Дирекция на Природен парк Русенски ЛомДата01.08.2018
Размер34.5 Kb.

ОБРАЗЕЦ!

ДО

Дирекция на Природен парк

Русенски Лом

Бул. Скобелев 7

Русе 7000

ОФЕРТА


за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка

„Маркиране и последващо проследяване на целевите видове египетски лешояд, черен щъркел и бухал”

От .....................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление ............

регистрирано по ф. д. № ...... / ...... г. на ...... окръжен съд,

(или вписано в Търговския регистър при агенцията по вписванията с ЕИК ...... )

представлявано от ......

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


С настоящото отправяме оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс, с предмет:

Маркиране и последващо проследяване на целевите видове египетски лешояд, черен щъркел и бухал.


……………… е специализирано в извършването на …………………………………..... дейности,

като в предмета му на дейност са включени:

.....................................................................................................................................................

Поръчката ще бъде изпълнена, както следва: ......

.....................................................................................................................................................

Срок за изпълнение на услугата ………………………………

Предлаганата от нас цена е посочена в плик "Предлагана цена" - неразделна част от офертата.

Срока на валидност на офертата е ………………………….


При изпълнението на услугата/поръчката ще се придържаме точно към указанията на възложителя, съгласно документацията за участие.
Към настоящата оферта са приложени:

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

 2. Плик с ценова оферта;

 3. Техническа оферта;

 4. Копие на удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице;Копие на документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство;

 5. Удостоверения от НАП за липса на задължения;

 6. Декларация за липса на задължения;

 7. Информация за общия оборот на дейност през последните три години - Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните години, включително стойностите, период на изпълнение и бенефициенти.

 8. Доказателства за опит в маркирането и последващото проследяване на птици не по малко от 4 години;

 9. Доказателства за възможност за лечение и възстановяване на бедстващи и или ранени птици;

 10. Доказателства за налични служители/екип с магистърска образователна степен в областта на биологията, екологията минимум 3 с опит повече от 5 години за изследване на лешоядните птици, удостоверени с диплом и автобиография.

 11. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП;

 12. Препоръки и Референции.

Дата: ...... С уважение: ......

Гр.: ......Страница отПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница