Дисциплина „Иновации в бизнеса” проф д. ик н. Иван ГеоргиевДата25.04.2017
Размер62.92 Kb.
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Дисциплина „Иновации в бизнеса”

проф. д.ик.н. Иван Георгиев

доц. д-р Димитър Благоев

ас. Петя Славова

-------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕМИ ЗА КУРСОВИ РАБОТИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА
1.Особености на иновациите в избрани сектори на икономиката: индустриално производство, енергетика, селско стопанство, кооперативен сектор, търговия, финанси и др. (избира се един сектор).

2. Иновационен процес в .....(конкретно българско предприятие): стратегия за обновяване, фази на процеса, структури, звена и специалисти за НИРД, планиране и организация на иновационния процес, резултати и проблеми в иновационния процес.

3. Използуване на портфейлни матрици в мениджмънта на иновациите. Матрица „позиция на бизнес единицата/привлекателност на отрасъла (пазара) на General Electric, McKinsey and Company и Shell – същност, направления на използуване.

4. Иновационни стратегии на фирмите във високотехнологичните отрасли и в отраслите с класически технологии – видове стратегии и ролята им за създаване на конкурентни предимства, сравнителен анализ (обобщено или на примера на два конкретни отрасъла).

5. Разработване на проекти за нови и усъвършенствувани продукти ( на примера на фирма . . . . . . . . . . . ).

6. Среда за иновации: бизнесинкубатори, иновационни мрежи, клъстери, бизнес и иновационни центрове, технологични паркове и др. – чужд и български опит.

7. Риск при обновяване на продуктите и технологиите: източници, видове риск, средства за съобразяване с риска.

8. Финансиране на иновациите чрез рисков капитал ( в т.ч. в България): същност, предимства, проблеми ( Темата да се разгледа в контекста на иновациите, а не изобщо).

9. Основни бариери пред иновационната дейност на българските предприятия: резултати от емпирични проучвания, причини, възможности за преодоляване на бариерите.

10. Клъстери и иновации – как клъстерите подпомагат иновационната дейност на фирмите ( вкл. българският опит).( В темата да се акцентира върху ролята на клъстерите за иновационното развитие на фирмите – членове на клъстера).

11. Резултати от участието на българските предприятия в различни схеми за финансиране на научните изследвания и иновациите: рамкови праграми на ЕС, оперативни програми, фондове, кредитни линии и др. Проблеми и насоки за решаването им.

12. Enterprise Europe Network (EEN)– България ( вкл. Европейски иновационен център – България) : създаване, основни цели, информационни и консултантски услуги, клиенти, резултати от досегашната дейност, роля на сп. Вести. Роля на ЕЕN за подкрепа на иновационното развитие на фирмите

13. Финансиране на иновациите от ф-д «Научни изследвания» и «Национален иновационен фонд»: цели на създаването им, тип финансирани проекти, бюджет, резултати от дейността на фондовете, основни проблеми.

14. Иновативни предприятия в българската икономика: определение, отоносителен дял по сектори и по видове иновации, сравнение с ЕС. Национален конкурс за иновативно предприятие на годината: цели, критерии и методика за определяне на степента на иновативност, организация, примери за наградени предприятия. Чужд опит в отличаването на иновативни предприятия.

15. Добри иновационни практики в чуждустранни фирми ( по избор на студента). ( Избират се 2 или повече фирми, представя се иновационната им практика и се дава сравнителна оценка (обобщени изводи). При всички случаи трябва да се изрази мнение дали и кое от чуждата практика има значение за българските предприятия).

16. Добри иновационни практики в български фирми. ( Представят се практиките на обновяване на продуктите, технологиите, маркетинговите решения и управлението, изтъкват се положителните страни, дава се мнение дали съответните практики могат да се въведат в други фирми).

17. Процедури за разработване на предложения за съвместни проекти и/или за финансиране на проекти по международни програми и по оперативни програми, имащи отношение към иновациите.

18. Иновационна политика и стратегия на Европейския съюз (ЕС). Инструменти на ЕС за стимулиране на научното и технологичното развитие на страните – членки. Ползи за българските фирми.

19. Иновационно поведение в контекста на националните иновационни модели.

20. Иновационна политика на . . . . . . . . и . . . . . . . . . . – сравнителен анализ, изводи за България. ( Избират се две или три страни между Швеция, Дания, Ирландия, Холандия, Финландия и др.).

21. Дифузия на иновациите – същност, предпоставки, основни подходи и модели, примери.

23. Национална иновационна система (НИС) на Р България. Участници в НИС и връзки между тях. Законодателна основа на научната, технологичната и иновационната дейност. Организационна структура на НИС. Проблеми и резултати от изграждането на НИС. Значение на НИС за иновационната активност на фирмите.

24. Регионални иновационни политики и стратегии. Опитът на ЕС. Разработване на регионални иновационни стратегии (РИС) в България – цели, технология на разработване, резултати. Роля на РИС за създаване на иновационни мрежи и клъстъри.

25. Други ( по предложение на студентите, съгласувано с преподавателя).


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ( само за първоначална ориентация, необходимо е да се допълни)
1. Георгиев, Ив. Цв. Цветков, Д. Благоев Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С., Издателски комплекс – УНСС, 2013.

2. Георгиев, Ив. Основи на инвестирането, С., УИ”Стопанство”, 1999

3. Велев, М. Клъстерен подход за повишаване на конкурентоспособността, Софттрейд, 2007

4. Иновации ( Европейски, национални и регионални политика), С., Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2008. (Има я в електронен вариант – www.arcfund.net).

5. Интеграция на България в ЕС – предизвикателства на конкурентоспособността, ИИ на БАН, 2005

6. Конкурентоспособност на българските индустриални фирми (изследователска тема), УИ”Стопанство”, 2005.

7. Иновациите – политика и практика, под ред. проф. д. ик.н. М. Петров, С. Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2004.(Има я в електронен вариант - ARC FUND).

8. Кънев, П., И. Панталеева Продуктовите иновации в малките и средните предприятия, Свищов, 2004.

9. Петров, М., М. Славова, Иновации и международен бизнес, С., УНСС, 2005.

10. Иновации.бг ( Бюлетин (индекс) на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

11. Бенев, Б., Мениджмънт на иновациите, С., ИК “БМ”, 1996.

12. Борисов, Б. Лицензионна търговия с обекти на интелектуалната собственост, УИ „Стопанство”, 2003

13. Борисов, Б. Интелектуалната собственост на индустриалната фирма, УИ”Стопанство”, С., 2005.

14. Дамянова, Л., Иновационен мениджмънт (първа част), С., Стопанство, 1996.

15. Стоянов, Д., Стратегически маркетинг, С., УИ “Стопанство”, 1999.

16. Цветков, Цв., Иновации и инвестиции в отбраната, С., Стопанство, 2005.

17. Chesbrough, H., Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2003.

18. Muir, A. E., The Technology Transfer System, Latham Book Publishing, Latham, New York, 1997.

19. Pearce II, J., R. Robinson, Strategic Management. Strategy Formulation and Implementation, IRWIN, 1988.

20. Tidd, J., J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation Integrating Technological, Market And Organizational Change, John Wiley & Sons, Ltd, 2001

21. сп. Вести, Издание на Enterprise Europe Network – България към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Електронно издание: www.enterprise-europe-network.bg

22. www.cordis.europa.eu/fp7/

23. www.7fp.mon.bg

24. www.mee.government.bg

25. www.evca.bg

26. www.sony.bg

27.„Пътят на Тойота”

28. Маркетинг и мениджмънт в Япония (Казуси), Институт за следдипломна квалификация при УНСС, 2007 г.( Хонда Моторс)

29. www.arcfund.net;

30. www.irc.bg/InnoAward.

31. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Финансови инструменти, Национален иновационен фонд ( www.mi.government.bg)

32. www.mi.government.bg

33. www.asu.hit.bg (Рискови фондове)

34. www.seaf.bg (СЕАФ)

35. www.ursit.com (Рисков капитал)

36. www.today.bg (Рисков капитал от САЩ)

37. www.honda.com

38. Иновационна стратегия на РБългарияwww.mee.government.bg/ind/doc_innov/innovation%20strategy202006.pdf

39. www.innovation.bg40. www.toyota.bg

41. www.toyota.net


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница