Директора на риосв пловдив у в е д о м л е н и еДата13.10.2018
Размер102.15 Kb.


- -

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ПловдивУ В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От


  1. ЕКСЕЛ“ ЕООД ЕИК 831923997

с управител Иван Балчев Амповски с ЕГН:6808266424,


(име, адрес и телефон за контакт,

гражданство на възложителя – физическо лице)

………………………………………………………………………………...........................

(седалище и единен идентификационен номер

на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. София, , район „Надежда“, жк „Толстой“, бл.62, вх.“Б“ ап.15,

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0876456184………………….

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Балчев Амповски

Лице за контакти:

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че фирма „ЕКСЕЛ“ ЕООД има следното инвестиционно предложение за „Изграждане на Оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци с постройка-навес за готова продукция от оранжерията“, местонахождение: в Поземлен Имот с идентификатор 22191.155.41, Кадастрална Карта на Стопански двор на село Долна махала, землище на Община Калояново.

Характеристика на инвес

1. Резюме на предложението: Оранжерията ще се намира в Поземлен имот с идентификатор 22191.155.41 в землището на с. Долна махала, Стопански двор, община Калояново и ще предствавлява 8 групи едноетажни еднопространствени сглобяеми оранжерии с метална конструкция и полиетилен. Площа на всяка оранжерията ще е 336 м2. Плодовете и зелечуците ще се отглеждат в почва, която според вида на растението ще се обработва и тори в съответните времеви периоди. Чрез предвидено капково напояване контролирано ще се доставя на дози вода и хранителни вещества в зоната на кореновата система на растенията. Почти 80% от водата, използвана при този метод се усвоява. Поливната вода попада в субстракта, чрез капкообразуватели, които са снабдени със самокомпенсираща и антидренажна мембрана. Целта е растенията да получават точните количества поливен разтвор, така че с минимален разход на енергия да дават максимален добив. Напоителната система позволява да се автоматизира процеса на хранене, така че да се постигне пълен контрол в производството. Предвидената в проекта система ще позволи режимът на поливане да се управлява и в зависимост от климатичните условия в оранжерията. Системите за мъглуване допълнително ще подобри условията за развитие на растенията. иционното предложение:

Към оранжерията се предвижда спомагателна постройка – склад (с фундамент) за временно съхранение на готова продукция (за времето на производствения процес).

Необходимите количества вода за поливане ще се доставят с водоноски.

Оранжерии и склад:

Оранжериите ще се изпълнят от стандартизирана конструкция от сглобяеми метални елементи ( без ст/б фундаменти) захваната директно в терена с размери 8х42м и височина 3.18 м. При двете чела са предвидени система за повдигане на челото, а също така по една врата покрита с полиетилен. Покритието е двойно-надувен полиетилен с една странична проветрителна система.

Общата площ на оранжериите е 2688 м2.

Складът е едноетажна едностранно отворяема конструкция и ще се

изпълни от стандартизирана тръбна метална конструкция, трайно захваната към терена от двете страни на всеки два метра - с бетонирано краче.

Размерите са 12х28 м и височина около 4.81 м. Покривното покритие е от

хидроизолационна UV защитена мембрана 650 гр./м2.

Площта на склада е 336 м2.


Електрическа: Обектът е захранен с електрическа енергия чрез табло на границата на имота.

Няма да се изграждат силова, телефонна и звънчева, телевизионна и интернет инсталации и мълниезащита.


Вик НЕ се предвижда захранване на имота с вода.

За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода.

За производствени нужди в предвид необходимите количества (1000л/дка на ден) ще се доставя вода с водоноски.

Не се предвижда необходимост от външно противопожарно водоснабдяване, поради факта че вида на постройката-навес, местоположнието му в стопански двор и определения обем ( под 3000м3) отговарят на изискванията на чл.164,т.4 от Наредба Iз-1971 за ПСТНОБП.

Не се предвижда изграждане на канализационна инсталация. На площадката на обекта ще се монтира химическа тоалетна за покриване на санитарните изисквания на сезонно заетия персонал.(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Зак

на за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграж
ане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.

В оранжериите ще се отглеждат последователно 3 култури.

Първата култура - ДОМАТИ.

За целта ще се използва готов разсад. В интервала 15-30.03 се извършва засаждането, като преди него се прави основна оран на 20-25см и предсеитбено торене с комплексен NPK тор 20-20-20. Нормата за торене с NPK тор е 50-100 кг/дка. За да се придържаме към по-ниската норма от 50кг/дка, се извършва наторяване с оборска тор 2 месеца преди началото на предсеитбената подготовка. Следва фрезоване на 15см. С това приключва предсеитбената подготовка и се преминава към засаждане на разсада.В интервала 7-10 ден се извършва първото подхранване отново с NPK тор, но този път със завишено съдържание на P. Отново след същия интервал от време се извършва и второто подхранване със NPK тор с високо съдържание на P. Третото подхранване отново се извършва в интервал от 7-10 дни след предходното , като при него се използва балансиран NPK тор 20-20-20. Четвъртото захранване се извършва отново с балансиран NPK тор 20-20-20. Когато започне образуването на плод се извършва пето захранване с NPK тор, но този път с повешено съдържание на K 15-5-35.

След второто подхранване започват грижите срещу инсектициди, фунги и други вредители, като прилагаме интегрирана растителна защита, наблюдавайки прага на вредност. Като фунгоцидни препарати се използват Радомил Голд, Метил Топсин и Корсейт. В борбата с инсектицидите място намират Моспилан и Децист. На 7 дни се извършва пръскане срещу картофена мана с Инфинито, Метол Типсин срещу листна плесен, Куадрис срещу алтернария и Сигнум или Суич срещу сиво гниене. Други неприятели, които често се срещат в оранжерийното отглеждане са оранжерийната белокрилка (третира се с Адмирал, Децист), калифорнийски трипс (третира се със Синейс), доматен миниращ молец ( третира се с Афърм, Кораген).

Напояването бива ежедневно като необходимото количество вода е около 1000 л/дка.

Опрашването се извършва посредством пчела бамбус.
Втора култура – КРАСТАВИЦИ.

За целта ще се използва отново готов разсад. В интервала 15-30.08 се извършва засаждането. Както при доматите тук се извършва сериозна предсеитбена подготовка, включваща основна оран на 20-25см и предсеитбено торене с комплексен NPK тор 20-20-20. Нормата за торене с NPK тор е 50-100 кг/дка. Следва фрезоване на 15см. С това приключва предсеитбената подготовка и се преминава към засаждане на разсада.В интервала 7-10 ден се извършва първото подхранване отново с NPK тор, но този път със завишено съдържание на P. Отново след същия интервал от време се извършва и второто подхранване със NPK тор с високо съдържание на P. Третото подхранване отново се извършва в интервал от 7-10 дни след предходното , като при него се използва балансиран NPK тор 20-20-20. Четвъртото захранване се извършва отново с балансиран NPK тор 20-20-20. Когато започне образуването на плод се извършва пето захранване с NPK тор, но този път с повишено съдържание на K 15-5-35.

През цялото време се извършват грижи за борба с инсектициди, фунги и други вредители, като прилагаме интегрирана растителна защита, наблюдавайки прага на вредност. Не малка част от тях са общи за доматите и краставиците. Като фунгоцидни препарати се използват Радомил Голд, Метил Топсин и Корсейт. В борбата с инсектицидите място намират Моспилан и Децист. На 7 дни се извършва пръскане срещу картофена мана с Инфинито, Метол Типсин срещу листна плесен, Куадрис срещу алтернария и Сигнум или Суич срещу сиво гниене. Други неприятели, които чето се среща оранжерииното отглеждане са оранжерийната белокрилка (третира се с Адмирал, Децист), калифорнийски трипс (третира се със Синейс), кубинска мана (тертира се с Верита, Куадрис), брашеста мана (Тупас, Вивандо).

Напояването бива ежедневно като необходимото количество вода е около 1000 л/дка.

Опрашването се извършва посредством пчела бамбус.
Трета култура - МАРУЛЯ.

За целта ще се използва готов разсад. В интервала 15-30.11 се извършва засаждането, като преди него се прави основна оран на 20-25 см и предсеитбено торене с комплексен NPK тор 20-20-20. Нормата за торене с NPK тор е 50-100 кг/дка. В предсеитбената подготовка влиза пръскане с хербитоцид Стомп.Торенето се извършва с NPK комплексен водноразтворим тор Мастърбленд през 12-14 дни. Доза за 1 дка: 200 - 500 гр. разтворен в 5 до 100 л. вода.

В отглеждането на маруля растителната защита се състои в пръскане Радомил голд и Суич против сиво и склеротинно гниене като прилагаме интегрирана растителна защита, наблюдавайки прага на вредност.В рамките на еднодневният необходим запас максимум до 500 кг на ден ще се съхраняват на обекта.
; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:


4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
местонахождение: в Поземлен Имот с идентификатор 21191.155.41, Стопански двор село Долна махала, землище на Община Калояново

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За поливни нужди на оранжерията – доставка с водоноска на необходимите количества вода.6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:


Не се очакват вредни емиси…………………………………………….7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:


Комунало битови – в контейнери за разделно събиране на отпадъци и извозване от комунална фирма на определени за това места……………………………………………….


8. Отпадъчни води:


(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътнаизгребна яма и др.)


9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)


В рамките на еднодневният необходим запас максимум до 500 кг на ден ще се съхраняват на обекта.

……………………………………………………………………………………І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.


ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)Съгласно приложение №3, към чл.103, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда не се квалифицира като обект с висок или нисък рисков потенциал.

…………………………………………………………………………………………………


Прилагам:


  1. 1. Уведомление за инвестиционно намерение до Кмета на община Калояново вх.№ 70 00-142/10.11.2016г;

  2. Уведомление за инвестиционно намерение до Кмета на село Долна махала вх.№ 154/10.11.2016г;

3. Одобрено Решение №38, прието с Протокол №6 от 25.02.2016г от заседание на ОбС Калояново, във връзка с чл.125 от ЗУТ, влязло в сила на 17.03.2016г.

4. Актуална скица на имота

5. Електронен носител – 1 бр.

Дата: 11.2016г......


Уведомител: …………………………………(Иван Амповски)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница