Дизарх” еоод проект за обсъжданестраница12/12
Дата17.01.2018
Размер2.22 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Мярка 5.3.1. Създаване и реализация на система за наблюдение, анализ и оценка за реализацията (мониторинг) на Общинския план и на програмата за неговата реализация;

5.3.1.1. Действия, свързани с усъвършенстване на дейностите по прила­гане на Закона за устройство на терито­ри­ята­, свързани с обслужване на инвести­цион­ните инициативи.

Мярката се мотивира от оценката на състоянието на дейностите. Като цяло дейностите по прилагане на ЗУТ в частите му, свързани с обслужване на инвестиционните ини­циативи, независимо че се извър­шват компетентно, организирано и при спазване на норма­тивно опре­де­лените срокове, не са в състояние да отговорят нито на пови­шаващите се изисквания за екс­педи­тив­ност на обслужването нито предлагат сис­тематизирана информация за анализ на устройствените процеси. Причи­ните за това са две. Първата е липсата на покритие на тери­торията с акту­ални подробни устройствени планове, което налага в повечето случаи направа на частични изменения на действащите планове – сама по себе си многостъпална и неконтро­лируема във вре­мето процедура поради възможностите за обжалване пред съда. Тази причина ще бъде постепенно отстранявана с изпълнение на програмата за обновяване на градоус­трой­ствените планове по втората стратегическа. Втората причина е осъществяването на дейнос­тите изцяло с традиционни технически средства. Освен непроизводителен разход на ква­ли­фициран труд това състояние на дейността прави почти невъзможно текущото извършване на анализи и разкриване на тенденции и потребности. За отстраняване в кратки срокове на втората причина се предлага реализирането на съответна програма.5.3.1.2.  Програма за компютеризиране на дейностите на отдел „Тери­тори­ално развитие”, отде­ли­те съответно към Главния архитект и към Главния инженер и секторите в тях и из­граж­дане на информационна сис­тема по устройство на те­ри­торията.

Програмата би трябвало да се реа­лизира в рамките на 3–годишен пе­риод. Първата крачка следва да бъде въвеждане на компю­търни бланки за це­лия документен реквизит, с който боравят дей­нос­тите, както и пас­порти (също в компютърен вид) на устройствените планове и инвести­ци­онните проекти. След­ва­­щи­те ще включват конструиране на база данни, съставяне на цифрова спра­вочна карта и т. н.Мярка 5.3.2. Създаване на група (към структурата за стратегическо планиране и евроинтеграция в общинската администрация) за наблюдение на демографските, икономическите, социалните, устройствените и другите процеси протичащи на територията на община Перник;
Мярка 5.3.3. Изграждане на мониторинг в специфични сфери, в които протичат рискови процеси засягащи условията на живот и сигурността на населението като:

  • Екологичен мониторинг - система за непрекъснато следене на замърсяването на въздуха, водата и почвата;

  • Мониторинг на рисковите процеси свързани с предотвра­тя­ване на природни бедствия (наводнения, свлачища, земе­тре­се­ния и др.).

2.3. Индикативна финансова таблица

Съобразно изискванията на методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството общинските планове включват в себе си и т.нар. индикативно-финансови таблици.

Те съдържат в себе си пълния набор от програми, проекти и други конкретни мероприятия чрез които ще се реализират формулираните в плана цели и приоритети.

При създаване на индикативно-финансовата таблица бе възприет прин­ципа водещ елемент в тях да бъдат програмите с които се конкретизират формулираните мерки по отделните приоритети и стратегически цели. По своят характер те се диференцират на програми съдържащи действия с:  • Организационно-управленски характер;

  • Инвестиционен характер.

Предвид изискванията за включване на финансови разчети за необ­ходимите инвестиции по отделните приоритети и мерки, програмите с подчер­тан организационно-управленски характер са изведени в отделно приложение.

С оглед постигане на по-широка оперативна свобода при реализиране на предвидените в Общинския план действия (отделни програми и включените в тях конкретизиращи ги проекти и друг вид действия) бе възприет т. нар. „про­грамен” подход при определяне на финансови разчети (необходими инвести­ции) за отделните програми. В отделни случай, в редица програми се съдър­жат проекти, от изпълнението на които зависи последващата реализация и на други включени в съответната програма действия. Това налага в рамките на необходимите инвестиции общо за програмата да се предложат и целеви раз­чети за такива проекти.

В индикативната-финансова таблица са отразени и институциите, които имат отношение към реализацията на отделните цели, приоритети, мерки и конкретизиращите ги програми и проекти, както и сроковете за тяхната реализация.

При определяне на финансовите параметри (размера на необходимите инвестиции) по отделните програми и за някои от значимите проекти са използвани действащи към момента цени, както и съществуващи инвестиционни разчети по аналогични конкретни програми и проекти, в т.ч. и в процес на реализация. Предложените в индикативната финансова програма финансови разчети следва да се разглеждат като ориентировъчни и подлежащи на конкретизация при реалното разработване на програмите и проектите, с които ще се кандидатства за определен вид финансиране.

Другият съществен момент при съставяне на индикативната таблица засяга възможните източници за финансиране на планираните програми, проекти и дейности. Кръгът от такива източници обхваща:


 • Бюджетни средства с инвестиционно предназначение – репу­бли­кан­ски и общински бюджет;

 • Действащи (Национален доверителен екофонд, опериращ със сред­ства по сделката „Дълг срещу околна среда) и очаквани новостартиращи национални фондове с инвестиционен характер (Национален иновационен фонд) и др.;

 • Привлечени средства с инвестиционен характер (по линия на кредитни схеми) от действащи чужди фондове;

 • Отпускане на безлихвени заеми за екологични и други проекти;

 • Национални програми, подпомагащи развитието на определени територии (например Националната инвестиционна програма за развитие на районите за целенасочено въздействие, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Национална програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции в населени места с население до 10 хил. д. ) и др.;

 • Инвестиционни и оборотни кредити, отпускани от банките;

 • Средства по линия на публично-частното партньорство.

Съществен дял при финансиране на програмите и проектите включени в индикативната финансова таблица на Общинския план ще имат финансовите инструменти от Европейския съюз. Такива са

 • Сега действащите (до 2007 г.) предприсъединителни финансови финансови инструменти ФАР, САПАРД и ИСПА;

 • Структурните фондове на ЕС (след 2007 г.)

Важно условие при кандидатстването за финансово подпомагане на отделни програми и проекти по Общинския план е участието на общината и на отделните стопански субекти на територията й в по линия на съфинансиране на същите. Това налага община Перник да провежда съответна политика за увеличаване на възможностите си за акумулиране на финансов ресурс с инвестиционен характер чрез известни за това механизми – емитиране на дълг, заеми и др.

Индикативната финансова таблица по Общинския план е представена в Приложение № 1. Индикативната таблица, включваща мерки и проекти с организационно-управленски характер, е отразена в Приложение №2.


2.4. Управление на реализацията на Общинския план
Разработването и приемането на Общинския план е само първата крачка, свързана с развитието на община Перник през следващите години. По-сложни и трудни са последващите действия, засягащи неговата реализация. Те включват:

 • Планирането на комплекса от управленски действия;

 • Осигуряване на условия за проектна готовност по отделните мерки и програми на плана;

 • Осигуряване на необходимия финансов (в т.ч. и с инвестиционен характер) ресурс;

 • Изграждане на институционален капацитет за управление на изпълнението на плана;

 • Гарантиране публичност на действията по реализацията на плана

Планът за развитие на община Перник за периода 2007-2013 г. е разработен при сега действащата в страната нормативна уредба, при отчитане на насоките за развитие, заложени в основополагащите национални стратегически документи (Националната стратегия за регионално развитие 2007 -2013 г., Националния план за икономическо развитие и съществуващите секторни стратегии). Върху бъдещото развитие на общината определено влияние ще оказват и фактори, чието очаквано влияние е прогнозирано в стратегическите насоки на Общинския план. Бъдещите нормативни промени, които ще имат определено въздействие и върху характера на политиките, касаещи развитието, поради разбираеми причини не са конкретизирани. С осъществяваните промени в административната уредба, в провежданите политики, с проявата на процеси и действия, които по една или друга причина не са отразени в Плана за развитие на община Перник ще се появява необходимостта от съответни корекции в посочения планов документ. В този смисъл, Общинският план се разглежда като документ с отворен характер. Това предполага неговата реализация да бъде подлагана на постоянно наблюдение, анализи и оценки, както и на последващи корекции.

Провежданите политики от страна на всички участници в изпълнението на Общинския план – местни власти, деконцентрирани структури на държав­ната власт, на неправителствения сектор и на бизнеса и др. субекти осъще­ст­вяващи дейност на територията на община Перник следва да отчитат формулираните в плана стратегически цели и конкретизиращите ги приоритети, мерки и програми. За следене на необходимото съответствие между провеж­даните политики и заложената в Общинския план целево-приоритетна система е предвиден и мониторинг за изпълнението на заложените в плана действия.

В институционален аспект, в приоритетите и мерките, касаещи изграж­дането на административен капацитет, са предвидени варианти за създаване на звено (група за наблюдение на Общинския план за развитие) за управление изпълнението на плана, формализирано под формата на структурно звено в общинската администрация, или като неформална структура (целева работна група с представители на общинската администрация, на деконцентрираните структури на централни ведомства, неправителствения сектор, на бизнеса). Това звено ще има за задача да:


 • следи за изпълнението на Общинския план;

 • разглежда резултатите от изпълнението на мерките и програмите;

 • прави междинни оценки на политиките за развитието на общината;

 • предлага преразпределение на средствата за финансиране на отделни проекти и други конкретни действия (в лимитирания размер на финансовия ресурс за съответната програма), ако това е необходимо;

 • прави предложения за актуализация на Общинския план при на­личието на съществени промени във влиянието на факторите и другите условия на развитието.

Осигуряването на широка публичност на Общинския план за развитие е другото важно изискване имащо отношение към ефективността от неговата реализация. Това има отношение както към повишаване съпричастността на населението към местното развитие, така и към осигуряване на стратегичес-ко партньорство с останалите субекти, осъществяващи определена дейност на територията на общината. По този начин се гарантира прилагането на консенсусен подход по отношение на постигане на общите интереси и вземането на приемливи за всички решения. Равнопоставеното участие на възможно най-широкия кръг участници, в т.ч. и извън кръга на местните власти, в обсъжданията и постигането на принципно съгласие, относно предприеманите бъдещи мерки и прилагани процедури, е една от възможностите по реализацията на Общинския план за развитие.

* * *1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница