от минали години

-

-

-31

-8%

-31

-7%4.Загуба от текущата година

-31

-35%

-

-

-

-Б.Привлечен капитал

101

113%

127

33%

173

40%

1,26

1,36

І.Получени заеми

-

-

-

-

-

-1.Краткосрочни заеми

-

-

-

-

-

-2.Дългосрочни заеми

-

-

-

-

-

-ІІ.Задължения

101

113%

127

33%

173

40%

1,26

1,36

1.Задължения към доставчици

19

21%

19

5%

28

7%
1,47

2.Получени аванси

-

-

-

-

1

0,2%3.Задължения към бюджета

36

40%

38

10%

36

8%

1,05

0,95

4.Задължения към персонала

27

30%

42

11%

63

15%

1,55

1,50

5.Задължения към СО

16

18%

18

5%

32

7%

1,13

1,78

6.Други задължения

3

3%

10

3%

12

3%

3,33

1,20

ІІІ.Финансирания

-

-

-

-

-

-В.Приходи за бъдещи периоди

-

-

-

-

1

0,2%Сума на пасива(раздели А+Б+В)

89

-

385

-

428

-


Приложение №2


Години

1997
1998
1999
98/97

99/98

Отчет

Хил.лв.

%

Хил.лв.

%

Хил.лв.

%

Коеф.

Коеф.

Раздели, групи, статии

1104
1726
1949
1,56

1,13

І.Приходи от дейността

1098

97%

1717

99%

1942

99,6%

1,56

1,13

1.Нетен р-р на приходите от продажби

1013

89%

1586

92%

1840

94%

1,56

1,16

2.Приходи от финансирания в т.ч. от държавата

75

7%

105

6%

102

5%

1,40

0,97

4.увелич. на запасите от продукция, незав. производство, и разходи за бъд.п-д

1

0,01%

7

0,6%

-

-5.Други

9

0,8%

19

2%

-

-

2,11
ІІ.Финансови приходи

1

0,01%

-

-

-

-6.Приходи от лихви

1

0,01%

-

-

-

-8.Положителни разлики от операции с инвест.

ІІІ.Извънредни приходи

5

0,4%

9

0,8%

7

0,3%

1,80

0,77

12.Други извънредни приходи

5

0,4%

9

0,8%

7

0,3%

1,80

0,77

ІV.Загуба(общо разходи + данъци)

31

3%

-

-

-

-Общо(І+ІІ+ІІІ+ІV)

1135

-

1726

-

1949

-

1,52

1,13

І.Разходи за дейността

1116

98%

1676

97%

1928

99%

1,50

1,15

1.Намаление на запасите от продукция, незав. производство и разх. за бъд. период

-

-

-

-

1

0,01%2.Разходи за материали

627

55%

788

46%

815

42%

1,26

1,03

3.Разходи за външни услуги

32

3%

106

6%

128

7%

3,31

1,21

4.Разходи за заплати

283

25%

437

25%

568

29%

1,54

1,30

5.Разходи за СО и надбавки

142

13%

310

18%

374

19%

2,18

1,21

6.Разходи за амортизации

1

0,01%

3

0,2%

8

0,4%

3

2,66

7.Други разходи

31

3%

32

2%

35

2%

1,03

1,09

Отчетна стойност на продадените материали, стоки, ДМА, ДНМА

ІІ.Финансови разходи

-

-

-

-

-

-9.Разходи за лихви

-

-

-

-

-

-12.Други финансови разходи

-

-

-

-

-

-ІІІ.Извънредни разходи

1

0,01%

6

0,3%

2

0,01%

6

0,33
10.За операции по управлението

11.Други извънредни разходи

1

0,01%

6

0,3%

2

0,01%

6

0,33

ІV.Данъци – общо

18

2%

14

0,8%

10

0,5%

0,77

0,71

12.Данък върху печалбата

15

1%

9

0,5%

10

0,5%

0,60

1,11

13.Други данъци

3

0,2%

5

0,3%

-

-

1,66
V.Печалба

-

-

30

2%

9

0,4%
0,30

Всичко (І+ІІ+ІІІ+ІV+V)

1135

-

1726

-

1949

-
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница