Директива 2002/49/ес на европейския парламент и на съвета от 25 юни 2002 ГДата06.05.2017
Размер285.36 Kb.

ДИРЕКТИВА 2002/49/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 25 ЮНИ 2002 Г. ОТНОСНО ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ШУМ


ДИРЕКТИВА 2002/49/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ОТ 25 ЮНИ 2002 Г.

ОТНОСНО ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ШУМ
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
Като взеха предвид Договора за създаване на Европейската Общност, и по-конкретно Член 175 (1) от него,

Като взеха предвид предложението на Комисията (1),

Като взеха предвид мнението на Икономическия и социален комитет (2),

Като взеха предвид мнението на Комитета за регионите (3),

в съответствие с процедурата, предвидена в Член 251 от Договора (4),

и в светлината на съгласувания текст, одобрен от Помирителната комисия на 8 април 2002 г.,


Където:

(1) Като част от политиката на Общността да постигне високо равнище на здравеопазването и защита на околната среда, една от преследваните цели е предпазването от шум. В Зелената книга, посветена на Бъдещата политика по шума, Комисията определя шума в околната среда като един от основните екологични проблеми в Европа.

(2) В своята Резолюция от 10 юни 1997 г. (5) по Зелената книга на Комисията, Европейският Парламент изразява подкрепа за Зелената книга, настоявайки за предприемане на специфични мерки и инициативи, които да залегнат в Директивата за намаляване на шума в околната среда, подчертавайки липсата на надеждни и сравними данни относно състоянието на различните източници на шум.

(3) Общ индикатор за шум и обща методология за изчисляване и измерване на шума около летища се определят в Комюникето на Комисията от 1 декември 1999 г., посветено на Въздушния транспорт и околната среда.

(4) Някои категории емисии на шум от продукти са вече обхванати от законодателството на Общността, например в Директива на Съвета 79/157/ЕЕС от 6 февруари 1970 г. относно сближаване на законите в Държавите-членки, свързани с допустимите равнища на шум и ауспусите на мотоциклетите (6), също в Директива на Съвета 77/311/ЕЕС от 29 март 1977 г. относно сближаване на законите в Държавите-членки, свързани с приетото равнище шум от водачите на селскостопанска и горска техника (7), също в Директива на Съвета 80/51/ЕЕС от 20 декември 1979 г. относно ограничаване емисиите на шум от инфразвукови самолети (8), а така също неговите допълнителни директиви като Директива на Съвета 92/61/ЕЕС от 30 юни 1992 г. относно преценка за вида на дву или три-колесните моторни превозни средства (9) и Директива 2000/14/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. относно сближаване на законите в Държавите-членки, свързани с емисиите на шум в околната среда от съоръжения, използвани за работа на открито (10).

(5) Настоящата Директива трябва, между другото, да създаде база за развитие и завършване на съществуващия в Общността пакет от мерки относно шума, отделян от основните източници, каквито са автомобилните и железопътни превозни средства и инфраструктурата, самолетите, промишлените инсталации и техника на открито и мобилните машини, както и да разработи допълнителни мерки в краткосрочен, среден и дългосрочен план.

(6) Някои категории шум, какъвто е създаденият шум вътре в транспортните средства и шумът от домашната дейност, не следва да са предмет на настоящата Директива.

(7) В съответствие с принципа на субординация, залегнал в Член 5 на Римския Договор, целта на Договора да се постигне висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве ще бъде по-добре реализирана, ако действията на Държавите-членки бъдат продължени и завършени от дейността на Комисията, постигнала всеобщото разбиране за проблема с шума. Ето защо трябва да се събират всички данни за равнищата на шум в околната среда, да се съпоставят и да се отразяват в доклади съобразно сравнителни критерии. Това означава да се използват хармонизирани индикатори и методи за изчисляване, а така също критерии за картотекиране на шумовете по видове. Тези критерии могат да бъдат установени най-добре от Общността.

(8) Необходимо е също да се определят общите методи за оценка на “екологичния шум” и да се изготви дефиниция за “пределни стойности” въз основа на хармонизирани индикатори за определяне равнищата на шум. Конкретните числа на която и да е от пределните стойности следва да се определят от Държавите-членки, вземайки под внимание, между другото, нуждата да се приложи принципът на предотвратяване, за да се запазят “тихите зони” в гъсто населените райони.

(9) Избраните най-общи индикатори за шум са Lden, за оценка степента на досада/неприятност, и Lnight, за оценка смущенията върху съня. Би било полезно да се даде възможност на Държавите-членки да използват допълнителни индикатори с оглед провеждането на мониторинг или контрол в специални шумови ситуации.

(10) Стратегическо картотекиране на шумовете трябва да бъде наложено в някои райони с повишен интерес, тъй като по този начин могат да бъдат уловени необходимите данни за доказване високите равнища на шум, възприемани в тези райони.

(11) Плановете за действие трябва да са насочени приоритетно към районите с повишен интерес и да бъдат разработени от компетентните власти след консултации с обществеността.

(12) За да бъде реализирана широкомащабна информационна кампания за обществото, трябва да бъдат подбрани най-подходящите медийни канали.

(13) Събирането на данни и обединяването им в удобни за разпространение в Общността доклади са необходима база за нейната бъдеща екологична политика и за по-пълното информационно осигуряване на обществото.

(14) Оценка за действието на настоящата Директива трябва редовно да се изготвя от Комисията.

(15) Техническите средства, които ще обслужват методите за оценка, трябва постоянно да се допълват и приспособяват към актуалния научно-технически прогрес и към напредъка в Европейската стандартизация.

(16) Необходимите мерки за въвеждане в действие на тази Директива трябва да бъдат приети в съответствие с Решение на Съвета 1999/468/ЕС от 28 юни 1999 г., определящо процедурите за осъществяване на изпълнителната власт, предоставена на Комисията (11),
ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1


ЦЕЛИ

1. Целта на настоящата Директива е да определи общ подход за избягване, предотвратяване или намаляване, на приоритетен принцип, на вредните въздействия, в т.ч. досадата, в резултат от излагането на различни видове шум в околната среда. За постигането й следните действия ще бъдат прилагани прогресивно:

(а) определяне степента на излагане на екологичен шум чрез картотекиране на шума, чрез методи за оценка, общи за Държавите-членки;

(b) гарантиране, че информацията за екологичен шум и неговите вредни въздействия ще бъде на разположение на обществеността;

(c) разработка от Държавите-членки на плановете за действие въз основа на резултатите от картотекирането, с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, където е възможно, и най-вече в случаи, когато равнищата на излагане могат да предизвикат вредно въздействие върху здравето на хората, или за да се запази качеството на екологичния шум, където то е добро.

3. Настоящата Директива има също за цел да създаде основа за по-нататъшна разработка в Общността на мерки за намаляване на шума, отделян от основните източници, по-конкретно от автомобилните и железопътни превозни средства и инфраструктурата, самолетите, промишлените инсталации, техниката на открито и мобилните машини. За постигането й Комисията се задължава да представи на Европейския Парламент и на Съвета, не по-късно от 18 юли 2006 г., подходящи законодателни предложения. В тези предложения трябва да са взети под внимание резултатите от доклада, посочен в Член 10 (1).Член 2


ОБХВАТ

1. Настоящата Директива ще се прилага към шума в околната среда, на който хората са изложени по-конкретно в застроени райони, в обществени паркове или тихите зони в агломерация, в тихите зони извън населените места, районите в близост до училища, болници и други чувствителни към шума сгради и райони.

2. Настоящата Директива няма да се прилага към шум, на който се е изложило дадено лице само, към шум, предизвикан от домашни дейности, към шум от съседи, шум на работните места или шум вътре в транспортните средства, както и към шум в резултат от военни действия във военни зони.

Член 3


ДЕФИНИЦИИ

Основни термини в настоящата Директива са както следва:

(a) “екологичен шум” означава нежелан или вреден външен звук, създаден от човешки дейности, включително шума, издаван от транспортните средства, от автомобилния, железопътен и въздушен трафик, от обекти с промишлена дейност, както са описани в Анекс I към Директива на Съвета 96/91/ЕС от 24 септември 1996 г., отнасяща се до интегрираната защита и контрол върху замърсяването (12);

(b) “вредни ефекти” означава отрицателното въздействие върху човешкото здраве;

(c) “досада” означава степента на досада от шума за дадена общност, определена посредством проучвания в тази област;

(d) “индикатор за шум” означава физическа скала за определяне на екологичния шум, който има връзка с даден вреден ефект;

(e) “оценка” означава всеки използван метод за изчисляване, прогнозиране, предвиждане или измерване стойността на даден индикатор за шум или свързаните с него вредни ефекти;

(f) Lden /денонощен индикатор за шум/ е индикатор за шум, отчитащ степента на цялостната досада, както е подробно описан в Анекс I;

(g) Lday /дневен индикатор за шум / е индикатор за шум, отчитащ степента на досада през деня, както е подробно описан в Анекс I;

(h) Levening /вечерен индикатор за шум/ е индикатор за шум, отчитащ степента на досада по вечерно време, както е подробно описан в Анекс I;

(i) Lnight /нощен индикатор за шум/ е индикатор за шум, отчитащ степента на нарушен сън, както е подробно описан в Анекс I;

(j) “съотношение доза-ефект” е съотношението между стойността на индикатора за шум и вредния ефект;

(k) “агломерация” /гъсто населен район/ означава част от територия, при определени граници от Държавата-членка, с население над 100 хиляди жители и с такава гъстота на населението, която дава основание на Държавата-членка да я определя като градска зона;

(l) “тиха зона в агломерация” означава част от територия, при определени граници от компетентните власти, където например не могат да се отчитат стойности на Lden или на друг подходящ индикатор за шум, по-високи от някоя стойност, определена от Държавата-членка, за който и да е източник на шум;

(m) “тиха извънградска зона” означава територия, при определени граници от компетентните власти, която не е обезпокоявана от шумове, предизвикани от трафик, промишлена дейност или увеселителни заведения;

(n) “главен път” означава регионален, национален или международен път, определен от Държавата-членка, през който преминават над 3 млн. моторни превозни средства годишно;

(o) “главна ж.п. линия” означава ж.п.линия, определена от Държавата-членка, през която преминават над 30 хил. влакови композиции годишно;

(p) “главно летище” е летище за граждански полети, определено от Държавата-членка, което осъществява над 50 хил. движения годишно /движението е едно излитане или едно кацане/, с изключение тези, извършвани само за тренировъчни цели на леките самолети;

(q) “картотекиране на шум” означава представянето на данни за съществуваща или очаквана шумова ситуация като стойности на индикатор за шум, доказващи нарушения на някоя съответна пределна стойност /норма/ в законова сила, броя на засегнатите жители в даден район или броя на жилищата, изложени на някои стойности на индикатор за шум в определена територия;

(r) “стратегическа карта за шум” означава карта, предназначена за глобална оценка за излагането на шум в дадена територия, предизвикан от различни източници на шум или за общо прогнозиране в една такава територия;

(s) “ограничителна стойност” означава стойност на Lden или Lnight и съдето е подходящо Lday and Levening, както е определено от държавите-членки, чието надвишаване кара компетентните власти да обмислят и да наложат облекчаващи мерки; ограничителните стойности могат да бъдат различни за различните видове шум (за шум от автомобилен, железопътен и самолетен трафик, индустриален шум и т.н.); различна обстановка и различна чувствителност на населението; те също могат да бъдат различни за съществуващи и за нови ситуации (където има промяна в ситуацията по отношение на шумовите източници или обстановката);

(t) “план за действие” означава планове, изготвени за управление на шума, включително намаляване на шума, ако е необходимо;

(u) “акустично планиране” означава контролиране на бъдещ шум от планирани мерки, като планиране на използването на земя, системи за проектиране и планиране на трафик; намаляване на шума чрез мерки за шумоизолиране и контрол на шума при източниците;

(v) “общественост” означава едно или повече физическо или юридическо лице и, в съответствие с националното законодателство или практика, техни асоциации, организации и т.н.


Член 4


ВЪВЕЖДАНЕ И ОТГОВОРНОСТИ

1. Държавите-членки трябва да посочат на подходящите равнища имената на компетентните власти и институции, чиито отговорности включват въвеждането в действие на настоящата Директива, в т.ч. и властите, които са отговорни за:

(a) изработката и, където е възможно, одобрението на картите за шум, както и плановете за действие в агломерациите, главните пътища, ж.п.линии и летища;

(b) събирането на карти за шум и планове за действие.

2. Държавите-членки трябва да предоставят информацията, за която се отнася параграф 1, на разположение на Комисията и на обществеността, не по-късно от 18 юли 2005 г.

Член 5


ИНДИКАТОРИ ЗА ШУМ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Държавите-членки трябва да използват индикаторите за шум Lden и Lnight, описани в Анекс I, в разработката и ревизията на стратегическите карти за шум в съответствие с Член 7.

Докато прилагането на общи методи за оценка при определяне на Lden и Lnight не стане задължително, Държавите-членки могат да използват за тази цел съществуващите национални индикатори за шум и получените от тях данни, но те следва да бъдат превърнати в гореспоменатите показатели. Тези данни не трябва са на повече от 3 години.

2. Държавите-членки могат да използват и допълнителни индикатори за шум при специални случаи, каквито са тези, описани в Анекс I (3).

3. При акустична планировка и зониране на шума, Държавите-членки могат да използват други показатели, различни от Lden и Lnight .

4. До 18 юли 2005 г. Държавите-членки трябва да съобщят на Комисията информация за всички съответни пределни стойности /норми/, които са в сила на техните територии или в процес на подготовка, изразени като стойност на Lden и Lnight, а където е подходящо, като стойност на Lday и Levening, за шум от автомобилен, железопътен и самолетен трафик, и за шум от промишлени производства, придружена с обяснения относно въвеждането на тези пределни стойности.Член 6


МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА

1. Стойностите на индикаторите Lden и Lnight ще се определят чрез методите за оценка, описани в Анекс II.

2. Общите методи за оценка при определяне стойностите на Lden и Lnight ще бъдат установени от Комисията в съответствие с процедурите, посочени в Член 13 (2), чрез ревизиране на Анекс II. До приемането на тези общи методи Държавите-членки могат да използват методи за оценка, адаптирани съгласно Анекс II и базирани на методите, залегнали в тяхното национално законодателство. В такъв случай те трябва да доказват, че тези методи дават равностойни резултати на тези, получени чрез използването на методи, описани в параграф 2.2 на Анекс II.

(3) Вредните ефекти могат да бъдат оценявани посредством съотношението “доза-ефект”, описано в Aнекс III.Член 7


СТРАТЕГИЧЕСКИ КАРТИ ЗА ШУМ

1. Държавите-членки трябва да гарантират, че не по-късно от 30 юни 2007 г. ще бъдат изготвени стратегически карти за шум, отразяващи състоянието през предходната календарна година, и, където е възможно, ще бъдат одобрени от компетентните институции, за всички агломерации с над 250 хил. жители и за всички главни пътни артерии, през които преминават над 6 млн. моторни превозни средства /МПС/ годишно, всички главни ж.п.линии с над 60 хил. преминавания на влакови композиции годишно и главните летища на техни територии.

Не по-късно от 30 юни 2005 г., а след това на всеки 5 години, Държавите-членки ще информират Комисията за броя на главните пътища с над 6 млн. преминавания на МПС годишно, на главните ж.п. линии с над 60 хил. преминавания на влакове годишно, главните летища и агломерациите с над 250 хил. жители на техните територии.

2. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че не по-късно от 30 юни 2012 г., а след това на всеки 5 години, ще бъдат съставяни нови стратегически карти за шум, отразяващи състоянието през предходната календарна година, и, където е възможно, ще бъдат одобрявани от компетентните власти, за всички агломерации, за всички главни пътища и за всички ж.п.линии на техните територии.

Не по-късно от 31 декември 2008 г. Държавите-членки ще информират Комисията за всички агломерации, всички главни пътища и всички главни ж.п.линии на техните територии.

3. Стратегическите карти за шум ще трябва да отговарят на минималните изисквания, определени в Анекс IV.

4. Съседните Държави-членки трябва да оказват съдействие при изработката на стратегически карти за шум в пограничните райони.

5. Стратегическите карти за шум ще бъдат преразглеждани, а при необходимост – и ревизирани, поне на всеки 5 години след датата на първоначалната им подготовка.Член 8


ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

1. Държавите-членки трябва да гарантират, че не по-късно от 18 юли 2008 г. компетентните власти ще разработят планове за действие, предвиждащи управление в рамките на техните територии, на шума и въздействието му върху околната среда, включително намаляване на шума, при необходимост, в:

(a) райони в близост до главните пътища с над 6 млн. преминавания на МПС годишно, до главните ж.п. линии с над 60 хил. преминавания на влакове годишно и до главните летища;

(b) агломерации с над 250 хил. жители. Тези планове трябва също да имат за цел предпазването на тихите зони от евентуално увеличение на шума.

Съдържащите се в плановете мерки са разработени по преценка на компетентните власти, но трябва да са видимо насочени към приоритетни проблеми, които могат да бъдат определени като такива, когато пределните стойности на даден индикатор за шум бъдат надвишени или по някакъв друг критерий, избран от Държавите-членки, и се прилагат по-конкретно към най-важните райони, определени от стратегическите карти за шум.

2. Държавите-членки трябва да гарантират, че не по-късно от 18 юли 2013 г. компетентните власти ще разработят планове за действие, видимо насочени към приоритетни проблеми, които могат да бъдат определени като такива, когато пределните стойности на даден индикатор за шум бъдат надхвърлени или по някакъв друг критерий, избран от Държавите-членки, и се прилагат към агломерации, към главните пътища и към главните ж.п.линии в рамките на техните територии.

3. Държавите-членки трябва да информират Комисията за другите видове критерии, споменати в параграфи 1 и 2.

4. Плановете за действие трябва да отговарят на минималните изисквания, посочени в Анекс V.

5. Плановете за действие следва да бъдат преразглеждани, а при необходимост – и ревизирани, ако след състояли се важни събития настъпят промени в съществуващата шумова ситуация, поне на всеки 5 години след датата на тяхното първоначално одобрение.

6. Съседните Държави-членки са длъжни да оказват съдействие при подготовка на плановете за действие в граничните райони.

7. Държавите-членки трябва да гарантират, че обществото е добре запознато с предложенията в плановете за действие, предоставящи навременни и ефективни възможности за участие в подготовката и преразглеждането на тези планове, че резултатите от тези участия ще бъдат вземани под внимание, и че обществото ще бъде информирано за вземаните решения. Ще бъдат разработени разумни графици, предвиждащи достатъчни срокове за всеки етап от реализацията на общественото участие.

Ако едновременно с прилагането на настоящата Директива или други законови разпоредби на Общността възникне задължението за участие на обществото, Държавите-членки биха могли да разработят процедурни правила за съвместна дейност с оглед избягване на дублирането.Член 9


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1. Държавите-членки трябва да гарантират, че стратегическите карти за шум, които са съставили, и при възможност, са одобрили, както и плановете за действие, които са разработили, са на разположение и се разпространяват сред обществеността съгласно съответните законови разпоредби на Общността, по-специално на Директива на Съвета 90/313/ЕЕС от 7 юни 1990 г. относно свободния достъп до информация за околната среда (13), и съгласно Анекси IV и V към настоящата Директива, включително и чрез съвременните информационни технологии.

2. Информацията трябва да бъде ясно изразена, разбираема и леснодостъпна. Тя трябва да съдържа резюме, подчертаващо най-важните теми.

Член 10


НАБИРАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ДАННИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА

1. Не по-късно от 18 януари 2004 г. Комисията трябва да представи на Европейския Парламент и на Съвета доклад, съдържащ преглед на предприетите в Общността мерки спрямо източниците на шум в околната среда.

2. Държавите-членки трябва да гарантират, че информацията от стратегическите карти за шум и резюметата на плановете за действие, съгласно Анекс VI, ще бъдат изпратени на Комисията в срок от 6 месеца от датите, посочени съответно в Член 7 и Член 8.

3. Комисията трябва да създаде информационна база-данни на стратегическите карти за шум, за да улеснени работата по съставяне на доклада съгласно Член 11, както и други технически и информационни дейности.

4. На всеки 5 години Комисията трябва да публикува обобщен доклад на данните от стратегическите карти за шум и от плановете за действие. Първият такъв обобщен доклад трябва да бъде представен най-късно до 18 юли 2009 г.

Член 11


ПРЕГЛЕД И ДОКЛАДИ

1. Не по-късно от 18 юли 2009 г. Комисията трябва да представи на Европейския Парламент и на Съвета доклад по въвеждането на настоящата Директива.

2. Този доклад трябва по-конкретно да определи нуждата от по-нататъшни действия на Общността по екологичния шум и, където е подходящо, да предложи въвеждането на стратегии в следните аспекти:

(a) дългосрочни и средносрочни цели за намаляване броя на хората, силно засегнати от екологичен шум, като се вземат предвид различните климатични условия и културни традиции;

(b) допълнителни мерки за намаляване на екологичния шум, отделян от специфични източници, предимно от външни съоръжения, транспортни средства и прилежащата им инфраструктура и някои категории промишлена дейност, базиращи се на вече приложени мерки или мерки, които са в процес на одобрение;

(c) защита на тихите зони извън населени маста;

3. Докладът трябва да съдържа преглед на акустичните качества на околната среда в Общността, изграден въз основа на данните, за които се отнася Член 10, и да взема под внимание научно-техническия прогрес и всяка друга информация в тази връзка. Намаляването на вредните ефекти и съотношението между разходи и ефективност ще бъдат основните критерии при подбора на предлаганите стратегии и мерки.

4. При получаване на първия комплект от стратегическите карти за шум, Комисията трябва да преразгледа:

- възможността за измервания на височина 1,5 метра в Анекс I, параграф 1, по отношение на райони с едноетажни къщи,

- да се намали пределът на очаквания брой хора, изложени на различни групи индикатори Lden и Lnight от Анекс VI.

5. Докладът трябва да се преразглежда на всеки 5 години или по-често, ако е необходимо. Той трябва да съдържа преценка за действието на настоящата Директива.

6. Докладът трябва, ако е подходящо, да бъде придружен с предложения за поправки в тази Директива.Член 12


АДАПТАЦИЯ

Комисията се задължава да преработи и адаптира Анекс I, точка 3, Анекс II и Анекс III от този документ съобразно достиженията на научно-техническия прогрес и в съответствие с предвижданите процедури в Член 13 (2).Член 13


КОМИТЕТ

1. Комисията ще бъде подпомагана в работата си от комитет, създаден за целта съгласно Член 18 от Директива 2000/14/ ЕС.

2. Ако има забележки по този параграф, то тогава трябва да се прилагат Член 5 и Член 7 от Решение 1999/468/ЕС, като се вземат под внимание и разпоредбите на Член 8 от него. Периодът, посочен в Член 5 (6) от Решение 1999/468/ЕС, ще се определя на всеки 3 месеца.

3. Комитетът приема свои процедурни правила.Член 14


ТРАНСПОНИРАНЕ

1.Държавите-членки приемат законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за привеждането им в съответствие с настоящата Директива, не по-късно от 18 юли 2004 г. За което те са длъжни незабавно да информират Комисията.

Когато Държавите-членки гласуват тези промени, последните трябва да се позовават на настоящата Директива или такова позоваване се прилага в момента на тяхното официално обнародване. Начините, по които се прави позоваването, трябва да бъдат определени от Държавите-членки.

2. Държавите-членки трябва да информират Комисията за текстовете на основните разпоредби от вътрешното си законодателство, които са били приети за привеждането им в съответствие с на настоящата Директива.Член 15


ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Настоящата Директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официалния журнал на Европейските Общности.Член 16


АДРЕСАТИ

Настоящата Директива е адресирана до Държавите-членки.

Съставена в Люксембург на 25 юни 2002 г.

За Европейския Парламент

Президентът П.Кокс

За Съвета

Президентът Ж.Матас I Палу


 1. OJ C 337 E, 28.11.2000г., стр.251.

 2. OJ C 116, 20.4.2001г., стр.48.

 3. OJ C 148, 18.5.2001г., стр.7.

 4. Мнение на Европейския Парламент от 14 Декември 2000 г. (OJ C 232, 17.8.2001 г., стр.305), Общо становище на Съвета от 7 юни 2001 г. (OJ C 297, 23.10.2001 г., стр.49) и Решение на Европейския Парламент от 3 октомври 2001 г. (OJ I 87 E, 11.4.2002 г., стр.118). Решение на Европейския Парламент от 15 май 2002 г. и Решение на Съвета от 21 май 2002 г.

 5. OJ C 200, 30.6.1997 г., стр.28.

 6. OJ L 42, 23.2.1970 г., стр.16. Директива, изменена за последен път с Директива на Комисията 1999/101/ЕС (OJ L 334, 28.12.1999 г., стр.41).

 7. OJ L 105, 28.4.1977 г., стр.1. Директива, изменена за последен път с Директива 97/54/ЕС (OJ L 277, 10.10.1997 г., стр.24).

 8. OJ L 18, 24.1.1980 г., стр.26. Директива, изменена за последен път с Директива 83/206/ЕЕС (OJ L 117, 4.5.1983 г., стр.15).

 9. OJ L 225,10.8.1992 г., стр.72. Директива, изменена за последен път с Директива 2000/7/ЕС (OJ L 106, 3.5.2000 г., стр.1.

 10. OJ L 162, 3.7.2000 г., стр.1.

 11. OJ L 184, 17.7.1999 г., стр.23.

 12. OJ l 257, 10.10.1995 г., стр.26.

 13. OJ L 158,23.6.1990 г., стр.56.АНЕКС I

ИНДИКАТОРИ ЗА ШУМ,

Които се разгледани в Член 51. Дефиниция за равнището на денонощния индикатор Lden

Равнището на денонощния индикатор за шум Lden се определя в децибели (dB) по следната формула:

1 Lday Levening + 5 Lnight + 10

Lden = 101g ----- {12*10 10 + 4*10 10 + 8*10 10 }

24

където:


- Lday e определеното /до известна степен/ средно звуково равнище в дългосрочен план, както е посочено в стандарта ISO 1996-2: 1987, измервано през всички дневни периоди на годината;

- Levening e определеното /до известна степен/ средно звуково равнище в дългосрочен план, както е посочено в стандарта ISO 1996-2: 1987, измервано през всички вечерни периоди на годината;

- Lnight e определеното /до известна степен/ средно звуково равнище в дългосрочен план, както е посочено в стандарта ISO 1996-2: 1987, измервано през всички нощни периоди на годината;

където:


- денят има 12 часа, вечерта – 4 часа, а нощта – 8 часа. Държавите-членки могат да скъсят вечерния период с 1 или 2 часа и да удължат дневния и/или нощния период със същите часове, но да гарантират, че този избор е еднакъв за всички източници и че ще предоставят на Комисията информация за всички видове методични отклонения спрямо зададените параметри;

- началото на дневния период /и съответно – началото на вечерния период и началото на нощния период/ трябва да бъде избрано от Държавите-членки /но изборът трябва да бъде еднакъв за всички видове източници шум/; стойностите на зададените параметри са: от 07 ч. до 19 ч., от 19 ч. до 23 ч. и от 23 ч. до 07 ч. местно време;

- година е съответният годишен период по отношение емисията на звук и осредненият годишен период по отношение на метеорологичните условия;

и където:

- съпътстващ звук означава, когато не се взема под внимание шума, който се отразява от фасадата на наблюдаваната сграда /по правило това включва отклонение от около 3 dB при измерванията/.

Височината, на която се отчита показателят Lden, зависи от поставената цел:

- при изчисляването му с цел разработка на стратегическа карта за шум във връзка с излагането на шум в сгради или в близост до тях, височината трябва да бъде 4,00 ± 0,2 м /от 3,8 до 4,2 м/ над основата на сградата, чиято фасада е най-силно засегната; за целта – като най-силно засегната фасада се смята външната стена, обърната към или намираща се най-близо до специфичния източник на шум; за други цели се избират други методи.

- при измерването му с цел разработка на стратегическа карта за шум във връзка с излагането на шум в сгради или в близост до тях, могат за бъдат избрани други параметри за височината, но тя не може да бъде по-малка от 1,5м над основата, а резултатите трябва да бъдат коригирани съобразно еквивалентната височина 4м;

- за други цели, каквито са акустичната планировка и зониране на шума, могат да бъдат избрани други параметри за височината, но тя не трябва да бъде по-малка от 1,5м над основата, например в следните случаи:

- селски райони с едноетажни сгради;

- предвиждани на местно равнище мерки за намаляване вредното въздействие на шума върху някои специфични сгради;

- разработка на подробна карта за шум в ограничени райони, показваща изложените на шум отделни сгради.2. Дефиниция за равнището на нощния индикатор за шум

Индикаторът за нощен шум Lnight показва определеното/до известна степен/ в дългосрочен план средно звуково равнище, както е указано в стандарта ISO 1996-2: 1987, измервано през всички нощни периоди на годината;

където:

- нощта продължава 8 часа, както е посочено в параграф 1;- година е съответният годишен период по отношение емисията на звук и осредненият годишен период по отношение на метеорологичните условия, както е посочено в параграф 1;

- съпътстващ звук означава шум, както е определен в параграф 1;

- формулата за изчисляване е същата както при Lden.

3. Допълнителни индикатори за шум

В някои случаи, в допълнение на Lden и Lnight, и даже в допълнение на Lday и Levening, може да се окаже уместно да се използват специални индикатори за шум и съответните им пределни стойности. Ето някои случаи например:

- източникът на шум, който се изследва, действа само през ограничен период от време /например по-малко от 20% от общата сума на дневните периоди в течение на годината, от общата сума на вечерните периоди през годината, или от общата сума на нощните периоди през годината/;

- средният брой на шумовите събития в течение на един или повече периоди е много нисък /например по-малко от 1 събитие в течение на 1 час; събитието може да бъде определен като шум, който продължава по-малко от 5 минути; примерите включват също шума от преминаващ влак или преминаващ самолет/;

- шумът има ниска честота, но е много силен;

- LAamax, или SEL /равнище на излагане на звук/ за предпазване по време на нощните периоди, когато шумът е най-висок;

- допълнителни предпазни мерки през почивните дни в края на седмицата или в определени /специфични/ периоди на годината;

- допълнителни предпазни мерки през дневните периоди;

- допълнителни предпазни мерки през вечерните периоди;

- комбинация на шумове от различни източници;

- тихи зони извън населени места;

- шумът съдържа силни гласови компоненти;

- шумът има импулсивен характер.

АНЕКС II

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ШУМ,

Които са разгледани в Член 61. Въведение

Стойностите на индикаторите Lden и Lnight могат да бъдат определени или чрез изчисления или чрез измервания /на точно определени места/. За прогнозиране се използват само изчисления.

Условните изчисления и методи за измерване са посочени в параграфи 2 и 3.

2. Временни методи за изчисляване стойностите на Lden и Lnight

2.1. Адаптиране на съществуващите национални методи за изчисляване.

Ако в някоя от Държавите-членки има разработени национални методи за определяне на стойностите в дългосрочен аспект, то тези методи могат да се използват, като се гарантира, че същите са били съобразени с дефинициите за индикаторите, посочени в Анекс I. За по-голяма част от националните методи това означава да се въведат вечерните часове като отделен период и да се въведе осреднената стойност за период от 1 година. Някои от съществуващите методи също ще трябва да бъдат адаптирани, тъй като изключват отразените от фасадата шумове, включването на нощта и/или точното място за оценка.

Изискването за осреднените стойности за период от 1 година заслужава специално внимание. Различията в издаването и предаването на звуци могат да съдействат за уравновесяване на колебанията в течение на годината.

2.2. Препоръчителни временни методи за изчисляване.

За Държави-членки, които нямат свои национални методи за изчисляване или на Държави-членки, които желаят да променят прилаганите методите за изчисляване, се препоръчват следните методи:

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОМИШЛЕН ШУМ: ISO 9613-2: “Акустика – Затихване разпространението на звука на открито, Част 2: Общи методи за изчисляване”.

Подходящи данни за емисии на шум /входни данни/ при прилагане на този метод могат да бъдат получени чрез измервания, проведени по един от следните методи:

- ISO 8297: 1994 “Акустика – Определяне равнището на силата на звука от различни източници в промишлени предприятия с цел изчисляване равнището на налягането на звука в околната среда – Технически метод”;

- EN ISO 3744: 1995 “Акустика – Определяне равнището на силата на звука в шума чрез налягането на звука – Технически метод в изключително свободно поле върху отразяваща плоскост”;

- EN ISO 3746: 1995 “Акустика – Определяне равнището на силата на звука в източниците на шум, използвайки за измерването обвита повърхност върху отразяваща плоскост”.

ЗА ОТЧИТАНЕ ШУМА ОТ САМОЛЕТИ: ECAC.CEAC Doc.29: “Доклад за стандартния метод за изчисляване очертанията на засегнатите от шума на самолети райони в близост до гражданските летища”, 1997 г. От различните подходи до моделирането на въздушните коридори може да бъде използвана разделителната техника, разгледана в секция 7.5 от ECAC.CEAC Doc.29.

ЗА ОТЧИТАНЕ ШУМА ОТ АВТОМОБИЛНИЯ ТРАФИК: Френският национален метод за изчисляване “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), описан подробно в “Постановление от 5 май 1995 г. относно отделяния шум от пътните инфраструктурни съоръжения”, Държавен вестник от 10 май 1995 г., Член 6” и френският стандарт “ХPS 31-133”. По отношение на входните данни за емисии, тези документи могат да се нарекат “Наръчник за шума от земните транспортни средства, очаквано струпване звуковите равнища, CETUR 1980”.

ЗА ОТЧИТАНЕ ШУМА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАФИК: Холандският национален метод за изчисляване, публикуван в “Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96, Ministerie Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer” 20 ноември 1996 г.”

Тези методи следва да бъдат адаптирани към дефинициите за индикаторите Lden и Lnight. Не по-късно от 1 юли 2003 г. Комисията трябва да издаде Насоки съгласно Член 13 (2) по ревизираните методи и въз основа на съществуващите данни да определи входните данни за емисиите на шум от въздушния, автомобилен и железопътен трафик.

3. Временни методи за измерване стойностите на Lden и Lnight

Ако някоя Държава-членка желае да използва своя официален метод за измерване, то същият трябва да бъде адаптиран съобразно дефинициите за индикаторите, посочени в Анекс I, и в съответствие с принципите за осреднените стойности на измерванията, заложени в стандартите ISO 1996-2: 1987 и ISO 1996-1: 1982.

Ако някоя Държава-членка не разполага с никакъв свой метод за измерване или предпочита да прилага някой друг метод, избраният метод трябва да бъде определен въз основа на дефиницията за индикатора и на принципите, заложени в стандартите ISO 1996-2: 1987 и ISO 1996-1: 1982.

Получените данни от измерванията пред фасадата на сграда или на друг отразяващ елемент трябва да бъдат коригирани, за да се изключи участието на отразения звук от тази фасада или елемент /като правило това означава корекция с около 3 dB в данните от измерванията/.


АНЕКС III

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ

Които са разгледани в Член 6 (3)

Съотношението “Доза-ефект” трябва да се използва при определяне въздействието на шума върху населението.

Съотношенията “Доза-ефект“, въведени след бъдещите ревизии на този Анекс в съответствие с Член 13(2), ще се отнасят по-конкретно до:

- съотношението между досада и стойността на Lden от автомобилния, железопътен и въздушен трафик, и от промишления шум;

- съотношението между смущенията върху съня на хората и стойността на Lden от автомобилния, железопътен и въздушен трафик, и от промишления шум.

При необходимост биха могли да се прилагат и някои специфични съотношения “Доза-ефект”, в случаи като:

- сгради със специална изолация срещу шум, определени в Анекс VI;

- сгради с тиха фасада, определена в Анекс VI;

- различия в климатичните условия и различия в културните традиции;

- чувствителни към шума групи от населението;

- тонален промишлен шум;

- импулсивен промишлен шум и други специфични случаи.
АНЕКС IV

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ КАРТИ ЗА ШУМ,

Както са описани в Член 7

1. Стратегическа карта за шум е представянето на данни по един от следните аспекти:

- съществуваща, предишна или очаквана шумова ситуация, изразена в стойностите на индикатор за шум;

- надвишаване на някоя пределна стойност;

- предвижданият брой на жилища, училища и болници в определен район, които са изложени на специфични стойности на индикатор за шум;

- предвижданият брой хора, обитаващи район, който е изложен на шум.

2. Стратегическите карти за шум могат да бъдат представени на обществеността във вид на:

- графики и диаграми;

- числени данни в табличен вид;

- числени данни в електронни средства.

3. Стратегическите карти за шум в агломерации трябва да предават особено значение на шума, отделян от:

- автомобилния трафик;

- ж.п. трафик;

- летища;

- райони с промишлена дейност, включително и пристанища.


4. Стратегическите карти за шум ще се използват за следните цели:

- прогнозиране на данни, които ще се изпращат на Комисията в съответствие с Член 10 и Анекс VI;

- като източник на информация за гражданите съгласно Член 9;

- като база при разработката на планове за действие съгласно Член 8.

Всяко от тези приложения изисква да се използва различна стратегическа карта за шум.

5. Минималните изисквания за стратегически карти за шум, когато данните трябва да се изпращат на Комисията, са разгледани в параграфи 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 и 2.7 от Анекс VI.

6. С цел да се информира обществото съгласно разпоредбите на Член 9 и разработката на планове за действие съгласно Член 8, трябва да се предоставя по-подробна и допълнителна информация, като например:

- графична презентация;

- карти, показващи стойности, по-високи от пределните;

- разни други карти, в които съществуващата ситуация се сравнява с различни възможни варианти на бъдещи ситуации;

- карти, отчитащи стойности на индикатора за шум на височина, различна от 4 м, където е подходящо.

Държавите-членки могат да разработят правила за видовете и форматите на тези стратегически карти.

7. Стратегическите карти за шум за локално или национално приложение трябва да бъдат пригодени за отчитане на височина 4 м и в границите на 5 dB като стойности на Lden Lnight, както са определени в Анекс VI.

8. За агломерации трябва да бъдат изготвени отделни стратегически карти за шум от автомобилния и железопътен трафик, шум от самолети и от промишлена дейност. Карти за шум от други източници може да бъдат също изготвени.

9. Комисията може да разработи насоки с по-нататъшни указания за изработката на карти, картотекирането на шум и картотекиране по електронен път в съответствие с Член 13 (2).
АНЕКС V

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

Както са описани в Член 8

1. Плановете за действие задължително трябва да включват следните елементи:

- описание на агломерациите, главните пътища, главните ж.п.линии или главни летища, но могат да бъдат взети под внимание и някои други източници на шум;

- отговорните органи на властта;

- правните разпоредби;

- допустимите пределни стойности за даден район съгласно Член 5;

- резюме за резултатите от картотекирането на шумове;

- оценка за предвиждания брой хора, изложени на шум, формулиране на проблемите и ситуациите, които трябва да бъдат подобрени;

- запис от организираните за обществото консултации в съответствие с Член 8 (7);

- предприетите вече мерки за намаляване на шума, които са в сила, и всички планове за действие в процес на подготовка;

- плановете за действие, които компетентните власти предвиждат да реализират през следващите 5 години, включително и тези, съдържащи мерки за запазване на тихите зони;

- дългосрочна стратегия;

- финансова информация /ако има такава/: бюджетни пера, ефективност на разходите, оценка за чистата печалба;

- предвиждани мерки за оценка на изпълнението и резултатите от плановете за действие;

2. Плановете за действие, които съответните власти предвиждат да предприемат в областта на своите компетентности, биха могли, например, да включват:

- планиране на трафика;

- планиране на земеделските земи;

- технически средства за измерване при източниците на шум;

- избор на източници на по-слаб шум;

- намаляване разпространението на звукове;

- регулаторни и икономически мерки, както и инициативи.

3. Всеки план за действие трябва да съдържа оценки относно евентуално намаления брой на засегнатите от шум хора /изпитали досада, смущения в съня или друго отрицателно въздействие/.

4. Комисията може да разработи насоки с по-нататъшни указания относно плановете за действие в съответствие с Член 13 (2).


АНЕКС VI

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ НА КОМИСИЯТА

Както са описани в Член 101. За агломерации:

  1. Подробно описание на агломерацията: месторазположение, размер, брой на жители.

  2. Отговорните органи на властта.

1.3. Програми за контрол върху шумове, които са били реализирани в миналото, и прилаганите мерки за шума по места.

1.4. Методи за изчисляване и измерване, които са били използвани.

1.5. Предвижданият брой жители /в стотици бройки/, обитаващи сгради, които са изложени на един от следните обхвати на стойностите на индикатора Lden в dB на височина 4 м над основата на най-силно изложената фасада: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, поотделно за шума от автомобилния трафик, железопътния и въздушен трафик, както и за шума от промишлени източници. Числата трябва да бъдат закръглявани до най-близката стотица /например 5200 = между 5150 и 5249; 100 = между 50 и 149; 0 = по-малко от 50/.

Като допълнение може да бъде посочено, където е подходящо и където се разполага с подобна информация, колко хора от гореспоменатите категории обитават жилища, които имат:

- специална изолация срещу изследваните видове шум, което означава специална изолация в дадена сграда срещу един или повече видове шум в околната среда, в съчетание с такива вентилационни или климатични приспособления, въпреки които може да се поддържа високата степен на изолация срещу външния шум;

- тиха фасада означава тази страна на сградата, върху която стойността на индикатора Lden на 4 м от основата и 2 м пред нея, за шумовете, емитирани от специфични източници, е с повече от 20 dB по-ниска, отколкото върху фасадата с най-висока стойност на Lden.

Трябва да бъде посочено също така доколко главните пътища, ж.п.линии и летища, описани в Член 3, допринасят за високите стойности на индикатора.

1.6. Предполагаемият общ брой хора /в стотици бройки/, обитаващи жилища, които са изложени на един от следните обхвати на стойностите на индикатора Lden в dB на 4 м над основата на най-силно засегнатата фасада: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, поотделно за шума от автомобилния трафик, железопътния и въздушен трафик, както и за шума от промишлени източници. Такива данни биха могли да бъдат отчитани за обхват на стойностите 45-49 преди посочения срок в Член 11 (1).

Като допълнение може да бъде посочено, където е подходящо и където се разполага с подобна информация, колко хора от гореспоменатите категории обитават жилища, които имат:

- специална изолация срещу изследваните видове шум, както е описано в параграф 1.5;

- тиха фасада, както е описано в параграф 1.5.

Трябва да бъде посочено също така доколко главните пътища, ж.п.линии и летища допринасят за високите стойности на индикатора.

1.7. При графични презентации, в стратегическите карти за шум трябва да са очертани контурите поне на стойностите 60, 65, 70 и 75 dB.

1.8. Резюме на плановете за действие, покриващи всички важни аспекти, споменати в Анекс V, но не по-дълго от 10 страници.2. За главните пътища, ж.п.линии и летища:

2.1. Общо описание на пътищата, ж.п.линиите и летищата: месторазположение, размер и данни за техния трафик.

2.2. Характеристика на заобикалящата ги среда: агломерации, села, околности или други подобни, информация за земеползването и за други основни източници на шум;

2.3. Програми за контрол върху вредните шумове, които са били реализирани в миналото, и прилаганите мерки за шум по места.

2.4. Методи за изчисляване и измерване, които са били използвани.

2.5. Предвижданият общ брой хора /в стотици/, живеещи извън агломерации в сгради, които са изложени на всеки един от следните обхвати на стойностите на индикатора Lden в dB на 4 м над основата и на най-силно засегнатата фасада: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75.

Като допълнение може да бъде посочено, където е подходящо и където се разполага с подобна информация, колко хора от гореспоменатите категории обитават жилища, които имат:

- специална изолация срещу изследваните видове шум, както е описано в параграф 1.5;

- тиха фасада, както е описана в параграф 1.5.

2.6. Предполагаемият общ брой хора /в стотици/, живеещи извън агломерации в сгради, които са изложени на всеки един от следните обхвати на стойностите на индикатора Lnight в dB на 4 м над основата и на най-силно засегнатата фасада: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. Такива данни биха могли да бъдат отчитани за обхват на стойностите 45-49 преди посочения срок в Член 11 (1).

Като допълнение може да бъде посочено, където е подходящо и където се разполага с подобна информация, колко хора от гореспоменатите категории обитават жилища, които имат:

- специална изолация срещу изследваните видове шум, както е описано в параграф 1.5;

- тиха фасада, както е описана в параграф 1.5.

2.7. Общата площ на територията /в кв.м/, изложена на стойности на индикатора Lden, по-високи от 55, 65 и 75 dB респективно. Предполагаемият общ брой на жилищата /в стотици/ и предвижданият общ брой хора /в стотици/, населяващи всяка от тези територии, също трябва да бъдат посочени. Данните трябва да включват и агломерациите.

Контурите на 55 и 65 dB трябва да бъдат очертани също в една или повече карти, които съдържат информация за месторазположението на селата, градовете и агломерациите в рамките на тези контури.

2.8. Резюме на плановете за действие, покриващи всички важни аспекти, споменати в Анекс V, но не по-дълго от 10 страници.3. Насоки

Комисията може да разработи насоки с по-нататъшни указания по гореспоменатата прогнозна информация в съответствие с Член 13 (2).База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница