Директива №2000/62/ео на европейския парламент и на съвета от 10 октомври 2000 годинаДата22.07.2016
Размер65.23 Kb.
ДИРЕКТИВА № 2000/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 10 октомври 2000 година
за изменение на Директива № 96/49/ЕО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с транспорта на опасни товари по релсов път

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71, параграф 1, в) от него,
като взеха предвид предложението на Комисията1,
като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет2,
след консултации с Комитета на регионите,
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора,3
като имат предвид, че:


 1. Директива № 96/49/ЕО4 съдържа преходни разпоредби, които остават валидни до 1 януари 1999 г., за да позволят приключването на част от работата по стандартизирането, извършвана от Европейския комитет по стандартизация (CEN), на резервоарите и цистерните; тази работа все още не е приключила.
 1. Транспортното оборудване, обхванато от изключението, предвидено в член 5, параграф 2, в) от Директива № 96/49/ЕО трябва да бъде по-добре дефинирано.
 1. За да се позволи на държавите-членки да ползват за определен срок железопътни вагони и цистерни, които не отговарят на нова разпоредба в приложението към Директива № 96/49/ЕО, трябва да се включи преходна разпоредба, която да обхваща железопътните вагони и цистерни, конструирани на или след 1 януари 1997 година и използвани изключително за национален транспорт.
 1. Крайните срокове, заложени в член 6, параграф 4 от Директива № 96/49/ЕО по отношение на определени видове оборудване трябва да бъдат отложени; определянето на въпросното оборудване и на най-късната дата за прилагането на Директива № 96/49/ЕО трябва да се извърши в съответствие с процедурата, предвидена в член 9 от нея.
 1. Изключенията, предвидени в член 6, параграфи 9, 11 и 14 от Директива № 96/49/ЕО трябва да бъдат в съответствие с процедурата, предвидена в член 9 от нея.
 1. Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, трябва да бъдат приети в съответствие с Решение № 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., определящо процедурата за упражняване на правомощията по прилагане, възложени на Комисията.5
 1. Необходимо е да се определят условията, които трябва да бъдат изпълнени, преди дадена операция да може да се разглежда като ad hoc транспортна операция.
 1. Директива № 96/49/ЕО трябва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
Член 1

Директива № 96/49/ЕО се изменя както следва:
 1. в член 5, параграф 2, в) думите “експлоатационна температура на материала, предназначен… “ се заменят с : “експлоатационна температура на материалите, използвани за пластмасови опаковки, цистерни и тяхното оборудване, предназначено…”
 1. Член 6 се изменя както следва:

а) параграф 3 се изменя както следва:

“3. В рамките на тяхната територия държавите-членки могат да разрешат използването на вагони, конструирани преди 1 януари 1997 г., които не отговарят на настоящата директива, но са били конструирани в съответствие с националните разпоредби, които са били в сила към 31 декември 1996 г., при условие, че тези вагони се поддържат на необходимото ниво на безопасност.


Цистерни и вагони, конструирани на или след 1 януари 1997 г., които не съответстват на приложението, но са били конструирани в съответствие с изискванията на настоящата директива, които са били приложими към датата на тяхното конструиране, могат да продължат да бъдат ползвани за национален транспорт до дата, определена в съответствие с процедурата, предвидена в член 9.”;
б) в параграф 4 се заменя както следва:

 • в първото изречение думите “31 декември 1998 г.” се заменят с “30 юни 2001 г.”, а във второто изречение “1 януари 1999 г.” се заменят с “1 юли 2001 г.”

 • Добавят се следните алинеи:

“Датите 30 юни 2001 г. и 1 юли 2001 г. се отлагат за резервоарите и цистерните, за които няма подробни технически изисквания, или за които в приложението не са били добавени достатъчно препратки към подходящите европейски стандарти.


Резервоарите и цистерните, посочени в алинея 2 и най-късната дата за прилагането на настоящата директива по отношение на тези резервоари и цистерни, се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 9.”;
в) Параграф 9 се заменя със следното:
“9. При условие, че не по-късно от 31 декември 2002 г. или до две години след последната дата на прилагане на изменените версии на приложението към настоящата директива, държавите-членки подадат до Комисията предизвестие, те могат да приемат по-малко строги разпоредби от съдържащите се приложението по отношение на транспорта в рамките на тяхната територия, но само за малки количества от определени опасни товари, и с изключение на веществата със средни или високи стойности на радиоактивност.
Изключенията се прилагат без дискриминация.
Независимо от горното, държавите-членки могат, при условие, че подадат до Комисията предизвестие, по всяко време да приемат разпоредби, подобни на разпоредбите, приети от другите държави-членки във връзка с настоящия параграф.
Комисията проверява дали условията, предвидени в настоящия параграф, са били изпълнени и решава, в съответствие с процедурата, предвидена в член 9, дали съответните държави-членки могат да приемат тези изключения.”;
г) параграф 10 се заменя със следното:
“10. Държавите-членки могат да издават разрешителни, валидни само за тяхната територия, за извършване на ad hoc транспортни операции на опасни товари, които или са забранени съгласно настоящото приложение или се извършват при условия, различни от заложените в приложението, при условие, че тези ad hoc транспортни операции са ясно определени и ограничени по време.”;

д) параграф 11 се заменя със следното:

“11. При условие, че подадат до Комисията предизвестие, държавите-членки могат да разрешат редовния транспорт на опасни товари по определени маршрути в рамките на тяхната територия, формиращи част от определен индустриален процес, които или са забранени съгласно разпоредбите на приложението, или се изпълняват при условия, различни от заложените в приложението, когато тези операции са с локален характер и са строго контролирани при ясно определени условия.”

Комисията проверява дали условията, предвидени в алинея първа, са били изпълнени и решава, в съответствие с процедурата, предвидена в член 9, дали съответните държави-членки могат да разрешат тези транспортни операции.


е) параграф 14 се заменя със следното:

“14. При условие, че подадат до Комисията предизвестие, държавите-членки могат да разрешат транспорта на опасни товари при по-малко строги условия от предвидените в приложението, в случаите на местен транспорт на къси разстояния в периметрите на пристанища, летища или индустриални обекти.
 1. Член 9 се заменя със следното:

Член 9 1. Комисията се подпомага от Комитета по превоз на опасни товари, създаден по силата на член 9 от Директива № 94/55/ЕО.*

 2. Когато се прави препратка към настоящия член, се прилагат членове 5 и 7 от Решение № 1999/468/ЕО, като се вземат предвид и разпоредбите на член 8 от него.
  Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение № 1999/468/ЕО, е три месеца.
 1. Комитетът приема свой процедурен правилник.Член 2

 1. Държавите-членки въвеждат в действие необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да приведат законодателството си, в съответствие с настоящата директива най-късно до 1 май 2001 г. Те уведомяват незабавно Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.
 1. Държавите-членки предоставят на Комисията текстовете на основните разпоредби от националните законодателства, които приемат в приложното поле на настоящата директива.Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от публикуването й в Официален вестник на Европейските общности.Член 4


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Люксембург на 10 октомври 2000 година
За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

Н. ФОНТЕН Д. ВОЙНЕТ
1 ОВ № C 181, 26.6.1999г., стр. 25.

2 ОВ № C 329, 17.11.1999 г., стр. 11.

3 Становище на Европейския парламент от 29 октомври 1999 г. (ОВ № С 154, 5.6.2000 г., стр. 353), Обща позиция на Съвета oт 27 юни 2000 г. (ОВ № C 254, 25.8.2000 г., стр. 14) и Решение на Европейския парламент от 21 септември 2000 г.

4 ОВ № L 235, 17.9.1996 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Директива № 1999/48/EО на Комисията (ОВ № L 169, 5.7.1999 г., стр. 58).

5 ОВ № L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

* OВ № L 319, 12.12.1994 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Директива № 2000/61/EО на Европейския парламент и на Съвета (OВ № 279, 1.11.2000 г., стр. 40).’.


– редактиран ЦПР


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница