Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и еДата13.10.2018
Размер71 Kb.
До

Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите

гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение

От „Черноморска технологична компания” АД – гр. София

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/гр. София, бул. „Арсеналски” № 7, БУЛСТАТ 813101815

/седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес: гр. Варна – 9000, ул. „Цар Симеон I” №25
Телефон, факс и е-mail: тел. 052/920 920; 920 921; факс 052/920 923; е-mail: office@bstc.bg, www.bstc.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител:инж. Масимо Бонато – Изпълнителен директор
Лице за контакти: инж. Евгени Христов – тел. 0887 005 404

Уважаеми г-н/ г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че „Черноморска технологична компания” АД има следното инвестиционно предложение: „Газоснабдяване на гр. Хисаря – проектиране и изграждане на газоразпределителна мрежа в урбанизираната територия”
Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение следва да се реализира на база издадени лицензии на името на „Черноморска технологична компания” АД от ДКЕВР за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ съответно: Лицензия № Л-332-08/12.07.2010 г. за разпределение на природен газ на територията на Община Хисаря, издадена от ДКЕВР и Лицензия № Л-332-12/12.07.2010 г. за снабдяване с природен газ на територията на Община Хисаря и е в пряка връзка с Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2014-2023 г. Плана е одобрен с Решение по Протокол № 40/29.04.2014 г. от заседание на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД и с него се предвижда да се изгради газопроводно отклонение да Сопот и Хисаря и изграждане на автоматична газорегулираща станция (АГРС). След АГРС ще се изгради разпределителен газопровод обект на друго инвестиционно намерение, който ще направи връзка на мрежата на „Булгартрансгаз” ЕАД и газоразпределителната мрежа на гр. Хисаря.

Уведомлението се отнася за ново инвестиционно предложение и неговото реализиране е пряко свързано със Закон за енергетиката (ЗЕ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Газоснабдяването на урбанизираната територия на гр. Хисаря обхваща процесите на проектиране и изграждане на газоразпределителна мрежа необходима за доставяне на природен газ до стопанските и битови потребители в гр. Хисаря.

Газоразпределителната мрежа представлява система от подземни и надземни газопровади и прилежащите съоръжения към тях, съгласно технологията на процеса, опериращи с максимално работно налягане до 16 bar. За изграждането и ще се използва съществуващата пътна инфраструктура на града и не съществува необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси , капацитет, обща използувана площ, дали е за ново инвестиционно предложение и / или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч ползуване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура / пътища/ улици , газопровод, електропроводи и др.,предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползуване на взрив /
  1. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвата площ.

Основните процеси при реализиране на инвестиционното предложение са проектиране, строително монтажни работи и експлоатация на газоразпеделителната мрежа.

Проектирането обхваща процесите на пред проектните проучвания и инвестиционното поректиране, съгласуване и издаване на резрешителни за изграждане, съгласно действащото национално законодателство.

Изграждането включва строително монтажни работи (СМР) по прокопаване на траншеи и полагане на тръби предвидени за транспортиране и разпределение на природен газ и изгражданена съоръжения към тях. Съгласно нормативните изисквания за подземни газопроводи могат да се използват метални тръби (стоманени тръби) или тръби от полиетилен висока плътност (PE-HD, PE 100). За надземни газопроводи и съоръжения се използват само метални тръби и фасонни части. Диаметрите на тръбите се определят на база хидравлични изчисления с критерий спазване на допустимите отклонения от зададеното работно налягане и скорост на транспортиране на природния газ.

Трасетата на разпределителните газопроводи се прокарват под улични платна и тротоари, в тревни площи, а също така и през частни имоти при спазване изискванията на Закона за енергетиката и Закон за устройство на територията.

Строително работи включват прокопаване на траншеи с широчина около 40-60 см и дълбочина средно 100 см, полагане на метални или полиетиленови тръби върху мека подложка от пясък и след това досипване с пясък до 10 см над горната образуваща на тръбата. Траншеята се запълва с изкопаната почва, когато се преминава през некултивирани терени. В случаите, при които са нарушени покрития – асфалт, тротоарни плочки или затревяване, задължително същите се възстановяват в първоначалния им вид, при спазване на технологичната им последователност.

Съгласно направените маркетингови проучвания за потенциалните стопански и битови потребители е определен максимален капацитет на газоразпределителната мрежа за разпределяне количества природен газ в кубически метри за час, Qmax=5200 нм3/час и на годишна база Qгод. = 6,0 мил. нм3/год.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/ разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/ разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Непряко, във връзка с нормативната база, обезпечаваща преносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД София и дейности, произтичащи от Закона за енергетиката и пр.

Инвестиционното предложение следва да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Реализацията на инвестиционното предложение започва след разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) – специализирана план схема за газоснабдяване на урбанизираната територия съгласно ЗУТ. Разрешението за изработване на ПУП – специализирана план схема и одобряването и се дава с решение на общинския съвет на съответната община.

След приемане на план схемата за газоснабдяване на урбанизираната територия на гр. Хисаря се пристъпва към инвестиционно проектиране и изграждане на газоразпределителната мрежа.Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати / по възможност във WGS 1984 /, собственост, близост до или засягане на защитени територии за опазване на обектите на културно наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /.
Местоположението на инвестиционното намерение е община Хисаря, гр. Хисаря, като се предвижда трасетата на газопроводите да се разположат в уличните платна, тротоарите или в тревни площи, в урбанизираната територия.

Инвестиционното предложение се намира в близост до защитени местности:  • Барикадите и Чивира – намират се в землището на с. Старосел, община Хисаря. Обявени са за защитени местности с цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни гори и ливадни съобщества.

  • Дъбите – Конска поляна – намира се в землището на с. Кръстевич, община Хисаря. Представлява вековна букова гора с историческо значение.

Недалеч от землищата на община Хисаря е разположена защитена зона по директивата за опазване на дивите птици BG0001389 „Средна гора”. Зоната се характеризира с алувиални гори, храсталаци, отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества, низинни и планински сенокосни ливади, различни разновидности на букови гори, дъбово-габърови гори, бял бор, обикновена ела, сребролистна липа и др.

Инвестиционното предложение няма да предизвика отрязване, изкореняване или унищожаване на дървета и растения, тъй като то не засяга областите на естественото им разпространение. Няма опасност от увреждане на селскостопанските култури или отглеждания в близост добитък. По никакъв начин няма наруши естественото състояние на местообитанията и няма да се наруши тяхната площ.

Голямо е разнообразието на фауната в тази защитена зона – видра, дългокрил прилеп, дългоух, остроух, дългопръст, трицветен и голям нощник, различни видове подковоноси, лалугер, кафява мечка, пъстър пор и разнообразна палитра от земноводни, влечуги, риби и безгръбначни.

Инвестиционното предложение, по време на неговото реализиране, не представлява заплаха за унищожаване на екземпляри от защитените видове, не може да предизвика обезпокояване на тези видове през периодите на размножаване, отглеждане на малките, зимуване и миграция.

По време на експлотацията инвестиционното предложение няма да оказва отрицателно влияние на защитените видове от флората и фауната в защитените територии, тъй като газопроводната мрежа представлява херметично затворена система. Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуално изтичане, в случаи на авария, не се получава замърсяване на атмосферния въздух.

Инвестиционното предложение няма да породи нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията,предвидено водовземане за питейни , промишлени и други нужди –чрез обществено водоснабдяване / Ви К или друга мрежа / и /или от повърхностни води и /или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане
Основните природни ресурси, които се използват са инертни материали – пясък, трошен камък (чакъл), асфалтови фракции, съгласно приетата нормативна база и технологията на процеса на строителство на подземни газопроводи. Предимно се използва пясък като мека подложка на дъното на траншеята – 0,1 м под тръбите и 0,1 м над тръбите. Останалата част от траншеята се запълва с материал от изкопа и се възстановява хумусния слой, за трасета преминаващи през тревни площи в урбанизираната територия. При разполагане на газопроводи по улични платна покрити с асфалт, над газопровода се насипа пясък до ниво, след което по технология се запълва с чакъл и се възстановява асфалтовата настилка. През терени покрити с паваж, над слоя чакъл се полага слой пясък и се възстановява паважната настилка, а през тротоари с плочки над газопровода се насипва пясък до 0,1 м, връща се част от изкопната маса и преди възстановяване на плочките под тях се насипва слой пясък.
Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
По време на строителството в зависимост от покритието на терена, по които ще преминават трасетата на газопроводите, ще се генерират отпадъци (асфалтова настилка, камъни, излишна земна маса и др.), които ще се предават на оторизирани фирми за събиране на отпадъци. Не се очаква замърсяване от изтичане на горива от строителната техника. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места.

По смисъла на Наредба № 3 за класификация на отпадъците от 1.04.2004 год. те са с кодове 170504(почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03), 170506(изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05), 170904 (смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03), и не съдържат опасни вещества. Обема на тези отпадъци ще зависи пряко от дължината на газоразпределителната мрежа, която ще се изгражда всяка година. От своя страна дължината ще зависи от броя стопански и битови клиенти, които желаят да бъдат газифицирани. Поради тази причина на този етап е трудно да се прогнозира количествата отпадъци, които ще се генерират и периодичността на извозването им.Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови / промишлени /, предвиден начин за тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение / станция, заустване и канализация / воден обект, собствена яма или друго , сезонност и др.:
При реализиране на инвестиционното предложение и при експлоатацията не се предвижда да се генерират отпадъчни води.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................


Прилагам:

1. 2 броя уведомления на електронен носител и 1 брой на хартиен носител;

2. Документ – писмо с изх. № 26-00-72/21.05.2014 г, доказващ уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г. и посл . изм. ПМС №337 /30.12.2010год –ДВ бр.3 от 2011 год./;

3. Схема на газоразпределителната мрежа на гр. Хисаря;

4. Лицензия № Л-332-08 / 12.07.2010 г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособената територия на Община Хисаря, издадена от ДКЕВР;

5. Лицензия № Л-332-12 / 12.07.2010 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособената територия на Община Хисаря, издадена от ДКЕВР.

Дата: 23.05.2014 г. Уведомител:.....................................

/подпис/Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница