Директора на регионална инспекцияДата15.01.2018
Размер213.49 Kb.
Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


ДО

ДИРЕКТОРА

НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

Бул.”Цар Борис ІІІ” №136 ет.10

Гр.София

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

От ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ГЕРАСИМОВ

С адрес:с.Гургулят общ.Сливница обл.Софийска


I.

Информация за контакт с възложителя:

 

 

1.

Име, местожителство, гражданство на

 

възложителя - физическо лице, седалище и единен

 

идентификационен номер на юридическото лице.

Филип Георгиев Герасимов, с адрес:с.Гургулят общ.Сливница обл.Софийска


2.

Пълен пощенски адрес. с.Гургулят общ.Сливница обл.Софийска обл.Софийска

3.

Телефон, факс и e-mail. - GSM

4.

Лице за контакти -

Филип Георгиев Герасимов,

с адрес:с.Гургулят общ.Сливница обл.Софийска

 

 

II.

Характеристики на инвестиционното предложение:

 

 

1.

Резюме на предложението.

Инвестиционното намерение е за реализирането на обект: „МАНДРА” като за това се предвижда изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, съдържащ проект подробен устройствен план/ПУП/ - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ/ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 18133.9.57 м.”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска и инвестиционен проект за обект:”Преустройство на воловарник в „МАНДРА”

Възложителя Филип Георгиев Герасимов ще реализира инвестиционното си намерение в собствен имот представляващ:

 • НЕДВИЖИМ ИМОТ-ЗЕМЯ с договор №34/08.08.2005г. за покупко-продажба на недвижим имот държавна земя-частна държавна собственост вписан в служба по вписвания РС-гр.Сливница №72 т.II вх.рег.№1383 от 08.08.2003г. на парцел II-ри по парцеларен план на стоп.двор-с.Гургулят, описан като първи имот-т.I, прилежаща площ към обект:”Воловарник” - идентичен с имот с нов идентификатор №18133.9.57 м.”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска.

Имота е със следните параметри:

- площ - 5231дка.

- достъп до път – имот с идентификатор №18133.9.97;

18133.9.83; №18133.9.84;- с начин на трайно ползване – СТОПАНСКИ ДВОР

 • НЕДВИЖИМ ИМОТ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА:”ВОЛОВАРНИК” с нот.акт №100 т.III рег.№1926 д.№509/2003г. , сградата е със застроена площ ЗП=370,50кв.м.

За територията в която се намира имота е одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри със заповед №РД-18-43/03.06.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно нея и по скица №15-159506-06/06.04.22017г. съществуващата сграда е прецизирана и действителната и площ е 450кв.м.

Инвестиционното намерение ще се реализира съгласно комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, по части:

1.Подробен устройствен план/ПУП/ - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ/ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 18133.9.57 м.”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска за обект:”МАНДРА”

Съгласно чл.18 от ЗУТ се предвижда конкретно предназначение и допустими дейности за обект:„МАНДРА” в определената предимно производствена зона/Пп/.

Като се определя основно застрояване.

Височината на сградите максимално - Н-15м.

Начинът на застрояване - свободен

Показателите за застрояване да са следните:

Плътност на застрояване/П застр./ - 80%

Озеленена площ/П озел./ - 20%

Интензивност на застрояване/К инт./ - 2,5

Съгласно чл.18 от ЗУТ с подробния устройствен план са определени:

-конкретното предназначение, допустими дейност и допустимо застрояване

-максималната плътност на застрояване

-максималната интензивност на застрояване

-минималната свободна дворна площ

-минималната задължителна озеленена дворна площ

-Начинът и характера на застрояване

-Линиите на застрояване

2.Инвестиционен проект за обект:”Преустройство на воловарник в „МАНДРА”

Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуваща масивна сграда – „Воловарник” със ЗП-450кв.м. състоящ се от следните помещения – помещения за животните, бригадирски дом

Предвижда се преустройство на част от воловарника и пристрояване на едноетажни масивни производствени сгради за реализиране на новото инвестиционно предложение за „Мандра”

Обектът е V категория, съгласно ЗУТ – чл. 137, ал.1, т.5, буква б/ и Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи – чл.10, ал. 2


2.

Доказване на необходимостта от инвестиционното

 

предложение.

Плановата схема на съществуващата едноетажна масивна сграда – „Воловарник” и предвиденото и разширение ще са достатъчни за реализирането на новото инвестиционно предложение - „Мандра” позволява и предвижда всички изискуеми функционални единици, необходими за осигуряване на съвременни условия за работа и експлоатация, с хоризонталните комуникации между тях;


3.

Връзка с други съществуващи и одобрени

 

с устройствен или друг план дейности в обхвата на

въздействие на обекта на инвестиционното пред-

ложение и кумулиране с други предложения.

Предназначението на територията и вида на устройствената зона съгласно чл.4 ал.7 т.2 и чл.25 от Наредба № 03/7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони съгласно предложения проект за подробен устройствен план е определена, като “Предимно производствена“ /Пп/.


4.

Подробна информация за разгледани алтернативи.

5.

Местоположение на площадката, включително

 

необходима площ за временни дейности по време

 

на строителството.

Предвидения нов обект: „МАНДРА” ще се реализира в съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 18133.9.57 м.”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска за обект:”МАНДРА”

Който имот е със следните параметри:

- площ - 5231дка.

- достъп до път – имот с идентификатор №18133.9.97;

Не се предвижда временно строителство или ползване на допълнителни строителни площадки или депа.6.

Описание на основните процеси (по проспектни

 

данни), капацитет, включително на дейностите и

съоръженията, в които се очаква да са налични

опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС

В предприятието ще работят до 20 броя работници на една смяна.
Схема на нова или промяна на съществуваща

 

пътна инфраструктура.

Достъпа до обекта ще се реализира по съществуващата пътна инфраструктура на общински път– имот с идентификатор №18133.9.97;8.

Програма за дейностите, включително за строи-

 

телство, експлоатация и фазите на закриване, въз-

 

становяване и последващо използване.

9.

Предлагани методи за строителство

КОНСТРУКЦИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

Конструкцията на съществуващата сграда и на новопредвидените помещения ще е масивна изпълнена с традиционни материали.

Нови електрическа и В и К инсталации ще се изградят в новопредвидените помещения съгласно предварителни договори с експлоатационните дружества..

Проектът ще се изпълни в съответствие с плана за безопастност и здраве


10.

Природни ресурси, предвидени за използване по

време на строителството и експлоатацията.

 

Цялото строителство – на сградния фонд, инженерната, пътната и алейната инфраструктура ще бъде осъществено със съвременни технически средства и материали.

При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се използват природни ресурси като земя, вода, материали и енергия. Земните маси от изкопните работи за новопредвидената рампа, ще се използват за запълване и уплътняване между основите.

Строителството като организация ще се разгърне върху имота и няма да засегне съседните имоти.


11.

Отпадъци, които се очаква да се генерират -

 

видове, количества и начин на третиране.

Отпадъци при строителството и експлоатацията на обекта съгласно изискванията на Наредба №3 за класификация на отпадъците се:

При строителството на обекта ще се формират следните отпадъци:

Смесени отпадъци от строителни материали с код 17.09.04

-свойства - не опасни

-начин на третиране - събиране и извозване на определено

от общината депо

При експлоатацията на обекта ще се формират следните отпадъци:

Смесени битови отпадъци с код 20.03.01

-свойства - не опасни

-начин на третиране - събиране и извозване на договорни

начала от лицензирана фирма

Хартиени и картонени опаковки с код 15.01.01

-свойства - не опасни

-начин на третиране - събиране и извозване на договорни

начала от лицензирана фирма

Пластмасови опаковки с код 15.01.02

-свойства - не опасни

-начин на третиране - събиране и извозване на договорни

начала от лицензирана фирма

Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак с код 20.01.21

-свойства - опасни

-начин на третиране - събиране и извозване на договорни

начала от лицензирана фирма

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо от оторизирана фирма съгласно сключен договор.

Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.

Количество генерирани отпадъци ще са функция от дейността на обекта.


12.

Информация за разгледани мерки за намаляване

 

на отрицателните въздействия върху околната среда.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъци, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна на качеството на атмосферния въздух.


13.

Други дейности, свързани с инвестиционното пред-

 

ложение (например добив на строителни материали,

 

нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,

 

жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Съществуващата сграда която ще се преустройва е снабдена с ел.енергия, водоснабдена и свързана с градската канализационна мреща.

Реализацията на новото инвестиционно наемерение не изисква допълнителни външни инсталации.


14.

Необходимост от други разрешителни, свързани с

 

инвестиционното предложение.

- не е необходимо


15.

Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при осигурено спазване на всички мерки, предвидени в проекта, по време на строителството и есклоатацията на обекта.

Реализацията на инвестиционното намарение ще предизвика известен дискомфорт на околната среда при стоителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната плащадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на района, растителния и жинвотинския свят.

С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вибрации и вредни лъчения. От съсдените обекти няма въздействия от вредни лъчения и вибрации.16.

Риск от аварии и инциденти.

 

  В предприятието се изгражда система за охрана на труда, включваща съставянето на инструкции по безопасна работа на всяко едно работно място и провеждането на встъпителен и периодичен инструктаж на персонала.

Особено внимание се обръща на работата с всички съоръжения, захранвани с електрическа енергия и специфични условия на експлоатация на някои технологични машини.

Тези особености намаляват до минимум риска от аварии и инциденти.


III.

Местоположение на инвестиционното предложение

1.

План, карти и снимки, показващи границите на

 

инвестиционното предложение, даващи информация

 

за физическите, природните и антропогенните

 

характеристики, както и за разположените в

 

близост елементи от Националната екологична мрежа

 

и най-близко разположените обекти, подлежащи на

 

здравна защита, и отстоянията до тях.

Имота в който предстои да се реализира строителството на новия обект се намира в урбанизираната територия на гр.Сливница с одобрен подробен устройствен план-ЗРП със заповед №0307/1977г., устройствени схеми към ПУП-изменение на ПРЗ одобрени със заповед №133/1991г. и изменен и одобрен със заповед №66-01-8/10.03.2017г. проект за подробен устройствен план/ПУП/-изменение на ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ПЛАН УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ в обхвата на УПИ ХVІІІ-1106 в кв.64 гр.Сливница и улица с ок.ок.301а-301б гр.Сливница, за обект:”Склад за сладкарски суровини”.


2.

Съществуващите ползватели на земи и приспосо-

 

бяването им към площадката или трасето на обекта

 

на инвестиционното предложение и бъдещи планирани

 

ползватели на земи.

-Няма


3.

Зониране или земеползване съобразно одобрени

 

планове.

Зоната за устроиство на територията на кв.64 гр.Сливница, съгласно Наредба №03/7 за ПН за устройство на отделни видове територии и устройствени зони е предимно производствена/Пп/, съгласно схема на устройствените зони на гр.Сливница от 1991г.

Предназначението на територията и вида на устройствената зона съгласно чл.4 ал.7 т.2 и чл.25 от Наредба № 03/7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони остава определената, като “Предимно производствена“ / Пп /.

Съгласно чл.18 от ЗУТ се предвижда конкретно предназначение и допустими дейности за обект:„Склад за сладкарски суровини” в определената предимно производствена зона/Пп/.

Като се определя основно застрояване.

 • Височината на сградите максимално - Н-15м.

 • Начинът на застрояване - свободен

Показателите за застрояване са следните:

 • Плътност на застрояване/П застр./ - 80%

 • Озеленена площ/П озел./ - 20%

 • Интензивност на застрояване/К инт./ - 2,5

Параметрите и линиите на застрояване са показани в графичната част на проекта за ПУП. Проекта е изработен в съответствие с Наредба №01/8 за обема и съдържание на устройствените схеми и планове.


4.

Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони,

 

уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни

 

зони около водоизточниците и съоръженията за

 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците

 

на минерални води, използвани за лечебни,

 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;

 

Национална екологична мрежа

 • Няма
4а.

Качеството и регенеративната способност на

 

природните ресурси.

5.

Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

 

Избраното местоположение на предстоящия да се реализира обект:„Склад за сладкарски суровини” е най благоприятно, тъй като се предвиждат незначителни СМР с изграждането на битови помещения-съблекални за персонала, бани и тоалетни.


IV.

Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при осигурено спазване на всички мерки, предвидени в проекта, по време на строителството и есклоатацията на обекта. Реализацията на инвестиционното намарение ще предизвика известен дискомфорт на околната среда при стоителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната плащадка и няма да предизвика трайно въздействие върху население на района, растителния и жинвотинския свят.


1.

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъци, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна на качеството на атмосферния въздух.


2.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

-Не се очакват


3.

Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,

 

кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно,

 

постоянно и временно, положително и отрицателно).

4.

Обхват на въздействието - географски район; за-

 

сегнато население; населени места (наименование,

 

вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

5.

Вероятност на поява на въздействието.

Реализацията на инвестиционното намарение ще предизвика известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната плащадка и няма да предизвика трайно въздействие върху население на района, растителния и жинвотинския свят.


6.

Продължителност, честота и обратимост

 

на въздействието.

Въздействието върху околната среда ще бъде свързано само при строителството и до приключване на СМР.

Свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната плащадка.


7.

Мерки, които е необходимо да се включат в ин-

 

вестиционното предложение, свързани с предотвратяване,

 

намаляване или компенсиране на значителните отрицателни

 

въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

  В предприятието се изгражда система за охрана на труда, включваща съставянето на инструкции по безопасна раб+ота на всяко едно работно място и провеждането на встъпителен и периодичен инструктаж на персонала.Особено внимание се обръща на работата с всички съоръжения, захранвани с електрическа енергия и специфични условия на експлоатация на някои технологични машини

Тези особености намаляват до минимум риска от аварии и инциденти които да доведат до отрицателни въздействия на околната среда.


8.

Трансграничен характер на въздействията.

 

 Реализацията на инвестиционното намарение няма да предизвика трансгранично въздействие.Дата:

Уведомител:
ЕТ”Анкор-арх.Р.ТИМНЕВА”СОФИЯ тел.855 91 15 Е-mail:ankor_timneva@abv.bgОБЕКТ: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

на поземлен имот с идентифокатор 181.9.57 м.”Над Мерджанови” по

КККР с.Гургулят общ.Сливница

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Филип Георгиев Герасимов

ЧАСТ:ПЗ;

ФАЗА:Окончателен проект


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Проекта е разработен по искане на възложителя и собственик Филип Георгиев Герасимов, с адрес:с.Гургулят общ.Сливница и заповед №66-01-16/18.04.2017г. с която се разрешава изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, съдържащ проект за подробен устройствен план/ПУП/ - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ/ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор №18133.9.57 м.”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска и инвестиционен проект за обект:”Преустройство на воловарник в „МАНДРА”
Заявителя Филип Георгиев Герасимов е собственик на:

 • НЕДВИЖИМ ИМОТ-ЗЕМЯ с договор №34/08.08.2005г. за покупко-продажба на недвижим имот държавна земя-частна държавна собственост вписан в служба по вписвания РС-гр.Сливница №72 т.II вх.рег.№1383 от 08.08.2003г. на парцел II-ри по парцеларен план на стоп.двор-с.Гургулят, описан като първи имот-т.I, прилежаща площ към обект:”Воловарник” - идентичен с имот с нов идентификатор №18133.9.57 м.”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска.

Имота е със следните параметри:

- площ - 5231дка.

- достъп до път – имот с идентификатор №18133.9.97;

18133.9.83; №18133.9.84;- с начин на трайно ползване – СТОПАНСКИ ДВОР

 • НЕДВИЖИМ ИМОТ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА:”ВОЛОВАРНИК” с нот.акт №100 т.III рег.№1926 д.№509/2003г. , сградата е със застроена площ ЗП=370,50кв.м.

За територията в която се намира имота е одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри със заповед №РД-18-43/03.06.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно нея и по скица №15-159506-06/06.04.22017г. съществуващата сграда е прецизирана и действителната и площ е 450кв.м.

За територията на община Сливница няма одобрен общ устройствен план.

Инвестиционните намерения на възложителя са за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, съдържащ проект подробен устройствен план/ПУП/ - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ/ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 18133.9.57 м.”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска и инвестиционен проект за обект:”Преустройство на воловарник в „МАНДРА”

Изменението е допуснато на правни основания - чл.150 от ЗУТ със заповед №66-01-16/18.04.2017г. с която се разрешава изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ проект за подробен устройствен план/ПУП/ - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ/ПЗ/ по точка 1 - за поземлен имот с идентификатор №18133.9.57 м.”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска и инвестиционен проект за обект:”Преустройство на воловарник в „МАНДРА”
На основание гореописаните фактическо състояние, мотиви и правни основания предлагам следния проект за:

 • Подробен устройствен план/ПУП/ - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ/ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 18133.9.57 м.”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска за обект:”МАНДРА”

със следните параметри:

- площ - 5231дка.

- достъп до път – имот с идентификатор №18133.9.97;

Предназначението на територията и вида на устройствената зона съгласно чл.4 ал.7 т.2 и чл.25 от Наредба № 03/7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони остава определената, като “Предимно производствена“ / Пп /.

Съгласно чл.18 от ЗУТ се предвижда конкретно предназначение и допустими дейности за обект:„МАНДРА” в определената предимно производствена зона/Пп/.
Като се определя основно застрояване.

Височината на сградите максимално - Н-15м.

Начинът на застрояване - свободен

Показателите за застрояване да са следните:

Плътност на застрояване/П застр./ - 80%

Озеленена площ/П озел./ - 20%

Интензивност на застрояване/К инт./ - 2,5
Съгласно чл.18 от ЗУТ с подробния устройствен план са определени:

-конкретното предназначение, допустими дейност и допустимо застрояване

-максималната плътност на застрояване

-максималната интензивност на застрояване

-минималната свободна дворна площ

-минималната задължителна озеленена дворна площ

-Начинът и характера на застрояване

-Линиите на застрояване
Гореописаните показатели и параметри са показани в графичната част на проекта.

Проекта е изработен в съответствие с Наредба №01/8 за обема и съдържание на устройствените схеми и планове.


Проектант:


Арх.Радка ТимневаЕТ”Анкор-арх.Р.ТИМНЕВА”СОФИЯ тел.855 91 15 Е-mail:ankor_timneva@abv.bgОБЕКТ: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

на поземлен имот с идентифокатор 181.9.57 м.”Над Мерджанови” по

КККР с.Гургулят общ.Сливница

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Филип Георгиев Герасимов

ЧАСТ:ПЗ;

ФАЗА:Окончателен проект


Проектант:


Арх.Радка Тимнева


ЕТ”Анкор-арх.Р.ТИМНЕВА”СОФИЯ тел.855 91 15 Е-mail:ankor_timneva@abv.bgПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

на поземлен имот с идентифокатор 181.9.57 м.”Над Мерджанови” по

КККР с.Гургулят общ.Сливница, за „Мандра”

ОБЕКТ:ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

на поземлен имот с идентифокатор 181.9.57 м.”Над Мерджанови” по

КККР с.Гургулят общ.Сливница, за „Мандра”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Филип Георгиев Герасимов


ЧАСТ:ПЗ;

ФАЗА:Окончателен проект

М 1:1000

2017година

ПРОЕКТИРАЛ:

Арх.Радка Тимнева
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница