pdf
  Взаимодействие Подписан е втори договор за сътрудничество
common/pdf
  Програма за развитие на детската ясла за 3 години
pdf
  Книги ангелов, Б. Паисий Хилиндарски. С., 1984. Ангелов
pdf_docs/weekly
  Седмичник ипи
  Седмичник ипи
  Седмичник ипи
afon2010/pdf
  Духомир Минев Причини за кризата – анализът на “австрийската икономическа школа”
pdf_docs/weekly
  Законопроектът за изменение и допълнение на конституцията Относно консолидацията на дружествата в енергийния сектор
  Реглед на стопанската политика
  Седмичник ипи
  Седмичник ипи
  Реглед на стопанската политика
  Покана за пресконференция: Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2007 година Ние препоръчваме
PDF
  Наредба №3 от 30 ноември 2012 Г. За вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
afon2010/pdf
  Лични данни
Libraries/PDF_Files
  П о к а н а дo всички заинтересовани
  П о к а н а дo всички
  Запитване за оферта
  Общи условия към договори, сключени от „ Асарел Медет” ад с външни партньори

  Ден 1 — Излитане от летище София с директен чартърен полет. Кацане на летище Шаржа и трансфер до Дубай (около 30-40 минути). Настаняване в избрания хотел по възможност преди 14. 00 часа. По желание — екскурзия срещу допълнително заплащане
media/pdf
  Медитация Раджа Йога Брама Кумарис
pdfs/post
  С над 2000 концерта по целия свят, легендарният пианист е обиколил 70 пъти земното кълбо и е изминал 9 пъти разстоянието от Земята до Луната
Libraries/PDF_Files
  Общи условия към договори, сключени от „ Асарел Медет” ад с външни партньори
pdf
  Полипропиленови тръби и фитинги от ekoplastik
Libraries/PDF_Files
  Запитване за оферта
uploads/pdf
  Маруш йорданов денчев
Libraries/PDF_Files
  Общи условия към договори, сключваниот „Асарел-Медет”ад с външни партньори
Files/PDF/BG
  Първи сериен Plug-in хибриден автомобил на bmw bmw x5 xDrive40e
Libraries/PDF_Files
  Общи условия
  Общи условия
pdf
  Конус Оптични и спортни системи Инструкции " Go-To" Максутов-Касегрен (Digimax-90) 90mm 6") F. 1250 f/13. 8
Libraries/PDF_Files
  Техническо задание относно: Избор на доставчик на
  Техническо задание относно: Избор на доставчик на рaзредител за екстракция на мед – exxsol d80
  For sale of Copper concentrate in 2012
pdf
  Биопласт еоод
Libraries/PDF_Files
  Утвърдил, генерален директор
pdf_docs/weekly
  Закон за Черноморското крайбрежие не ни трябва! Нови лицензи в строителството Защо е необходима регулаторна гилотина
libraries/pdf_files
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
Libraries/PDF_Files
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
netinfocompany/pdf/izbori2015
  Условия на Нет Инфо ад за провеждане
Libraries/PDF_Files
  Панагюрище. Техническо задание за доставка на високоточна тотална станция
pdf
  Docendo discimus абонамент 2013г
libraries/pdf_files
  "Асарел-Медет"ад "Инсталация за екстракция и електролиза"
pdf_docs/weekly
  Реглед на стопанската политика
  Реглед на стопанската политика
afon2010/pdf
  Europass автобиография
pdfs/post
  На 1 октомври, Световния ден на музиката, най-популярният пианист на планетата изпрати думи на приятелство към хилядите си почитатели в морския град
pdf
  Водородни Генератори-Как да караме на вода
pdf_docs/weekly
  Реглед на стопанската политика
Libraries/PDF_Files
  България Представителство
libraries/pdf_files
  Запитване за оферта / offer enquiry
Libraries/PDF_Files
  Запитване за оферта / offer enquiry
pdf_docs/weekly
  Обява: Пресконференция на ипи: Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2006 година Не толкова различни предложения за данъка върху личните доходи
  Закон за облагане доходите на физическите лица и закон за корпоративното подоходно облагане
pdf_docs/papers
  Патриарх Евтимий
Libraries/PDF_Files
  Коментар от запитващия
  Асарел – медет ад гр. Панагюрище утвърждавам: изп. Директор: /д-р инж. Л. Цоцорков
sites/all/pdf/известия_Стара_Загора
  Минчо Димитров. Митологични сцени върху керамични съдове от селищната могила при Старозагорските минерални бани 9
Libraries/PDF_Files
  І. technical requirements model, type, technical specifications
pdf
  Програма „ Развитие на конкурентоспособността
afon2010/pdf
  Заличаването на бедността и неравенствата от социалните изследвания и последствията от това духомир Минев
Libraries/PDF_Files
  Бизнес център "белисимо", е
pdfs
  Аз съм в детската градина
Libraries/PDF_Files
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище
//docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/summaries/egtc
  Доклад за това как работят тези егтс и по какъв начин дейността им може да се подобри например чрез
pdf_docs/weekly
  Програма на ндсв българия добър дом за своите граждани
Libraries/PDF_Files
  Списък на копирни машини за обратно изкупуване
  Приложение №1 количествено-стойностна сметка
pdf_docs/weekly
  Реглед на стопанската политика
PDF
  А/ технически специалности
Libraries/PDF_Files
  Запитване за оферта за избор на доставчик за доставка на маркучи армирани
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
sites/all/pdf/aвторска_картотека
  Христо иванов б у ю к л и е в роден на 24. 09. 1936 г в с. Пчеларово, обл. Хасковска. През 1959 г завършва су „Св. Климент Охридски”
PDF
  За съдебен район на добричкия окръжен съд
  Алексанка владимирова василева
Libraries/PDF_Files
  Техническо задание I. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  За възлагане извършване на услуги
pdf_docs/weekly
  Реглед на стопанската политика
  Реглед на стопанската политика
pdf_docs
  Начинът на организационно преструктуриране на българското селско стопанство – възможен изход от кризата
Libraries/PDF_Files
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище
  Утвърдил: генерален директор
pdf_docs/weekly
  Реглед на стопанската политика
  Циганите и проблемът с правата на собственост
pdf_docs/papers
  Някои аспекти на проектобюджета на правителството за 2006 г
Libraries/PDF_Files
  “асарел – медет” – ад – гр. Панагюрище
  Спецификация №1 Консумативи /работни органи/ за машини сатerpillar
  Спецификация №2 Консумативи /работни органи/ за машини liebherr
  Утвърждавам: Изп директор: „асарел панагюрище здраве“ ад
PDF
  Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 От закона за съдебна власт
Libraries/PDF_Files
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
pdfs/post
  Програма в концерта ще се включи и цененият от Пиер Булез френски перкусионист Даниел Чамполини
pdf
  Инструкция за употреба Моля прочетете внимателно тази инструкция и я пазете за бъдещо ползване
balik/pdf
  График за поправителна и ликвидационна сесия на уч. 2011-2012 година /поправка: 1-15. IХ, ликвидация: 16-28. Iх/ спец. Биология и химия редовно обучение
PDF
  Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 от закона за съдебната власт за 2006 Г
sites/all/pdf/aвторска_картотека
  Нейчо маринов к ъ н е в
PDF
  І. икономически
sites/all/pdf/aвторска_картотека
  Евгения иванова и в а н о в а
pdf_docs/weekly
  Покана за пресконференция на ипи ние препоръчваме
Libraries/PDF_Files
  Техническо задание за доставка на 1бр. Дизелов агрегат Описание на условията за работа на дма
  Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
  „Подмяна металоконструкциите на гтл гк 1÷8 в оф „Асарел”
  За възлагане извършване на услуги
  На триролкови длета Ø 251 (9 7/8˝), щанги, адаптер за корона (преход) и преход за щанга за сонди driltech, модел D75KS, за 2015г
  Техническо задание относно: офертно проучване за доставка на пробивни инструменти (работни органи) за сонди driltech, модел D75ks през 2010г
  Запитване за оферта относно: офертно проучване за доставка на пробивни инструменти (работни органи) за сонди driltech, модел D75ks през 2011г
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
pdf_docs/papers
  Данъци и данъчна политика
bg/pdf
  Закон за защита на животните (ззж); Закона за храните (ЗХ); Закона за опазване на околната среда (зоос); Закона за управление на отпадъците (зуо); Закона за пчеларството и издадените на тяхно основание подзаконови нормативни актове
pdfs/post
  Закон за цената на бирата в Grand Beer City. Законът е кратък и ясен: „Всяка бира на половин цена
Libraries/PDF_Files
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Техническо задание за доставка на триролкови длета Ø 251 (9 7/8˝) и щанги за сонди driltech, модел D75KS
  Ри-ису08. 02. 00. 00. 00/5-1 приложение №1 “асарел – медет” ад – гр. Панагюрище техническо задание за доставка на дма
libraries/pdf_files
  А с а р е л – м е д е т” ад, гр. П а н а г ю р и щ е
sites/default/files/pdf
  График за провеждането на консултации с родители и ученици на
Libraries/PDF_Files
  Задача по пълен инженеринг проектиране, доставка, въвеждане в експлоатация и сервизна поддръжка на ласо
  Относно: Доставка на спирателна арматура за водоотлива на рудник „Асарел” Уважаеми Господа, „Асарел Медет”
libraries/pdf_files
  Търговско запитване уважаеми Господа
pdf_docs/weekly
  Ние препоръчваме
common/pdf
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 10. 2012г. 31. 10. 2012 г
Libraries/PDF_Files
  “а с а р е л м е д е т” а д гр. Панагюрище
  Асарел медет” ад запитване за оферта
pdf_docs/weekly
  Една недомислена и скъпоструваща забрана или защо народните представители отново накиснаха избирателите
start/images/stories/pdf
  Кампания на Европейската комисия срещу всички форми на дискриминация
Libraries/PDF_Files
  Асарел–медет „ ад гр. Панагюрище е една от водещите български компании в минната индустрия
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  Относно: Покана за участие в офертно проучване за избор на Главен изпълнител за обект
  Асарел медет
pdfs/post
  Г-н Хмельо Бирски почерпи гласувалите граждани в Grand Mall Изтеглиха спечелилия новия Volkswagen Polo от най-голямото автоизложение във Варна
Libraries/PDF_Files
  Утвърдил: директор „Р и Л”
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е
  Утвърдил: директор ‘птд’: инж. Д. Николов
  А с а р е л – м е д е т” ад, гр. П а н а г ю р и щ е Рег. №93-00-6993/05. 07. 2011г. Утвърдил: ген. Директор
  Асарел-медет” ад – гр. Панагюрище
  Възложител : “Асарел Медет” ад с п р а в к а на хидротехническите съоръжения за поддържане
pdf_docs/weekly
  Бъдещето на винарския сектор или защо България няма да стане Калифорния
images/pdf/x_stefanova
  За Деня на будителите
pdf_docs/weekly
  Ирландското икономическо чудо
Libraries/PDF_Files
  Техническо задание за избор на изпълнител за доставка на рекламни материали за Коледно-новогодишните празници I. Цел на заданието
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  Относно: Офертно проучване – техническо обслужване и ремонт на автомобили Ford и Land Rover, собственост на „Асарел-Медет“ ад. Уважаеми господин управител
  Относно: Офертно проучване поддръжка, обслужване и сервиз на високоточна, диспечерска система wenco. Уважаеми госпожи и господа
pdf_docs/weekly
  Инвестиции и риск: Двойната грешка
bg/pdf
  Средно общообразователно училище “ д – р петър берон”
Libraries/PDF_Files
  Относно: Офертно проучване за доставка на химически реактиви, консумативи и лабораторна стъклария
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
victorivanov/pdf
  Министерство на образованието, младежта и науката
Libraries/PDF_Files
  Утвърждавам, изп. Директор: /инж. Д. Николов
sites/all/pdf/aвторска_картотека
  Димитър я н к о в димитров роден на 18. 01. 1950 г в гр. Стара Загора. Завършва специалност «История» във вту «Св. Св. Кирил и Методий»
images/pdf/x_stefanova
  Народни будители Из „История славянобългарска”
Libraries/PDF_Files
  Концепция за развитие
common/pdf
  Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на
Libraries/PDF_Files
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Утвърждавам, генерален директор: / инж. Д. Николов
pdfs/post
  Голяма изложба в Градската художествена галерия на Варна ще почете Володя Вълчев 1953 – 2000 изложба живопис Варна Градска художествена галерия „Борис Георгиев”
Libraries/PDF_Files
  Утвърждавам: директор „Р и Л“
pdf
  П р о г р а м а 30-10. 00 Регистрация
Libraries/PDF_Files
  Проект „Подкрепа за родния край`2008" „Асарел-Медет"
pdf_docs
  Българските емигранти – повече ползи, отколкото загуби за България
Libraries/PDF_Files
  За Доставка на Метална облицовка по цилиндъра за Топкова мелница мшц 4,5 Х 6,0 през 2010 година І. Количество на доставка
  Търговско запитване уважаеми Господа
pdf_docs/papers
  Още няколко въпроса и отговора по повод Русия Георги Ганев, Център за либерални стратегии
Libraries/PDF_Files
  Асарел медет”ад- гр. Панагюрище
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Утвърдил: директор „птд”: /инж. Д. Николов
pdf
  Таня Тодорова
Libraries/PDF_Files
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище рег. №93-00 / г. Утвърдил: ген. Директор
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище рег. №93-00-6318/29. 05. 2013 г. Утвърдил: ген. Директор
  Асарел медет”ад- гр. Панагюрище
  Относно: Търговско запитване, за сервизно поддържане и ремонт на оптични кабелни линии и мрежи. Уважаеми господа
pdf
  Проектна концепция База данни “Българските градове през Възраждането” (CD) Проф дфн Иванка Янкова – ръководител катедра „Библиотечен мениджмънт”
Libraries/PDF_Files
  Утвърдил: изп. Директор: /проф д-р Л. Цоцорков/ Техническо задание (изисквания)
pdf_docs/weekly
  Ние препоръчваме
Libraries/PDF_Files
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  Асарел-медет” ад – гр. Панагюрище
  П о к а н а относно
pdf_docs/weekly
  Докладът по изпълнението на бюджета през 2005 г нищо ново под слънцето Правителствените разходи в Европа и България
Libraries/PDF_Files
  Утвърждавам: изп. Директор /инж. Д. Николов
PDF
  Утвърдил: Директор: /Доц д-р Нина Найденова / документация към
  Допълнителен списък на специалисти за утвърждаването им като вещите лица при пернишкия окръжен съд за 2006 г
bg2/pdf
  Информация за освободена гаранция за участие
Libraries/PDF_Files
  Приложение №1 техническо задание
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  А с а р е л – м е д е т” ад, гр. П а н а г ю р и щ е Рег. №93-00-7013/05. 07. 2011 утвърждавам: генерален директор
  Офертно проучване за доставка на тръби, фасонни части и арматура
  Утвърдили: георги гергинеков
  Възложител : “Асарел Медет” ад с п р а в к а на хидротехническите съоръжения за поддържане
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00. 03-2005
  Утвърждавам: изп. Директор асарел-медет ад
  П о к а н а относно
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
images/pdf/x_stefanova
  Въпроси за викторина, посветена на 1-ви ноември
Libraries/PDF_Files
  Запитване за оферта за доставка на въздушна метачна машина
libraries/pdf_files
  Утвърдил: директор” и и сд”
Libraries/PDF_Files
  Вътр. № / г. Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е
  Утвърдил: изп. Директор: /проф д-р Л. Цоцорков/ Техническо задание (изисквания)
  Доклад от проучване септември, 2010 г. Съдържание: 1 Изпълнение кратко резюме 1
  П о к а н а до: всички заинтересовани
  Хотел и спа каменград гр. Панагюрище 4500
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
files/pdf
  Bulgarian water polo federation
Libraries/PDF_Files
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  Асарел-медет” ад – гр. Панагюрище рег. № Утвърдил: директор „РиЛ“
  Утвърдил директор „Р и Л
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
common/pdf
  Списък на класираните кандидати за длъжността Старши експерт „Екология” – 1 щатна бройка, от първо до четвърто място както следва
pdfs/post
  Калина Тасева, Десислава Минчева и Сандро Арабян
libraries/pdf_files
  1. Спецификация на стоманени въжета, сапани от стоманени въжета и верижни сапани
Libraries/PDF_Files
  Приложение №1 техническа спецификация на мотор-редуктурите за гтл поз. 1 брой: 2
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  Запитване за оферта за «доставка на скоби»
  Относно: Оферта за доставка на Електрозадвижки Уважаеми Господа
  Асарел-медет” ад – гр. Панагюрище
  Асарел медет
libraries/pdf_files
  Относно: Избор на доставчик на апаратура и материали, производство на schneider electric, кабелна арматура и електроинсталационни материали
Libraries/PDF_Files
  Утвърдил: директор „Р и Л”: /инж. Ек. Станчева-Ковачева/ Технико-икономическо задание
  Част І. Общи условия
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  Приложение №2 спесификация за необходимото обзавеждането с мебели на Вила 6 /Сенатор/, комплекс „Панорама”
  Утвърдил: директор чр александър чобанов
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище утвърждавам: прокурист асарел медет ад
  Утвърждавам ген. Директор
  Изисквания към кандидатите
  Утвърдил директор „Р и Л“
  Индекс на документа
  Покана от медицински комплекс „Асарел Панагюрище Здраве“
  Утвърждавам: управител „асарел панагюрище здраве“ оод
pdfs/post
  На 26 октомври във Варненската опера Мартин Георгиев ще дирижира новата си творба, композирана специално за виртуозната перкусионистка Татяна Колева по текстове от Библията
Libraries/PDF_Files
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
  Образователни и квалификационни изисквания
  Асарел – медет“ ад – гр. Панагюрище рег. № Утвърдил: изп. Директор: /инж. Д. Николов/ Техническо задание
  Гр. Панагюрище набира оферти
  Техническо задание I. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата
  Рег.№93-00-246/07. 01. 2013г. Техническа спецификация на офис обзавеждане
  Асарел медет″ ад, гр. Панагюрище вх. №93-00 – 2513/ 02. 03. 2011г. Утвърдил, Изп. Директор
gallery
  Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Libraries/PDF_Files
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  І. Характеристика на материала
  Техническо задание за възлагане/извършване на услуги
  Относно: офертно проучване за доставка на 1 /един/ брой колесен хидравличен багер с хидравличен чук с пълно стандартно оборудване и с подсилена кофа за извършване на изкопни работи в рудник „асарел”
  Доставка на лагерни гривни за плъзгащи се лагери и резервни части
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  Покана за участие в тръжна процедура с предмет
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
sites/all/pdf/aвторска_картотека
  Димитър иванов н и к о л о в (1924-2007)
~schoolof/images/pdf
  Устойчиви практики от Холандия Ако потърсиш думата „устойчив”
Libraries/PDF_Files
  Уважаеми госпожи/господа, “Асарел – Медет” ад в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ Главен изпълнител на горепосочения обект. В случай, че задачата представлява интерес за Вас
libraries/pdf_files
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
Libraries/PDF_Files
  Относно: Запитване за оферта за доставка на пресевни панели за двойно барабанно на мелница ммс 7,0х2,3
  “асарел – медет” ад – панагюрище
  Утвърждавам; р-л Направление “исд”
  Рег. 93-00 / утвърдил: р-л отдел “Строителство”
directory PDF  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница