files/documents
  Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
  Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
sites/default/files/documents/regulation
  Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
  Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
files/documents/D PBPZ Analiz zdr sas 2012
  Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
files/docs
  Обща характеристика на картите и плановете
sites/default/files/docs
  Програма за управление на дейностите по отпадъците
files/documents/Zdravni materiali
  Решение на Световната здравна организация. На този ден през 1882г немският микробиолог Роберт Кох обявява, че е изолирал бацила на туберкулозата
sites/default/files/documents/regulation
  Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
files/documents
  Европейска имунизационна седмица, 24-30 април 2016 г
  Наредба №13 от 30 декември 2003 Г
  Наредба №9 от 4 август 2006 Г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
  Закон за биологичното разнообразие
  Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
  Как да осигурим безопасност на склада по време на пожар
  Наредба №4 от 14. 10. 2002 г за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
sites/default/files
  София, 2011 г. Съдържание: част I
files/documents
  Петър Венцеславов Медарски
files/documents/Zarazni zabol 2014
  В сезона на грипа и противогрипните ваксини епидемиологична обстановка
files/documents
  Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция гр. В р а ц а
sites/default/files/documents
  Състояние на морската и речна индустрии в контекста на интегрираната морска политика
files/documents/Zarazni zabol 2014/zaraz zabol 2015
  2015г са регистрирани
files/documents
  Издаден от Комисията за регулиране на съобщенията
language/bg/uploads/files/documents__1
  Съдържание на брой 5, 2010-10-01 Уважаеми читатели
  Съюзен живот По-важни мероприятия на спб
assets/files/documents/Pokani
  Junior Achievement Bulgaria
files/documents
  Главна инспекция започна приемането на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
sites/default/files/documents
  Ценово предложение до Район „Централен”
sites/default/files/documents/publichnapokana
  Адрес за кореспонденция
system/files/Docs
  Договор № Д/2012 г., Проект № Д
files/docs/DFZ/os_2/214
  В помощ на земеделските стопани, които желаят да участват в мярка 214 „агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони
system/files/Docs
  М. Вуков, Л. Георгиева
  Професор Per-Henrik Groop, md, dmsc, frcpe
  Софийска опера и балет сезон 2014/2015 28 ноември 2014 г. ♦ 17. 30 ч
language/bg/uploads/files/documents__0
  Фотограф Мария Съботинова
files/docs
  Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
files/Documents
  Патент, издаден на Гите Йенсен и Кристиан Драпо
files/documents
  Наредба №30 от 29 декември 2005 Г
sites/events.itfglobal.org.congress/files/documents
  Хотел: Град: Брой нощувки
files/documents
  Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
  Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
web/files/documents/18
  Конкурсна категория: име на проекта
sites/default/files/documents/regulation
  Закон за устройството на черноморското крайбрежие в сила от 01. 01. 2008 г
files/documents
  Инструкция № iз-491 от 28 март 2007 Г. За експлоатацията на пожарната техника на национална служба "пожарна безопасност и защита на населението" – мвр
  Наредба №3 от 25 май 2009 Г. За аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища
  Наредба №24 от 2000 Г. За издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи загл. Изм. Дв, бр. 88 от 2007 Г
e-care/files/documents/pub
  Предизвикателства пред сътрудничеството индустрия-академия в Европа Елисавета Гурова, Карина Ангелиева, Резюме
files/documents
  Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата в сила от 01. 06. 1996 г
  Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
system/files/Docs
  Програма за специалност нервни болести 2016г. Въведение
files/documents
  Министерство на образованието и науката професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „никола стойчев”
Files/Docs
  За вас фермери
fce/001/0211/files
  Доклад за състоянието на националната сигурност на Република България е изготвен в изпълнение на т. 157 от Стратегията за национална сигурност на Република България
sites/default/files/docs
  План за действие
sites/default/files/documents/regulation
  Административнопроцесуален кодекс в сила от 12. 07. 2006 г
files/documents
  Чл. (Доп. Дв, бр. 67 от 2007 г.) Извънгабаритни са тези ппс или състав от ппс, на които поне един от размерите със или без товар е по-голям от стойностите по чл. Ч
AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/docs
  О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
files/documents
  Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба
  Чл. Целта е чрез спазване на нормите за допустими емисии да се предотвратят или ограничат емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници. Ч
  Законодателни несъответствия спъват работата на службите по трудова медицина
sites/default/files/documents/uslugiE_mail/geokartfond
  Списък на архивни планове на земеделски земи
system/files/Docs
  Закон за развитието на академичния състав в Република България. (15-30) Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
files/documents
  Закон за акцизите и данъчните складове в сила от 01. 01. 2006 г
  Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
files/documents/articles
  П ъ л н о м о щ н о долуподписаният/та егн: с л к. № изд на год от с постоянен адрес: в качеството си на
sites/smyadovo.gateway.bg/files/documents/2017-11
  Р е г и с т ъ р на паспортите за строежите в Община Смядово
sites/default/files/documents
  Отчет за дейността на бма за периода 26. 04. 2012 г. – 14. 05. 2013 г
uploads/files
  Агенция по обществени поръчки
files/documents
  Опасности и рискове за здравето на работещите
  Наредбазаредаи начинанакласифициране,опакованеи етикетираненахимични веществаи смеси
uploads/files/Docs
  Или Пътят на един алкохолик
files/documents
  Производствен стандарт за алтернативни средства за защита от корозия на товарни нефтени танкове или танкери за суров нефт
  Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №1 от 30 юли 2003 г
bg/assets/files/documents
  Програма bg 07 „инициативи за обществено здраве“
files/documents
  Тип этаж площ в кв м. Цена
  Закон за противодействие на тероризма обн. Дв бр. 103 от 27 Декември 2016г. Глава първа. Общи положения чл. (1) Този закон урежда противодействието на тероризма
  Наредба №4 от 14. 10. 2002 г за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
system/files/Docs
  Програма за провеждане на патронния празник
resources/files
  Васил Гарнизов между антропологията и фотожурналистиката
files/documents
  Българска служба за акредитация
  Наредба за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване
sites/default/files/documents
  Отчет за дейността на бма в периода 26. 05. 2015 г. 17. 05. 2016 г. Уважаеми дами и господа
  План за работа на бма през 2017 Г
sites/default/files/documents/publichnapokana
  1. „Консултантска агенция Аргус” оод с оферта рег. №99-138/21. 05. 2013 г на първо място
files/documents
  Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
sites/smyadovo.gateway.bg/files/documents/2017-01
  Р е г и с т ъ р на паспортите за строежите в Община Смядово
sites/default/files/documents
  Община Пловдив техническо предложение
  До Район “Централен” обр. №4 Община Пловдив ценово предложение
files/documents
  Приета с пмс №70 от 21. 03. 2011 г
language/bg/uploads/files/documents__1
  Тържествено честване на 25-годишнината от учредяването на Съюза на птицевъдите в България
files/documents
  Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия
re-came/files/documents/pub
  Информация за медиите европейска нощ на учените се провежда за трети път в България
sites/default/files/documentsapproval
  Цени на препоръчани пратки без предимство с „Известие за доставяне”- обратна разписка за международни препоръчани пратки „с предимство” и с „Известие за доставяне”
system/files/Docs
  Европейски стипендии
files/documents
  Издадена от Министерството на транспорта
  Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по сзо 2015)
sites/default/files/docs
  Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
files/docs
  О ф е р т а за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
files/documents
  Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия в сила от 17. 09. 2010 г
  Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите
files
  Решение за откриване на процедурата; Обявление за откриване на процедурата
  Решение за откриване на процедурата; Обявление за откриване на процедурата
sites/default/files/documents
  Ii образци на документи
files/documents
  Наредба №10 от 24 февруари 2004 Г
sites/default/files/docs
  Програма за управление на дейностите по отпадъците
files/Docu/Staz2009
  Летни младежки стажове, ловеч 2009 свободни стажантски позиции
files/Docu
  Списък на одобрените кандидатури за стажанти в институции
files/documents
  Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
files/useruploads/files/documentation
  Програма " околна среда 2007 2013 г."
files/docs
  Национален комитет по редките видове птици ф о р м у л я р
sites/default/files/docs
  З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбово
files/custom_files/files/documents/conferences
  Четвъртата международна конференция под названието knowledge for health
system/files/Docs
  На изследователския проект
files/docs
  Запознаването с картата се заключава в изясняване на основните характеристики, определящи нейната графическа точност, подробност, съвременност и в установяване на някои изходни данни от картата, които може да потрябват при работа с нея
files/documents
  Техническа спесификация на стоките подлежащи на доставка / период на доставка 12 месеца
sites/default/files/docs
  Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение
  Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници
files/documents
  Издадена от Министерството на транспорта
  Чл. Допълнителните възнаграждения по чл. 1 са с постоянен и с непостоянен характер. Ч
  Отчет на техниката от националното стопанство приета с пмс №70 от 19. 03. 2001 г
files/document
  Заповед №99/ 27. 07. 2016г
files/documents
  Инструкция №4 от 16 юли 2010 Г. За противоградовата защита в република българия в сила от 27. 07. 2010 г
files
  Съюз на учените в българия национална борса за интелектуални продукти
files/documents
  Приета с пмс №388 от 30 декември 2015 г
files/doc
  Решение на комисията Издания
  Програма а п р и л 02. 04 (неделя)
sites/smyadovo.gateway.bg/files/documents/2018-01
  Доклад до Съвета по чл. 64а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Смядово през 2017 година
sites/default/files/documents/regulation
  До министерскиЯ съвет на Република България д о к л а д от
files/document/old
  Гори с висока консервационна стойност
files/documents
  Министерство на земеделието и горите наредба no 7
sites/default/files/docs
  "Ремонт на спортна зала и игрище в гр. Гълъбово, Община Гълъбово"
language/bg/uploads/files/documents__1
  С резолюция 63/209 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2008 г., 2011 г бе обявена за Международна година на химията
sites/default/files/docs
  Изх.№48-00-25/10. 09. 2015г. До упълномощените представители на парламентарно представените
files/documents
  Наредба №8 от 28 октомври 1986 Г. За хигиенните норми за лазерни лъчения
  Закон за министерството на вътрешните работи
  Наредба №2 от 17 януари 2001 Г. За сигнализация на пътищата с пътна маркировка
sites/civilreg.mod.bg/files/documents
  Утвърждавам: командир на военно формирование 24900
sites/default/files/documents
  П у б л и к а б ъ л г а р и я о б щ и н а ц е н о в о, о б л а с т р у с е заповед № рд 11 038 от 12. 04. 2013г с. Ценово Във връзка с изпълнението на приетата от Общински съвет Ценово годишна програма
files/documents
  Инструкция за физическо натоварване на работещите и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси
files/document
  Васил Карагьозов
  Министерство на земеделието, храните и горите софия югоизточно държавно предприятие дп сливен тп „държавно горско стопанство средец”
sites/default/files/documentsavailablepositions
  Конкурсната комисия, назначена със заповед № рд 09-447/13. 04. 2016 г на министъра на образованието и науката, реши
files/document
  Министерство на земеделието, храните и горите „югоизточно държавно предприятие” дп сливен тп държавно горско стопанство сливен
sites/default/files/docs
  До община гълъбово
bg/assets/files/documents
  Програма bg 07 „инициативи за обществено здраве“
files/documents
  Обн. Дв бр. 95 от 1 Декември 2009г
  Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
files/documents/Proceduri 2012/Proc 45
  Закон за здравето
sites/default/files/docs/blanki
  Д е к л а р а ц и я за картотекиране по реда на нрпж
files/documents
  Закон за генетично модифицирани организми в сила от 01. 06. 2005 г
  Наредба №3 от 16 юли 2009 Г
files/docs
  Характеристика на топографските елементи
files/documents
  Наредба №30 за технически надзор на котли с високо налягане
  Как да се предпазим от електрически ток по време на работа
  Инструкция №3 от 18 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия
  Отчет на български граждани и техника за мирно и военно време
  Инструкция № вп-5400 от 22 октомври 2009 Г. За условията и реда за носене на служебно оръжие от военнослужещите и цивилните служители по служебно правоотношение от служба "военна полиция"
  Чл. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на мобилизация на военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал
  Чл. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за планиране на граждански ресурси за отбрана. (2) Планирането на граждански ресурси за отбрана е система от
sites/default/files/docs
  Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от
files/documents
  Закон за здравето в сила от 01. 01. 2005 г
  Отчет на обввпи; транспортиране на обввпи с автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт
language/bg/uploads/files/documents__0
  Интериорна врата –вътрешна за самостоятелен обект в сграда врата с основно предназначение осигуряване на преход между две съседни помещения; Основна (входна) врата на жилище
files/documents/Proceduri 2012/Proc 32
  Решение за съдебна регистрация (копие) Лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия(копие)
files/documents
  Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията
files/documents/D PBPZ Analiz zdr sas 2012
  Приложение №4 Диспансерно наблюдение на децата през 2010/2011 година
files/documents
  Н а р е д б а №7 от 25 май 1992 г. За хигиенните изисквания за здравна
  Наредба №20 от 24 ноември 2006 Г
files/doc
  На основание на Заповед №4/04. 04. 2006 на Директора на нцт комисия в състав: Председател: д-р Светлана Байчинска театровед
files/document
  Тп „държавно горско стопанство – бургас”
  Дп сливен тп „държавно горско стопанство бургас
sites/default/files/documents
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община ценово за
sites/default/files/docs
  Програма околна среда 2007-2013 г. Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие
  Рег.№ в мк град / село
files/documents
  Правилник за устройството и дейността на националния център по радиобиология и радиационна защита
files/document
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал
sites/catip.mod.bg/files/docs
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 20. 02. 2018 до 16. 02. 2018 година
  21 август 2017 година
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 28. 05. 2018 до 01. 06. 2018 година
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 27. 08. 2018 до 31. 08. 2018 година
sites/default/files/documents/Budjet
  Разпределение на бюджета на Агенция по геодезия, картография и кадастър за 2014 г лева
files/documents
  Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра в сила от 17. 02. 2012 г. Обн. Дв бр. 14 от 17 Февруари 2012г. Глава първа. Предмет и обхват ч
files/document
  Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен държавно ловно стопанство „граматиково”- тп
  Партида в регистъра на обществените поръчки
sites/default/files/docs
  З а п о в е д №236 28. 03. 2014 г гр. Гълъбово
  П р о г р а м а за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Гълъбово за 2018 г. І. Общи положения годишната програма
files/documents
  Главна инспекция по труда
sites/default/files/docs
  Време и място Кратко описание Организатори Празник 06. 01. 2018 г яз.„Розов кладенец”
files/documents
  Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
files/document
  Териториално поделение държавно горско стопанство гр. Чирпан
  У с л о в и я за провеждане на открит конкурс
sites/default/files/docs
  Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение
files/documents
  Инструкция №1 от 16 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения
  Издадена от Министерството на вътрешните работи
files/document
  Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен държавно ловно стопанство „граматиково”- тп
  Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен държавно ловно стопанство „граматиково”- тп
sites/catip.mod.bg/files/docs
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 06. 08. 2018 до 18. 08. 2018 година
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 18. 06. 2018 до 22. 06. 2018 година
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 03. 09. 2018 до 07. 09. 2018 година
  06 ноември 2017 година
  11 септември 2017 година
files/documents
  Наредба №8 от 11 май 2012 Г. За условията и реда за защита на горските територии от пожари
web/files/docs
  Списък на служителите, запознати с утвърдения график за използване на платените годишни отпуски за 2011 год
  Адресат/и: всички служители на Фирма оод
files/documents
  Наредба за опазване на околната среда в морските води в сила от 30. 11. 2010 г
files/documents/Proceduri 2012/Proc 17A
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – враца
files/documents
  Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
esf-0025/files
  За участие в обществена поръчка открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001 3
files/document
  Търг с тайно наддаване за продажба на добита находяща се на територията на юидп сливен, тп длс „Тополовград”, открит с моя заповед № рд-10-132/03. 08. 2017г., след като прецених констатациите и решенията на комисията като правилни и
sites/default/files/documents
  Образец №2 предложение за изпълнение на поръчката
sites/default/files/docs
  Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници
files/documents/articles
  Образец п ъ л н о м о щ н о
files/document
  Министерство на земеделието и храните „ югоизточно държавно предприятие” дп – гр. Сливен тп „държавно горско стопанство звездец”
files/documents/articles
  Решение за покриване на загуба от предходни години; Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството
files/document
  Съдържание I. Възложител II. Обект, предмет на поръчката III. Условия на които да отговарят участниците IV. Срок на валидност на офертите
files/documents
  Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 Г. За строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
directory ~ulibirog files  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница