Aplication/Docs/articles
  Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
storage/articles/2010/02
  Сценарий: Андрю Кевин Уолкър, Дейдив Селф
ncsa/articles
  Резултати от работата на Националния център за суперкомпютърни приложения за 2009г
data/ufiles/files/articles/attachments
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
documents/articles/1448
  Факултет: философски
documents/articles/714
  Факултет: Философски
documents/articles/357
  Факултет: Философски
ncsa/articles
  Library – Supercomputers at Work
/media/articles/2217
  Европейската школа по клинична хомеопатия Организира Обучение по клинична хомеопатия
documents/articles/357
  Факултет: Философски
documents/articles/167
  Факултет: Философски
articles
  Белите полета в българската културна памет
articles/raid_gnu_linux_debian
  Инсталиране и конфигуриране на raid 1 под Debian 0r3
documents/articles/167
  Факултет: Философски
Aplication/Docs/articles
  Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
documents/articles/548
  Факултет: Философски
documents/articles/715
  Програма "Трудови пазари и развитие на човешките ресурси"
documents/articles/548
  Факултет: Философски
/media/articles/2240
  Медицински стандарт ортопедия и травматология
articles/wireless_bluetooth
  Безжични компютърни мрежи- wireless, Bluetooth
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/546
  Факултет: Философски
data/ufiles/files/articles/attachments
  Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
articles/iptables
  Основи на защитна стена iptables Basic Firewall – iptables
articles/sphinx
  Инсталиране и конфигуриране на Sphinx за работа с Mysql
documents/articles/167
  Факултет: Философски
documents/articles/2168
  Curriculum vitae проф д. ф н. Мария Димитрова
documents/articles/167
  Факултет: Философски
documents/articles/1316
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/485
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/548
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/485
  Утвърдил: декан Дата
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/485
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/548
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
  Декан Дата
documents/articles/545
  Декан Дата
images/stories/articles/the_company/eu_project
  Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от от пмс №118/20. 05. 2014 г. Публична покана проект
documents/articles/167
  Декан Дата
documents/articles/548
  Декан Дата
ncsa/articles/library/Library2014_Supercomputers-at-Work/Proteine Structure Prediction and Protein Folding
  Лекции Тестове Симулации на клинични случаи
documents/articles/1316
  Декан Дата
Aplication/Docs/articles
  Съработникът: Ноосферен риск? Инж. Иван (Ванчо) Флоров, „Терматест-Флоров и син”
documents/articles/2468
  СВ. Климент охридски
/media/articles/2931
  Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г
bg/articles/download/5089
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2011 г
documents/articles/545
  СВ. Климент охридски
documents/articles/548
  СВ. Климент охридски
documents/articles/167
  СВ. Климент охридски
documents/articles/754
  Утвърдил: декан
  Утвърдил: декан
/media/articles/2199
  Union européenne des méDÉcins spécialistes european union of medical specialists
documents/articles/548
  Утвърдил: декан
documents/articles/167
  Утвърдил: декан
articles
  Организатори: Работна група Византия Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris
documents/articles/1382
  Програма „библиотечно-информационни науки и културна политика - задочно обучение ІІ курс учебна 2014/2015 г
documents/articles/546
  Утвърдил: декан
documents/articles/1448
  Факултет: Философски факултет
documents/articles/2468
  Публична администрация
documents/articles/167
  Публична администрация
uploaded_files/files/articles
  Справка за оповестяване на счетоводната политика
documents/articles/754
  Ромите като малцинство в България
  8 Дисциплина
documents/articles/545
  Публична администрация (за неспециалисти)
documents/articles/1448
  Етика (код и наименование)
/media/articles/2894
  Проект! Национален рамков договор за медицинските дейности
documents/articles/485
  9 Дисциплина
data/ufiles/files/articles/attachments
  Г-н ивайло цеков кмет на р-н искър столична община гр. София уведомление
/media/articles/2989
  Семинар "взаимодействие на болничната администрация с военната база, разположена на нейна територия. Мениджмънт на здравното заведение"
documents/articles/754
  Икономическа социология: класически идеи Преподавател: Проф д. с н. Таня Бойчева Чавдарова
documents/articles/167
  Публична администрация
  Факултет: Философски факултет
documents/articles/545
  1 Дисциплина
/media/articles/2240
  Медицински стандарт по психиатрия І. Принципи на лечението и обслужването на лица с психични разстройства
documents/articles/754
  3 Дисциплина
bg/articles/download/9862
  Закон за данъка върху добавената стойност зпф закон за публичните финанси
bg/articles/download/4474
  Доклад №0100018011 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на агенцията за ядрено регулиране за 2010 Г. София, 2011 г. Съдържание
data/ufiles/files/articles/attachments
  Утвърждавам, възложител
documents/articles/754
  5 Дисциплина
  3 Дисциплина
  0 Дисциплина
  5 Дисциплина
/media/articles/2240
  Ендокринология и болести на обмяната
documents/articles/754
  Социология на културата
  Въведение в социологията
/media/articles/2240
  Медицински стандарти по хирургия въведение
documents/articles/1316
  Философия
data/ufiles/files/articles/attachments
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
documents/articles/545
  3 Дисциплина
documents/articles/546
  Публичен мениджмънт и политики
documents/articles/545
  Програма код. Наименование на учебната дисциплина Основи на публичната администрация
  9 Дисциплина
bg/articles/download/6467
  С ъ о б щ е н и е на 04. 10. 2013 г е връчен на г-н Александър Паунов, в качеството му на първи секретар на ЦК на пп „ Комунистическа партия на България, проект на Одитен доклад
documents/articles/754
  1 Дисциплина
bg/articles/download/10042
  Доклад №0400313516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Свиленград за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
documents/articles/1893
  Бакалаври – публична администрация уч. 2015/2016 г. Септемврийска поправителна сесия І курс
documents/articles/2174
  Curriculum vitae доцент д-р здравко василев попов образование и академична кариера
/media/articles/2240
  I. Въведение …2 II. Общи положения …2
documents/articles/754
  5 Дисциплина
/media/articles/2240
  Медицински стандарт
docs/articles
  Възли, използувани в алпинизма и катеренето възли за обвързване с въжето
  Проблематика на височинният алпинизъм
  Екипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
/media/articles/2816
  Правила за добра медицинска практика по хирургия на лекарите хирурзи в Република България Глава първа общи положения
/media/articles/2240
  Медицински стандарт по лицево-челюстна хирургия
documents/articles/754
  9 Дисциплина
  История на социологията след ІІ световна война
/media/articles/2240
  Ушно-носно-гърлени болести
/media/articles/2237
  Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
/media/articles/2787
  До д-р Петър Москов Министър на здравеопазването До медиите обръщение
documents/articles/754
  9 Дисциплина
documents/articles/2468
  Публична администрация
documents/articles/167
  Публична администрация
bg/articles/download/5974
  Доклад №0400001110 за извършен одит на финансовото управление на Селскостопанската академия за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
documents/articles/1448
  Съвременна българска литература
documents/articles/548
  Преподавател: доц д-р Албена Танева
documents/articles/754
  Основни категории на социологическия анализ
  7 Дисциплина
bg/articles/download/5952
  Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №150 от 18. 04. 2013 г на председателя на Сметната палата
documents/articles/167
  Публична администрация
  Публична администрация
  Публична администрация
bg/articles/download/9510
  Закон за публичните финанси здбрб закон за държавния бюджет на Република България
bg/articles/download/10109
  Доклад №0100115016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Университета по архитектура, строителство и геодезия за 2015 г. София, 2016 г
documents/articles/485
  4 Дисциплина
documents/articles/1263
  Специалност “библиотечно-информационни науки”
documents/articles/1381
  Специалност “ библиотечно-информационни науки “
documents/articles/1155
  Специалност “ библиотечно-информационни науки” януарска сесия ` 2014 г. (І семестър) редовно обучение- „бакалавър”
documents/articles/167
  Статистика Преподавател: Доц д-р Калоян Валентинов Харалампиев
documents/articles/754
  Статистически методи в социологията
  Статистически методи в социологията: 2-ра част
bg/articles/download/5872
  Доклад №0400002812 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на
documents/articles/167
  Публична администрация
  Код и наименование
bg/articles/download/5810
  Доклад №0400008712 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на пп „Движение за права и свободи за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/articles/download/7036
  1. Основание за извършване на одита
bg/articles/download/5896
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/9898
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/10032
  Доклад №0100312316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Сливо поле за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание 2
documents/articles/546
  Код и наименование
documents/articles/754
  1 Дисциплина
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
bg/articles/download/10142
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/9868
  Закон за местните данъци и такси зпф закон за публичните финанси
documents/articles/167
  Публична администрация
bg/articles/download/10141
  Доклад №0400113116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Долна баня за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/7021
  Съдържание стр
documents/articles/1448
  Културология
bg/articles/download/9913
  Доклад №0100313816 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Долни Дъбник за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/9870
  Доклад №0100307516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белене за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание 2
bg/articles/download/5735
  Сметна палата
documents/articles/548
  Публична администрация
documents/articles/754
  Икономическа социология: съвременни идеи
bg/articles/download/10017
  Доклад №0400312116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Разлог за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/9873
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
documents/articles/754
  Социология на властта
bg/articles/download/10048
  Доклад №0100313516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Тетевен за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
documents/articles/754
  6 Дисциплина
documents/articles/167
  Преподавател: доц
  Управление на околната среда
documents/articles/754
  7 Дисциплина
documents/articles/167
  Факултет: Философски факултет
bg/articles/download/1097
  Сметна палата (1995 -2005 г.) Доц д-р Георги Николов – председател на Сметната палата
bg/articles/download/10999
  Образец №1 техническо предложение
documents/articles/1316
  Бакалавъркса програма
documents/articles/545
  Редовно обучение с о ф и й с к и у н и в е р с и т е т “СВ. К л и м е н т о Х р и д с к и”
documents/articles/1893
  Бакалаври – публична администрация уч. 2015/2016 г. Юнска изпитна сесия І курс
bg/articles/download/9877
  Доклад №0100308516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Борово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
data/ufiles/files/articles/attachments
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
bg/articles/download/4478
  Отчет за 2010 г на Българската академия на науките София, 2011 г
bg/articles/download/10148
  Закон за публичните финанси Многопрофилна болница за активно лечение
documents/articles/754
  Лекции и семинари Език на обучението български език Методи на оценяване
documents/articles/948
  График за провеждане на изпитите от януарската сесия на уч. 2017/2018 Г. На студентите от магистърска програма „политическа социология сесията е от 22 януари 2018 г до 16 февруари 2018 г
bg/articles/download/9881
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/10015
  Доклад №0400209416 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Раковски за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание І. Въведение 4
documents/articles/546
  Магистърска програма „публичен мениджмънт и политики”
documents/articles/485
  8 Дисциплина
documents/articles/167
  0 Дисциплина
documents/articles/276
  1 Дисциплина
documents/articles/847
  Програма на студентите от I курс специалност социология, бакалавърска степен уч година 2017/2018 зимен семестър
bg/articles/download/9882
  Доклад №0400200616 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Бургас за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/9962
  Доклад №0400104116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет
bg/articles/download/10072
  Доклад №0400112216 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Българската национална телевизия за 2015 г. София, 2016 г
bg/articles/download/7035
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/10481
  Списък на политическите партии, получили държавна субсидия през 2016 година
bg/articles/download/10018
  Доклад №0400304016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Рудозем за 2015 г. София, 2016 г
bg/articles/download/6134
  Доклад №0400013012 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Политическа партия „Политическо движение евророма за 2011 г
bg/articles/download/10102
  Доклад № Insert(GetProperty("Step. WorkPlan\WorkPlan. Audit\Audit. Ref")) 0100213116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock
documents/articles/754
  Статистически методи в социологията
data/ufiles/files/articles/attachments
  І. Информация за контакт с възложителя от “Хаглайтнер Хигиене България”еоод
bg/articles/download/10114
  Закон за счетоводството зсп закон за Сметната палата
bg/articles/download/4603
  Доклад №0100013211 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г на община Родопи София, 2011 г. Съдържание част първа
bg/articles/download/9893
  Доклад №0100312716 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Главиница за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/5863
  Списък на съкращенията
data/ufiles/files/articles/attachments
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
  До кмета на со р-н „искър” уведомление от "грийнлайф дружба" еоод
  Практикер ритейл
bg/articles/download/9888
  Закон за публичните финанси зудб закон за устройството на държавния бюджет
bg/articles/download/5688
  Списък на съкращенията
data/ufiles/files/articles/attachments
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос данни за Възложителя
bg/articles/download/9914
  Закон за публичните финанси Закон за управление на отпадъците
documents/articles/167
  4 Дисциплина
bg/articles/download/10113
  Доклад № Insert(GetProperty("Step. WorkPlan\WorkPlan. Audit\Audit. Ref")) 0100100116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock
bg/articles/download/4611
  Доклад №0100002511 за извършен одит на годишния финансов отчет за 2010 г на община Свищов София 2011г. Съдържание част първа въведение 5
documents/articles/167
  9 Дисциплина
bg/articles/download/6062
  Доклад №0200001212 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Върбица за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/articles/download/10504
  Политика по информационна сигурност раздел I общи положения
bg/articles/download/9945
  Доклад №0400211516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Кричим за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/9890
  Доклад №0100303816 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Габрово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 3
bg/articles/download/10106
  Закон за публичните финанси
bg/articles/download/10623
  Указания за одит на информационни системи за управление на публичния дълг
docs/articles/1174
  Долуподписаната Росица Николаева Тодорова, егн 4006236773
data/ufiles/files/articles/attachments
  До кмета на район искър, кмет на община/район/кметство
bg/articles/download/4520
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г
documents/articles/2468
  Мп оценка на политики и оценка на въздействие
bg/articles/download/4562
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
bg/articles/download/9935
  Доклад №0400206316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Карлово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание І. Въведение 4
articles
  По следите на Целите на Хилядолетието за Развитие” проучване между връстници
documents/articles/958
  Трансформации в труда
bg/articles/download/4613
  Отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
documents/articles/167
  История на българските държавни институции
bg/articles/download/9879
  Закон за публичните финанси зудб закон за устройството на държавния бюджет
bg/articles/download/9896
  Закон за счетоводството зсп закон за Сметната палата
bg/articles/download/1042
  Закон за общинската собственост в сила от 01. 06. 1996 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
documents/articles/167
  Публично право и гржданско участие
documents/articles/2468
  Мп оценка на политики и оценка на въздействие
documents/articles/754
  Статистически методи в социологията: 2-ра част
bg/articles/download/10146
  Доклад №0400307716 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Крумовград за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 3
Application/Docs/articles
  Ноу-хау стохастика”
bg/articles/download/7160
  С ъ о б щ е н и е на 26. 02. 2014 г е връчен на г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, проект на Одитен доклад
Application/Docs/articles
  Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т т а
data/ufiles/files/articles/attachments
  1. Данни за възложителя. От "бългериън пропърти девелъпмънтс" еоод, еик 131318678
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
bg/articles/download/10074
  Доклад №0400111116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Държавна агенция „Технически операции за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
directory pic articles  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница