www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_DOC/BOOK_BG_BUL_017_02
  Указател по ключови думи
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Lekcii_Course_6_DOC
  Качествен анализ на модели
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU/BOOK/BOOK_NEW
  На работа в науката и администрацията
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU
  Оптимални разписания при многопродуктови периодични химични системи
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6
  Проф. Д-р асен златаров
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-10
  1. Кои са решаващите фактори за формиране на черноморската флора и фауна?
tu/KST 2 kurs Mag/1 sem/PI/Lekcii-Prezentaciq
  Конспект по дисциплина "Програмиране в Internet"
tu/KST 2 kurs Mag/2 sem/PSGIS/Lekcii
  Лекция №2 Проектиране на сгис
files/lekcii/1306_382_24_01_2009_10_41_26
  Е п и с к о п к о н с т а н т и н п р е с л а в с к и
lekcii-petkova
  Основни инструменти при редактиране на чертеж
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/marketing
  Да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към Южно -американския пазар?
files/lekcii/635_848_15_06_2005_10_33_18
  Лекции на IV курс, уктц правец Съдържание Подпрограми в паскал 3 Дефиниране на подпрограми 3
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Здраве и безопасност в пристанищни райони
tu/KST 2 kurs Mag/2 sem/PSGIS/Lekcii
  Интегрални Схеми. Определения. Процеси на проектиране и производство. Основни елементи и технологии
  Лекция No 5 Преглед на архитектурните и схемотехнически особености на съвременните fpga чипове
files/lekcii/1313_302_09_02_2009_13_02_44
  C# изборна дисциплина
files/lekcii/1313_820_14_02_2009_16_56_23
  C# изборна дисциплина

  Съдържание oбща част 8 Въпрос 6 Сключване на договора 8
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Цонка Консулова
  Планиране в екологията и реновация на пристанищата в България
  Инструменти за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Други
  Глобализация на търговията тенденции и влияние върху българския пазар
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Corporate Security
  Изложение описание на обекта и предмета
tu/KST 2 kurs Mag/2 sem/PSGIS/Lekcii
  Лекция №4 Проектиране на сгис памети в компютърните системи архитектура, логически и схемотехнически характеристики
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Финансов инженеринг
  Т е с т №1 за провеждане на изпит (іv-2005 г. Ббо)
tu/KST 2 kurs Mag/2 sem/PSGIS/Lekcii
  Лекция No7 Основни типове данни и операции при vhdl описания на цифрови устройства. Реализа
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/скално катерене
  “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
  Скалното катерене
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/kursovi tourizm
  Управление и контрол на качеството в туристическата фирма – общи постановки качеството в туризма като обект на фирмено управление
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Професионална автобиография
  Сигурност във фирма за разработка на
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/marketing
  При какви обстоятелства придобиването на съществуваща компания е предимство за Хайнекен, в сравнение с инвестициите „на зелена поляна”?
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Спам и системи за защита от спам
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU/BOOK/BOOK_NEW
  Отново в института и в ЦК на бкп
  На отговорна работа в Министерство на вътрешната търговия
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Pravo
  Предмет на тп. Функции, система и метод на правно регулиране
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Експозе Русия
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/TST/kursova - tehnologicni sistemi
  Курсова задача по учебната дисциплина „Технологични системи в туризма" На тема: Expedia Изготвили: Научен ръководител: Екип 1, Група 1210 Доц. Е. Великова сп. „Икономика на туризма"
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Една истинска малка игра
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Финансов инженеринг
  Синтетичните позиции
  Синтетични фючърси
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  История на франчайзинга
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Курсова задача на тема Същност и съдържание на статистическото моделиране на туристическите комплекси
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Други
  Курсова работа на тема: „Туристически дестинации Афганистан и Виетнам”
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Доклад по География на туризма на тема Пиринейски полуостров Преподавател: Проф д-р Емил Лозанов Изготвил: Искрен Иванов Динев Ф№245118 Г
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/destinacii
  Австралия и Океания
lekcii-petkova
  За създаването и модифицирането на групи, трябва да се въведе командата

  01. тема вещно право
lekcii-petkova
  Запознаване с auto cad 2000
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/marketing
  Брендинг стратегия
lekcii-petkova
  Н а с т р о й в а н е н а ч е р т е ж
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Катедра: Икономика на туризма
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU/BOOK/BOOK_NEW
  Студентството в страната на съветите – СССР
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Хотелиерство и ресторантьорство
  Технологии в хотелиерството Въпрос №1
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-17/TODOROV_ON_LINE_BG
  Програма за опазване и възстановяване на околната среда 2002 2005 г. Бургас, май 2002 г. Въведение
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Реклама на финансовите институции Рекламата на финансови институции набляга на продукта, не на марката
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/TO deinost
  Организационна и управленска структура в туристическа агенция Версо Травъл
fmi/fmi-ftp-upload-folder/3 Semestur 2004 & 2005/Predmeti/DBMS/Lekcii
  Grid съхранява голям обем данни (терабайтове)
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Обща характеристика и природни ресурси на Русия Официално име Руска федерация Население
Members/tsenov/npp/lekcii-fayaech-minali-godini/course-a
  Закон за радиоактивното разпадане активност, парциални величини, естествена ширина на нивата, добив и разпад. Закон за радиоактивното разпадане две, три и n последователни разпадания, естествена радиоактивност, датиране
Members/tsenov/npp/lekcii-fayaech-minali-godini/lectures
  Закон за радиоактивното разпадане активност, парциални величини, естествена ширина на нивата, добив и разпад. Закон за радиоактивното разпадане две, три и n последователни разпадания, естествена радиоактивност, датиране
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Ролята на проекта арена в Глобалната Система за Наблюдение на океана и приносът му за пристанищата като крайни потребители на оперативна океанографска информация
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Туристически страни в Европа Испания
  Ползата от използване на стандарти
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Lekcii_Course_6_DOC
  Топлинни процеси. Основни уравнения. Скорост на топлопренасяне I. Дифузионни процеси
  Курсова задача по Съвременни методи в инженерната химия Тема: Механизъм и математично описание
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/DI/DI2
  33. Оценка на конкурентноспособносста на туристическата дейност. Критерии и показатели за конкурентноспособността на туристическите дейности. Оценка на конкурентноспособността на туристически те дейности
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  „Конкурентоспособност в туризма: цена и качество
paunov
  6. Понятие за престъпност
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/DI/DI2
  85. Функции и мероприятия на пъблик рилейшънс Дейности по пъблик рилейшънс
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Промяна на потребителското поведение: Влияние върху вътрешния туристически пазар на Австралия
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Промяна на потребителското поведение: Влияние върху вътрешния туристически пазар на Австралия
  Доклада представя три основни тенденции, които водят до спада на вътрешния туризъм
  Николо Макиавели
  Национален парк Игуасо
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Конкурентни предимства на Ислямска Република Афганистан
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Катедра: Икономика на туризма
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Конкурентни предимства на Република Румъния
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Литература Въпроси 12. 05 и 13. 05 Валентина Атанасова Иванова
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Diplomni_raboti_course_6/Drago/Temi/Rumyana
  I. Химични процеси
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Конкурентни предимства в туризма
  Конкурентоспособност на национално-културна общност в Япония
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/destinacii
  Българско черноморско крайбрежие
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Екскурзоводско обслужване от „Основи на туризма, І част
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/destinacii
  Южна Америка
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Управление на инвестиционни портфейли
  Размерът на дивидента на акция ще определим
  Риск и възвръщаемост
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Българско и международно право за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Екскурзоводска дейност
  Изходящ Туризъм в Северна Европа
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Distance_Course_5_EN/Lecture_Course_5_EN/Lekcii_Course_5_DOC_EN/BOOK_BG_BUL_017_02
  Организация, експлоатация и развитие на българските пристанища
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Дипломна
  Теория на парите
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Курсова работа на тема Удоволствие от скалното катерене
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Хотелиерство и ресторантьорство
  Снабдяване и обзавеждане на кухненския блок Въпрос 1
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/ik na tur
  Счетоводно отчитане на разходите
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Дипломна
  Теория на паритеТеми 1 и 2: Същност и произход на парите
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Анализ разходи-ползи/Analiz Razhodi-Polzi, Rumen Brusarski/Analiz Razhodi-Polzi, Rumen Brusarski/word 03
  Обществена норма на дисконт 2. Функция на обществената норма на дисконт
WWW_Systems_engineerig_laboratory.../Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_DOC/BOOK_BG_BUL_017_02
  По целия свят, пристанищата оказват непрекъснато увеличаващ се натиск за създаване на по-нови, по-големи и по-ефективни съоръжения, необходими за обслужване на растящия воден трафик
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/destinacii
  Северна Америка Положение и големина
2014/04
  Лекция №1, 24. 02. 2011 тема 1 въведение в данъчната политика същност и субекти на данъчната политика в пазарната икономика
wp-content/uploads/2017/12
  Лекции по Основи на Генетиката
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  България разположена в сърцето на Балканския полуостров, България се гордее със своята древна и богата история. Траки, елини, римляни, византийци, славяни и българи са обитавали тези земи
  Оперативна отчетна документация по качество Анализ дейността на Хотел “Амфора”
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Lekcii_Course_6_DOC
  Тема №7: Аналогови модели
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Резултати от тест 1 по дисциплината „финансови инструменти”
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/DI/DI2
  25. Състояние и развитие на туристическата анимация. Конкурентоспособност на хотелиерската анимация. Квантифициране въздействието на хотелиерската анимация. Тенденции в повишаване на активността
tu/KST 2 kurs Mag/2 sem/PSGIS/Lekcii
  Стъпки в процеса на проектиране на цифрови устройства върху конфигурируеми чрез маски сгис. Пример за проектиране “отгоре-надолу”
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Конкурентни предимства в туризма
  2. описание на бизнеса
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_course_2/Lekcii_Course_2/Lekcii_Course_2_DOC
  При наложено ограничение от вида
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Курсова задача на тема Пространствено планиране на планински курортно-туристически райони състояние, проблеми, концепции
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_DOC/BOOK_BG_BUL_017_02
  Закон за водите ззввхвпп закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  1. Попълнете празните места
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/kursovi tourizm
  Под заплаха ли е гръцкото материално културно наследство?
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_course_2/Lekcii_Course_2/Lekcii_Course_2_DOC
  Безградиентни методи за оптимизация
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Rodopy’s trip родопите са известни като планината на Орфей. Многократно възпята в стиховете на редица велики български поети, и не чак толкова велики Със своята мистичност и загадъчност, богато културно и историческо наследство, природни
  Брюксел подновява финансирането за селски туризъм по сапард
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Състояние на околната среда на пристанище варна
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-17/TODOROV_ON_LINE_BG
  IX. план за действие атмосферен въздух
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Оперативна отчетна документация по качеството Анализ на дейността на Хотел Атриум Бийч
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Парична теория и парична политика
  Централна банка-история,същност и функции
fmi/fmi-ftp-upload-folder/3 Semestur 2004 & 2005/Predmeti/DBMS/Lekcii
  Извличане на документи и инвертирани индекси за целите на web приложенията
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Финансов мениджмънт
  Курсова работа по финансов мениджмънт на тема: Определяне на справедливата стойност (цена)
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Парична теория и парична политика
  Централна банка структура, функции н операции. Централната банка в условията на Валутен борд
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_15/Lekcii_Course_15/Lekcii_Course_15_DOC
  V. Машини за дробене и смилане. Определение
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Анализ разходи-ползи/Analiz Razhodi-Polzi, Rumen Brusarski/Analiz Razhodi-Polzi, Rumen Brusarski
  1. Ик. Р-ди на проект,ч. Потребности от вх. Ресурс срещат ново предлагане
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/DI/DI2
  21. Технология и организация на обслужването в търговска зала. Процес на обслужване. Сервиране. Форми и технология на обслужване
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Анализ разходи-ползи/Analiz Razhodi-Polzi, Rumen Brusarski/Analiz Razhodi-Polzi, Rumen Brusarski/word 03
  Концептуални основи на анализа „разходи-ползи Индивидуално благосъстояние
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Катедра: Икономика на туризма
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-2
  Биография име : коста тончев донев народност : Българин
fmi/fmi-ftp-upload-folder/3 Semestur 2004 & 2005/Predmeti/DBMS/Lekcii
  Представяне на данни
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-15
  Биография Име : Атанаска Димитрова Николова Народност : Българка
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Основи на туризма
  Група 1210 Тема 2 Том1 Владислава Генова
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Публични финанси
  Тема 1 Парето
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Хотелиерство и ресторантьорство
  Технология и организация на кулинарното производство Въпрос 1
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Състояние на околната среда в пристанище бургас
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents/скално катерене
  Скалното катерене
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Рекламата на финансови институции набляга на продукта, не на марката
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU/BOOK/BOOK_NEW
  Това се случи в моите детски години
  Бригадирското движение и участието ми
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Хотелиерство и ресторантьорство
  Възникване и развитие на хотелиерството Въпрос №1 Какво представлява кервансараят? Отговор
  Обща характеристика на ресторантьорството Въпрос 1
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Стратегия за перспективно и устойчиво развитие на българския туризъм за периода 2007 – 2013 година

  Конституционализъм. Възникване, развитие и същност
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/DI/DI2
  53. Типология на туристите. Постмодерният туризъм и информационните технологии. Типове туристи – семеен, традиционен, модерен и постмодерен тип турист
WWW_Systems_engineerig_laboratory.../Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-7
  Коста донев
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-2
  Състояние на околната среда на пристанище варна
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Revolta com
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/МСхТ/lekcii/konspekt
  К о н с п е к т по Микропроцесорна схемотехника За учебната 2011/2012 г
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/KTEA/lekcii/материали download/ktea 9
  I. Лекция: Дайте физическо тълкуване на понятията градиент, ротация и дивергенция на вектор в пространството
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_4/Lekcii_Course_4/Lekcii_Course_4_DOC
  Лекция 1 2 часа Постановка на задачата за оптимизация
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Lekcii_Course_6_DOC
  Статистически анализ на модели
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-17
  Програма за Световно устойчиво развитие основата на Дневен ред 21? верен отговор Да Влиза ли управление на природните ресурси в задачите на Дневен ред 21? верен отговор Да

  01. тема вещно право
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_DOC/BOOK_BG_BUL_017_02
  Организация, експлоатация и развитие на българските пристанища

  Лекции по Гражданско право 1 част
fmi/fmi-ftp-upload-folder/3 Semestur 2004 & 2005/Predmeti/DBMS/Lekcii
  Третична памет
  Многобазово криптиране на големи релации Ако размера на блока е в байта, а в основната памет имаме М
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/KTEA/lekcii/материали download/ktea 2
  Функционални блокове, декомпозиция. Основни понятия за хибридни микромодули (хмм)
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/KTEA/lekcii/материали download/ktea 5
  Проектиране на електронен носител (pcb) сигнална трасировка, захранване, замасяване
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU
  Определяне на множеството от максималните по размер производствени кампании
  1. Многоасортиментни периодични химико-технологични системи. Моделиране. Оптимални производствени разписания (оперативно оптимално управление). Оптимален синтез
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Lekcii_Course_6_DOC
  Критериални модели. Модел на адсорбция в колона с нареден пълнеж. Обобщени променливи. Обобщен индивидуален случай-подобие. Критериални уравнения. Анализ на измеренията. Математична структура на критериалните модели
  Проверка на хипотези. Правила за проверка. Равенство за проверка. Еднократност за дисперсия. Критерй за откриване на грешка. Дисперсионен анализ
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/KTEA/lekcii/материали download/ktea 11
  K t e a лекция №11 Тема : Технология на печатната платка

  Закон за собствеността; з за защита на потребителите
directory Music, Movies, Videos, Games and more... Lekcii  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница