Дипломната работа "счетоводно отчитане на разчетите в предприятието "


Глава осма Инвентаризация на разчетните отношениястраница7/8
Дата25.07.2016
Размер1.89 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава осма

Инвентаризация на разчетните отношения
Поради съществуващото разнообразие на разчетите в предприятията и относително големия брой на нормативните документи, регламентиращи тяхното отчитане, инвентаризацията на разчетите има отговорен характер и е част от цялостния процес по счетоводно - информационното им осигуряване. Ръководството на предприятието трябва да разгледа резултатите от инвентаризацията и да предприеме мерки за обезпечаване събирането на дебиторските вземания и за погасяване на кредиторските задължения. "Проверката на вземанията и задълженията е толкова важна, колкото и останалите части на инвентаризацията. Затова тя не трябва да се формализира. Необходимо е по същество да се получи увереност, че салдата по сметките за разчети са реални"61.

I.Инвентаризация на задълженията

1. Инвентаризация на разчетните отношения с доставчици

При инвентаризацията на разчетите с доставчици се извършва анализ на остатъците по отделните аналитични сметки. За улеснение същите се групират в няколко групи: ♦доставчици по не настъпил срок на плащане; ♦доставчици по настъпил срок на плащане, но фактурите не са изплатени; ♦доставчици по нефактурирани доставки; ♦доставчици по доставки за материали или стоки на път; ♦доставчици по аванси.

В хода на проверката трябва да се установи дали по дадена аналитична сметка или фактура не се водят суми, които е трябвало да бъдат отразени по друга аналитична сметка.

Особено внимание трябва да се отдели на разчетите с доставчици по нефактурирани доставки. За нефактурираните доставки счетоводството е длъжно да изисква фактурите от доставчиците.

Доставчиците по аванси по същество представляват вземания до момента на тяхното приключване. За това тяхната проверка

трябва да стимулира срочното им приключване по възможност в рамките на текущата година.

Коректността на разчетите с доставчици оказва влияние върху честотата и големината на доставките, върху сключването и продължаването на взаимоотношенията.

2. Инвентаризация на разчетните отношения с доверители

Тяхното отчитане се извършва с помощта на съответна счетоводна сметка. Това са разчети за полагащите се на доверители суми срещу продадени за тяхна сметка стоки на комисионна основа. При тяхната инвентаризация трябва да се установи правилно ли са отразени съответните счетоводни записвания, изплатени ли са полагащите се суми на доверителите и внесени ли са начислените суми в полза на бюджета.II. Инвентаризация на вземанията

1. Инвентаризация на разчетните отношения с купувачи

Правилната организация на разчетите с купувачите има особено голямо значение за възвръщаемост на средствата на стопанското предприятие.

В този случай се проверява доколко с изготвените документи за продадена продукция, стоки или услуги могат да се съберат в срок съответните вземания.

Клиентите по аванси представляват задължения до момента на тяхното приключване. Желателно е в процеса на тяхната проверка да се достигне до своевременното им приключване в рамките на годината.

Особено внимание при инвентаризацията на разчетите трябва да се обърне на сроковете за събиране на вземанията, които са отказани по различни причини.

Взаимоотношенията с нередовни и още повече, с неплатежоспособни купувачи е необходимо да се ограничават, като същевременно се преценяват възможностите за продажба на консигнация, за комисионна търговия, за продажба при отложено плащане, за продажба при разсрочено плащане и др.2. Инвентаризация на разчетните отношения

с подотчетните лица

Самата проверка протича в следната последователност: • установява се доколко лицата, натоварени с функциите на подотчетни лица, имат съответните права;

 • анализират се отпуснатите суми (аванси) на подотчетните лица и тяхното съответствие с пределните лимити, определени от предприятието;

 • установява се срочното отчитане на получените аванси и целесъобразността на извършените разходи;

 • определят се причините за забавеното отчитане на остатъците от авансите.

В хода на инвентаризацията на разчетите с подотчетни лица се установява кръгът на лицата, които несвоевременно са отчели авансите си. От тях трябва да се събира съответната лихва съобразно основния лихвен процент, определен от БНБ, върху подлежащата на връщане сума.

Инвентаризацията на вземанията по липси и начети се провежда по отделни направления във връзка с тяхното синтетично и аналитично отчитане. Тези направления са: • вземаният по липси и начети, непредадени на съда;

 • вземания по липси и начети по съдебни спорове, предадени на съда;

 • вземания по липси и начети, присъдени от съда.

Взенания по липси и начети, непредадени в съда

Особено внимание тук трябва да се отдели на вземанията по липси и на вземанията по начети в намалена отговорност по отношение на тяхното разграничаване и нормативно определяне. Това се прави с оглед на различната материална отговорност, която произлиза от тях.

Извършеният анализ на вземанията по липси и начети, не трябва да завърши с определяне на качествата на материалноотговорните лица да заемат отчетническа работа, ако това не е извършено при приключване на съответната инвентаризация.

Вземания по липси и начети, предадени на съда по съдебни спорове.

Инвентаризацията на тези разчети трябва да установи доколко са създадени предпоставките по документален път заведеното дело да бъде спечелено. За тази цел се прави преглед на всички документи, свързани с определени дела.Вземания по липси и начети, присъдени от съда (присъдени вземания)

В този случай инвентаризацията на вземанията по липси и начети трябва да покаже, доколко срочно са приключили вземанията и доколко правилно са отразени по счетоводен път. Присъдените суми трябва да се внесат своевременно в касата на предприятието, при което салдото на съответната аналитична сметка се намалява или приключва. Инвентаризиращия орган трябва да установи размера на вземанията, които не могат да бъдат събрани от длъжника поради временна неплатежоспособност. При инвентаризацията на разчетите по липси и начети трябва да се установят онези от тях, които са възникнали по повод на извършени кражби с известен или неизвестен извършител. На тази основа трябва да се провери как тези вземания са трансформирани или приключени.

Инвентаризацията на другите разчети, обхващаща по - важните от останалите дебитори и кредитори, се извършва по документален път. Анализират се салдата по аналитичните сметки на отделните синтетични сметки.

3. Инвентаризация на разчетните отношения по рекланации

Последователно трябва да се анализира състоянието на първичните документи - актове и протоколи за предявяване на искове, сроковете за това, съществуващите възможности за събиране на вземанията, както и приключилите, но неотписани вземания. Инвентаризиращият орган трябва да разграничи исковете и вземанията по тези рекламации от исковете и вземанията за неустойки и глоби, чиято същност изисква задбалансовото им отразяване. Ако е допуснато тяхното смесване или преждевременното им отписване или сторниране, изисква се правилното им завеждане по счетоводен път.Ш. Инвентаризация на разчетните отношения с разни дебитори и кредитори

При инвентаризацията на разчетите със застрахователни дружества по повод на извършени застраховки на проверка се подлага своевременното внасяне на определените вноски, формирането на обезщетенията за възникнали щети и тяхното срочно превеждане на предприятията. Унищожените дълготрайни и краткотрайни активи се отписват от баланса на предприятието за сметка на възникналия разчет със застрахователното дружество за определеното обезщетение по цени на придобиване.

Инвентаризацията на разчетите по лихви обхваща начислените в полза и за сметка на предприятието лихви. Инвентаризацията на разчетите с банките при несъответствия на извлеченията се прави, за да се установи дали своевременно са изпратени писма до съответния клон на търговската банка, правилно ли са отразени те по счетоводен път и какви мерки са взети за тяхното приключване.

Разгледаните случаи на инвентаризация на отделните разчети в стопанските предприятия показват, че тази инвентаризация е фактически една проверка - анализ на състоянието на счетоводното отчитане на тези отчетни обекти. От друга страна, в процеса на нейното превеждане се коригират някои пропуски, които са допуснати при отчитането на сметните взаимоотношения.

Заедно с това се създава необходимата за търговските сделки нформация за контрагентите на предприятието.

Заключение

Финансово-счетоводен анализ на разчетните отношения.

Ефективно управление на разчетните отношения на фирмите

Правилно организираната, навременна и аналитична счетоводна информация на възникването, протичането и прекратяването на разчетните отношения на предприятието е от съществено значение за резултативното използване на ресурсите му, за ускорената обращаемост на средствата и за ефективността на използването им в процеса на кръгооборота. Състоянието и движението по разчетните сметки позволява на ръководството да извършва анализи, на чиято база да се планират доставките и плащанията, да се подобри събираемостта на вземанията и в резултат да се използват оптимално оборотните средства. Показатели от тези анализи са:

Средна наличност на вземанията от Период на събиране клиенти х 360 – по отчетна стойност

на вземанията от = Нетен размер на приходите от

клиенти продажби

Период на погасяване на = Задължения към доставчици х 360
задълженията към доставчици Сума на доставките

Тези показатели са количествена характеристика на продължителността на уреждане на разчетите на предприятието.Коефициент на обща Краткотрайни активи

ликвидност = Краткосрочни задължения +

краткосрочни вземания

Когато дадено предприятие обвързва дейността си с друго или други предприятия, е необходимо да извършва предварително проучване относно тяхното финансово състояние и да се насочва към онези, отчитащи трайни положителни финансови резултати. Отговорността, която се поема при сключването на търговски сделки, трябва да бъде в границите на т. нар. разумен риск. Избягваното на неблагоприятните ситуации трябва да се основава на задълбочено познаване на научно - аналитичните методи, позволяващи да се правят обосновани избоди и предложения за по-нататъшно развитие на стопанската дейност.

Възникването на т. нар. кредиторска и на дебиторска задлъжнялост на предприятията е тяхно обичайно финансово състояние и то е обусловено от протичането на сложните и многообразни финансово-икономически взаимоотношения, в които те влизат при осъществяването на своя бизнес.

Кредиторската и дебиторската задлъжнялост на предприятията има пряко отношение към начините и формите, чрез които се осигурява тяхното финансиране. За характеризирането на структурата на източниците, които предприятията ползват за формирането на своя капитал, важно място заемат показателите, отчитащи тяхната кредиторска и дебиторска задлъжнялост.

Задлъжнялостта на предприятията може да бъде както към отделни кредитни институции (банки), така и към доставчици, към бюджета и към работниците и служителите на самите предприятия. Докато на проблемите, свързани с ползването на различните видове и форми на кредита, са посветени много проучвания, то на проблемите, отнасящи се до задлъжнялостта на предприятията към доставчиците, бюджета и персонала, не винаги се обръща подобаващо внимание, считайки се, че в много случаи се получава едно изравняване между сумата на кредиторската задлъжнялост и тази на дебиторските вземания.

Показателите, чрез които предприятия могат да изчисляват своята задлъжнялост, имат различна структура. Най - общият показател е този, при който се измерва съотношението:

Обща сума на дълга към определена дата Общ размер на активите

Чрез този показател се измерва делът на дълга на предприятието по отношение на общата сума на отчетените активи. Така става възможно да се види с чии средства са доставени активите на предприятието.

Стопанско - финансовите взаимоотношения между фирмите протичат при динамично променящи се условия и обстоятелства. В даден момент или период от време фирмите могат да се окажат в положение на длъжници във връзка с доставените им, но непратени материални фактори и на производството, а в друг момент да бъдат в качеството на кредитори, на доставчици на стоково - материални ценности. В първия случай фирмите ще отчитат т.нар. кредиторска задлъжнялост, а във втория ще посочват от техните клиенти, т.е. това ще е т.нар дебиторска задлъжнялост.

Показателите с помощта на които може да се измери степента и равнището на вземанията на фирмата, могат да се изразят чрез следните съотношения:Дни на събираемостСума на продажбите на кредит

на вземанията

Обща сума на извършените от фирмата продажби на кредит
Ликвидност на
Дебитори (вземания по сметки)

дебиторите
Нетен размер на продажбите на кредит

Чрез тези показатели фирменото ръководство може да оценява каква е продължителността в дни, през което време са се възвърнали вложените капитали в производството на стоки, които са продадени с отсрочено плащане, както и да определя относителния дял на вземанията по отношение на нетния размер на продажбите на кредит. За практическо изясняване на този въпрос прилагам Отчет за приходите и разходите на ТЕЦ „Марица изток 2 за 2005 г. /Вж. приложение № 22/, но характера на изложението не изисква подробен анализ на последният.

Опитът от аналитичните проучвания показва, че между дебиторската задлъжнялост и доходността на фирмата съществува тясна взаимовръзка, но тя е положителна само до онзи момент, когато бъде установено, че отклонените оборотни средства за продължително време изпреварват и по темп, и по размер привлечените във фирмения кръгооборот чужди средства (средства на доставчиците).62


При динамичното протичане на стопанските процеси и явления от изключително значение са коректните взаимоотношения между стопанските партньори. Направеният анализ дотук показва, че нормално и възходящо развитие на дадено предприятие изисква да се подържа оптимално съответствие между постигната от него доходност и степен на ликвидност.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1. АВЕРКОВИЧ, Екатерина. Организация и технология на счетоводството в търговските дружества/Свищов: изд. "Ценов", 2004 г.

2. БОЖКОВ, Васил и др. Счетоводство на фирмата /Васил Божков, Георги Илиев, Славка Петрова, София: изд. "Горекспрес", 2000 г.

3. БОЖКОВ, Васил и ИЛИЕВ, Георги. Счетоводство/ Варна: ИК "Галактика", 1996 г.

4.БОЖКОВ, Васил и др. Счетоводство/Васил Божков, Георги Илиев, Любен Петров, Свищов: изд. "Ценов", 2004 г.

5. БОЖКОВ, Васил, и др. Практическо ръководство по счетоводство на фирмата/ В. Божков, Г. Илиев, Пенева, Гюрова., изд. "Форком", 2001 г.

6. Български законник, бр. 11/2004 г. и бр. 12/2004 г.

7. Български счетоводител - бр.6/2004 г., бр.1/2005 г., бр.4/2005 г., бр.7/2005 г.

8. ДАМЯНОВ, Дамян. /Финансово счетоводство/ Свищов: изд. "Ценов", 1999г.

9. Данъци 2004 г., София: изд. "СибИ", 2004 г.

10. Данъчна практика – бр.7/2003 г.

11. Делова седмица - бр.34/2006г., бр.2/2005 г.

12. ДЖОРДЖЕВА, Богдана. Обща теория на счетоводната отчетност., София: изд. "Тилиа", 1995 г.

13. ДУРИН, Стоян. Счетоводство на предприятието/София: изд. "Форком", 1993 г.

14. ДУШАНОВ, Иван И ДИМИТРОВ, Марин. Курс по счетоводство на предприятието /изд. "Ромина", 2003 г.

15. ДУШАНОВ, Иван. Обща теория на счетоводството/ София, 1998 г.

16. ДУШАНОВ, Иван. Финансово счетоводство/учебно помагало/, София: изд. "Ромина", 2004 г.

17. ЕВЛОГИЕВ, Емил. Отчитане на договорите и разчетите. Счетоводна и данъчна практика/ Пловдив: изд. "Плутон - 1", юни 2004 г.

18, ЖЕЛЯЗКОВ, Димитър и др. Счетоводна политика на предприятието/ Димитър Желязков, Надя Костова., изд. "Форком", 1995 г.

19. Закон за Данъка върху добавената стойност, обн. Държавен вестник бр. 153 от 23.12.1998 г., изм. доп. Държавен вестник, бр. 117 от 17.12.2002 г., Държавен вестник, бр. 109 от 16.12.2003 г.изм. бр.100,103,105/12.2005 г. изм. бр.30/11.04.06 в сила от 12.07.06 г

20. Закон за изменение и допълнение на закона за счетоводството обн. Държавен вестник, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.изм. 102,105/2005 г., изм. бр.33/04.2006 г.

21. ЗЛАТКОВ, Иван. Методика за отчитане на разчетните взаимоотношения/ София: изд. "Дикта Интелект", 1991 г.

22. ЗЛАТКОВ, Иван. Нормативна уредба на счетоводството в България. Практически примери и коментари.

23. Инвентаризация, Свищов, изд. "Ценов", 2004 г.

24. Кодекс за социално осигуряване, обн. Държавен вестник, бр. 110 от 17.12.1999 г., доп. Държавен вестник бр.95 от 28.10.2003 г.

25. КОСЕВ, Димитър. Двустранно фирмено счетоводство. Отчитане на обекти./ София: изд. "Срфтрейд", 2003 г.

26. МЕРАЗЧИЕВ, Васил и БАТАШКИ, Георги. Отчитане на външнотърговските сделки. , Свищов: изд. "Ценов", 2003 г.

27. ПЕТРОВ, Любен. Основи на счетоводството., София: изд. "Мартилен", 1996,1996, 2000, 2002 г.

28. ПЕТРОВ, Любен. Счетоводство, 1993 г.

29. Примерен национален сметкоплан/Свищов: изд. "Ценов", 2002 г.

30. Справочник на счетоводителя - кн. 7/2004 г.

31.Счетоводството в началото на XXI - то столетие - сборник от статии

32. ТОТЕВ, Т. и др. Обща теория на счетоводството/ Т. Тотев, Д. Спасов, Г. Генов, Р. Радев, Л. Петров, К. Русинчовска/ Варна: ИК "Галактика, 1991 г.

33. ЯНКОВ, Васил. Счетоводство на предприятието/ София: ИК "Люрен", 1995 г. 35. Апис Ромил Колев/НСС

34. Държавен вестник бр.102/2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод стр.1

Глава първа

Обща характеристика на разчетните отношения

1.Отчетно икономическа същност на разчетните отношения – вземанията и задълженията като обект на счетоводството стр.З

2.Условия за възникване (предпоставки) на разчетните отношения. Особености в синтетичното и аналитичното им отчитане стр.4

З. Разчетни отношения и мястото им в счетоводния баланс. стр.6

4.Класификация на разчетните отношения като обект на счетоводството стр.8

5.Основни изисквания при документиране на разчетните отношения стр.17Глава втора

Особености при отчитане на разчетните отношения с контрагентите-доставчици и клиенти

I. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с доставчици. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания ...........................................................................стр.23

1. Характеристика на разчетните отношения с доставчици при обикновени доставки………………………………………………………….........................стр.25

2. Характеристика на разчетните отношения с доставчици по аванси ......................................................................................................................................стр.34


 1. Характеристика на разчетните отношения с доставчици по търговски кредити...………………………………………………………………………...стр.37

 2. Характеристика на разчетните отношения с доставчици по доставки при определени условия стр.40

 3. Характеристика на разчетните отношения по доставки със свързани лица..............…………………………………………………………………..стр.41

 1. Характеристика на други разчетни отношения с доставчици стр.43

II. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с клиенти. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания ..........................................................................................................................стр.43

 1. Характеристика на разчетните отношения с клиенти стр.45

 2. Характеристика на разчетните отношения с клиенти по аванси стр.50

 1. Характеристика на разчетните отношения с клиенти по търговски кредити......................................................................................................……………..стр.51

 2. Характеристика на разчетните отношения с клиенти по продажби при определени условия стр.53

 3. Характеристика на разчетните отношения с клиенти по продажби със свързани лица стр.56

 4. Характеристика на други разчетни отношения с клиенти стр.57

Глава трета

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с подотчетни лица и разчетните отношения по повод рекламации, липси, начети и съдебни спорове

I. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с подотчетни лица. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания стр.59

 1. Характеристика на разчетните отношения с подотчетни лица стр.59

 2. Определяне на пътни, дневни и квартирни пари стр.60

3. Документиране и отчитане на командировъчните пари и взаимоотношения с подотчетни лица стр.62

II. Счетоводно отчитане на разчетните отношения по повод на рекламациии, липси, начети и по съдебни спорове. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания .стр.65

 1. Характеристика на вземанията по рекламации, липси и начети стр.66

 2. Отчитане на събирането на вземанията по съдебен път .стр.70


Глава четвърта

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с персонала и съдружниците (акционерите)

1. Характеристика на разчетните отношения с персонала, в т.ч. задължения по неизползвани отпуски. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания стр.72 1. Характеристика на разчетните отношения по вземания за записани дялови вноски ....................................................................................................................стр.83

 2. Характеристика на разчетните отношения за задължения по съучастия и вземания от съучастия стр.87

4. Характеристика на други разчетни отношения с персонала и съдружниците.............................................................................................стр.90
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница