sites/default/files/files/data/timeseries
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
moduls/files/files
  Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
clients/233/files/files
  „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
web/files/files/3665/1502
  В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
web/files/files/1530/1104
  В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
sites/default/files/files/godina-2016/shumen_topnovini_bg/sedmica-15
  1. По пътя към паметник „1300 години България
web/files/files/629/536
  Георги Димитров – Kreston BulMar
web/files/files/1373/1059
  В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт
files/files/18-sou-2014
  Кмет на район „възраждане” /Савина Савова/ д о к у м е н т а ц и я
files/files/18-sou-old
  Кмет на район „възраждане” /Савина Савова/ д о к у м е н т а ц и я
files/files
  Наредба № н-3 от 18 февруари 2013 Г. За изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на европейския съюз
web/files/files/905/844
  В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпо
web/files/files/2048/1255
  Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
web/files/files/2047/1254
  Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазарта
web/files/files/2049/1256
  Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
sites/default/files/files/page
  Наредба №5 от 28 декември 2006 Г. За техническите паспорти на строежите
sites/default/files/files/godina-2015/topnovini_bg/sedmica-24
  З а п о в е д № гр. Шумен, г
files/files
  На рекламна агенция „д адвъртайзинг оод
web/files/files/5822/1623
  Закон за Здравното Осигуряване
uploads/files
  Представители на криб в съветите за сътрудничество към дирекциите „бюро по труда” по общини община ардино
web/files/files/1537/1111
  В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксо
files/filesToImport
  Лечение на артрозите Освобождаване от подпрагови болки, депресии и умора
sites/default/files/files/pages
  Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
moduls/files/files
  З а п о в е д на командира на сухопътните войски
uploads/files/files
  П р о г р а м а „Как се прави бизнес с Филипини, Виетнам и Индонезия“ 04 април 2016, понеделник, бск, София
sites/default/files/files
  Web Motion Ltd
sites/default/files/files/publications
  Код по продагро-2008 Наименование на позицията
web/files/files/660/568
  В сила от 14. 05. 2010 Наредба за Медицинската Експертиза
public/files/files
  Дф статус Глобал etfs
clients/133/files/files
  Ценова листа “C” в графата Каталожен № означава, че продуктът е от синия каталог
moduls/files/files
  Първа. Общи положения ч
sites/default/files/files/pages
  Термин Определение
sites/default/files/files/godina-2014/burgas_topnovini_bg/sedmica-49
  Програма на община поморие 2014 Г. 05. 12. 2014 г. / петък
sites/default/files/files/godina-2016/burgas_topnovini_bg/sedmica-08
  Програма 17 март, четвъртък, Откриване 19 часа "Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син"
web/files/files/926/864
  В сила след 19. 11. 2009 Писмо нап данъчно Третиране при Покупка на Вземане зддфл
web/files/files/967/923
  Решение за преосвидетелстване, съгласно което намалението на трудовата Ви работоспособност е определена на 90 и е пожизнена
drupal/sites/default/files/files
  European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (erih plus). Приложение : Предварителна програма
sites/default/files/files
  Web Motion Ltd
uploads/files
  Списък на местните органи на конфедерация на работодателите и индустриалците в българия /криб/ община ардино
sites/default/files/files/pages
  Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
web/files/files/1089/979
  Решение на Съда на Европейския Съюз 7 октомври 2010 година
clients/133/files/files
  Ребра и вериги за снегоутъпкващи машини everest
public/files/files
  Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла
sites/default/files/files
  Империя Онлайн е компания, разработваща собствени онлайн игри. Продуктите ни са локализирани на 24 езика, имат водещи позиции в над 30 държави и над 18 милиона потребители
sites/default/files/files/pages/Forms
  Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"
web/files/files/5769/1609
  Закон за Данък Върху Добавената Стойност
files/Files_2011_2012/Medici_Eng
  Accepted by Department Council Made by Assoc. Prof. Y. Koeva, md, PhD
public/files/files
  Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла
clients/30/files/files/meso
  Закон за храните
clients/133/files/files
  Стоманени въжета за лебедките на горски трактори
files/files
  "ip телефония"
  Евроатлантическата ориентация на българия
  Продуктивността е повишена чрез
  Егейските цивилизации
  Образованието и културата в шуменския край /1944 1958г
  Анализ на капиталовата структура
  ЗА” и „против” аец „Белене” и въздействието на медиите върху формиране на общественото мнение
  Организира се сравнително по-лесно, бързо и при най-малки капитални вложения
  Конкурс за хумористично-сатирични рисунки организатори
  Светът на викингите
  Тема #19. Ролята на великите географски открития за развитието на географската наука
web/files/files/5461/1588
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
files/files
  Отчетна единица: нч"Харманли 2001" Община Харманли счетоводен баланс към 31. 12. 2013 година
  Якаруда е малък градец, разположен в едно котловинно проширение в най-горното течение на р. Места. Релефът на община Якоруда е планински и полупланински обхващаща части от Рила и Западните Родопи
  1. Икономически и социални идеи в древноизточните общества в Антична Гърция и Древния Рим. Ант общество
  Те са създатели на организацията
moduls/files/files
  Тръжна документация
clients/236/files/files
  Предназначение, изисквания, видове Предназначение
files/files
  Товарни превози с автомобилен транспорт
sites/default/files/files/pages
  Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
files/files
  Програма за електрическа мобилност българия 2025 e-мобилността е една от основните възможности на утрешния бизнес
files/Files_2011_2012/Dentalna_II
  П р о г р а м а анатомия на нервна система, сетивни органи и топографска анатомия на глава ІІ курс дентална медицина, зимен семестър 2011/2012г. Седмица Лекции
files/files
  В какво се изразява процесът на християнизация на българската държава през втората половина на IX век ?
  Декларация
web/files/files/882/821
  Законодателството на Страните-Членки, Уреждащо Въпросите на Данъка Върху Оборота Обща Система на ддс: Единна База за Облагане.
files/files
  Предмет и задачи на дисциплината история на европейскта идея
files/Files_2011_2012/Dentalna_I/Prolet_2012
  Програма на лекциите и упражненията по анатомия и хистология
web/files/files/5465/1592
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/1911/1243
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/5453/1580
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/3436/1468
  Кодекс Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс в сила от 01. 01. 2006 г
files/files
  Корупцията в държавната и местната власт
web/files/files/1909/1241
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
files/files
  Густав Льобон Психология на тълпите
moduls/files/files
  Тарифа за таксите, които се събират от военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на министерството на отбраната
clients/67/files/files
  Програма Вие трябва да познавате следните текстове
sites/default/files/files/metadata
  Програма за мониторинг и оценка (emep) в рамките на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха
  Програма за мониторинг и оценка (emep) в рамките на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха
web/files/files/540/439
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите Ратифицирана със закон
files/files
  Вариант №1 – 11,70 лв
web/files/files/883/822
  Ддс терминология "Територия на страната"
web/files/files/2260/1318
  Закон за Акцизите и Данъчните Складове Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове
web/files/files/243/1425
  Регламент (ЕО) №1126 / 2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година
files/files
  Габровски камерен оркестър
  Агенция по обществени поръчки
sites/default/files/files/metadata
  Очаквана продължителност на живота на лицата на възраст 65 години по пол
sites/default/files/files/data/SDI
  Участие на населението на възраст 7 15 години в задължителното образование
files/files
  Няколко определени разстройства при хората са свързани с храненето и поведението непосредствено след него
sites/default/files/files/pages
  Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповед
files/files
  Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (оссе)
clients/192/files/files
  Основно училище "йордан йовков"
files/Files_2011_2012/Dentalna_I
  Програма по анатомия за студенти І курс дентална медицина зимен семестър на учебната 2011/ 2012
files/Files_2011_2012/Medici_I
  Програма за лекции и упражнения по анатомия за І медицински курс през първи зимен семестър на учебната 2010/2011 Г
moduls/files/files
  Първа. Общи положения ч
sites/default/files/files/pages
  Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
files/Files_2011_2012/Medici_II
  По Анатомия, хистология и ембриология
files/Files_2011_2012/Farmac
  Програма по Анатомия, хистология и ембриология, летен семестър 2011/12 г. І фармацевтичен курс
clients/126/files/files
  Иновативен модел за преодоляване на конфликтни ситуации родител- дете“ Цел и задачи на иновативния модел
web/files/files/2067/1274
  Писмо нап относно Прилагане на Международни Споразумения в Сферата на Социалнатасигурност ксо
files/files
  Реферат Значими природни и антропогенни ресурси за развитие на съвременния туризъм в България
sites/default/files/files/pages/Forms
  Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 година
files/files
  Су "Св. Климент Охридски" Факултет по математика и информатика
  Анализ на динамиките на заетите лица общо и безработицата общо за периода след 1993г
files/files/detski-ploshtadki
  Столична община район “възраждане”
files/files
  Пазара на енергийни напитки “
web/files/files/880/819
  Директива 2006/112/ео на Съвета от 28 Ноември 2006 год
files/files
  Управление на бизнес проект Бизнес план Магазин за дрехи „Мама, татко и аз”
sites/default/files/files/metadata
  Очаквана продължителност на живота при раждане по пол
  1. Показател: Разходи за пречистване на отпадъчни води
web/files/files/638/1010
  Редакция от 15. 03. 2011 Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските
clients/41/files/files
  Литература за втори клас българска литература елин пелин. Приказки
sites/default/files/files/metadata
  Дял на лицата на възраст 65 и повече години с риск от изпадане в бедност
web/files/files/3660/1497
  В сила след 30. 12. 2010 Указание нои обезщетения за Безработица – ксо и збдоо
clients/92/files/files
  Началник на руо стара загора степен на образование
clients/152/files/files
  За 2017 г. І. Приоритетни задачи, свързани с устойчивото развитие на музея
clients/88/files/files
  Утвърден със заповед №рд-298 от 11. 09. 2017 година на директора на оу „Г. Бенковски“
clients/236/files/files
  Предназначение, изисквания, видове: Предназначение на горивната система
web/files/files/1287/1028
  Kreston BulMar
public/files/files
  Съгласно изискванията на чл. 72, Ал. 2 От наредба №44, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла
web/files/files/637/545
  Наредба за Определяне на Видовете Работи, за Които се Установява Намалено Работно Време
clients/236/files/files
  Охладителната система е предназначена да
web/files/files/257/1050
  В сила от 01. 01. 2003 мсс 41 Земеделие
clients/41/files/files
  Предмет изпит, дата
clients/108/files/files
  Училищен учебен план
web/files/files/307/239
  Складова/стокова разписка за приемане/предаване на материални запаси
files/files
  „Ремонт на пътна мрежа и настилки на територията на община Земен по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Ремонт на пътна мрежа и настилки в населени места в община Земен – I група
  Техническо задание за проектиране
  Одобрявам димитър сотиров кмет на Община Земен
  Бизнес План На Хотел, Категория 4 звезди на Боровец със 160 легла, механа, кафе-сладкарница, боулинг зала, боулинг бар, ски гардероб
  Община габрово приложение 3 информация
web/files/files/564/463
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Република Беларус за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото Ратифицирана Със закон
web/files/files/538/437
  В сила от 04. 11. 1994 сиддо велико Херцогство Люксембург
clients/41/files/files
  Второ средно общообразователно училище „неофит бозвели”- гр. Варна
clients/88/files/files
  Училищен вестник Брой 21 22 декември 2017г. Министерство на образованието и науката
web/files/files/5314/1560
  Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица
web/files/files/3290/1467
  Кодекс на Труда в сила от 01. 01. 1987 г
sites/default/files/files
  На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, ал
web/files/files/468/373
  Закон за Данък Върху Добавената Стойност
web/files/files/69/193
  Закон за Данък Върху Добавената Стойност
files/files
  I модул: Организационно – структурни въпроси и планиране на строителното предприятие: Историческо развитие на строителното предприятие Като предприятие „Хидрострой “ гр. Сливен функционира от 1974 г. Настоящото дружество „Конструс”
moduls/files/files
  Заповед на командира на сухопътните войски
web/files/files/558/457
  В сила след 15. 12. 2005 сиддо обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия
files/files
  К олеж по Мениджмънт Търговия и Маркетинг София Курсов проект по Основи на Управлението
sites/default/files/files/pages
  Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни
clients/236/files/files
  1. Предназначение: Предназначение на кмм
files/files
  Община земен tехническо задание
moduls/files/files
  Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  Министерство на отбраната на република българия н а р е д б а за средномащабните и дребномащабните
web/files/files/1087/977
  В сила oт 31. 07. 2008 Писмо Данъчно и осигурително третиране на пфк зкпо зддс ксо
sites/default/files/files/publications
  Териториално статистическо бюро русе русе 2014 съдържание
clients/152/files/files
  Народно читалище „Христо Ботев-1869”, Калофер
clients/133/files/files
  Вакси цена лв. Вакси за алпийски ски
public/files/files
  Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла
files/files
  На тема проблеми при разбирането у децата при говорима и писмена реч children’s Comprehension Problems in Oral and Written Language
  Черноризец Храбър
clients/108/files/files
  Основно училище”васил левски” село тънково, общ. Несебър п л а н за заседанията на Педагогическия съвет
web/files/files/1566/1132
  Кодекс на Труда в сила от 01. 01. 1987 г
clients/192/files/files
  Основно училище "йордан йовков"
web/files/files/3810/1511
  Закон за акцизите и данъчните складове
files/files
  Задача 1: Каква е вероятността при хвърляне на 5 зара да се паднат
web/files/files/5454/1581
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
moduls/files/files
  Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
web/files/files/557/456
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Обединените Арабски Емирства за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите Ратифицирана със закон
sites/default/files/files/pages
  Приложение №3 ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услуги
web/files/files/963/919
  Писмо Преотстъпване на Корпоративен Данък за Дейност в Общини с Висока Безработица зкпо
sites/default/files/files/data/SDI
  Разпределение на товарните превози по видове транспорт
files/files
  Дипломна работа, публична администрация съдържание Увод 3 Глава първа 5
moduls/files/files
  Военно-географска служба
files/files
  Обществено-политическият конфликт в Полша през юли-август 1980г
web/files/files/5855/1629
  Закон за Данъците Върху Доходите на Физическите Лица
web/files/files/646/554
  Относно: Превръщане на Безсрочен Трудов Договор в Дог за Определен Срок
files/files
  Іі описание на предмета на поръчката и технически спецификации предмет на поръчката
web/files/files/629/536
  Георги Димитров – Kreston BulMar
sites/default/files/files/pages
  Верни отговори на играта с понятия, използвани в статистиката
web/files/files/412/299
  На алфа еоод по чл. 92 от зкпо за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък
clients/236/files/files
  1. Предназначение, изисквания, видове: Предназначение на горивната система
sites/default/files/files/metadata
  Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта
  1. Показател: Коефициент на демографско заместване
files/files
  Столична община район “възраждане”
files/files/konkurs_tereni_2014
  Конкурс по Заповед №СО15-рд-09-335 02. 2015 г на Кмета на со
web/files/files/2938/1373
  Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина в сила от 01. 07. 2004 г
web/files/files/6922/1657
  Наредба за дългосрочните командировки в чужбина
web/files/files/6923/1658
  Наредба за дългосрочните командировки в чужбина загл. Изм. Дв, Б
web/files/files/5418/1567
  Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица
web/files/files/1879/1212
  В сила oт 11. 02. 2011 Наредба за Пенсиите и Осигурителния Стаж
web/files/files/5461/1588
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
files/files
  Курсов проект по Числа на Ремзи
sites/default/files/files/oproachki/2015-09
  Публичен регистър на получените дарения в община перущица за периода 01. 01. 2015г до 31. 12. 2015г
sites/default/files/files/pages/135years
  Международна научна конференция „модерната статистика: нови предизвикателства за развитие“ 24-25 юни 2015 година, гр. София
sites/default/files/files/metadata
  Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия
web/files/files/6391/1645
  Кодекс за Социалнo Осигуряване Кодекс са Социално Осигуряване
web/files/files/1619/1157
  В сила oт 24. 06. 2011 Наредба за Продажбите с Касови Апарати
clients/152/files/files
  Национален музей „христо ботев”, калофер гостува с графични творби от своя фонд на военен клуб, кърджали
files/files
  Маркетингово изследване на пазара на вина предлагани от "Винарна Лясковец" ад
sites/default/files/files/data/SDI
  Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия
  Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия
sites/default/files/files/page
  Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър
moduls/files/files
  Министерство на отбраната на република българия н а р е д б а № от г
  Първа. Общи положения ч
  Министерство на отбраната на република българия
files/files
  Отчитане придобиването на материални дълготрайни активи
clients/41/files/files
  Второ средно общообразователно училище „неофит бозвели“ варна
files/files
  Количествено-стойностна сметка
web/files/files/2066/1273
  В сила oт 27. 03. 2006 Заповед нап указания за Прилагане на Глава 9 от допк ксо
sites/default/files/files/metadata
  1. Показател: Емисии в еквивалент на въглероден диоксид (CO2) на единица бвп кратко описание
files/files
  Информацинен
clients/24/files/files
  Основно училище “хрсто ботев“ – бургас
files/files
   уведомява своите клиенти, че:  31. 08. 2012 г., от 08. 30 ч до 12. 00 ч., поради извършване на  на съоръженията за доставка на електроенергия в община Габрово,  в районите на
sites/default/files/files/page
  Наредба №20 от 18 ноември 2016 Г. За съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти
clients/112/files/files
  Кодекс на работещите с деца в детска градина „мария момчева с. Градинарово община Провадия Въведение
files/files
  Железопътен транспорт в Испания Обща характеристика и развитие
sites/default/files/files/data/SDI
  Ниска степен на грамотност при четене на учениците
files/files
  Международно висше бизнес училище курсов проект оценка на конкурентноспособността на Grand Hotel Yantra V. Tarnovo
clients/105/files/files
  Програма по хореография за V клас /34 уч часа годишно/ задължителна програма
clients/133/files/files
  Ребра и вериги за снегоутъпкващи машини everest
web/files/files/5821/1622
  Закон за Здравното Осигуряване
files/files
  Дипломна работа на тема " Ролята на Европейския омбудсман за създаването на добра администрация " Съдържание
sites/default/files/files/data/SDI
  Индекс на гъстотата на животните
sites/default/files/files/pages
  Доклад за качеството на данните по структурна бизнес статистика за референтната 2007 година
clients/152/files/files
  Министерство на културата Кметство Калофер
web/files/files/3813/1512
  Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица резюме Закон за Данъците върху Доходите
web/files/files/407/286
  Справка-декларация
web/files/files/1446/1087
  Разяснение на нап данъчно Третиране на Лихва по Заем между Две Физически Лица зддфл
web/files/files/3022/1382
  В сила oт 13. 03. 2012 Разяснение нап осигуряване и Данъчно Облагане на Чужденци ксо зддфл
web/files/files/981/1073
  Писмо нап данъчно Облагане и Социално Осигуряване на Земеделски Производители зддфл и ксо
web/files/files/3645/1484
  Инструкция №1 от 1 Януари 2006 г за Прилагане на § 19в от Преходните и Заключителните Разпоредби на Закона за Здравното Осигуряване
uploads/files
  Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда №802-01-54, внесен от Министерския съвет на 10 2008 година
files/files
  Същност на инфлацията и видове
sites/default/files/files/metadata
  Доклад за качеството eu-silc 2010 българия софия, Декември 2011г. Съдържание 2
files/files
  Да се създаде демонстративна програма за моделиране на дек
clients/236/files/files
  1. Предназначение, изисквания, видове Предназначение на мазилната система
web/files/files/280/206
  123 Дебитно Известие
files/files
  Съдържание: 1/Резюме
directory web files  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница