c/document_library
  Saveti government bg
  Saveti government bg
  Saveti government bg
  Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
  Saveti government bg
  Saveti government bg
  Saveti government bg
  Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
  Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания
  Добри практики в системата на таксите в Белгия
  СВ. Св. Кирил и методий
  Приложение на стандарта scorm при създаване на варианти от уроци по български език в средното училище милко Сарафов, Тодорка Глушкова
  Концептуален модел за разработка на система за електронно обучение в средното училище тодорка Глушкова
  Mathematics Subject Classification: 68T05 Ключови думи: електронен урок
  Application of scorm standard for e-learning in the secondary school
  Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралство
docs/bg_BG/document_library/Template_or_form/2009/10
  Приложение I кратка характеристика на продукта
docs/bg_BG/document_library/Template_or_form/2017/03
  Информация, която се изписва върху първичната опаковка – комбиниран етикет и листовка {същност/вид}
c/document_library
  School-brezovo
  Доклад за състоянието и развитието на мсп в България Специално издание, 2006и собствени изчисления 40 3 Показатели и фактори за конкурентоспособност на мсп 40
  Програма по цел 'инвестиции за растеж и работни места'
  Република българия заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
  Република българия заместник министър-председател по икономическа политика, министър на
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерски съвет
  Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерски съвет
  За работата на Консултативния съвет по въпросите на водния транспорт към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
docs/bg_BG/document_library/Template_or_form/2011/08
  Кратка характеристика на продукта, означения върху опаковката и листовка
c/document_library
  Република българия м и н и с т е р с к и с ъ в е т
  Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
  Република българия м и н и с т е р с к и с ъ в е т
  Условия, на които трябва да отговарят лечебни заведения, сключили договор за болнична помощ и нови договорни партньори на нзок за въвеждане на електронно отчитане
  Програма „ наука и образование за интелигентен растеж
  Република българия заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
  Република българия споразумение за партньорство на република българия, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 Г
  Заседанието започна в 11. 10 часа и бе ръководено от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков
  Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
  Проект! До министерския съвет
  Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество 4 септември 2014 г
  Национален съвет за тристранно сътрудничество
  Решение за одобряване на Индикативен финансов план за 2008 г на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация с направените изменения и уточнения
  Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010 2013 г
  Република българия м и н и с т е р с к и с ъ в е т
  Отчет за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (2010 г.)
directory document library  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница