Дирекция “изпълнителна агенция испа”Дата14.11.2018
Размер162.5 Kb.

М
ИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОИСТВОТО

дИРЕКЦИЯ “изПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ИСПА”


ОБЯВА ЗА ТЪРГ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Избор на Изпълнител на строителни работи по проект “Защита на речните и морски брегове срещу ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси.”

Укрепване брега на река Дунав, зони I, ІІ, ІІІ – Кутово, Горни/Долни Цибър и Черковица


 1. Номера на търговете

BG 98.10-07.I.01; BG 98.10-07.II.01; BG 98.10-07.III.01

 1. Процедура

Международен открит търг

 1. Финансиране

Рамково заемно споразумение F/P 1324 (1999) с Банка за Развитие на Съвета на Европа

 1. Възложител по търга

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Изпълнителна агенция ИСПА

ПОДРОБНОСТИ ПО ДОГОВОРА

 1. Вид на договора

Договор за строителни работи според условията на ФИДИК, 4-то издание от 1991 с изменения и според условията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 1. Описание на договора

Строителен работи на обект “Укрепване брега на река Дунав, зони I, ІІ, ІІІ – остров Кутово, Горни/Долни Цибър и Черковица”. Следните видове строителни работи трябва да бъдат включени: подготвителни работи, почистване на строителната площадка, на технологични пътища, изкопни работи и изграждане на каменно-насипни напречни и надлъжни брегоукрепителни съоръжения.
 1. Номера и заглавия на лотовете

 • BG 98.10–07.I.01, ЛОТ 1: Укрепване брега при зона I – остров Кутово, km.799500÷km.803500

 • BG 98.10–07.II.01, ЛОТ 2: Укрепване брега при зона II – Горни и Долни Цибър, km.713000 ÷ km.722000

 • BG98.10–07.III.01, ЛОТ 3: Укрепване брега при зона III – Черковица – Загражден km.600000 ÷ km.631500

 1. Максимален бюджет

Максималният разполагаем бюджет за всички договори за строителство е до € 5 800 000 комбинирано за всички проекти. Приблизителната стойност по отделни лотове е както следва:

Лот 1 – € 1 000 000; Лот 2 – € 2 800 000; Лот 3 – € 2 000 000

 1. За всеки лот, за които се представя оферта, трябва заедно с офертата да бъде внесена банкова гаранция за участие, както следва:

 • Лот 1 – Остров Кутово € 12,000

 • Лот 2 – Горни и Долни Цибър € 34,000

 • Лот 3 – Черковица – Загражден € 24,000

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

 1. Условия за участие в търга

Участието е разрешено, при равни условия, за всички нации.

Изискванията за приемливост са посочени в Тръжното досие. 1. Участие

Оферентът може да участва само в една оферта (до 2 Лота), било като самостоятелен участник, било като партньор в Консорциум / гражданско-партньорски сдружения (JV), за изпълнението на договора предмет на тръжната процедура. Представянето или участието на Оферента в повече от една оферта ще доведе до дисквалифициране на всички онези Оференти, които са свързани с него. Една и съща фирма може да участва само като под-изпълнител в различни оферти, ако това оправдано в пазарните условия.

Възложителят си запазва правото да дисквалифицира който й да било Консорциум/JV или един или повече от предложените членове на Консорциума / JV, или който и да било под-изпълнител, в случай че същите не отговарят на критериите за участие. 1. Брой на заявленията за участие

Оферентите могат да оферират за не повече от 2 лота.

 1. Основания за дисквалифициране

Оферентите ще бъдат считани за несъответстващи на условията за участие, в случаите ако:

 1. Те са в банкрут или ликвидация, ако има съдебно производство срещу тях, ако са влезли в отношения с кредитори, ако са прекратили предмета на дейностите си, или ако са в каквато и да било аналогична ситуация, произтичаща от предприети сходни процедури, съгласно националното законодателство и нормативна уредба.

 2. Те са обект на предприети съдебни действия по обявяване на банкрут, на ликвидация, обект на предприети съдебни действия от страна на кредитори или каквато и да било аналогична ситуация, произтичаща от предприети сходни процедури, съгласно националното законодателство и нормативна уредба.

 3. Те са били обвинени в престъпление, касаещо професионалното им поведение и има влязло в сила съдебно решение, което не подлежи на обжалване.

 4. Те са виновни по сериозно обвинение (касаещо професионалното им поведение) и доказано от Възложителя по неоспорим начин.

 5. Те не са изпълнили задълженията си по изплащане на социални осигуровки в съответствие с правната уредба в страната, в която са регистрирани.

 6. Те не са изпълнили задълженията си по изплащане на данъци в съответствие с правната уредба в страната, в която са регистрирани.

 7. Те са виновни за представяне на невярна информация, изискана от Възложителя като условия за участие в търга.

 8. Те са били обявени за нередовна страна по друг договор, сключен с Възложителя или по друг договор, финансиран със средства на Общността.

 9. Те попадат в която й да било от ситуациите, изброени в Етичните Клаузи във връзка с търга или договора.

Оферентите трябва да удостоверят чрез писмена клетвена декларация от техните представители, че никоя от ситуациите от 1 до 9, изброени по-горе, не се отнасят до тях.

Оферти могат да бъдат внесени и от гражданско-партньорски сдружения (JV), но същото JV трябва да участва за всички оферирани Лотове.

Изискванията за съответствие се отнасят, допълнително към всички партньори в Консорциума/JV, всички под-изпълнители и всички доставчици в офертата, като допълнение към техните собствени документи и сертификати. Ето защо оферентите трябва да представят в техните оферти документи и сертификати удостоверяващи, отнасящи се до:

 1. Всеки партньор в Консорциума /JV;

 2. Всеки под-изпълнител, осигуряващ повече от десет процента от работите;

 3. Всеки доставчик, осигуряващ повече от десет процента от работите.

Всички доставки и материали, които ще бъдат доставени според договора, трябва да включват документ за доставка посочващ мястото на произход и сертификат за произход.

За нуждите на гореизложеното “произход” означава мястото където материалите и/или оборудването са добити, натрупани, създадени, произведени или сглобени и/или чий услуги са били използвани.

Тази тръжна процедура се провежда на базата на честно и открито състезание между участниците, според условията на Директивите на ЕС за тръжни процедури за строителни договори. Всяка фирма, която има подпомагане от държавата, държавни помощодатели или други организации ползващи обществени фондове, било то като директно финансово подпомагане или чрез облагодетелствуване от връзки с персонала, оборудване, доставки или финансиране чрез преференциални тарифи, няма да бъдат разглеждани като съответстващи на условията. Всеки оферент, за които оценителната комисия е приела, че се ползва от нечестно предимство пред другите фирми участващи в тъга, въз основа на някаква дотация от публични фондове, може да доведе до неговото отхвърляне.УСЛОВЕН ВРЕМЕВИ ГРАФИК

 1. Условна дата за започване на договора

Януари 2005
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Критерии за подбор

Минимални критерии за подбор за индивидуален оферент са:

 • Оферентът трябва да е регистрирана фирма или физическо лице в състояние да извърши описаните конкретни строителни работи.

 • Персоналът на отговорни позиции трябва да има поне 8 годишен опит в изпълнението на обекти от сходен тип и доказани квалификации, съответствуващи на заеманата длъжност по изпълнение на подобни на този проект строителни работи.

 • Оферентът трябва да има минимален среден годишен оборот за последните 3 години, отнесено към всяка една от 3-те Зони:

Лот 1, “Остров Кутово” – € 3,000,000

Лот 2, Горни и Долни Цибър” € 8,400,000

Лот 3, ЧерковицаЗагражден” € 6,000,000

Когато се подават Оферти за повече от 1 Лот, стойността за изискваният оборот ще се получи като сума от по-горе посочените стойности за тези два Лота, за които се кандидатствува. Оферентите трябва да знаят, че ако имат сключени действащи договори с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, към сумата за изисквания среден годишен оборот се добавя допълнителна сума равна на три пъти стойността на текущия договор с МРРБ. • Действителната годишна печалба (включваща всички административни и финансови разходи, а също и планираните амортизации, но без допълнителните разходи както и приходи под формата на данъци) на Оферента трябва да бъде положителна поне за две от предшествуващите три години.

 • При положение, че Оферентът спечели настоящия договор, предвиждана стойност на общо изпълняваните договори със МРРБ за настоящата и следващата финансова година не трябва да надвишава 30%.

 • Оферентът трябва да докаже, че е в състояние да изпълни поне 60% от стойността на договора за строителство като строителни работи чрез собствени средства, като под това се подразбира, че той трябва да разполага с изискващите се техническо оборудване, строителни материали и човешки ресурси, които са необходими да демонстрира, че може да изпълни такъв процент от Договора за строителство. Той може да разчита на обявените Подизпълнители за изпълнението на остатъка от строителните работи, които не са партньори в консорциума или смесеното дружество. Все пак Оферентът трябва да може напълно да финансира цялостното изпълнение на строителните работи със собствените си възможности.

 • Оферентът трябва да има достъп до банков кредит или да ползува други облекчени финансови условия, които са в състояние да му осигурят изискващия се финансов поток за цялото времетраене на договора. Във всички случаи стойността на банковия кредит трябва да надхвърля един милион Евро за един договор и два милиона Евро за два договора.

 • Оферентът трябва да има успешно изпълнени поне три обекта от подобен тип като строителни работи, обща стойност и сложност сравнима със работите по настоящия договор, през последните пет години. Възложителят си запазва правото да изиска копия от съответните сертификати за заключително пускане на обекта в експлоатация, подписани от ръководителите на проекта и Възложителя за съответните обекти.

 • Оферентът трябва да покаже, че едно минимално ниво на заетост ще бъде създадено в резултат на този договор като една част ще е за местните жители от общините на чиято територия се изпълнява обекта, като пряка последица от изпълнението на проекта, както е показано в таблицата по-долу. За пряка заетост ще бъде считана създаването на оперативния персонал на площадката включително от управлението и включването на квалифицирани и неквалифицирани работници, наемани пряко от Изпълнителя или от неговите Подизпълнители, но няма да се счита за заетост, създаваната по неговата собствена верига на снабдяването и материалното обезпечаване.


Минимално създавана заетост в човеко-години

Минимално създавана заетост в човеко-години за местните жители

Лот 1 – Остров Кутово

16

8

Лот 2 – “Горни и Долни Цибър”

30

15

Лот 3 – “Черковица – загражден”

20

10


Минималните квалификационни критерии за оференти, които са консорциуми или смесени дружества включват:

 • Всички партньори в смесеното дружество трябва да са регистрирани по закона фирми или физически лица, способни да извършват определените строителни работи или части от тях.

 • Персоналът на отговорни позиции трябва да има поне 8 – годишен опит в изпълнението на обекти от сходен тип и доказани квалификации, съответствуващи на заеманата длъжност по изпълнение на подобни на този проект строителни работи.

 • Водещият партньор в консорциума трябва да има минимален среден годишен оборот през последните три години на стойност поне 2 пъти стойността на договора, за който кандидатства.

Когато се подават Оферти за повече от 1 Лот, стойността за изискваният оборот ще се получи като сума от по-горе посочените стойности за тези два Лота, за които се кандидатства.

Участниците в смесеното дружество, когато се разглеждат като цяло трябва да имат общо среден годишен оборот за последните три години на стойност поне както е посочено по-долу:Лот 1, Остров Кутово – € 3,000,000

Лот 2, Горни и Долни Цибър – € 8,400,000

Лот 3, ЧерковицаЗагражден € 6,000,000

Когато се подават Оферти за повече от 1 Лот, стойността за изискваният оборот ще се получи като сума от по-горе посочените стойности за тези два Лота, за които се кандидатствува. Оферентите трябва да знаят, че ако имат сключени действуващи договори с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за да се изчисли изискващия се среден годишен оборот към сумата се добавя допълнителна сума равна на три пъти стойността на текущия договор с МРРБ. • Действителната годишна печалба (включваща всички административни и финансови разходи, а също и планираните амортизации, но без допълнителните разходи както и приходи под формата на данъци) на Водещия партньор в сдружението трябва да бъде положителна поне за две от предшествуващите три години.

 • При положение, че смесеното дружество спечели настоящия договор, предвиждана стойност на общо изпълняваните договори със МРРБ за настоящата и следващата финансова година не трябва да надвишава 30%.

 • Водещият партньор в сдружението или консорциума трябва да има способността да изпълни поне 40% от стойността на договора за строителство като строителни работи със собствените си възможности.

 • Всеки партньор в сдружението или консорциума (не се отнася за Водещия партньор) трябва да може да изпълни поне 10% от стойността на договора за строителство със собствени средства.

 • Водещият партньор трябва да има достъп до банков кредит или да ползува други облекчени финансови условия, които са в състояние да му осигурят изискващия се финансов поток за цялото времетраене на договора. Във всички случаи стойността на банковия кредит трябва да надхвърля един милион Евро за един договор и два милиона Евро за два договора.

 • Водещият партньор трябва да има успешно изпълнени поне два обекта от подобен тип като строителни работи, обща стойност и сложност сравнима със работите по настоящия договор, през последните пет години, когато кандидатствува за този Договор. Възложителят си запазва правото да изиска копия от съответните сертификати за заключително пускане на обекта в експлоатация, подписани от ръководителите на проекта и Възложителя за интересуващите го обекти.

 1. Отделните участници в сдружението трябва да имат помежду си успешно завършени поне три 3 проекта от подобен тип като строителни работи, обща стойност и сложност сравнима със работите по настоящия договор, през последните пет години, когато кандидатствуват за този Договор. Възложителят си запазва правото да изиска копия от съответните сертификати за заключително пускане на обекта в експлоатация, подписани от ръководителите на проекта и Възложителя за интересуващите го обекти

  .


 • Оферентът трябва да покаже, че едно минимално ниво на заетост ще бъде създадено в резултат на този договор като една част ще е за местните жители от общините на чиято територия се изпълнява обекта, като пряка последица от изпълнението на проекта, както е показано в таблицата по-долу. За пряка заетост ще бъде считана създаването на оперативния персонал на площадката включително от управлението и включването на квалифицирани и неквалифицирани работници, наемани пряко от Изпълнителя или от неговите Подизпълнители, но няма да се счита за заетост, създаваната по неговата собствена верига на снабдяването и материалното обезпечаване.Минимално създавана заетост в човеко-години

Минимално създавана заетост в човеко-години за местните жители

Лот 1 – Остров Кутово

16

8

Лот 2 – “Горни и Долни Цибър”

30

15

Лот 3 – “Черковица – загражден”

20

10

Оферти, подавани от компании, които са партньори от две но не повече от три фирми и образуват смесено дружество или консорциум трябва допълнително да изпълняват следните изисквания:

 • Офертата трябва да включва цялата изискваща се информация за всеки един участник в смесеното дружество или консорциума, а също и всички данни в резюме за изпълнени строителни обекти от Оферента.

 • Офертата трябва да бъде подписана по начин, по който законово се обвързват всички отделни участници. Виж “Образец на Офертата”, Том 1, Секция 2 от тръжните книжа.

 • Един от участниците трябва да бъде определен като Водещ Партньор, който да е отговорен за изпълнението на договора и това назначение трябва да бъде потвърдено чрез представянето на Пълномощни, носещи подписи от законово упълномощените лица, представящи всички индивидуални партньори.

 • Офертата трябва да включва предварително споразумение или писмо за изразяване на намерение, което да постановява че всички партньори в дружеството ще бъдат отговорни пред закона, съвместно или поотделно за изпълнението на договора и че Водещият партньор ще бъде упълномощен да поема задължения и да получава инструкции за и от името на всеки или всички останали участници и че изпълнението на договора, включително плащанията, ще бъде отговорност на Водещия партньор.

 • Всички участници в смесеното дружество или консорциума трябва да бъдат законово обвързани да останат партньори в дружеството за целия период за изпълнение на Договора.

 1. Критерии за възлагане на договора

Както е указано в тръжното досие.
ПОДРОБНОСТИ по търга

 1. Краен срок за закупуване на тръжни документи

17:30 ч. местно време, 20Септември 2004г.

 1. Краен срок за внасяне на офертите

12.00 ч. местно време, 25 Октомври 2004г.

Оферти, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани!

 1. Как могат да бъдат получени тръжните документи

Кандидатите могат да получат тръжните книжа на посочения адрес:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 17-19, 1202 София, България

Изпълнителна Агенция ИСПА, ет.4, стая 415

Тел: +359 2 9405200; факс: +359 2 988 15 41

Лице за контакти: г-жа Йорданка Стоянова, Директор

Тръжното досие за всички лотове може да бъде получено срещу заплащане на не възстановима такса в размер на равностойността на 400 Евро (освободена от всякакви банкови удръжки, т.е. нетната стойност на € 400), преведена по банковата сметка на МРРБ:


Банковата сметка на която трябва да бъде извършено плащането е:

Българска Национална Банка, София, България

сметка № 3000166300 ( лева)

БИН: 6301301124; банков код: 66196611; SWIFT: BNBGBGSF

Титуляр: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

В искането за получаване на тръжните книжа да се напише изрично: Искане за тръжни документи за Строителни работи за обект “Укрепване на брега на река Дунав – зони I, ІІ, ІІІ – Кутово, Горни/ Долни Цибар и Черковица”.

Плащане в брой не се приема. Тръжното досие може да бъде получено лично или изпратено по куриер, при искане от страна на оферента. Всички разходи за покриване на куриерската услуга ще бъдат поети от оферента, като куриерската фирма ще използва клиентския номер на оферента.

Офертите трябва да бъдат представяни, като се използва стандартната форма, включена в Тръжните Документи. Форматът и заложените инструкции трябва да бъдат стриктно спазвани. 1. Работен език

Всяка писмени кореспонденция по тази тръжна процедура и договорът трябва да бъдат на английски език.

 1. Правна основа

Въпросите, касаещи тази тръжна процедура са в съответствие със Директивата на Европейската комисия за международните търгове.

В случай на несъответствие в тълкуванието между английската и българската версия на обявата, английската версия има превес. Българската версия на обявата има само информативен характер.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница